Indhold

Afsnittet handler om, hvad indholdet af en gældssanering kan være.

Afsnittet indeholder:

  • Bortfald eller nedsættelse af gæld
  • Fordringer omfattet af kendelsen
  • Kendelsen omfatter ikke pantefordringer, hvis pantet strækker til
  • Krav der bortfalder ved gældssanering
  • Skæringstidspunktet for krav omfattet af gældssaneringen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bortfald eller nedsættelse af gæld

En gældssanering kan gå ud på bortfald eller nedsættelse af skyldners gæld. Se KL § 198.

I forbindelse med nedsættelse af gælden er det skifteretten, som træffer afgørelse om henstand med og/eller afdragsvis betaling af den del af gælden, som skyldner skal betale.

Grundlaget for skifterettens kendelse er skyldners forslag til gældens sanering, herunder til indholdet af en eventuel ordning til afvikling af den del af gælden, som fortsat skal bestå. Se KL § 213.

Skifteretten er ikke forpligtet til at følge skyldners forslag. Kan skifteretten derfor ikke godkende skyldners forslag, er skifteretten ikke afskåret fra at afsige en kendelse, som tager skyldnerens forslag delvis til følge på visse nærmere fastsatte vilkår. Dette forudsætter dog, at skyldner tiltræder disse vilkår for gældens sanering.

Det er forudsat, at bortfald af hele gælden kun kan komme på tale, når der foreligger ganske særlige omstændigheder.

Der kan desuden træffes bestemmelse om kapitalisering af dividenden, så den udbetales som et engangsbeløb.

Fordringer omfattet af kendelsen 

De fordringer, der er omfattet af gældssanering, er angivet i KL § 199, stk. 1.

Hovedreglen er, at gæld som er stiftet inden gældssaneringssagens indledning, er omfattet. Se KL § 199, stk. 1, 1. pkt. Gældssaneringssagen anses for indledt ved skifterettens kendelse herom. Se KL § 206.

Skifteretten kan dog, når særlige forhold taler derfor, bestemme, at kendelsen kun skal omfatte fordringer, der er stiftet inden et af skifteretten fastsat tidligere tidspunkt. Se KL § 199, stk. 1, 2. pkt. Der sker herved en tilbagerykning af skæringstidspunktet, så gældssaneringskendelsen begrænses til at angå gæld, som er stiftet inden det tidspunkt skifteretten fastsætter. Skæringstidspunktet kan kun rykkes tilbage, ikke frem.

Denne mulighed for skifteretten tager sigte på tilfælde, hvor skyldners håbløse insolvenstilstand hovedsageligt må tilskrives den ældre del af gælden, og hvor der er en sådan forskel mellem arten og/eller omstændighederne ved pådragelsen af henholdsvis den ældre og den nyere del af gælden, at en forskelsbehandling er rimelig.

Dette vil navnlig kunne forekomme, når skyldner er en tidligere erhvervsdrivende, hvis gældsproblemer skyldes gammel forretningsmæssig gæld, og hvor det ofte vil være urimeligt, hvis en kendelse om gældssanering i lige høj grad skulle ramme den ældre, betydelige forretningsmæssige gæld, som privat eller offentlig gæld af nyere dato, og uden sammenhæng med den ældre gæld. Se også KL § 231, stk. 5.

Samme forhold vil også kunne gøre sig gældende, når den samlede gældsmasse dels består af et eller enkelte ældre krav af ganske betydelig størrelse, fx et erstatningskrav, konfiskationskrav mv., dels er sammensat af en flerhed af nyere "normale" gældsposter, som hver for sig er af beskeden størrelse og står i rimeligt forhold til skyldners nuværende indtægter.

Efter omstændighederne vil bestemmelsen derfor gøre det muligt, at rimelige omkostninger ved forsøg på at tilvejebringe en ordning af skyldners økonomiske forhold holdes uden for en gældssanering, samt at der ved en gældssanering i et vist omfang kan tages hensyn til "den daglige husholdnings kreditorer".

Det vil desuden være muligt at gennemføre gældssanering i sager, hvor skyldners forhold i relation til den nyere del af gælden ellers kunne føre til, at en i øvrigt velbegrundet gældssanering er udelukket.

Kendelsen omfatter ikke pantefordringer, hvis pantet strækker til 

En kendelse om gældssanering kan derimod ikke omfatte pantefordringer i det omfang, pantet strækker til. Se KL § 199, stk. 2. Panthaverne bindes derimod af kendelsen, for den del, som ikke dækkes af pantet. Gældssaneringskendelsen omfatter derfor ikke pantefordringer, der opnår dækning ved senere realisation. Men en eventuelt udækket del vil være omfattet af gældssaneringen med den fastsatte dividende. 

