Hovedregel

xAfgiftssatserne for tinglysning af pant er fastsat i TAL § 5, stk. 1., og § 5 a, stk. 1.

Afgiften er sammensat af en grundafgift på et fast beløb pr. tinglysning (fast afgift), og en procentafgift (variabel afgift), som afhænger af pantets værdi.

Ifølge TAL § 5, stk. 1., skal der i afgift for tinglysning af pant betales en fast afgift på 1.660 kr. samt 1,5 pct. af det pantsikrede beløb.

Disse satser gælder for pant, der tinglyses i Personbogen og Bilbogen. Disse satser gælder således for pant i biler og andet løsøre, virksomhedspant og immaterielle rettigheder.

Ifølge TAL § 5 a, stk. 1, skal der for tinglysning af pant i fast ejendom og i andele i en andelsboligforening betales en fast afgift på 1.640 kr., samt 1,45 pct. af det pantsikrede beløb. Disse satser gælder dermed for pant, der tinglyses i Tingbogen (fast ejendom), og i Andelsboligbogen (andelsboliger).

Bemærk

De særlige satser for pant i fast ejendom og andelsboliger er indført med virkning fra 1. juli 2019. For en beskrivelse af de tidligere gældende regler henvises til tidligere udgaver af Den juridiske vejledning senest Den juridiske vejledning 2019-1.x

Undtagelser

Der er i tinglysningsafgiftsloven indsat en række afgiftsbegunstigende undtagelser. Se afsnit E.B.4.2 og E.B.4.3 om disse undtagelser.