Dato for udgivelse
29 Jun 2012 10:06
SKM-nummer
SKM2012.414.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-00029
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indberetning, regulering og efterangivelse
Emneord
Skattetillæg, revisor, sygdom
Resumé

Selvangivelse ikke indsendt rettidigt på grund af sygdom hos revisor. Anmodning om fritagelse for skattetillæg imødekommet.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 5, stk. 1

Henvisning

Processuelle regler på SKATs område 2012-1, afsnit P.1.10


Klagen vedrører fritagelse for betaling af skattetillæg.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg på 2.500 kr. for indkomståret 2010.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at klagerens anmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg imødekommes.

Sagens oplysninger

Klageren havde overskud af virksomhed og skulle derfor indsende udvidet selvangivelse for indkomståret 2010.

Fristen for indsendelse af udvidet selvangivelse for indkomståret 2010 var den 3. juli 2011, men SKAT meddelte den 9. juni 2011, at fristen var udskudt til den 10. juli 2011 som følge af en konflikt mellem SKAT og SKATs it-leverandør.

Klagerens selvangivelse blev indberettet til SKAT den 11. august 2011 via TastSelv. Klagerens årsopgørelse, der blev udskrevet på grundlag af det selvangivne, udviste en skattepligtig indkomst på 261.240 kr., og på årsopgørelsen blev klageren pålagt et skattetillæg på 2.500 kr. som følge af for sent indsendt selvangivelse.

Klagerens revisor anmodede i et brev dateret den 11. august 2011 og modtaget i SKAT den 15. august 2011 om fritagelse for betaling af skattetillægget.

Klagerens revisor anførte, at klageren ikke var årsag til, at selvangivelsen var forsinket, idet årsagen alene var hos revisor. Det kunne ikke klandres klageren, at hun ikke havde søgt assistance andetsteds i og med, at der op mod selvangivelsesfristen havde bestået et samarbejde på op mod 18 måneder for så vidt angik indkomståret 2010.

Revisoren anførte, at der var en lang række omstændigheder, som var årsag til, at skattetillægget ikke var pålagt med rette:

  • TastSelv-løsningen havde været til væsentlig ulempe for løsningen af diverse opgaver gennem hele foråret, og svaghederne ved systemet havde en sådan karakter, at udsættelsen af selvangivelsesfristen til den 10. juli 2011 slet ikke stod mål hermed.
  • Manglende sikring af system- og dataadministrationen medførte, at fysisk udsendelse af selvangivelser for indkomståret 2010 først skete efter den 20. juni 2011.
  • Vandskade den 2. juli 2011 satte alt i stå og indebar, at en lang række opgaver slet ikke kunne løses eller kun løses med væsentlige forsinkelser. Retablering generelt, rekonstruktion af data og tørring af papir måtte forventes at vare flere måneder, og når man, som revisor var det, samtidig var hæmmet af astma, var tørring af papir og høj luftfugtighed ikke fremmende. Revisor vedlagde en lægeerklæring af 13. juli 2011.

SKAT imødekom ikke anmodningen om fritagelse for betaling af skattetillæg (den påklagede afgørelse).

Klagerens revisor har i forbindelse med klagen til Landsskatteretten indsendt to lægeerklæringer om uarbejdsdygtighed.

Den første af lægeerklæringerne er udstedt den 13. juli 2011. Det fremgår heraf, at revisoren overfor lægen har oplyst, at uarbejdsdygtigheden startede den 6. juli 2011. Det fremgår endvidere af lægeerklæringen, at lægen har været på sygebesøg hos revisoren, og at skønnet over varigheden af sygdommen er 8 uger fra attestens udstedelsesdato.

Den anden af lægeerklæringerne er udstedt den 15. september 2011, og der er heri skønnet, at uarbejdsdygtigheden vil vare 4 uger fra attestens udstedelsesdato.

Klagerens revisor har endvidere indsendt kopi af en skadeopgørelse til forsikringsselskabet vedrørende skader som følge af oversvømmelse i revisionskontoret. Det fremgår blandt andet af det indsendte materiale, at der har stået 25-30 cm vand i kælderen, hvor kontoret er beliggende.

SKATs afgørelse

Klageren kan ikke blive fritaget for betaling af skattetillæg.

Fritagelse kan kun ske på grund af særlige omstændigheder. Særlige omstændigheder kan fx være sygdom, eller at klageren er uden skyld i, at der ikke kan skaffes oplysninger til selvangivelsen.

De af klagerens revisor anførte begrundelser for fritagelse er ikke særlige omstændigheder, som kan begrunde fritagelse for skattetillæg Der er herved lagt vægt på, at der med udsættelsen af selvangivelsesfristen til den 10. juli 2011 var taget højde for den forsinkede udsendelse af selvangivelsen mv., og at det var muligt at hente selvangivelsesblanketter på SKATs hjemmeside.

