Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 32 og den tilhørende protokol, punkt 1 - 7.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1-32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Ved gensidig aftale kan de kompetente myndigheder beslutte, at nye skatter, der ikke automatisk vil være omfattet, skal være omfattet af DBO'en. Se artikel 2, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.2 om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark, og dækker også ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som efter dansk lovgivning og efter international ret er eller senere måtte blive betegnet som et område, hvor Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder til

 • efterforskning og udnyttelse af naturforekomsterne på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande
 • anden virksomhed med henblik på økonomisk udnyttelse og efterforskning af det nævnte område.

Færøerne og Grønland er ikke omfattet af DBO'en.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder i denne overenskomst enhver transport med skib eller luftfartøj, der udøves af et foretagende i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning. 

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.3 om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Det er præciseret, at "skattemæssigt hjemmehørende" omfatter staten, en politisk underafdeling, en lokal myndighed eller et herunder hørende offentligt organ. Et offentligt organ er nærmere defineret i protokollen. Se protokollen, punkt 1.

Artikel 4, stk. 1 nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. 

Ikke-fysiske personer, der er hjemmehørende (fuldt skattepligtige) i begge lande, anses ikke at være hjemmehørende efter DBO'en artikel 4 i nogen af landene, før der mellem de kompetente myndigheder er indgået anden aftale. Se artikel 4, stk. 3.

I brev af 20/3 2009 oplyser Statsskatteinspektoratet under Finansministeriet i Litauen, at de lokale litauiske skattemyndigheder kan attestere, at en person anses for at have bopæl i Litauen (Lithuanian residence certificate). Den litauiske blanket til attestation af bopæl findes her.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Et bygge-, anlægs-, montage- og installationsarbejde eller en tilsynsførende eller rådgivende aktivitet i forbindelse dermed udgør fast driftssted, hvis det har en varighed på mere end 6 måneder. Se artikel 5, stk. 3.

I artiklens stk. 4, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artikel 5, stk. 5, fremgår, at når en afhængig agent handler på foretagendets vegne i en stat og har og sædvanligvis udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn i denne stat, anses foretagendet for at have fast driftssted i denne stat med hensyn til hele den virksomhed, som denne person påtager sig for foretagendet, medmindre denne persons virksomhed er begrænset til sådanne forhold, som er nævnt i stk. 4, og som, hvis de var udøvet gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted efter bestemmelserne i nævnte stykke.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8. som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Fast ejendom" omfatter også enhver option eller lignende rettighed. Se artikel 6, stk. 2.

Brug, udleje mv. af fast ejendom, der er knyttet til aktier eller andre andele i et selskab, kan beskattes i det land, hvor ejendommen ligger. Se artikel 6, stk. 4.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.6 om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen omfatter også salg af varer af samme eller lignende art som det faste driftssted sælger, eller anden erhvervsvirksomhed af samme eller lignende art som den, der udøves af det faste driftssted, kan beskattes i den stat fortjenesten erhverves og det faste driftssted ligger, hvis det faste driftssted med rimelighed kunne have foretaget sådan virksomhed. Se artikel 7, stk. 1.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5.

Den fortjeneste der skal henføres til det faste driftssted, skal opgøres efter samme metode år for år, medmindre der er grunde for en anden fremgangsmåde. Se artikel 7, stk. 6.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om sekundær justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Skibs- og luftfart

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

For luftfartsvirksomhed, der drives i form af et konsortium fx SAS, kan Danmark kun beskatte den del af fortjenesten, som svarer til den andel, som det danske selskab har i det pågældende konsortium. Se artikel 8, stk. 3.

Fortjeneste ved skibsfart omfatter ikke drift af eller ejendomsret til dokker, pakhuse, terminalfaciliteter, stevedoreudstyr eller anden lignende ejendom, der er beliggende på land, medmindre fortjenesten er direkte forbundet med foretagendets drift af skibe. Se protokollen, punkt 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Indbyrdes forbundne foretagender

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.9 om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.10 om OECD's modeloverenskomst artikel 10. 

Udbytte kan også beskattes i den stat, hvor det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende, men den skat der pålignes må, såfremt modtageren er udbyttets retmæssige ejer, ikke overstige 5 pct. af bruttobeløbet af udbyttet, hvis den retmæssige ejer er et selskab (bortset fra et interessentskab), der direkte ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det udbyttebetalende selskab.  Der er ikke noget krav om, at kapitalandelen skal have været ejet i en bestemt periode inden udbetalingen af udbyttet. Se artikel 10, stk. 2, litra a).x 

Artikel 10 finder ikke anvendelse i de situationer, hvor den retmæssige ejer driver erhverv, i den stat, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende, gennem et fast driftssted eller udøver frit erhverv. Se nærmere om den situation i artikel 10, stk. 4.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber).

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan ikke beskatte

 • renter, der betales til en stat eller en af dens offentlige institutioner eller til nærmere angivne institutioner - for Danmarks vedkommende Nationalbanken, IFU, IFØ, Dansk Eksportfinansieringsfond, Danmarks Skibskreditfond eller lignende, hvis det er aftalt mellem de kompetente myndigheder,
 • renter, hvor lånet er garanteret af en af de institutioner, der er omfattet af pkt. 1,
 • renter, der stammer fra salg på kredit af varer eller udstyr af industriel, kommerciel eller videnskabelig art, medmindre salget er sket mellem forbundne personer. En person er forbundet med en anden person, når personen direkte eller indirekte ejer mindst 50 pct. af den anden person. Se protokollen, punkt 4.

