Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for godtgørelse af energiafgifter, hvor der ydes godtgørelse for afgift på varme og varer anvendt til procesformål.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Definition af rumvarme mv.
  • Lovgrundlag.
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der kan som hovedregel ikke opnås godtgørelse af afgiften af varme og energiprodukter, der direkte eller indirekte anvendes til fremstilling af

  • varme, som leveres fra virksomheden
  • rumvarme
  • varmt brugsvand.

Der kan heller ikke opnås godtgørelse af afgiften af varme og energiprodukter, der direkte eller indirekte anvendes til fremstilling af kulde, som leveres fra virksomheden.

Der kan heller ikke opnås godtgørelse for varme og energiprodukter, der direkte eller indirekte anvendes til fremstilling af kulde, eller af kulde, der er leveret til virksomheden til køling af rum, hvor kølingen sker af komfortmæssige hensyn. Dette ændrer ikke ved, at virksomheden kan få godtgørelse af energiafgift til køling af varer eller lokaler, der udelukkende anvendes til procesformål.

Der kan dog opnås godtgørelse for afgiften af varme og energiprodukter, der forbruges i lukkede anlæg til fremstilling eller forarbejdning af varer, og som indirekte bidrager til rumopvarmning, hvis højst 10 pct. af den energi, der er forbrugt i anlægget, bidrager til rumopvarmning.

Der findes en række undtagelser til hovedreglen, hvor der alligevel kan opnås godtgørelse for afgiften af varme og energiprodukter, der anvendes som procesenergi i forbindelse med varefremstilling. Se afsnit E.A.4.6.4.2 om forbrug af varme og energiprodukter.

Det er muligt at få godtgørelse af afgift af forbrug af elektricitet i rumvarmeaggregater, der midlertidigt placeres i et lokale, for at dække et kortvarigt rumvarmebehov.

Endelig har der fra den 1. januar 2012 været mulighed for, at virksomheder kan opnå en delvis godtgørelse af afgift af elektricitet forbrugt til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling.

 Som et eksempel på procesvarme er fjernvarme til opvarmning af en boldbane i ydersæsonen, mens varmt brugsvand og opvarmning af bygninger i tilknytning til boldbanen er rumvarme. Se også Skatteministerens svar til Skatteudvalget om henvendelse fra Parken af 15. december 1995 (alm. del - bilag 158).

Definition af rumvarme mv.

Der findes ikke nogen egentlig definition af begreberne rumvarme, varmt brugsvand eller komfortkøling.

Se også

Se også SKM2006.480.HR om hvilke energianvendelser, der anses for anvendt til bl.a. rumopvarmningsformål.

xGas-, kul- og mineralolieafgiftslovene anvender brede, uafgrænsede termer.x

Lovgrundlag

xHovedreglen fremgår af GASAL § 10, stk. 4, KULAL § 8, stk. 3, og xMINAL § 11x, stk. 4.x

xUndtagelserne fra hovedreglen fremgår af GASAL § 10, stk. 5, nr. 1-8, KULAL § 8, stk. 4, nr. 1-8, og xMINAL § 11x, stk. 5, nr. 1-8.x

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Skatterådet

SKM2017.585.SR

Skatterådet bekræftede, at gasforbrug til afbrænding af procesluft var godtgørelsesberettiget, da afbrændingen var en følge af miljømyndighedernes krav om rensning af luften, jf. GASAL § 10, stk. 1. 

Skatterådet bekræftede desuden, at elektricitet, som anvendtes i et anlæg til nedkøling af procesluften forinden afbrændingen, var procesforbrug, jf. ELAL § 11, stk. 1.  Uden køling bevirkede procesluftens høje temperatur og fugtighed, at udledningskrav til xNOxx-emission ikke kunne overholdes, ligesom fugtigheden var af betydning for holdbarheden af brænderen i gaskedlen, som afbrændte procesluften.  Det var uden betydning for procesgodtgørelsen, hvis der i forbindelse med kølingen blev bortledt/flyttet varme til brug for fjernvarme. Dette skyldtes, at anlæggets primære funktion var at fungere som et køleanlæg.