Dato for udgivelse
05 Nov 2012 11:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Apr 2012 10:32
SKM-nummer
SKM2012.616.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-0230-12
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Udlæg, guldsmykker, affektionsværdi
Resumé

Pantefogeden havde foretaget udlæg i forskellige guldsmykker til sikkerhed for skyldners gæld. Skyldner protesterede mod udlæggene og gjorde bl.a. gældende, at et guldarmbånd, vurderet til 5-6.000 kr., en guldkæde med løvevedhæng, vurderet til ca. 30.000 kr., samt en guldring med løvehoved, vurderet til ca. 1.800 kr., var arvestykker fra hans far, og at de derfor havde en sådan personlig betydning for ham, at smykkerne var undtaget for udlæg efter retsplejelovens § 515. Fogedretten fandt, at smykkerne havde en sådan økonomisk værdi, at det ikke var rimeligt at holde disse uden for fuldbyrdelsen, og stadfæstede udlæggene.

Efter en afvejning af smykkernes helt særlige personlige betydning i forhold til smykkernes værdi fandt Vestre Landsret, at guldarmbåndet vurderet til 5-6.000 kr. og ringen med løvehoved vurderet til ca. 1.800 kr. var undtaget for udlæg efter retsplejelovens § 515, stk. 1. I øvrigt stadfæstede Vestre Landsret fogedrettens kendelse.

Reference(r)
Retsplejeloven § 515
  
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-2 G.A.3.2.2.1.3.2.2

Parter

A
(Advokat Søren Vestergaard Hansen)

mod

SKAT

Afsagt af landsdommerne

Annette Dellgren, Lisbeth Parbo og Rikke Foersom (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Landsretten beskikkede advokat Søren Vestergaard Hansen som advokat for A, jf. retsplejelovens § 500, stk. 2.

Ved kendelse af 4. januar 2012 har Fogedretten stadfæstet SKATs udlæg i guldkæde, guldarmbånd og 2 guldringe.

Kendelsen er kæret af A med påstand om, at udlæggene ophæves. Til støtte for påstanden har A navnlig anført, at guldringen mrk. "..." tilhører en bekendt, og at de øvrige smykker har en særlig personlig betydning for ham, idet smykkerne er arvestykker fra hans far. SKAT har ikke ført bevis for, at smykkerne repræsenterer en sådan værdi, at det ikke findes rimeligt at holde dem uden for fuldbyrdelsen af SKATS krav. Subsidiært kan udlæg alene foretages i guldkæden, idet det er rimeligt at holde guldringen med løvehoved, der efter det oplyste er vurderet til 1.800 kr., og guldarmbåndet, der ikke er vurderet, uden for fuldbyrdelsen.

SKAT har påstået kendelsen af 4. januar 2012 stadfæstet og har til støtte herfor for så vidt angår guldringen mrk. "..." navnlig anført, at forhåndsformodningen om, at den, der er i besiddelse af et smykke, også er ejer af smykket, ikke er afkræftet. For så vidt angår guldarmbåndet, guldkæden og guldringen med løvehoved har SKAT navnlig anført, at det ikke er bevist, at smykkerne har en særlig personlig betydning for A, og at smykkernes samlede værdi overstiger, hvad der findes rimeligt at holde uden for fuldbyrdelsen af fordringshaverens krav.

Landsretten afsagde

K e n d e l s e

Landsretten er enig i fogedrettens afgørelse vedrørende guldringen mrk. "..." og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor denne del af kendelsen.

A har under strafansvar forklaret, at guldarmbåndet, guldkæden med løvevedhæng og guldringen med løvehoved er arvestykker fra hans far, og at smykkerne derfor har en særlig personlig betydning for ham.

Efter oplysningerne fra SKAT om værdien af guldsmykkerne, herunder notatet af 4. maj 2011 om vurdering af guldkæden med løvevedhæng og guldringen med løvehoved, lægger landsretten til grund, at guldkæden med løvevedhæng har en værdi på ca. 30.000 kr., at ringen har en værdi på ca. 1.800 kr. og guldarmbåndet en anslået værdi på 5-6.000 kr.

Efter oplysningerne om værdien af guldkæden med løvevedhæng er landsretten enig med fogedretten i, at smykket har en økonomisk værdi, der - uanset smykkets helt særlige personlige betydning for A - medfører, at det ikke kan holdes uden for fuldbyrdelsen af SKATS krav, jf. retsplejelovens § 515, stk. 1. Efter de foreliggende oplysninger om guldringen med løvehoved er der ikke grundlag for at fastslå, at den sammen med guldkæden med løvevedhæng udgør et smykkesæt. Herefter og efter en afvejning af ringens og armbåndets helt særlige personlige betydning for A over for smykkernes værdi er det rimeligt at holde disse smykker uden for fuldbyrdelsen af fordringshaverens krav, jf. retsplejelovens § 515, stk. 1.

Landsretten ændrer derfor fogedrettens kendelse således, at udlæggene i guldarmbåndet og guldringen med løvehoved ophæves.

Thi bestemmes

Fogedrettens kendelse ændres, således at udlæggene i guldarmbåndet og guldringen med løvehoved ophæves.

I øvrigt stadfæstes fogedrettens kendelse.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part for nogen af retterne.

Kæreafgiften skal betales tilbage.

Landsretten fastsatte salæret til advokat Søren Vestergaard Hansen til 1.550 kr. + moms, der betales af statskassen.

Sagen sluttet.