På grund af fristforlængelsen havde klagerens revisor mulighed for at bede om henstand med indsendelsen af selvangivelse efter sin vandskade den 2. juli 2011, hvilket ikke var tilfældet.

Da der ikke foreligger særlige omstændigheder, kan anmodningen om fritagelse for betaling af skattetillæg ikke imødekommes.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens revisor har fremsat påstand om, at anmodningen om fritagelse for betaling af skattetillæg imødekommes.

En lang række omstændigheder er årsag til, at skattetillægget ikke er pålagt med rette.

En udefrakommende omstændighed - en vandskade den 2. juli 2011 - medførte mange konsekvenser for revisoren, som det også fremgår af anmodningen om fritagelse, der blev sendt til SKAT den 11. august 2011.

Det er korrekt, at der fysisk kunne være anmodet om henstand efter den 2. juli 2011, men det virker som mangel på empati, ihukommende at der var vand i kælderen, hvortil kommer de fysiske og psykiske konsekvenser, som var følgen af vandskaden, hvorfor revisoren reelt var sygemeldt i perioden fra den 6. juli 2011 til medio oktober 2011.

Revisoren har under sagens behandling for Landsskatteretten supplerende oplyst, at lægeerklæringen er gældende fra den 6. juli 2011, uanset at den er udstedt den 13. juli 2011. Revisoren er astmatiker og har derfor haft vanskeligt ved at håndtere de mængder af papir, der skulle gennem en tørreproces efter oversvømmelsen.

Der var mellem 25 og 30 cm vand i hele kælderen, og der gik flere dage, inden vandet var helt væk. Derefter fulgte en længere periode med sikring af interiør, inventar og klientmateriale med efterfølgende tørring i det omfang, det overhovedet var muligt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Fristen for indsendelse af udvidet selvangivelse for indkomståret 2010 var efter udsendelsen af SKATs meddelelse den 9. juni 2011 ændret til den 10. juli 2011.

Klagerens selvangivelse for indkomståret 2010 blev modtaget i SKAT den 11. august 2011, og selvangivelsesfristen var dermed overskredet med mere end 25 dage.

Da klagerens skattepligtige indkomst var 261.240 kr. og dermed ikke oversteg bundgrænsen for topskatten i personskattelovens § 7 (389.900 kr. for 2010), udgjorde skattetillægget 100 kr. for hver dag, selvangivelsesfristen var overskredet, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 1, nr. 2, dog højst 2.500 kr.

Det fremgår af skattekontrollovens § 5, stk. 1, sidste pkt., at told- og skatteforvaltningen efter ansøgning kan fritage helt eller delvist for skattetillægget, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Ved særlige omstændigheder forstås omstændigheder, der alene skyldes den skattepligtiges forhold og ikke tredjemands forhold. Dog kan f.eks. akut dokumenteret sygdom hos den skattepligtiges revisor på et tidspunkt, hvor den skattepligtige ikke vil være i stand til at finde en anden revisor inden selvangivelsesfristens udløb, begrunde en fritagelse for betaling af skattetillæg, jf. f.eks. Landsskatterettens afgørelse af 17. januar 2006, offentliggjort i SKM2006.222.LSR.

Klagerens revisor har fremlagt en lægeerklæring, hvoraf det fremgår, at han har været uarbejdsdygtig på grund af sygdom fra onsdag den 6. juli 2011.

Landsskatteretten lægger herefter til grund, at der har foreligget akut dokumenteret sygdom hos revisor på et tidspunkt, hvor klageren har været ude af stand til at finde en anden revisor inden selvangivelsesfristens udløb søndag den 10. juli 2011.

Det er endvidere Landsskatterettens opfattelse, at det som følge af revisors sygdom ikke kunne forventes, at revisor i perioden fra den 6. juli 2011 til selvangivelsesfristens udløb den 10. juli 2001 anmodede om henstand med indsendelsen af klagerens selvangivelse, eller at klageren under den særdeles korte frist selv skulle have nået at indsende en sådan anmodning om henstand.

Landsskatteretten finder i den forbindelse, at det ikke bør komme klageren til skade, at revisor trods den dokumenterede sygdom har været i stand til at indsende selvangivelsesoplysninger i sygdomsperioden.

Endelig er det Landsskatterettens opfattelse, at klageren som følge af revisors sygdom og de problemer, der fulgte af oversvømmelsen hos revisor, ikke havde en reel mulighed for at fremskaffe de nødvendige oplysninger til brug for selvangivelsen - med henblik på aftale med en ny revisor - på et tidligere tidspunkt end det faktiske selvangivelsestidspunkt.

Landsskatteretten finder det herefter godtgjort, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde fritagelse for betaling af skattetillægget.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse i overensstemmelse hermed.