Dato for udgivelse
05 Nov 2012 14:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Oct 2012 13:40
SKM-nummer
SKM2012.619.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-188016
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Fratrædelsesgodtgørelse, pensionsordning
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørgers arbejdsgiver kan indbetale en fratrædelsesgodtgørelse på 300.000 kr. til spørgers pensionsordning i X, uden at spørger bliver skattepligtig af beløbet på indbetalingstidspunktet.

Skatterådet bekræfter videre, at der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet.

Hjemmel

Ligningsloven § 7 U
Pensionsbeskatningsloven kapitel 1, § 2, stk. 1, nr. 4, litra a
Pensionsbeskatningsloven § 19, stk. 1,
Lov om arbejdsmarkedsbidrag § 2, stk. 1, nr. 1 og § 2, stk. 1, nr. 4
Lov om arbejdsmarkedsbidrag § 3, nr. 3

Reference(r)

Ligningsloven § 7 U
Pensionsbeskatningsloven kapitel 1, § 2, stk. 1, nr. 4, litra a
Pensionsbeskatningsloven § 19, stk. 1,
Lov om arbejdsmarkedsbidrag § 2, stk. 1, nr. 1 og § 2, stk. 1, nr. 4
Lov om arbejdsmarkedsbidrag § 3, nr. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.A.10.2.1.3.1.1.


Spørgsmål:

  1. Kan spørgers arbejdsgiver indbetale en fratrædelsesgodtgørelse på 300.000 kr. til spørgers pensionsordning i X, uden at spørger bliver skattepligtig af beløbet på indbetalingstidspunktet?
  2. Skal der betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet?

Svar:

  1. Ja
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er blevet tilbudt en fratrædelsesordning af sin arbejdsgiver på betingelse af, at spørger fratræder sin stilling inden 31.3.2013. Den tilbudte fratrædelsesordning indeholder flere forskellige valgmuligheder

  • kontant udbetalt fratrædelsesgodtgørelse på 300.000 kr.,
  • køb af 1 års pensionsalder (tjenestemand) og en kontant fratrædelsesgodtgørelse 170.635 kr., eller
  • køb af 2 års pensionsalder (tjenestemand) og en kontant fratrædelsesgodtgørelse på 41.270 kr.

Forhøjelsen af pensionsalderen som tjenestemand er skattefrit for spørger ved indbetalingen.

Spørger er ansat som tjenestemand, men har en aktiv arbejdsgiveradministreret pensionsordning i X pga. tidligere overenskomstansættelse. Spørger ønsker oplyst, om arbejdsgiver kan indbetale hele den kontante fratrædelsesgodtgørelse 300.000 kr. på denne pensionsordning.

Spørger har oplyst, at det ved besvarelsen kan lægges til grund, at hele indbetalingen går til en alderspension med livsvarige, løbende ydelser.

Arbejdsgiveren indbetaler indskuddet på 300.000 kr., når spørgeren fratræder og går på pension i 2013.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger er af den opfattelse, at de 300.000 kr. kan indbetales skattefrit på pensionsordningen i X, og at udbetalingerne fra ordningen følgelig bliver beskattet som almindelig indkomst på udbetalingstidspunktet.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørgers arbejdsgiver, SKAT, kan indbetale en fratrædelsesgodtgørelse på 300.000 kr. til spørgers pensionsordning i X, uden at spørger bliver skattepligtig af beløbet på indbetalingstidspunktet.

Lovgrundlag

I ligningslovens § 7 U er det anført, at:

"... Gaver, godtgørelser og gratialer fra den skattepligtiges arbejdsgiver, der ydes i forbindelse med en medarbejders fratræden af stilling eller i forbindelse med arbejdsgiverens eller medarbejderens jubilæum, medregnes til den skattepligtige indkomst med det beløb, hvormed de samlede erhvervelser i løbet af indkomståret overstiger 8.000 kr., jf. dog stk. 2-4 og § 31. Det er en forudsætning for skattefriheden, at den skattepligtige person, der modtager gaven, godtgørelsen eller gratialet, er ansat som lønmodtager i den virksomhed, der foretager udbetalingen. Reglen i 1. pkt. gælder ikke, i det omfang beløbet træder i stedet for, hvad modtageren ville have oppebåret i indtægt af stillingen for tiden efter fratrædelsen og indtil det tidspunkt, til hvilket modtageren kunne være opsagt i henhold til sin kontrakt eller lovgivningens almindelige regler.

Stk. 2. For fratrædelsesgodtgørelser er det en betingelse for skattefriheden efter stk. 1, at:

1) den skattepligtige person, der modtager godtgørelsen, fuldstændig ophører med at være ansat i den udbetalende virksomhed, og at

2) godtgørelsesbeløbet udbetales i tidsmæssig tilknytning til fratrædelsen..."

I Pensionsbeskatningslovens kapitel 1, § 2, stk. 1, nr. 4, litra a er det anført, at:

"... § 2. En pensionsordning med løbende udbetalinger skal gå ud på at sikre pension i form af løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død, og som udbetales:

1) af det offentlige som følge af tidligere ansættelse i statens, folkeskolens, folkekirkens, regionernes eller kommunernes tjeneste,

2) i henhold til pensionsordninger, der modtager statsstøtte,

3) fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog § 29 B,

4) fra en pensionskasse, der opfylder betingelserne i § 3, eller i henhold til en forsikring, der opfylder betingelserne i § 4, dog kun hvis ydelserne fra pensionskassen eller forsikringsselskabet har karakter af:

a) alderspension, hvis udbetalinger er livsvarige og tidligst begynder på det tidspunkt, hvor efterlønsalderen nås, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet..."

I Pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1 er det anført, at:

"... Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes ikke beløb, der af arbejdsgiveren indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for arbejdstageren, herunder indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension vedrørende arbejdsgiverbetalte dagpengeydelser i henhold til lov om sygedagpenge. Det samme gælder indbetalinger fra en tidligere arbejdsgiver til en af kapitel 1 omfattet ordning. Er der sket afgiftsberigtigelse af en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed efter § 25, stk. 1, nr. 1, ved udbetaling til ejeren, efter at efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er nået, medregnes beløb, der af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver indbetales til en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed i de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed er afgiftsberigtiget, dog ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst. Efter arbejdstagerens død medregnes indbetalinger fra afdødes tidligere arbejdsgiver til sikring af ægtefælle- eller samleverpension, samleverpension eller børnepension efter § 2, nr. 4, heller ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ægtefællen, den fraskilte ægtefælle, samleveren, jf. § 2, nr. 4, litra e, børnene eller afdødes bo. Retten til at bortse fra arbejdsgiverens indbetalinger til en indeksordning er begrænset på samme måde som fradragsretten for egne indbetalinger, jf. § 18, stk. 1, 8. pkt. Retten til at bortse fra arbejdsgiverens indbetalinger til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed omfattet af § 15 B er begrænset på samme måde som fradragsretten for egne præmier og bidrag, jf. § 15 B, stk. 6..."

Praksis

Ingen

Begrundelse

Der er følgende betingelser for, at en fratrædelsesgodtgørelse kan beskattes efter LL § 7 U:

a) Ansættelsen skal ophøre fuldstændigt.
b) Godtgørelsen skal udbetales i tidsmæssig tilknytning til fratrædelsen.
c) Fratrædelsesgodtgørelsen skal være fastlagt på forhånd.
d) Godtgørelsen må ikke reelt være løn.

Som sagen foreligger oplyst er der således tale om en reel fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med en egentlig fratræden af stilling. Ovenstående betingelser i LL § 7 U anses derved for opfyldt.

Som ligeledes anført i LL § 7 U er de første 8.000 kr. skattefri. Det er således muligt for spørger skattefrit at forhåndsudtage de 8.000 kr. uden at indbetale disse på en pensionsordning. Spørger har imidlertid oplyst, at dette ikke ønskes, hvorfor det er det fulde beløb på 300.000 kr., der ønskes indbetalt på omhandlede pensionsordning.

Som anført i PBL § 19, stk. 1 skal beløb, der af arbejdsgiveren indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for arbejdstageren, ikke medregnes til arbejdstagerens skattepligtige indkomst.

I Skatteministeriets juridiske vejlednings, 2012-2, afsnit C.A.10.2.1.3.1.1. er der om pensionsordninger bl.a. anført følgende:

"... Præmier og indskud til pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, medregnes ikke ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Indbetalingen er en indkomst for den ansatte, fordi indbetalingen går ind på den ansattes pensionsordning, men indbetalingen er ikke skattepligtig, så længe der er tale om en indbetaling til en ordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1.

Bortseelsesretten gælder bl.a. for:

  • Arbejdsgiverens indbetalinger til en pensionsordning i forbindelse med den ansattes fratræden af stilling, selv om indbetalingen skattemæssigt er en fratrædelsesgodtgørelse..."

Spørgers arbejdsgiver kan således indbetale fratrædelsesgodtgørelsen på 300.000 kr. til spørgers pensionsordning i X, uden at spørger bliver beskattet af beløbet, idet indbetalingen er omfattet af bortseelsesretten i pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Spørgsmål 2

Der spørges om, hvorvidt der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af beløbet?

Lovgrundlag

I arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 1, nr. 1 og § 2, stk. 1, nr. 4 er anført følgende:

"... § 2. Grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere m.v. er følgende indkomster, jf. dog stk. 2 og § 3:

1) Ethvert vederlag i penge eller naturalier, der kan henføres til personligt arbejde i ansættelsesforhold, herunder løn i opsigelsesperiode, løn under sygdom og barsel m.v., efterbetalinger, fratrædelsesgodtgørelser, efterløns- og pensionslignende ydelser m.v., når sådanne ydelser har sammenhæng med et tidligere ansættelsesforhold eller hverv.

2)...........

3)...........

4) Indbetalinger foretaget af arbejdsgiver, tidligere arbejdsgiver eller offentlige myndigheder til pensionsordninger i samme omfang som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 19..."

§ 3: Følgende medregnes ikke i grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag:

1) Vederlag omfattet af § 5 i lov om beskatning af søfolk.

2) Ydelser i henhold til lov om biblioteksafgift.

3) Vederlag som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, idet omfang sådanne vederlag ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Praksis

Ingen

Begrundelse

Som anført i arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 1, nr. 1 skal der betales arbejdsmarkedsbidrag af fratrædelsesgodtgørelse. Det gælder også, når arbejdsgiveren indbetaler fratrædelsesgodtgørelsen på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, stk. 1, nr. 4.

Ifølge arbejdsmarkedsbidragslovens § 3, nr. 3 skal der dog ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af de 8.000 kr., der er skattefrie i medfør af ligningslovens § 7 U. Der skal således alene betales arbejdsmarkedsbidrag af den del af fratrædelsesgodtgørelsen, der overstiger 8.000 kr., uagtet af hele fratrædelsesgodtgørelsen indsættes på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning.

Det bemærkes, at arbejdsgiveren beregner og indeholder arbejdsmarkedsbidraget, når fratrædelsesgodtgørelsen udbetales kontant jf. kildeskattelovens § 49 C.

Indbetaler arbejdsgiveren fratrædelsesgodtgørelsen på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, er det pensionsinstituttet, der indeholder arbejdsmarkedsbidraget af indbetalingen jf. kildeskattelovens § 49 D, stk. 1.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.