Indhold

Dette afsnit beskriver retsgrundlaget for de omkostninger mv., som pålægges sagen i forbindelse med, at fordringen inddrives af Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM).

Afsnittet indeholder:

  • Inddrivelsesrenter
  • Gebyrer
  • Retsafgift ved udlæg
  • Retsafgiftspligtens indtræden
  • Beregningsgrundlag
  • Eksempel på beregning af retsafgift ved udlæg
  • Andre retsafgifter.

Inddrivelsesrenter

xFordringer under inddrivelse ved RIM, med undtagelse af bøder, forrentes med en årlig inddrivelsesrente svarende til renten efter rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Se INDOG § 5.

Inddrivelsesrenten tilskrives fra den 1. i måneden efter modtagelse af fordringen hos RIM. Indtil dette tidspunkt forrentes fordringen efter de regler, der gælder for forrentning af fordringen ved fordringshaver.

Fordringer, der tilhører RIM (eksempelvis inddrivelsesgebyrer), forrentes fra den 1. i måneden efter den måned, hvor fordringen er stiftet. Se INDOG § 5. Dette er gældende fra den 1. april 2017.

Statsgaranterede studielån og misligholdt gæld efter SU-loven, der er under inddrivelse ved RIM, forrentes med inddrivelsesrenten. Se bekendtgørelse nr. 286 af 29. marts 2017, der sætter § 118, nr. 1 og § 136, nr. 1, 3 og 4 i lov nr. 1336 af 19/12 2008, i kraft. Dette har virkning fra 1. april 2017.x

Med virkning fra den 1. april 2017 forrentes følgende fordringer ikke med inddrivelsesrenten, men en anden rente: 

 1. Fordringer, der i henhold til EU-regler, skal forrentes med en anden rente
 2. Fordringer fastsat i henhold til en udenlandsk afgørelse om underholdsbidrag, hvor renten er højere end inddrivelsesrenten, idet disse fordringer forrentes i henhold til afgørelsen.
 3. Fordringer, der hviler på et pantebrev, et gældsbrev, et udenretligt frivillig forlig m.v., og andre fordringer, hvor parterne har aftalt en morarente, som afviger fra inddrivelsesrenten (se dog nedenfor)
 4. Fordringer, der hviler på en retsafgørelse, hvor domstolene har truffet afgørelse om en forrentning, der afviger fra inddrivelsesrenten (se dog nedenfor)

Med virkning fra den 1. april 2017 forrentes nedenstående fordringer ikke:

 1. Fordringer, der er modtaget hos RIM uden særskilt angivelse af hovedstol, renter og gebyrer.
 2. Fordringer tilhørende sagstyper, hvor RIM har viden om, at der inden for fordringstypen oversendes fordringer uden angivelse af hovedstol, renter og gebyrer.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 2.

Bemærk:

For fordringer under 3) og 4), hvor renten:

 • er lavere end inddrivelsesrenten, kan fordringshaveren vælge, at fordringen ikke skal forrentes eller forrentes med den aftalte eller fastsatte rente, hvis renten understøttes af RIMs it-system
 • er højere end inddrivelsesrenten, kan fordringshaveren vælge, at fordringen skal forrentes med inddrivelsesrenten eller forrentes med den aftalte eller fastsatte rente, hvis renten understøttes af RIMs it-system

Hvis fordringshaver ønsker at fastholde en anden rente end inddrivelsesrenten, og denne ikke understøttes af RIMs it-system, skal fordringshaver selv beregne renten og indsende oplysninger om renten til RIM.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 3.

Renter efter kildeskattelovens §§ 62 A og 63 kan i meddelelser, underretninger, erindringsskrivelser, tilsigelser og afgørelser m.v. afgivet eller truffet af RIM beskrives med henvisning til den årsopgørelse eller forskudsopgørelse, hvorpå renten er opkrævet.

Se inddrivelsesbekendtgørelsens § 43, stk. 2.

Gebyrer

For ekspedition af opgaver i forbindelse med inddrivelse af krav, kan RIM pålægge følgende gebyrer:

Gebyrtype

Gebyrstørrelse

Hjemmel

 • Rykkergebyr
 • Afgørelse om lønindeholdelse
 • Tilsigelse til udlægsforretning.
 • 140 kr.
 • 300 kr.
 • 450 kr.

INDOG § 6 og § 33 i inddrivelsesbekendtgørelsen.

