Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for midlertidig indførsel af transportmidler i EU med fuldstændig toldfritagelse.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Definition
 • Betingelser
 • Genudførselsfrist
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Lovgrundlag

Der kan ved midlertidig indførsel for transportmidler til vej-, jernbane-, fly- og søtransport og transport ad indre vandveje gives fuldstændig toldfritagelse. Se GB artikel 558.

Definition

I GB artikel 555 er der følgende definitioner

 • "erhvervsmæssig brug" er anvendelse af et transportmiddel til transport af personer mod betaling eller til industriel eller kommerciel transport af varer, hvad enten dette sker mod betaling eller ej,
 • "privat brug" er anden brug end erhvervsmæssig brug af transportmiddel,
 • "intern trafik" er transport af personer og varer, der optages, henholdsvis lastes inden for EU for at blive sat af, henholdsvis losset inden for samme område.

Transportmidler omfatter også reservedele, tilbehør og standardudstyr til transportmidler. Se afsnit F.A.19.2.19

Betingelser

Midlertidig indførsel med fuldstændig toldfritagelse er betinget af, at transportmidlet

 • er registreret uden for EU i en persons navn, der er bosiddende eller etableret uden for EU. Er transportmidlet ikke registreret, anses denne betingelse dog for at være opfyldt, når det tilhører en person etableret uden for EU
 • anvendes af en person etableret uden for EU (se dog undtagelser i GB artikel 559, 560 og 561), og
 • i tilfælde af erhvervsmæssig brug og med undtagelse af rullende materiel til jernbanetransport udelukkende anvendes til transport, der begynder eller slutter uden for Fællesskabets toldområde. Transportmidlet kan dog anvendes i intern trafik, når gældende bestemmelser på transportområdet, giver mulighed for det. Det gælder bl.a. for vilkårene for adgang og udøvelse af transporterhvervet.

Anvendes et køretøj i EU's toldområde i strid med ovenstående betingelser, anses toldskylden for at være opstået på det sted og på det tidspunkt, hvor den retsstridige anvendelse foretages. Se sag C-351/10, Laki.

Undtagelse i GB artikel 559

Personer etableret i EU har ret til fuldstændig toldfritagelse for transportmidler, når:

 • rullende materiel til jernbanetransport stilles til rådighed for personerne, når der er indgået en aftale, om at hvert jernbanenet kan benytte de andre jernbaners materiel på samme måde som sit eget materiel,
 • en påhængsvogn er tilkoblet et vejtransportmiddel, der er registreret inden for EU,
 • transportmidler anvendes i forbindelse med en nødsituation, og højst anvendes i fem dage, eller
 • transportmidler anvendes af en udlejningsvirksomhed med henblik på genudførsel inden for en frist på højst fem dage.

Undtagelse i GB artikel 560

Fysiske personer, der er etableret i EU, har ret til fuldstændig toldfritagelse, når de lejlighedsvis benytter transportmidler til privat brug. Dette kan dog kun ske efter anvisning fra den person, i hvis navn transportmidlet er registreret, og denne person befinder sig i EU på tidspunktet for anvendelsen.

Fysiske personer har ligeledes ret til fuldstændig toldfritagelse ved lejlighedsvis privat brug af transportmidler, som er lejet efter skriftlig kontrakt, på betingelse af, at det er

 1. for at vende tilbage til deres opholdssted i EU
 2. for at forlade EU, eller
 3. hvor der er en generel tilladelse hertil af de berørte toldmyndigheder.

I praksis betyder det, at der for eksempel lejes en bil i et EU-lands toldområde, og der køres til et land uden for EU og tilbage igen inden for en given tidsfrist.

Transportmidlet skal være genudført eller tilbageleveret til udlejningsvirksomheden, der er etableret i EU inden for en frist på

 • fem dage fra kontraktens ikrafttræden, jf. betingelse a.
 • to dage fra kontraktens ikrafttræden, jf. betingelse b.
 • otte dage fra kontraktens ikrafttræden, jf. betingelse c.

Undtagelser i GB artikel 561

Der kan gives fuldstændig toldfritagelse, når transportmidler skal registreres i EU i en suspensiv, dvs. midlertidig, nummerserie med henblik på genudførsel

 • i en uden for EU etableret persons navn, eller
 • i en inden for EU etableret fysisk persons navn, når den pågældende står over for at overføre det sædvanlige opholdssted til et sted uden for EU. I så fald skal transportmidlet være udført senest 3 måneder efter registreringsdatoen.

Dette fremgår af GB artikel 561, stk. 1.

