Indhold

Dette afsnit beskriver, at momsgrundlaget for bygge- og anlægsvirksomheder, ved udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri til privat brug for virksomhedens indehaver, kun er indkøbs- eller fremstillingsprisen.

Afsnittet indeholder:

  • Udtagningen sker til privat brug
  • Udtagningen sker til andre formål end privat brug
  • Normalværdien
  • Både til fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål.

Udtagningen sker til privat brug

Der skal kun betales moms af indkøbs- eller fremstillingsprisen, når der bygges til eget privat brug. Ved fremstillingsprisen forstås de udgifter, som den afgiftspligtige har haft i forbindelse med fremstillingen af varen eller ydelsen. Der skal derfor ikke betales moms af den afgiftspligtiges eget arbejde eller af den avance, som den afgiftspligtige sædvanligvis ville have haft ved et salg til tredjemand. Se bemærkningerne til lov nr. 1064 af 17. december 2002.

Hvis udtagningen sker i forbindelse med byggeri mv. til privat brug for virksomhedens indehaver, skal momsen ved udtagning efter ML § 5, stk. 4 altså beregnes efter ML § 28, stk. 1, jf. ML § 28, stk. 1, 3. pkt., på grundlag af indkøbsprisen eller fremstillingsprisen. Værdien af indehavers eget arbejde indgår ikke i opgørelsen af fremstillingsprisen, jf. ML § 28, stk. 1, 1. pkt. Om opgørelsen af indkøbs- eller fremstillingsprisen, se afsnit D.A.8.1.2.1.

Når en håndværksmester anvender egen arbejdskraft og materialer mv. fra sin virksomhed til privat brug, skal der altså ikke betales moms af normal avance. Det vil sige, at der skal betales moms af kostprisen på eventuelle materialer, der udtages fra en håndværkers virksomhed, og ikke af en normal (fiktiv) fortjeneste eller værdi af det arbejde, som håndværkeren selv udfører på sin private ejendom.

Udtagningen sker til andre formål end privat brug

Hvis udtagningen sker til andre formål end privat brug for virksomhedens indehaver (fx byggeri mv. med henblik på salg eller udlejning), beregnes momsen ved udtagning efter ML § 5, stk. 4 ligesom hidtil på grundlag af den almindelige salgspris, inklusiv sædvanlig avance og værdien af eget arbejde. Se bemærkningerne til lov nr. 1064 af 17. december 2002.

Ved lov nr. 525 af 17. juni 2008 blev momsgrundlaget ved udtagning til andre formål end privat brug for virksomhedens indehaver,  ændret fra den almindelige salgspris til normalværdien, jf. lov nr. 525 af 17. juni 2008.

Normalværdien

Momsgrundlaget ved udtagning til andre formål end privat brug for virksomhedens indehaver er normalværdien.

Normalværdien fastsættes som hele det beløb, som en kunde i samme omsætningsled som det, hvori leveringen af varer og ydelser finder sted, under frie konkurrencevilkår skulle have betalt på dette tidspunkt for de pågældende varer eller ydelser til en selvstændig leverandør her i landet.

Hvis der ikke kan fastsættes nogen sammenlignelig levering af varer eller ydelser, er momsgrundlaget indkøbs- eller fremstillingsprisen, jf. ML § 28, stk. 1, og den avance, der i almindelighed indgår ved levering af varer og ydelser af den pågældende art. Se bemærkningerne til lov nr. 525 af 17. juni 2008. Se afsnit D.A.8.1.2.3.

Både til fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål

I forbindelse med byggeri mv. af bygninger, anlæg mv., som anvendes både til fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål, skal der ikke beregnes udtagningsmoms af den del af momsgrundlaget ved byggeriet, som vedrører de fradragsberettigede formål.

Den del, som vedrører fradragsberettigede formål, beregnes efter praksis ved hjælp af reglerne i ML §§ 38, 39 og 40, stk. 1 om opgørelse af delvis fradragsret.

Efter praksis kan virksomheden ved opgørelsen af momstilsvaret i stedet vælge at beregne udtagningsmoms af hele byggeriet mv. og derefter tage delvis fradrag for den beregnede udtagningsmoms.