 • Rykkergebyr.
 • 100 kr.

§ 9b i renteloven.

 • Rykkergebyr
 • Foreløbig fastsættelse.
 • 65 kr.
 • 800 kr.

Opkrævning af skatter og afgifter mv., for hvilke virksomheder, selskaber, fonde eller foreninger mv. er eller skulle have været registreret for.

Se OPKL § 4, stk. 2, og § 6.

Retsafgift ved udlæg

En udlægsforretning er en retshandling, der er omfattet af reglerne om retsafgift i retsafgiftsloven.

Når pantefogeden foretager udlæg, skal der betales

 • dels en grundafgift af det beløb, der foretages udlæg for. Se retsafgiftslovens § 16, stk. 1.
 • dels en tillægsafgift, når sagen foretages helt eller delvist uden for pantefogedens kontor, eller ved fremstilling af skyldner ved politiets hjælp. Se retsafgiftslovens § 17 a, stk. 1. 

Der beregnes ikke retsafgift ved udlægsforretninger vedrørende bøder, konfiskerede værdier og sagsomkostninger i straffesager, der inddrives af det offentlige. Se retsafgiftslovens § 20, nr. 1.

Retsafgiften skal fremgå af udlægsbladet.

Retsafgiftspligtens indtræden

Pligten til at betale grundafgiften indtræder, når pantefogeden underretter skyldneren om tid og sted for udlægsforretningen. Se § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om retsafgift, bekendtgørelse nr. 753 af 12. november 1990, jf. retsafgiftslovens § 18, stk. 2.

Hvis udlægsforretningen foretages uden underretning til skyldner, indtræder retsafgiftspligten, når udlægsforretningen påbegyndes. Det vil sige, når pantefogeden opfordrer skyldneren eller den, der varetager dennes interesser, til frivilligt at opfylde kravet. Se § 1, stk. 2, i bekendtgørelsen om retsafgift, bekendtgørelse nr. 753 af 12. november 1990.

Tillægsafgift indtræder, når pantefogeden træffer bestemmelse om, at retshandlingen skal foretages. Se § 1, stk. 3 i bekendtgørelsen om retsafgift, bekendtgørelse nr. 753 af 12. november 1990. Det vil i praksis sige fra det tidspunkt, hvor underretningen foretages, eller hvis en udgående udlægsforretning ikke er varslet, fra det tidspunkt fogeden har forladt sit kontor.

Når pligten til at betale retsafgift er indtrådt, skal skyldner betale retsafgiften, uanset om udlægsforretningen efterfølgende afværges eller aflyses. Der skal derfor også betales retsafgift, selv om udlægsforretningen afsluttes som forgæves.

Retsafgiftspligten bortfalder, hvis udlæg ikke kan foretages som følge af, at skyldner er under rekonstruktion, konkurs eller gældssanering. Se retsafgiftslovens § 16, stk. 6.

Beregningsgrundlag

Grundafgiftens størrelse beregnes af det beløb, der foretages udlæg for:

 • hovedstol (skatter og afgifter mv.)
 • renter og
 • eventuelle omkostninger

men ikke af udgifter ved selve udlægsforretningen.

Har skyldner flere fordringer, fx A-skat, AM-bidrag og moms, lægges kravene sammen, inden grundafgiften beregnes. Se retsafgiftslovens § 16, stk. 3. Det har ingen betydning, at fordringerne er knyttet til forskellige fordringshavere.

Tillægsafgiften er altid på 400 kr., uanset hvor stor den samlede restance er. Se retsafgiftslovens § 17 a, stk. 1.

Ved udlæg hos flere skyldnere for samme krav, beregnes grundafgiften og eventuelt tillægsafgiften for hver skyldner. Det gælder dog ikke, hvis

 • skyldnerne er samlevende ægtefæller eller registrerede partnere, eller
 • der foretages udlæg i en fast ejendom tilhørende flere skyldnere i forening.

Se retsafgiftslovens §§ 16, stk. 5, og 17 a, stk. 3.

Der skal kun beregnes grundafgift og eventuel tillægsafgift første gang, der foretages udlæg for et krav. Se retsafgiftslovens § 19.

