Indhold

Afsnittet handler om de pligter, der påhviler kurator. 

Afsnittet indeholder:

  • Varetagelsen af boets interesser
  • Sagkyndig bistand kan antages
  • Kurator er boets mand
  • Registrering og vurdering af boets aktiver
  • Orientering af et eventuelt kreditorudvalg
  • Underretning til politiet ved mistanke om strafbare forhold. 

Varetagelsen af boets interesser

Kurator skal varetage boets interesser på fordringshavernes vegne.  Herunder skal kurator sikre boets aktiver og foretage de fornødne skridt til værn mod uberettigede dispositioner over aktiverne samt repræsentere boet i enhver henseende. Se konkurslovens § 110, stk. 1, 1. pkt. 

Det kan fx bestå i sikring af skyldnerens regnskabsmateriale, udskiftning af låse, meddelelse til skyldnerens pengeinstitut og debitorer, undersøge eventuelle omstødelige forhold og undersøge om den tidligere direktør kan pålægges konkurskarantæne. 

Kurator skal desuden fremme boets behandling mest muligt. Se konkurslovens § 110, stk. 1, 2. pkt. Hvis dette ikke sker, kan kurator afsættes efter konkurslovens § 114, stk. 1, ligesom det kan påvirke honorarfastsættelsen efter konkurslovens § 239

Sagkyndig bistand kan antages

Kurator kan desuden for boets regning antage fornøden sagkyndig bistand. Se konkurslovens § 110, stk. 1, 3. pkt. Der er ingen begrænsning i typen af de opgaver, som der kan antages sagkyndig bistand til at udføre. Der vil typisk være tale om forretningskyndig bistand, fx med henblik på at lede virksomheden, hvis den fortsættes under konkursen. 

Kurator er boets mand

Kurator handler pligtstridigt, hvis han eller hun varetager bestemte fordringshaveres interesser eller tilsidesætter boets interesser til fordel for skyldneren. Skyldnerens eller udenforståendes rettigheder må dog selvsagt ikke krænkes. 

Registrering og vurdering af boets aktiver

Kurator antager en eller flere sagkyndige personer, der snarest skal foretage registrering og eventuelt vurdering af boets aktiver. Det nævnte materiale i konkurslovens § 13 b, der umiddelbart før konkursen måtte være tilvejebragt til brug for en rekonstruktionsbehandling, kan lægges til grund ved konkursbehandlingen, så der kun redegøres for senere indtrufne ændringer. Se konkurslovens § 110, stk. 2, og afsnit G.A.3.4.2.5 Gennemførelse af rekonstruktion om konkurslovens § 13 b

Orientering af et eventuelt kreditorudvalg

Er der nedsat et kreditorudvalg, skal kurator underrette dette om alle vigtige dispositioner og påtænkte særligt væsentlige dispositioner, medmindre disse ikke kan udsættes uden skade for boet. Se konkurslovens § 110, stk. 3. Se afsnit G.A.3.4.1.4.3.5 Kreditorudvalg. 

Der kræves ikke samtykke fra et kreditorudvalg, hvis et sådant er nedsat. 

De dispositioner, som kreditorudvalget skal underrettes om, vil især være

  • salg og pantsætning af fast ejendom,
  • salgsforhandlinger om erhvervsvirksomhed, samt
  • sagsanlæg og indgåelse af væsentlige forlig. 

Underretning til politiet ved mistanke om strafbare forhold

Kurator skal give meddelelse til politiet, hvis kurator finder, at de foreliggende oplysninger giver grundlag for politimæssig efterforskning mod skyldneren eller andre. Se konkurslovens § 110, stk. 4.