Indhold

Dette afsnit handler om hvem, der er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2.

Følgende er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2:

Skattepligtige

  • hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse
  • der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer
  • der er koncernforbundet med en juridisk person
  • der har et fast driftssted beliggende i udlandet
  • der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller
  • der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af KULBR § 21, stk. 1 eller 4.

Se LL § 2, stk. 1.

Det er samme kreds af skattepligtige, der er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2 og oplysningspligten i SKL § 38 og dokumentationspligten i SKL § 39.

Juridiske personer

Med juridiske personer i LL § 2 menes normalt aktie- og anpartsselskaber, foreninger og fonde.

Med juridiske personer sidestilles også selskaber og foreninger mv., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt. Som eksempler kan nævnes partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber samt lignende danske og udenlandske selskaber.

Fast driftssted

Ved et fast driftssted forstås et fast forretningssted, hvor et foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves.

Udenlandske selskaber, fonde og foreninger kan også være omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2 via et fast driftssted i Danmark. Se afsnit C.D.11.11 om faste driftssteder.

Ledelsens sæde

Udenlandske selskaber, fonde og foreninger kan, uanset hvor de måtte være registreret, være fuldt skattepligtige her til landet, hvis ledelsen har sæde i Danmark. Er selskaber, fonde og foreninger hjemmehørende i Danmark som følge af reglerne om ledelsens sæde, er selskaberne mv. omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2.

Udenlandsk fysisk eller juridisk person

En fysisk eller juridisk person anses for udenlandsk, hvis personen er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Se LL § 2, stk. 4.

Armslængdeprincippet gælder for alle skattepligtige til Danmark med kontrollerede transaktioner, herunder også skattepligtige efter KULBRL § 21, stk. 1 eller 4.

Skattepligtige efter kulbrinteskatteloven

Skattepligtsbestemmelserne i kulbrinteskatteloven er udvidet i forhold til de almindelige bestemmelser om skattepligt i selskabsskatteloven mv. Der vil være tilfælde, hvor udenlandske fysiske eller juridiske personer er skattepligtige til Danmark af deres aktiviteter, selv om de ikke har fast driftssted efter den almindelige definition. I den situation vil virksomheden også være omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2.

Se også