Der kan desuden efter GB artikel 561, stk. 2, gives fuldstændig toldfritagelse, når et transportmiddel indføres i EU's toldområde og her bruges af en fysisk person, der har bopæl i EU, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • brugeren af transportmidlet skal være ansat af den, der ejer, lejer eller leaser transportmidlet, og
 • ejer, lejer eller leasingtager skal være etableret uden for EU's toldområde.

Er betingelserne opfyldt, kan den ansatte benytte transportmidlet i EU's toldområde til både erhvervsmæssig og privat brug.

Privat brug af transportmidlet er dog begrænset til at omfatte transport mellem den ansattes bopæl og arbejdssted, og transport i forbindelse med at den ansatte udfører en arbejdsopgave, der er anført i ansættelseskontrakten.

Brugeren af transportmidlet skal på anmodning fra told- og skatteforvaltningen kunne fremvise en kopi af ansættelseskontrakten.

Se endvidere afsnit E.A.8.1.2 om betaling af registreringsafgift for udenlandske firmabiler.

 

Der kan gives fuldstændig toldfritagelse i ekstraordinære tilfælde, når transportmidlet benyttes erhvervsmæssigt i en begrænset periode af personer, som er etableret i EU. Dette fremgår af GB artikel 561, stk. 3.

Genudførselsfrist ved videreudlejning

Når sådanne transportmidler videreudlejes af en udlejningsvirksomhed, som er etableret i EU til en person etableret uden for EU, skal de være genudført senest otte dage efter, at kontrakten er trådt i kraft.

Særligt om vurdering af midlertidig indførsel

I Højesteretsdom af den 28. august 1991, optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen 1991.858, lagde Højesteret vægt på EF-Domstolens dom af den 23. april 1991. Her redegjorde EF-Domstolen for betydningen af bopælsforhold, arbejdsforhold og private interesser i forbindelse med vurderingen af, om et ophold kan karakteriseres som midlertidigt.

Genudførselsfrist

Med forbehold for andre særlige bestemmelser er fristen for afslutning af proceduren som fastsat i følgende skema:

Transportmiddel

Genudførselsfrist

Artikel i GB

Rullende materiel til jernbanetransport.

12 måneder.

562

Erhvervsmæssig brug af transportmidler bortset fra rullende materiel til jernbanetransport.

Den tid, der er nødvendig til gennemførelse af transportopgaverne.

562

Luftfartøjer, der anvendes til privat brug. 6 måneder

562

Vejtransportmidler, der anvendes til privat brug af studerende.

Det tidsrum, den studerende opholder sig i EU udelukkende i studieøjemed.

562

Vejtransportmidler, der anvendes til privat brug af personer, der udsendes med et særligt hverv af en bestemt varighed.

Det tidsrum, denne person opholder sig i EU udelukkende med det formål at udføre dette hverv.

562

Vejtransportmidler, der anvendes til privat brug i andre tilfælde, herunder ride- og trækdyr samt udstyr hertil.

6 måneder.

562

Fartøjer til søtransport eller transport ad indre vandveje, der anvendes til privat brug.

18 måneder.

562

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelse på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

 

 

C-182/12, Fekete Fuldstændig fritagelse for importafgifter for et midlertidigt indført transportmiddel, som benyttes til privat brug af en fysisk person, der er etableret i EU' toldområde, kan kun bevilges, når den private brug af transportmidlet fremgår af en arbejdskontrakt, der knytter den fysiske person til transportmidlets ejer, som er etableret uden for EU' toldområde.  Det er alene den private brug af transportmidlet, der direkte skal fremgå af en arbejdskontrakt. Erhvervsmæssig brug kan være bemyndiget på anden måde af transportmidlets ejer. Se præmis 22 og 23 i dommen.

 C-351/10, Laki

Et midlertidigt indført køretøj, der i overensstemmelse med en CEMT-tilladelse kan anvendes til en specific intern EU-trafik, skal anses for at være anvendt retsstridigt, hvis køretøjet anvendes i intern EU-trafik i strid med CEMT-tilladelsen. En sådan retsstridig anvendelse medfører toldskyldens opståen. Det er den medlemsstat, hvor den faktiske retsstridige anvendelse sker, der har kompetencen til at opkræve en eventuel toldskyld. Se præmis 32 - 36 i dommen.

Højesteretsdomme

Ugeskrift for Retsvæsen 1991.858

Der er i Højesterets dom lagt vægt på EF-Domstolens dom af den 23. april 1991, C-297/89, hvor EF-Domstolen gjorde rede for betydningen af bopælsforhold, arbejdsforhold og private interesser i forbindelse med vurderingen af, om et ophold kan karakteriseres som midlertidigt.

Højesterets dom er fra den 28. august 1991.