Der er mulighed for at begrænse kredittiden for moms, lønsumsafgift. Se OPKL § 11, ML § 62, stk. 4 og LAL § 10.  Når virksomheden bliver kreditbegrænset betyder det, at virksomheden skal betale de afgifter mv., den er registreret for, på et tidligere tidspunkt end de almindelige regler foreskriver. Baggrunden for bestemmelsen er, at staten ønsker at begrænse sine tab mest muligt. Reglerne er derfor rettet mod de virksomheder, hvis personkreds tidligere har været i restance til det offentlige.Der er mulighed for at kræve kontant afregning af varemodtagere efter punktafgiftslovene. Der gælder særlige regler for selskabsskat. Der er ikke hjemmel til forkortet afregning for A-skat, AM-bidrag og personskat.

Virksomhederne kan vælge at stille sikkerhed i stedet for forkortet afregning. Skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed at stille sikkerhed, hvis virksomheden ikke overholder kravene om forkortet afregningsperiode. Når Skatteforvaltningen pålægger en virksomhed at anvende forkortet afregningsperiode (kreditbegrænsning) betyder det, at Skatteforvaltningen anser virksomheden for en dårlig betaler.

For at mindske statens risiko for tab, vælger Skatteforvaltningen at pålægge virksomheden at angive og betale tilsvar tidligere og med kortere intervaller, end dem, der gælder for virksomheder, der betaler til tiden. Formålet med dette er at give Skatteforvaltningen mulighed for hurtigere at kunne foretage inddrivelsesskridt, hvis virksomheden ikke betaler. Virksomheder, der stiller sikkerhed, skal ikke anvende forkortet afregningsperiode.