De aktiver, der indgår i tonnageskatteordningen, skal i afskrivningsmæssig forstand udskilles fra de af selskabets aktiver, der indgår i anden virksomhed, og som fortsat kan afskrives efter de almindelige regler.

Dette hænger sammen med, at der ikke foretages fradrag for afskrivninger på aktiver under tonnageskatteordningen.

I Landsskatterettens kendelse SKM2009.734.LSR, kunne der ikke foretages fradrag for afskrivning på overfartsrettigheder, idet fradragsbegrænsningen i TSL § 15, stk. 3, tillige omfatter afskrivninger på aktiver, der er omfattet af tonnageskatteloven, og som derfor ikke er begrænset af andre bestemmelser i tonnageskatteloven.

Der skal dog kun ske beskatning af eventuelle avancer og genvundne afskrivninger, hvis rederivirksomheden reduceres i forhold til niveauet på det tidspunkt, hvor rederiet blev omfattet af tonnageskatteordningen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2009.734.LSR

På grund af fradragsbegrænsningen i TSL § 15, stk. 3, kunne der ikke afskrives på overfartsrettigheder.