Der er ikke hjemmel til, at skifteretten tvangsmæssigt kan nedskrive pantesikret gæld i forbindelse med en gældssaneringssag.

RIM er bemyndiget til at "dele" et pantesikret krav, hvis det vil være ødelæggende for en i øvrigt velbegrundet gældssanering at holde sig til pantet for hele kravets vedkommende. Der vil typisk være tale om udlæg i fast ejendom "langt oppe over skorstenen", det vil blive aktuelt at dele. I sådanne tilfælde anmeldes den del af en pantesikret fordring, som på anmeldelsestidspunktet ligger uden for pantets værdi, kun som en usikre fordring.

Værdien for fast ejendom er som udgangspunkt den seneste offentlige vurdering. 

Udlæg eller anden sikkerhed, der ikke kan omstødes, kan realiseres uanset gældssaneringssagen. Omstødelsesreglerne i KL kap. 8 finder tilsvarende anvendelse ved gældssanering. Se KL § 221.

Skifteretten eller en eventuel medhjælper skal underrettes om krav, der falder uden for en kendelse om gældssanering.

Tjenestemænd kan give transport på lån til pengeinstitutter

Det skal bemærkes, at tjenestemænd kan give transport på lån til låneinstitutter, der er anerkendt til at yde de pågældende lån. Se tjenestemandslovens §§ 57 og 49.

I en sag lånte en tjenestemand 35.000 kr. af Tjenestemændenes Låneforening på vilkår, at den månedlige ydelse skulle indeholdes i hans løn og udbetales til panthaver. Landsretten mente, at kravet ikke var omfattet af gældssaneringen efter princippet i KL § 199, stk. 2. Kravet blev altså anset som et pantesikret krav, og skulle derfor holdes udenfor gældssaneringssagen. Se UfR 1991.49 ØLK.

xOverenskomstansatte der indgår i lignende låneaftaler, kan ikke sidestilles med tjenestemænd, da der ikke er det samme beskyttelseshensyn ved lønforskrivning over for overenskomstansatte som over for tjenestemænd. Sådanne krav skal derfor omfattes af gældssaneringen. Se UfR 2018.1591 VLK.x

Krav der bortfalder ved gældssanering 

Ved kendelse om gældssanering bortfalder desuden følgende:

  • Gaveløfter
  • Krav på de renter, der er påløbet de af kendelsen omfattede fordringer for tiden efter gældssaneringssagens indledning
  • Krav ifølge en leasingaftale, der pålægger skyldneren at anvise en køber af det leasede aktiv eller i øvrigt må anses for finansiel leasing, på ydelser, der angår perioden efter indledning af gældssaneringssag, og som ikke er omfattet af KL § 94, i det omfang fordringshaveren ikke kan godtgøre, at ydelserne må sidestilles med afdrag
  • Krav på konventionalbod, i det omfang boden ikke er erstatning for et lidt tab.

Se KL § 200.

Gældssaneringskendelsen omfatter derfor også bøder, både administrativt vedtagne og idømte, og krav på betaling af tillæg til skat efter SKL § 21.

De øvrige nævnte krav i KL § 98 er stillet som almindelige fordringer i gældssaneringen. Se KL § 200, stk. 2. Dette indebærer, at der ikke i gældssanering er tale om efterstillede krav på samme måde som i konkurs.

Alle kreditorer skal behandles lige. Dog kan en kreditor samtykke i en mindre gunstig behandling end den, de øvrige får. Se KL § 200, stk. 3.

Skæringstidspunktet for krav omfattet af gældssaneringen 

I KL § 201 er reglerne i KL kapitel 6 om krav mod boet gjort anvendelige i gældssanering. Skæringstidspunktet for hvilke fordringer, der er omfattet af en gældssanering, er dog datoen for skifterettens afgørelse om indledning af gældssanering.

Uanset om skæringstidspunktet flyttes, beregnes renter til tidspunktet for indledning af en gældssaneringssag. Se KL § 200, stk. 1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

xUfR 2018.1591 VLKx

xOverenskomstansat lærers medlemslån kunne ikke sidestilles med en pantefordring, jf. konkurslovens § 199, stk. 2. Lånet skulle derfor ikke holdes uden for kendelse om gældssanering, da der ikke er det samme beskyttelseshensyn ved lønforskrivning over for overenskomstansatte, som over for tjenestemænd.x

UfR 1991.49 ØLK

Tilbagebetalingskrav på lån til en tjenestemand var ikke omfattet af gældssaneringen efter princippet i KL § 199, stk. 2. Kravet blev anset som et pantesikret krav, og skulle derfor holdes udenfor gældssaneringssagen. Den månedlige ydelse skulle indeholdes i hans løn og udbetales til Tjenestemændenes Låneforening.