Indhold

Dette afsnit handler om momsgodtgørelse til afgiftspligtige personer i lande uden for EU. Se ML § 45, stk. 1 og 15 samt RDIR 86/560/EØF af 17. november 1986 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret på Fællesskabets område (13. momsdirektiv).

Afsnittet indeholder:

 • Det EU-retlige lovgrundlag
 • Ansøgningsfrist og ansøgningsform samt sprogkrav
 • Erklæringer om anvendelse af varer og ydelser og om økonomisk virksomhed
 • Krav til dokumentation for momsgodtgørelsen og valutakursomregning
 • Perioder og beløbsgrænser for moms, der kan godtgøres 
 • Frist for Skattestyrelsens afgørelse i sagen og udbetaling af momsgodtgørelsen.

Se også

Se også afsnit D.A.12.1.5 om ansøgers etableringssted. 

Det EU-retlige lovgrundlag

Artikel 2, stk. 1 og 2, og artikel 3, stk. 2, i RDIR 86/560/EØF har følgende ordlyd:

Art. 2, stk. 1. "Med forbehold for artikel 3 og 4 tilbagebetaler hver enkelt medlemsstat på de i det følgende fastsatte vilkår til enhver afgiftspligtig person, der ikke er etableret på Fællesskabets område, den merværdiafgift, som er blevet opkrævet for tjenesteydelser eller løsøre, der er leveret ham i indlandet af andre afgiftspligtige personer, eller som han er blevet pålagt ved indførsel af goder til landet,..."

Art. 2, stk. 2. "Medlemsstaterne kan gøre den i stk. 1 omhandlede tilbagebetaling betinget af, at tredjelande yder tilsvarende fordele med hensyn til omsætningsafgifter."

Art. 3, stk. 2. "Tilbagebetaling må ikke finde sted på gunstigere betingelser end dem, der gælder for afgiftspligtige personer fra Fællesskabet."

Se også

Se også afsnit D.A.12.1.1 om det danske lovgrundlag i ML § 45, stk. 1 og 15.

Bemærk

Selv om en afgiftspligtig person fra et land uden for EU har valgt at blive identificeret i Danmark som en såkaldt tredjelandsvirksomhed efter særordningen for leverancer fra lande uden for EU af elektroniske ydelser til private forbrugere inden for EU, anses den afgiftspligtige person i relation til ML § 45, stk. 1, fortsat for en afgiftspligtig person fra et land uden for EU med adgang til at få godtgjort dansk moms efter ML § 45, stk. 1.

Tilsvarende vil gælde fra 2015 for afgiftspligtige personer fra lande uden for EU, der anvender "Ikke-EU-Ordningen" under One-Stop-Moms særordningerne for elektroniske ydelser, teleydelser samt radio- og tv-spredningstjenester. Se D.A.16.8.2

Ansøgningsfrist og ansøgningsform samt sprogkrav

En afgiftspligtig person, der har hjemsted i et land udenfor EU, og som søger dansk moms godtgjort fra Skattestyrelsen i Danmark, skal indgive ansøgning til Skattestyrelsen senest den 30. september i kalenderåret efter godtgørelsesperioden (ansøgningsfrist).

Den afgiftspligtige person skal ved ansøgning om momsgodtgørelse benytte en blanket, udarbejdet af Skattestyrelsen, eller indsende ansøgningen i en anden papirform Skattestyrelsen nærmere bestemmelser herom.

Blanketten kan hentes på skat.dk/TastSelv Erhverv.

Den afgiftspligtige person kan i ansøgningen om godtgørelse af dansk moms og ved efterfølgende kommunikation med Skattestyrelsen om ansøgningen anvende dansk eller fremmedsprog i form af svensk, engelsk eller tysk. Skattestyrelsen fastsætter, i hvilket omfang der kan anvendes andre fremmedsprog.

Se momsbekendtgørelsens § 39 og § 40, stk. 1, og RDIR 86/560/EØF artikel 2, stk. 1 og artikel 3.

Bemærk

Ordningen for momsgodtgørelse efter ML § 45, stk. 1 og 15 administreres af Skattestyrelsen i Haderslev.

Erklæringer om anvendelse af varer og ydelser og om økonomisk virksomhed

I ansøgningen skal den afgiftspligtige person afgive:

1) Erklæring om anvendelsen af de indkøb, der søges om momsgodtgørelse for

2) Erklæring om "ikke-selvstændig økonomisk virksomhed i Danmark".

Ad 2) Erklæringen om "ikke-selvstændig økonomisk virksomhed i Danmark" indebærer,

 • at den afgiftspligtige person skal erklære,
  • at den afgiftspligtige person i godtgørelsesperioden ikke har drevet selvstændig økonomisk virksomhed,
  • der medfører registreringspligt efter ML § 47 eller § 50 med hensyn til leverancer af varer eller ydelser i Danmark.

