Indhold

Dette afsnit beskriver de særlige regler, der gælder for opkrævning og inddrivelse af underholdsbidrag til børn eller en tidligere ægtefælle.

 Afsnittet indeholder:

 • Regelgrundlag
 • Udenlandske bidrag
 • Inddrivelse af forskudsvis udlagte børnebidrag
 • Inddrivelse af privatretlige bidrag
 • Forældelse af bidrag
 • Klageadgang
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regelgrundlag

Reglerne på underholdsbidragsområdet findes i:

Udbetaling Danmark opkræver fordringer på underholdsbidrag. Det gælder både

 • bidrag, der tilkommer det offentlige, især børnebidrag der er forskudsvis udlagt efter børnetilskudsloven, og
 • privatretlige bidrag.

Udbetaling Danmark tager også stilling til indsigelser fra bidragsbetaleren mod et krav på bidrag. Se bidragsopkrævningsloven § 2

Udbetaling Danmarks afgørelser kan påklages til Ankestyrelsen. Se bidragsopkrævningsloven § 23 a, stk. 1.

Hvis bidraget ikke betales, oversendes fordringen til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

Bemærk

Lov om opkrævning af underholdsbidrag gælder ikke for renter af underholdsbidrag. Se bidragsopkrævningsloven § 1, stk. 3.

Udenlandske bidrag

Se afsnit

 • G.A.3.6.2.4 Inddrivelse af danske krav på børne- og ægtefællebidrag i udlandet
 • G.A.3.6.3 Inddrivelse af udenlandske krav i Danmark

Inddrivelse af forskudsvis udlagte børnebidrag

Når bidrag udbetales forskudsvis, indtræder det offentlige i retten til at indkræve bidraget. Se børnetilskudsloven § 18, stk. 1.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive forskudsvis udlagte bidrag ved:

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan yde henstand efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11 og § 12, når skyldner ikke har en aktuel betalingsevne, eller når der foreligger særlige forhold.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive forskudsvis udlagte bidragskrav efter de generelle regler om eftergivelse i gældsinddrivelseslovens § 13 og § 15.

Inddrivelse af privatretlige bidrag

Bidrag, der ikke er forskudsvis udlagt, benævnes også:

 • kode 01-bidrag, der er privatretlige bidrag
 • kode 02-bidrag, der er bidrag, hvor det offentlige er indtrådt i retten til bidraget efter aktivlovens § 97, stk. 1.

Bidrag, der ikke er forskudsvis udlagte, kan forekomme for følgende bidragstyper:

 • Ægtefælle-/partnerbidrag (kode 01-bidrag).
 • Ægtefælle-/partnerbidrag, hvor det offentlige, i forbindelse med tidligere udbetaling af kontanthjælp, er indtrådt i retten til ægtefælle-/partnerbidraget (kode 02-bidrag).
 • Børnebidrag, hvor bidraget overstiger normalbidragets grundbeløb, eller hvor normalbidraget ikke er udlagt af det offentlige (kode 01-bidrag).
 • Børnebidrag, hvor det offentlige er indtrådt i retten til bidraget ved barnets anbringelse uden for hjemmet (kode 02-bidrag).
 • Børnebidrag, hvor forskudsvis udbetaling er afslået (kode 01/02-bidrag).
 • Ikke-forskudsvis udbetalte bidrag, der bygger på udenlandske bidragsresolutioner (kode 01/02- bidrag) samt Færøerne og Grønland (kode 1902-bidrag).
 • Uddannelsesbidrag (kode 01/02-bidrag).
 • Særbidrag, fx til dåb, konfirmation samt underhold til moderen ved og omkring fødslen, hvis disse ikke er forskudsvis udlagt.

Når et bidrag ikke er udbetalt forskudsvis, er der tale om et privatretligt bidrag, og der skal derfor ske udbetalinger til den bidragsberettigede efterhånden, som beløbene indgår.

Tvangsinddrivelse foretages efter samme regler som for øvrige bidrag, dvs. ved:

Særligt ved udlæg

Da der er tale om privatretlige bidrag, afholdes udgifter i forbindelse med realisation af de udlagte genstande af provenuet ved tvangsrealiseringen. Omkostningerne vil derfor blive fratrukket inden et overskydende beløb udbetales.

Indtrædelsesret

Hvis en fordring på privatretligt underholdsbidrag med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger ikke er betalt rettidigt, indtræder det offentlige på vegne af den bidragsberettigede i retten til udbetalinger fra det offentlige for et beløb, der svarer til den skyldige betaling. Se gældsinddrivelseslovens § 8, stk. 2 (som ændret ved lov nr. 285 af 29.03.2017 i § 1, nr. 13). Dette gælder både kode 01- og 02-bidrag.

