Dato for udgivelse
16 Oct 2012 15:18
SKM-nummer
SKM2012.581.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0188802
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momskompensation, fristoverskridelse
Resumé

Anmodning om momskompensation afvist pga. fristoverskridelse.

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 420 af 2. maj 2007 § 3, stk. 1

Henvisning

-


Klagen skyldes, at foreningens anmodning om momskompensation er afvist pga. fristoverskridelse.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

Foreningen har den 3. oktober 2011 indsendt ansøgning om delvis momskompensation, i hvilken forbindelse blev anmodet om, at der blev set bort fra, at ansøgningen blev indsendt for sent. Ansøgningen blev modtaget hos SKAT den 4. oktober 2011.

Det er videre oplyst, at foreningens repræsentant den 6. juli 2011 indsendte anmodning om henstand med indsendelse af årsrapport for 2010, hvilken anmodning blev imødekommet af SKAT ved mail af 7. juli 2011 og udsættelse givet til den 18. juli 2011.

SKAT Sagscenter Erhvervs afgørelse

SKAT har afvist den indgivne anmodning under henvisning til, at foreningens ansøgning er modtaget den 4. oktober 2011 og således for sent, jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 420 af 2. maj 2007.

I høringsudtalelsen til Landsskatteretten har SKAT bl.a. anført, at der ikke i forbindelse med anmodningen om henstand med indsendelse af årsrapport for 2010 er anmodet om eller givet henstand med indsendelse af anmodning om delvis momskompensation, ligesom der ikke er sammenhæng mellem de respektive frister. Endvidere er henvist til, at ansøgning om delvis momskompensation skal være SKAT i hænde senest den 1. juli efter udløbet af det kalenderår, som der søges kompensation for, hvilken frist fremgår af ansøgningsblanketten.

Klagerens påstand og argumenter

Foreningens repræsentant har nedlagt påstand om, at den indgivne ansøgning om delvis momskompensation behandles.

Det er til støtte herfor anført, at afvisningen af at behandle ansøgningen er sket med urette, og derfor må tilsidesættes. I forbindelse med fremsendelse af årsrapport fremsendte klagerens revisor ansøgning om delvis momskompensation. Da fristen fastsat til den 18. juli 2011 ikke kunne overholdes kontaktede foreningens revisor SKAT telefonisk, som meddelte, at man pga. ferie først senere ville rykke for regnskab og ansøgningsblanket. Da SKAT ved mail af 7. juli 2011 har meddelt foreningen udsættelse, er det gjort gældende, at afvisning af ansøgningen ikke er berettiget alene med den begrundelse, at ansøgningen er indgivet efter den 1. juli 2011. Da SKAT tilsyneladende mener at fristen er ufravigelig, burde dette være meddelt foreningen i forbindelse med ansøgningen om udsættelse.

Det er videre anført, at da der er en tæt sammenhæng mellem de oplysninger som skal afgives ved aflæggelse af årsrapport og ved ansøgning om delvis momskompensation, omfatter en anmodning om udsættelse af førstnævnte naturligt tillige sidstnævnte, uanset der ikke formelt blev søgt herom.

Det er bemærket, at afvisningen af ansøgningen er unødig formalistisk og vil medføre et uforholdsmæssigt tab for foreningen

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 420 af 20. maj 2007 om momskompensation til velgørende foreninger mv. fremgår følgende:

"Der kan ansøges om momskompensation en gang årligt senest den 1. juli efter udløbet af det kalenderår, som der søges kompensation for. Der kan ansøges første gang senest den 1. juli 2007 for udgifter til købsmoms i 2006."

Det lægges til grund som ubestridt, at foreningens ansøgning om delvis momskompensation først er modtaget hos SKAT den 4. oktober 2011.

Idet ansøgningen har vedrørt fakturerede momspligtige leverancer for 2010, har ansøgningsfristen efter bekendtgørelsens § 3, stk. 1, været den 1. juli 2011.

Der ses ikke at være hjemmel i bekendtgørelsen til at kunne bortse fra den omhandlede frist, hvorfor SKAT med rette har afvist den indgivne ansøgning. Det bemærkes, at den af SKAT givne henstand i øvrigt ikke vedrører ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgning om delvis momskompensation, ligesom den af klageren påberåbte sammenhæng med indgivelse af årsrapporten ikke kan tillægges vægt.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.