Indhold

Afsnittet handler om omstødelse af betaling af løn til nærstående. 

Afsnittet indeholder:

 • Regelgrundlag
 • Løn og andet arbejdsvederlag
 • Rimelighed
 • Omstødelsens omfang
 • Tantieme til ledelsen i kapitalselskaber

Regelgrundlag

Har skyldneren senere end seks måneder før fristdagen til fordel for nærstående som

 • løn
 • andet arbejdsvederlag eller
 • pension

betalt beløb, som åbenbart overstiger, hvad der under hensyn til

 • det udførte arbejde
 • virksomhedens indtægter og
 • omstændighederne i øvrigt

må anses for rimeligt, kan betalingen for det overskydende beløb fordres omstødt. 

Se konkurslovens § 66, stk. 1.

Samme regel gælder om beløb, der er betalt tidligere, men senere end to år før fristdagen. Dette gælder dog ikke, hvis den nærstående godtgør, at skyldneren hverken var eller ved udbetalingen blev insolvent. 

Se konkurslovens § 66, stk. 2. 

Løn og andet arbejdsvederlag

Egentlig løn og andet arbejdsvederlag er omfattet, uanset hvordan vederlaget beregnes. Provision er fx også omfattet. 

Ethvert arbejde omfattes, hvad enten der er tale om fast eller løs ansættelse og uanset niveau. Honorar for bestyrelsesarbejde er derfor også omfattet af reglen. 

Vederlag modtaget ved udøvelsen af selvstændig erhvervsvirksomhed omfattes ikke. 

Indbetaling af pensionsbidrag til en pensionskasse kan også omstødes. Derimod omfatter reglen ikke indbetaling af præmie på en pensionsforsikring. Se forsikringsaftalelovens § 117 og § 118. Se også pensionsopsparingslovens § 12.

Reglen kan formentlig anvendes analogt over for krav på ikke udbetalt løn, der er forfaldet senere end seks måneder før fristdagen. 

Rimelighed

Der skal være tale om et egentligt misforhold mellem lønnen eller vederlaget og det udførte arbejde. Ved vurderingen skal der ses på virksomhedens indtægter og omstændighederne i øvrigt, heriblandt vedkommendes kvalifikationer og arbejdets omfang og betydning for virksomheden. Et misforhold vil ofte være til stede, hvis en nærstående til skyldneren for samme arbejde modtager en langt højere løn end andre ansatte i virksomheden. Lønnen vil også kunne stå i et misforhold til det udførte arbejde, hvis den lægger beslag på så stor en del af virksomhedens indtægter, at virksomhedens overlevelse er truet. 

Omstødelsens omfang

Omstødelsen vil angå den del af lønnen eller vederlaget, som åbenbart overstiger det beløb, der kan anses for rimeligt. 

Tantieme til ledelsen i kapitalselskaber

Hvis et kapitalselskab går konkurs, skal medlemmer af ledelsen, selv om de har været i god tro, tilbagebetale, hvad medlemmerne i de sidste fem år før fristdagen har modtaget i tantieme (variabelt vederlag), forudsat at kapitalselskabet var insolvent, da tantiemen blev fastsat. Se selskabslovens § 138, stk. 2.