Henstand

Da bidragsberettigede har en berettiget forventning om, at restanceinddrivelsesmyndigheden inddriver gælden, gælder det, at henstand vedrørende fordringer på kode 01-bidrag principielt kun kan gives af den bidragsberettigede. Undtagelsesvis kan restanceinddrivelsesmyndigheden give en kortere henstand efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 2 uden at høre den bidragsberettigede. 

Afdragsordninger

Se afsnit G.A.3.1.1.1

Bortfald af bidrag

I forbindelse med bortfald af bidrag gælder der generelt de samme regler for privatretlige bidrag som for øvrige bidrag. Der er dog følgende undtagelser:

 1. Ægtefælle- og partnerbidrag
 2. Børnebidrag

Ad. 1. Hvis den bidragspligtige i en periode har været uden betalingsevne, kan der ske en regulering med tilbagevirkende kraft, hvis det skriftligt accepteres af den bistandsberettigede.

Ad. 2. Indsigelser fra den bidragspligtige om, at restancer er helt eller delvis betalt, bortfaldet, forældet eller eftergivet, skal forelægges den bidragsberettigede. Afviser den bidragsberettigede, at der er sket betaling, bortfald mv., har den bidragspligtige bevisbyrden herfor.

Afskrivning og eftergivelse

Vedrørende privatretlige bidragskrav (kode 01-bidrag) gælder følgende i forbindelse afskrivning og eftergivelse:

 • Restanceinddrivelsesmyndigheden kan ikke eftergive den privatretlige del af underholdsbidraget. Se SKM2009.1.SKAT.
 • Restanceinddrivelsesmyndigheden kan ikke indgå i frivillige kreditorordninger. Den bidragspligtige må henvises til at tage kontakt med den bidragsberettigede.
 • Restanceinddrivelsesmyndigheden kan ikke afskrive sådanne krav efter gældsinddrivelseslovens § 16.

Bobehandling

Restanceinddrivelsesmyndigheden har pligt til at hjælpe den bidragsberettigede part med at inddrive misligholdte bidrag. Hvis en bidragspligtig har indledt

 • gældssanering
 • konkurs eller
 • rekonstruktionsbehandling

skal restanceinddrivelsesmyndigheden derfor straks underrette den bidragsberettigede om dette. Restanceinddrivelsesmyndigheden skal desuden spørge den bidragsberettigede, om pågældende selv ønsker at deltage og møde i sagen, eller om restanceinddrivelsesmyndigheden skal repræsentere bidragsberettigedes krav i boet.

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal i den forbindelse huske at følge sagen op over for den bidragsberettigede ved fx at fremsende gældssaneringsforslag mv.

Forældelse af bidrag

Lov om udskydelse af forældelsen

Bemærk, at der ved lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov nr. 1253 af 17. november 2015 er indsat § 18 a i gældsinddrivelsesloven, som udskyder forældelsen for fordringer, herunder bidrag, der er til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden den 19. november 2015 eller senere, så forældelsesfristen tidligst begynder at løbe den 20. november 2018. Se gældsinddrivelsesloven § 18 a, stk. 1.

Særligt vedrørende inddrivelse i PSRM

Bemærk at der gælder særlige forældelsesregler for fordringer vedrørende forskudsvis udlagte og privatretlige underholdsbidrag, som er under inddrivelse i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsessystem PSRM.

Se hertil G.A.2.4.3 Forældelse af fordringer under inddrivelse (Kun fordringer i PSRM).

Forskudsvis udlagte børnebidrag

Når et bidrag udbetales forskudsvis, indtræder det offentlige i retten til at indkræve bidraget. Det offentliges ret hertil forældes efter forældelsesloven, dog er forældelsesfristen 10 år. Se børnetilskudsloven § 18.

Dette betyder, at det offentliges ret til at indkræve forskudsvist udbetalt bidrag forældes efter 10 år. Der er tale om en absolut frist, da forældelseslovens suspensionsregel i forældelseslovens § 3, stk. 2, ikke gælder for disse krav. I øvrigt gælder forældelsesloven, herunder tillægsfristen i forældelseslovens § 14 vedrørende afbrydelse af forældelsen.

Privatretlige bidrag

Privatretlige bidrag er underlagt forældelse efter forældelseslovens § 8. Dvs. at fordringerne på de enkelte ydelser i henhold til grundfordringen forældes som selvstændige krav efter de almindelige regler i forældelseslovens §§ 2 og 3. Hvis grundfordringen forældes i medfør af forældelseslovens § 8, 1. pkt., forældes ethvert krav på de enkelte ydelser også. Dvs. også ydelser, som ikke selvstændigt ville være forældet efter de almindelige regler, jf. ordet "desuden" i 2. pkt. samt forældelseslovens § 23, stk. 2.

