Dato for udgivelse
31 Oct 2012 14:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 Oct 2012 14:05
SKM-nummer
SKM2012.610.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
12.0186710
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
pantbekendtgørelse, tilmeldingsregler, straf, gentagelsesvirkning, importør, emballage
Resumé

Østre Landsret har den 23. maj 2012 lagt til grund, at der kan udmåles bøder på 5.000 kr. pr. overtrædelse i 1. gangstilfælde for overtrædelse af reglerne om tilmelding af importør og emballage i Miljøministeriets pantbekendtgørelse. Dommen er endnu ikke offentliggjort på SKATs hjemmeside.

Rigsadvokaten har på grundlag af retspraksis tiltrådt, at der kan udstedes administrative bødeforelæg på 5.000 kr. for overtrædelse af tilmeldingsreglerne i pantbekendtgørelsens §§ 9 og 10 i 1. gangstilfælde.

Rigsadvokaten har endvidere tiltrådt, at der kan udstedes administrative bødeforelæg på henholdsvis 10.000 kr. og 12.500 kr. pr. overtrædelse af tilmeldingsreglerne i pantbekendtgørelsens §§ 9 og 10 i 2. og 3. gangstilfælde.

Rigsadvokaten kan derimod ikke uden støtte i retspraksis tiltræde, at en tidligere overtrædelse af pantbekendtgørelsens tilmeldingsregler i §§ 9-10 kan tillægges gentagelsesvirkning i forhold til en senere overtrædelse af reglerne om pantmærkning i pantbekendtgørelsens § 19 og omvendt (indbyrdes gentagelsesvirkning).

Reference(r)

Bkg. nr. 1129 af 27. september 2010 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit A.C.3.5.3.3.


Lovgrundlaget

Efter miljøbeskyttelseslovens § 9, stk. 2, nr. 3, kan miljøministeren fastsætte regler om pligt for bl.a. importører af de af pantordningerne omfattede produkter og emballagetyper til at være tilsluttet ordningerne, herunder pligt til at tilmelde produkterne m.v. den relevante pantordning forud for import med henblik på videresalg.

I medfør af bestemmelsen er der fastsat regler i § 9 og § 10 i bekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen) om tilmelding til Dansk Retursystem A/S af henholdsvis importører og produkt- og emballagetyper.

Efter pantbekendtgørelsens § 118, stk. 1, nr. 5, straffes den, der undlader at tilmelde sig eller tilmelde emballager til Dansk Retursystem A/S i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 9 og § 10, med bøde.

Der er i miljøbeskyttelseslovens § 110 a indført hjemmel til at udstede administrative bødeforelæg.   

Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet og SKAT

SKAT fører i henhold til samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet og SKAT tilsyn med overholdelse af visse regler i pantlovgivningen. SKAT har således som tilsynsmyndighed opgaven med kontrol og ansvarsbehandling vedrørende pantmærkning samt tilmelding af importør og emballage til Dansk Retursystem A/S.     

Bødeniveau og gentagelsesvirkning

Skatteministeriet har forelagt Rigsadvokaten en række byretsdomme og en landsretsdom vedrørende overtrædelse af tilmeldingsreglerne i pantbekendtgørelsens §§ 9 og 10 i 1. gangstilfælde. I alle byretsdommene og ved Østre Landsrets dom af 23. maj 2012 har retten i overensstemmelse med lovforarbejderne udmålt bøden for overtrædelse af henholdsvis pantbekendtgørelsens § 9 og § 10 til 5.000 kr. pr. overtrædelse i 1. gangstilfælde.

Rigsadvokaten har tiltrådt, at de afsagte domme kan danne grundlag for SKATs udstedelse af administrative bødeforelæg på 5.000 kr. for overtrædelse af tilmeldingsreglerne i pantbekendtgørelsens §§ 9 og 10 pr. overtrædelse i 1. gangstilfælde.  

Rigsadvokaten har endvidere tiltrådt, at der udstedes administrative bødeforelæg på henholdsvis 10.000 kr. og 12.500 kr. pr. overtrædelse af tilmeldingsreglerne i pantbekendtgørelsens §§ 9 og 10 i 2. og 3. gangstilfælde. Det sker med henvisning til forudsætningerne i lovbemærkningerne om, at bøden for overtrædelse af tilmeldingsreglerne i pantbekendtgørelsen udmåles på samme måde som bøden for overtrædelse af punktafgiftslovene i colalovgivningen samt til, at domstolene i de forelagte domme har tiltrådt, at udmåling af bøden for overtrædelse af tilmeldingsreglerne i pantbekendtgørelsens  §§ 9 og 10 i 1. gangstilfælde skal ske i overensstemmelse med de forudsætninger, der fremgår af lovforarbejderne.

Rigsadvokaten har tidligere tilkendegivet, at foreliggende domspraksis, herunder Østre Landsrets dom af 23. september 2009 (SKM2009.654.ØLR), kan danne grundlag for udstedelse af administrative bødeforelæg på 10.000 kr. og 12.500 kr. for overtrædelse i henholdsvis 2. og 3. gangstilfælde af punktafgiftslovene i colalovgivningen og reglerne om pantmærkning. Se tidligere styresignal af 15. december 2009 (SKM2009.815.SKAT) herom.

Rigsadvokaten finder ikke uden støtte i retspraksis at kunne tiltræde, at overtrædelse af pantbekendtgørelsens §§ 9-10 (tilmeldingsreglerne) og § 19 (pantmærkningsreglen) kan tillægges indbyrdes gentagelsesvirkning ved udstedelse af administrative bødeforelæg.                            

Styresignalets virkning

Styresignalet træder i kraft ved offentliggørelsen.

Styresignalet har også virkning for overtrædelser, der er konstateret inden offentliggørelsen, og hvor der på tidspunktet for offentliggørelsen ikke er taget stilling til strafansvaret.

Juridisk vejledning

Der vil blive indsat et afsnit om bøder efter pantbekendtgørelsen i Den juridiske vejledning 2012-2 under afsnit A.C.3.5.3.3 ved næste opdatering af vejledningen (2013-1).

Dette styresignal samt styresignal af 15. december 2009 om bøder for overtrædelse af colalovgivningen samt reglerne om pantmærkning i pantbekendtgørelsen (SKM2009.815.SKAT) ophæves derfor den 1. februar 2013.