Indhold

Dette afsnit gennemgår formålet og anvendelsesområdet for LL § 33 D.

Afsnittet indeholder:

  • Lovens baggrund, formål og historik
  • Hvornår gælder LL § 33 D?
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovens baggrund, formål og historik

Formålet med LL § 33 D er at forhindre spekulation i eksemptionsoverenskomster.

Lempelse for dobbeltbeskatning efter eksemptionsprincippet medfører, at en positiv indkomst fra et fast driftssted ikke vil blive beskattet i Danmark, mens et underskud vil kunne fratrækkes i dansk indkomst som følge af globalindkomstprincippet i SL § 4.

LL § 33 D sikrer derfor, at underskud fra et fast driftssted bliver genbeskattet eller begrænset under nærmere angivne betingelser. Endeligt fradrag for underskud i et fast driftssted opstår kun, hvis det faste driftssted sælges, ophører mv. uden, at dette medfører fuldstændig genbeskatning. Se afsnit C.D.2.3.2.2 om genbeskatning og begrænsning af underskud.

LL § 33 D medfører, at fradrag for underskud af faste driftssteder i eksemptionslande og creditlande ligestilles.

Der er siden reglens indførelse sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. og dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

219 af 03.04.1992

Indførelse af den oprindelige bestemmelse

LL § 33 D

312 af 17.05.1995

Forenkling samt udvidelse af værnsreglen til også at omfatte situationer, hvor der først opnås overskud i det faste driftssted og derefter underskud

LL § 33 D

487 af 12.06.1996

Yderligere værnsregel mod koncernintern overdragelse

LL § 33 D, stk. 5-9

440 af 10.06.1997

Konsekvensændring i anledning af ændring af kursgevinstloven

LL § 33 D

426 af 06.06.2005

Konsekvensændring i anledning af ændring af sambeskatningsreglerne (territorialprincippet)

LL § 33 D

Lov nr. 652 af 8. juni 2016

Henvisning til ubenyttede investeringsfondshenlæggelser udgår som følge af ophævelse af lov om investeringsfonds.

LL § 33 D, stk. 1, 4. pkt.

Hvornår gælder LL § 33 D?

LL § 33 D bruges, når et fuldt skattepligtigt selskab eller en fuldt skattepligtig person har et fast driftssted i udlandet. LL § 33 D bruges kun for faste driftssteder i lande, hvor Danmark skal lempe for dobbeltbeskatning efter eksemptionsmetoden (gammel eller ny metode).

For selskaber gælder reglen kun, hvis selskabet

  • har valgt international sambeskatning efter SEL § 31 A
  • er omfattet af skyggesambeskatning efter lov nr. 426 af 6. juni 2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, eller
  • af andre årsager ikke er omfattet af territorialprincippet. Se SEL § 8, stk. 2 og 3.

Se også afsnit C.D.2.3.2.3 om overgangsregler for selskaber med faste driftssteder i lande, hvor lempelse for dobbeltbeskatning sker efter creditmetoden.

Fast ejendom i udlandet sidestilles med et fast driftssted. Er der flere faste driftssteder i samme land, anses de i relation til LL § 33 D som ét fast driftssted.

Ved lempelse efter eksemptionsmetoden tages der ikke hensyn til, om der er betalt skat eller ej i udlandet, hvilket er tilfældet med lempelse efter creditmetoden.

Eksemptionsmetoden

Eksemptionsmetoden består i, at Danmark skal nedsætte den danske skat med en forholdsmæssig andel af den del af indkomsten, som stammer fra det faste driftssted i forhold til den samlede indkomst.

Lempelse efter eksemptionsmetoden beregnes således:

(dansk skat + evt. arbejdsmarkedsbidrag) x udenlandsk indkomst

den skattepligtige indkomst

Lempelse efter eksemptionsmetoden medfører, at den danske skat på indkomsten i det udenlandske faste driftssted falder bort.

Hvis en person eller et selskab mv. vælger at foretage lempelse efter LL § 33 (creditlempelse) i stedet for eksemptionslempelse efter DBO'en, bruges LL § 33 D ikke. LL § 33 D bruges kun, hvis der i det konkrete tilfælde lempes efter eksemptionsmetoden. Skifter en skattepligtig person eller selskab mv. mellem at bruge LL § 33 (creditlempelse) i nogle år og DBO'en (eksemptionslempelse)  i andre år, vil overskud for de år, hvor creditmetoden bruges, reducere en eventuel genbeskatningssaldo efter LL § 33 D, stk. 2.

Se også

Se også afsnit 

  • C.D.3.2.4 om genbeskatning ved ophør af international sambeskatning
  • C.D.3.4 om skyggesambeskatning
  • C.F.4.3.2 om lempelsesmetoder

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

TfS 2000, 691 LSR

Et selskab kunne vælge lempelse efter LL § 33 frem for eksemptionslempelse efter DBO'en, uanset at den lempelsesberettigede indkomst ikke var selvangivet. LL § 33 D, stk. 3 om underskudsbegrænsning fandt herefter ikke anvendelse.

Skatterådet og andre

SKM2014.349.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der ikke skulle ske genbeskatning af fratrukne underskud af skibsvirksomhed i Tyskland, når overskud lempes efter eksemptionsmetoden, jf. ligningslovens § 33 D.