Det betyder, at

 • hvis der er foretaget udlæg for et krav, og der senere gennemføres en ny udlægsforretning for det samme krav, skal der ikke betales retsafgift for den efterfølgende udlægsforretning. 
 • der ikke skal betales retsafgift i forbindelse med afhentning af udlagte effekter.
 • der skal kun beregnes tillægsafgift én gang for samme fordring, fx tilfælde hvor en udgående udlægsforretning følges op med fremstilling af skyldneren ved politiets hjælp, eller omvendt. 

Eksempel på beregning af retsafgift ved udlæg

Retsafgiften beregnes med en grundafgift på 300 kr. Overstiger kravet 3.000 kr., beregnes yderligere en halv procent af det overskydende beløb. Se retsafgiftslovens § 16, stk. 1.

Den beregnede afgift afrundes opefter til nærmeste hele beløb, der er deleligt med 10. Se retsafgiftslovens § 59.

Grundafgiften udgør herefter følgende beløb:

Restance

Retsafgift

Indtil 3.000 kr.

300 kr.

3.001 til 5.000 kr.

310 kr.

5.001 til 7.000 kr.

320 kr.

Og yderligere 10 kr. i retsafgift for hver påbegyndt 2.000 kr.

Eksempel

Hvis det samlede krav er 240.000 kan grundafgiften beregnes således:

Indtil 3.000 kr.

300 kr. 

0,5 % af 237.000 kr. (240.000 - 3.000)

= 1.185 kr. oprundet til

1.190 kr.

Grundafgift i alt

1.490 kr.

Klage over retsafgiften

Skyldner kan klage til fogedretten over pantefogedens beregning af en retsafgift. Se § 3 i bekendtgørelsen om retsafgift for udlæg, der foretages efter skatteinddrivelsesloven, bekendtgørelse nr. 753 af 12. november 1990.

Hvis indsigelsen fremsættes under udlægsforretningen, er det pantefogeden, der underretter fogedretten. Efter udlægsforretningen kan skyldner fremsætte klagen overfor fogedretten. Klagen skal fremsættes senest seks uger efter, at skyldneren har fået kendskab til beregningen. Se § 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om retsafgift for udlæg, der foretages efter skatteinddrivelsesloven, bekendtgørelse nr. 753 af 12. november 1990.

Andre retsafgifter

Type

Størrelse

Retsafgiftsloven

Udskrift af udlægsbogen

175 kr.

§ 48, stk. 2

Opslag og udskrifter af afgørelser fra domsdatabasen

175 kr.

xBemærk:

Ved opslag, der foretages af brugeren selv i Domstolsstyrelsens digitale domsdatabase betales ikke gebyr.x

§ 48, stk. 4

 xIndsat ved § 3 i lov nr. 1867 af 29/12/2015x

Konkursbegæring

750 kr.

§ 37

Rekonstruktionsbegæring

750 kr.

§ 37 a

Tvister i boer, der behandles af kurator angående anmeldelse af fordringer eller deres fortrinsret, se KL § 246.

Retsafgift efter retsafgiftslovens kap. 1. Borgerlige domssager:

Grundafgift 500 kr.

Overstiger beløbet 50.000 betales yderligere 250 kr. + 1,2 pct. af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr.

Hertil kommer eventuel tillægsafgift efter retsafgiftslovens § 2.

§ 39

Begæring om tvangsauktion over

 • fast ejendom
 • registreret skib eller
 • luftfartøj.

800 kr.

For tvangsauktionen betales yderligere en halv procent.

§ 22

Begæring om tvangsauktion over

 • aktier
 • gældsbreve og
 • andre fordringer.

300 kr.

For tvangsauktionen betales yderligere en procent.

§ 23

Vederlag til stævningsmænd og vidner

Der skal betales vederlag til stævningsmænd for foretagelse af de nævnte forkyndelser i retsplejeloven. Se RPL § 165, stk. 1. Vederlaget udbetales også, hvis stævningsmanden må slutte forkyndelsesforretningen som forgæves. Se bekendtgørelse om vederlag til stævningsmænd og til vidner i fogedforretninger, xxbekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2018xx. Vederlaget er xxkr. 36,34x xfor hver person, for hvem den pågældende meddelelse ønskes forkyndt. 

Når RIM anvender stævningsmandsforkyndelse, skal RIM dog betale honorar til stævningsmanden på 75 kr., samt udgifter til befordringsgodtgørelse. Omkostningerne hertil afholdes af RIM.

Eventuelle udgifter til vidner afholdes ligeledes af RIM.

Der udbetales ikke vidnegebyr til personale ansat i Gældsstyrelsen.