For kode 01- og 02-bidrag gælder der en 3-årig forældelse efter forældelseslovens § 3, stk. 1. Denne afbrydes og suspenderes efter samme regler som skatter.

Klageadgang

Bidragspligtige

Bidragspligtige kan klage over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse til Landsskatteretten. Se gældsinddrivelseslovens § 17 (med senere ændringer i lov nr. 285 af 29.03.2017).

Fremsættes der indsigelser om kravets eksistens og størrelse, kan restanceinddrivelsesmyndighedens suspendere fuldbyrdelsen. Se gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2.

Både bidragsberettigede og bidragspligtige kan klage over Familieretshusets afgørelser til familieretten. Se bidragsopkrævningslovens § 23 a, stk. 4.

Vedrører klagen en udlægsforretning, skal fogedretten behandle klagen. Se skatteinddrivelseslovens § 6 som ændret ved lov nr. 430 af 06.06.2005 § 13, nr. 5 og 6.

Hvis udenlandske bidragspligtige under opkrævningen eller fuldbyrdelsen fremsætter indsigelser om fordringen, forelægger restanceinddrivelsesmyndigheden sagen for Familieretshuset eller familieretten, der træffer afgørelse herom, herunder om afslag på eller suspension af opkrævningen eller fuldbyrdelsen. Se bidragsopkrævningsloven § 2, 2 pkt..

Bidragsberettigede

I sager med privatretlige bidrag (kode 01-bidrag), har den bidragsberettigede, ved forespørgsel, mulighed for at få oplyst,

 • hvad den aktuelle gæld der specifikt vedrører bidragsberettigedes krav på privatretligt underholdsbidrag er samt hvilke indbetalinger, der har været på gælden og
 • om restancen modtager dækning.

I en afgørelse fra Østre Landsret har Landsretten udtalt, at der ikke er hjemmel til, at den bidragsberettigede selv kan inddrive på bidraget gennem fogedretten, og ej heller til, at fogedretten kan foretage udlæg for underholdsbidrag. Se UfR 2017.1344 ØLK.

► ◄

Klager fra den bidragsberettigede over, at der ikke foretages inddrivelse af privatretlige bidrag (kode 01-bidrag), kan indbringes for Landsskatteretten, hvis klagen vedrører en afgørelse i form af en forvaltningsakt, fx om betalingsevne, eventuelt kombineret med dækningsrækkefølgen. Se gældsinddrivelseslovens § 17 (med senere ændringer i lov nr. 285 af 29.03.2017).

Klager den bidragsberettigede over, at der ikke er taget skridt til at undgå, at privatretlige krav (kode 01-bidrag) forældes, må restanceinddrivelsesmyndigheden redegøre for baggrunden for de manglende forældelsesafbrydende skridt. Det kan fx være, at inddrivelse ikke skønnes mulig. ►Hvis skyldner er uenig på baggrund af restanceinddrivelsesmyndighedens redegørelse, skal restanceinddrivelsesmyndigheden træffe en forvaltningsretlig afgørelse. Den bidragsberettigede kan, klage over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse, som, på samme vis som beskrevet ovenfor, kan indbringes for Landsskatteretten efter gældsinddrivelseslovens § 17.◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

xLandsrettenx

UfR 2017.1344 ØLK

Ankestyrelsen havde truffet afgørelse om, at M skulle betale ægtefællebidrag til H. H anmodede Udbetaling Danmark om at indeholde skyldige bidrag og fremsendte efterfølgende rekvisition til fogedretten om inddrivelse af bidragene. Fogedretten fremmede udlægsforretningen. Landsretten ophævede fogedrettens afgørelse og afviste anmodningen om tvangsfuldbyrdelse, idet der ikke er hjemmel til, at udlæg for underholdningsbidrag kan foretages af fogedretten.

xSkatteankestyrelsenx

SKM2017.636.SANST

Skatteankestyrelsen afviste en klage over et brev fra restanceinddrivelsesmyndigheden benævnt afgørelse vedrørende en afdragsordning indgået mellem restanceinddrivelsesmyndigheden og en bidragspligtig, som blev fremsendt til den bidragsberettigede i forbindelse med parthøringen. Der blev lagt vægt på, at brevet sendt i forbindelse med parthøringen skete som led i restanceinddrivelsesmyndighedens faktiske forvaltningsvirksomhed, og at den indgåede afdragsordning mellem restanceinddrivelsesmyndigheden og den bidragspligtige var en frivillig indgået aftale.

En klage over restanceinddrivelsesmyndighedens faktiske forvaltningsvirksomhed kan behandles af Gældsstyrelsen efter retningslinjerne i SKM2018.349.SKTST om retningslinjer for behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, der er ikke er afgørelser.

SKM-meddelelser

SKM2009.1.SKAT

Hjemlen til eftergivelse af gæld til det offentlige er flyttet fra opkrævningsloven til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.