Indhold

Dette afsnit indeholder reglerne om omstødelse af arveafkald.

Afsnitttet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Afkald
  • Arv
  • Gennemførelse af omstødelse

Regelgrundlag

Har skyldneren senere end seks måneder før fristdagen givet afkald på arv, som er tilfaldet ham, kan afkaldet fordres omstødt. Hvis arv er udloddet, rettes kravet mod den, der som følge af afkaldet har modtaget arv, eller hvis arvelod derved er blevet forøget. Se konkurslovens § 65, stk. 1. 

Afkald, som er givet tidligere, men senere end to år før fristdagen, kan fordres omstødt, medmindre det af den begunstigede godtgøres, at skyldneren hverken var eller ved afkaldet blev insolvent. Se konkurslovens § 65, stk. 2. 

Afkald

Bestemmelsen gælder, selv om arveafkaldet gives til fordel for en bestemt person, og selv om der måtte være ydet skyldneren et vederlag for afkaldet. Et vederlag vil dog påvirke størrelsen af boets krav. Se konkurslovens § 75

Afkaldet er et løfte og har dermed retsvirkning, når løftet er bindende, dvs. når den, afkaldet er givet til fordel for, har fået kundskab om afkaldet. 

Arv

Bestemmelsen omfatter kun afkald på falden arv. Arveladeren skal dermed være afgået ved døden, da afkaldet blev givet. 

Det har ingen betydning, om arveafkaldet vedrører legal eller testamentarisk arv. 

Gennemførelse af omstødelsen

Hvis arven endnu ikke er udloddet, da omstødelse sker, udøver konkursboet efter omstødelsen arvingens (dvs. fallentens) beføjelser. 

Er arven derimod udloddet til den, der begunstiges ved arveafkaldet, vil kravet efter omstødelsen bestå af nettoforøgelsen af den begunstigedes formue, fordi dennes andel i boudgifter og arveafgift fradrages.