Dog kan der ved erklæringen ses bort fra leverancer i Danmark i form af:

 • Transportydelser eller ydelser i tilknytning hertil,
 • Varer eller ydelser, der efter den danske momslov er omfattet af omvendt betalingspligt for moms,
  • hvorunder kerneområdet er reglerne efter ML § 46, stk. 1, nr. 1-11.

Se momsbekendtgørelsens § 40, stk. 2 og RDIR 86/560/EØF artikel 1, stk. 1, litra a-b, artikel 2, stk. 1, og artikel 3.    

Se også

Krav til dokumentation for momsgodtgørelsen og valutakursomregning

Den afgiftspligtige person skal til ansøgningen vedlægge fakturaer eller importdokumenter med oplysning om beløbene inkl. dansk moms, som den afgiftspligtige person har betalt.

Ansøgningen skal indgives i danske kroner. Hvis momsbeløbene, der søges godtgjort, er faktureret i udenlandsk valuta, skal omregning til danske kroner ske efter momsbekendtgørelsens § 96.

Den afgiftspligtige person skal til ansøgningen endvidere vedlægge en attestation fra de kompetente myndigheder i den afgiftspligtige persons hjemland, der skal bekræfte, at den afgiftspligtige person udøver erhvervsvirksomhed i dette land uden for EU. Dette kan dog undlades, hvis den afgiftspligtige person inden for det sidste år allerede har sendt Skattestyrelsen en sådan dokumentation.

Se momsbekendtgørelsens § 40, stk. 3-5, og RDIR 86/560/EØF artikel 3.

Bemærk

Sammenhængen mellem

 • attest fra de kompetente myndigheder i et land uden for EU af hensyn til momsgodtgørelse efter RDIR 86/560/EØF og
 • verifikation af en afgiftspligtig person fra et land uden for EU som handelsparter for en afgiftspligtig person fra et EU-land efter momsforordningens artikel 18, stk. 3, litra a.

Perioder og beløbsgrænser for moms, der kan godtgøres

Ansøgning om godtgørelse af dansk moms skal omfatte følgende oplysninger:

 • Køb af varer eller ydelser, der er faktureret inden for godtgørelsesperioden,
  • forudsat moms har kunnet opkræves senest på faktureringstidspunktet,
 • køb af varer eller ydelser, for hvilke moms har kunnet opkræves i perioden,
  • forudsat at købet er blevet faktureret før momspligtens indtræden,
 • eller
 • indførsel af varer i godtgørelsesperioden.

En ansøgning kan desuden omfatte køb af varer eller ydelser, eller indførsel af varer, som ikke er medtaget i tidligere ansøgninger for det pågældende kalenderår:

 • Ansøgning om momsgodtgørelse skal angå en periode på mindst 3 kalendermåneder og højst et kalenderår.
 • Perioden kan dog være kortere, når den udgør resten af et kalenderår.
 • Perioden skal dog altid ligge inden for et kalenderår.
 • Hvis ansøgningen angår en periode på mindre end et kalenderår, men mindst 3 måneder,
  • skal momsen, der søges godtgjort, udgøre mindst 3.000 kr.
 • Hvis ansøgningen angår en periode på et kalenderår eller resten af et kalenderår,
  • skal momsen, der søges godtgjort, udgøre mindst 400 kr.

Se

Frist for Skattestyrelsens afgørelse i sagen og udbetaling af momsgodtgørelsen

Skattestyrelsen skal afslutte behandlingen af en rettidigt modtaget og behørigt dokumenteret ansøgning om godtgørelse af dansk moms med at træffe afgørelse senest 8 måneder efter, at Skattestyrelsen har modtaget ansøgningen.

Skattestyrelsen tilbagesender samtidig i påtegnet stand de fakturer og importdokumenter, der har været vedlagt den afgiftspligtige persons ansøgning om godtgørelse af dansk moms.

Udbetaling af momsgodtgørelse kan efter den afgiftspligtige persons ansøgning enten finde sted i Danmark eller i den afgiftspligtige persons hjemland. I sidstnævnte tilfælde påhviler omkostningerne derved den afgiftspligtige person.

Se momsbekendtgørelsens § 42 og RDIR 86/560/EØF artikel 3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-562/17, Nestrade

Bestemmelserne i Rådets trettende direktiv 86/560/EØF af 17. november 1986 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret på Fællesskabets område, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at en medlemsstat tidsmæssigt begrænser muligheden for at berigtige fejlbehæftede fakturaer, eksempelvis ved berigtigelse af det momsregistreringsnummer, der oprindeligt blev opført på fakturaen, med henblik på udøvelsen af retten til tilbagebetaling af moms, for så vidt som ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet overholdes, hvilket det påhviler den forelæggende ret at efterprøve.