Indhold

Afsnittet handler om forhold og formalia, der skal iagttages, når RIM indgiver konkursbegæring. 

Afsnittet indeholder:

 • Selvmøderordning
 • Bistand fra Kammeradvokaten
 • Inkassoloven
 • Oversigt over oplysninger i fremsendelsesskrivelsen
 • Forkyndelse og indkaldelse til møde
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Selvmøderordning

Ved direktionsbeslutning af 12. januar 2011 blev det besluttet, at visse af Skatteforvaltningens insolvensafdelinger selv kunne indgive konkursbegæringer og repræsentere Skatteforvaltningen ved skifteretterne. Selvmøderordningen er begrænset til ukomplicerede konkurssager, det vil sige sager, hvor der ikke formodes at være indsigelser vedrørende grundlaget for konkursen. Det bemærkes, at inkassoloven ikke gælder for offentlige myndigheder. Se inkassolovens § 1, stk. 3.

Bistand fra Kammeradvokaten

Kammeradvokaten foretager en vurdering af, om konkursbetingelserne er opfyldt, og varetager RIMs interesser under sagens behandling i skifteretten, herunder ydelse af rådgivning og bistand til RIM ved forhandlinger om kreditorordninger. 

RIM kan anmode Kammeradvokaten om at afslutte sin sag, hvis Kammeradvokatens bistand skønnes unødvendig efter konkursdekretets afsigelse. 

RIM skal selv anmelde krav i boet. Den fordring, som konkursbegæringen hviler på, anses dog som anmeldt ved indgivelsen af konkursbegæringen. Se KL § 129, stk. 2. RIM skal desuden selv påse, at RIMs krav ikke udsættes for forældelse under konkursboets behandling. Se FORÆL § 17, stk. 1, nr. 2, og § 20, stk. 4.

Se også

Se også afsnit A.A.9.5 Afbrydelse af forældelsen. 

Inkassoloven

Kammeradvokatens virksomhed er omfattet af inkassoloven. Der skal være sendt en påkravsskrivelse til skyldneren, inden Kammeradvokaten iværksætter yderligere inddrivelsesskridt. Se inkassolovens § 10. I forbindelse med indgivelse af konkursbegæring indebærer dette, at en påkravsskrivelse som hovedregel skal være sendt til skyldneren, inden der foretages videre skridt i retning af konkurs. 

Kammeradvokaten skal i påkravsskrivelsen give skyldneren en frist på mindst 10 dage til at indfri fordringen, inden han foretager sig videre i relation til en konkurs. Påkravsskrivelsen skal bl.a. indeholde de nødvendige oplysninger for at kunne bedømme fordringen, dvs.

 • specifikation af hovedstol
 • forfaldne renter og
 • påløbne og mulige kommende inkassoomkostninger

Undladelse af at afgive påkrav

Der er mulighed for at bortse fra kravet om påkravsskrivelse og indfrielsesfrist, hvis det må antages, at opfyldelse af kravet vil medføre en nærliggende risiko for, at fordringen ikke vil kunne inddrives. Se inkassolovens § 11. Bestemmelsen gælder kun retslige skridt som fx konkursbegæring. 

Et eksempel kunne være, at en konkurs er nødvendig for at sikre mulighederne for omstødelse eller iværksætte tiltag, der er nødvendige, for at kurator kan fastlåse aktiver eller foretage undersøgelser til brug for en underretning efter KL § 110, stk. 4. 

Efter omstændighederne kan skifteretten give konkursrekvirenten en frist efter KL § 8 til at dokumentere, at betingelserne efter inkassolovens § 11 er opfyldt. Se UfR 1998, 1232 VLK. 

Oversigt over oplysninger i fremsendelsesskrivelsen

Fordringshaver skal i konkursbegæringen angive de omstændigheder, der er årsag til begæringen, fx henvise til et forgæves foretaget udlæg. Se KL § 23, stk. 1. 

Anmodningen til Kammeradvokaten skal - ud over oplysning om skyldneren og kravet - derfor indeholde oplysninger, som er relevante for skifterettens bedømmelse af konkursbegæringen: 

 • Præsentation af skyldneren
  • Skyldners CPR-nr. eller SE-nr./CVR-nr., navn, adresse, ejerforhold og ledelse
  • Virksomhedsområdet og registreringsforhold
 • Grundlaget for konkursbegæringen
  • Om restancen anføres
   • Restancens størrelse fordelt på afgiftsperioder
   • Restancens art (A-skat, moms, selskabsskatter mv.)
   • Egne angivelser eller foreløbige fastsættelser (navnlig bør det anføres, i hvilket omfang restancen består af foreløbige fastsættelser)
   • Pantesikkerhed, fx udlæg
   • Oplysninger om eventuelle indsigelser mod restancen
  • Om insolvensen anføres
   • RIMs eventuelle forgæves udlæg
   • Misligholdte afdragsordninger (ophævelse af ordningen er meddelt skyldner)
   • Skyldners eventuelle forslag til afvikling
  • Om den retlige interesse anføres
   • Om skyldneren stadig driver virksomhed
   • Eventuelle andre bemærkninger til interessen i at få afsagt et konkursdekret (fx omstødelige forhold)
 • Omstødelse
  • Er der konstateret omstødelige forhold?
 • Repræsentanter for skyldneren
 • Supplerende bemærkninger
  • Kan inkassolovens § 10 fraviges?
  • Øvrige særlige forhold af betydning for Kammeradvokatens og skifterettens vurdering af konkursbegæringen 

Forkyndelse og indkaldelse til møde

Efter at fordringshaver har indgivet konkursbegæringen, lader skifteretten den forkynde for skyldneren, medmindre han på anden måde er blevet bekendt med begæringen. Se KL § 23, stk. 3. 

Samtidig med forkyndelsen indkaldes konkursrekvirenten og skyldneren med mindst en aftens varsel til et møde i skifteretten. Mødet skal så vidt muligt holdes inden tre dage fra konkursbegæringens modtagelse. Se KL § 23, stk. 2. 

Konkursbegæringen bortfalder, hvis fordringshaveren udebliver fra mødet i skifteretten. Se KL § 23, stk. 4. 

Udebliver skyldneren fra mødet, kan dette tillægges processuel skadevirkning, så fordringshaverens anbringender af skifteretten anses for rigtige. Skifteretten kan dog i stedet bestemme, at skyldneren skal fremstilles ved politiets foranstaltning. Se KL § 23, stk. 5. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 1998, 1232 VLK

Landsretten fastslog, at skifteretten har mulighed for at give konkursrekvirenten en frist til at fremskaffe oplysninger om, hvorvidt betingelserne for anvendelse af inkassolovens § 11 er opfyldt.

KL § 8

 •