Se artikel 11, stk. 3.

Bemærk

Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECDs modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12.

xBeskatningen af royalties er blevet ændret  i forhold til det, der fremgår af DBO'ens artikel 12. Ændringen er trådt i kraft fra 1. januar 2019. Ændringen skete på baggrund af, at Litauen havde indgået en mere fordelagtig bestemmelse om royalties med Japan, og at Danmark ifølge mestbegunstigelsesklausulen i artikel 12, stk. 7 (se nedenfor), skal tildeles samme fordele. x

xMed virkning fra 1. januar 2019 er beskatningen udelukkende tillagt bopælslandet, jf. stk. 1.x

"Royalties" omfatter også ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm. xBetalinger for anvendelsen af eller retten til at anvende (leasing) industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr er ikke længere omfattet, med virkning fra 1. januar 2019x. Se protokollen, punkt 6 og artikel 12, stk. 3.

Betalinger for brugen af boreplatforme eller lignende udstyr, der anvendes i forbindelse med efterforskning eller udvinding af kulbrinter, er ikke omfattet af artiklen. Se protokollen, punkt 5.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, hvor den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra. Se artikel 12, stk. 5.

Artiklen indeholder en mestbegunstigelsesbestemmelse, der sikrer Danmark samme fordel, hvis Litauen med andre OECD-lande aftaler en lavere kildelandssats eller en snævrere definition af royalties. Se artikel 12, stk. 7.  Se ovenfor om benyttelse af mestbegunstigelsesklausulen med virkning fra 1. januar 2019.

Se også afsnit C.F.8.2.2.12.3 om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved salg af aktier i et selskab, hvis aktiver hovedsagelig består af fast ejendom i det andet land, kan beskattes i dette land. Der er ikke anført nogen bestemt tidsperiode før salget, hvor betingelserne skal være opfyldt. Andre ejerandele, som ligner aktier, er ikke omfattet af bestemmelsen. Se artikel 13, stk. 1.

Hvis foretagender fra flere lande driver luftfartsvirksomhed sammen i form af et konsortium (fx SAS), kan det enkelte foretagende kun beskattes af sin andel af fortjenesten i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 8, stk. 5.

En person, der er fraflyttet et land og er blevet fraflytterbeskattet i det land af aktiernes værdi, kan i tilflytterlandet anvende denne værdi som anskaffelsessum, når aktierne senere sælges. Se artikel 13, stk. 6.

Et land kan beskatte fortjeneste ved salg af aktier mv. i selskaber i en periode på maksimalt 10 år efter en fysisk persons flytning til det andet land. Se artikel 13, stk. 7.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 13, stk. 4, om kildelandsbeskatning af fortjeneste ved salg af aktier i ejendomsaktieselskaber. Denne fortjeneste er derfor omfattet af artikel 13, stk. 4 (opsamlingsbestemmelse).

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Frit erhverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten i 2000.

Kildelandet kan også beskatte indkomst fra personer, der driver frit erhverv uden fast sted, hvis opholdet i landet i en eller flere perioder tilsammen overstiger 183 dage inden for en 12 måneders periode.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.14 om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Det er præciseret, at 183-dages-reglen ikke finder anvendelse ved arbejdsudleje, og samtidig er der angivet retningslinjer for, hvornår en arbejdstager skal anses for arbejdsudlejet. Se protokollen, punkt 7.

Vederlag for arbejde, der udføres ombord på skibe eller luftfartøjer i international trafik, kan beskattes i det land, hvor skibs- eller luftfartsvirksomheden er hjemmehørende. Se artikel 15, stk. 3.

Hvis arbejdet er udført for et luftfartskonsortium, der er dannet af selskaber fra forskellige lande fx SAS, gælder dog, at vederlaget kun kan beskattes i den ansattes bopælsland, hvis et af selskaberne i konsortiet er hjemmehørende i den ansattes bopælsland. Se artikel 15, stk. 4.

Se også

Se også

 • Artikel 16 om bestyrelseshonorarer
 • Artikel 17 om løn til kunstnere og sportsfolk
 • Artikel 19 om løn for offentligt hverv
 • Artikel 21, stk. 4 om løn i forbindelse med kulbrintevirksomhed
 • Afsnit C.F.8.2.2.15 om OECD's modeloverenskomst artikel 15.

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen omfatter foruden medlem af bestyrelsen også ethvert andet lignende organ.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.16 om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan ikke beskatte vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk efter artikel 17, når besøget i kildelandet i væsentligt omfang er støttet af offentlige midler fra bopælslandet. Se artikel 17, stk. 3. Beskatningsretten afgøres i disse tilfælde efter artikel 7, 14 eller 15.

Artiklen omfatter ikke optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat. De er enten omfattet af artikel 19, stk. 1, eller af artikel 15 eller 16, hvis der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 19, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 18: Pensioner, livrenter og lignende betalinger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Regel - private pensioner

Private pensioner og andre lignende vederlag, der stammer fra tidligere tjenesteforhold samt livrenter, kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 18, stk. 1.

Undtagelse

Private pensioner, livrenter og andre lignende vederlag, kan beskattes i kildelandet, hvis modtageren tidligere har været hjemmehørende i kildelandet. Skatten kan ikke overstige 15 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 18, stk. 3.

Hvis modtageren er statsløs eller er statsborger i bopælslandet uden at være statsborger i kildelandet, kan pensionen kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 18, stk. 3, sidste punkt.

Andre private pensioner

Private pensioner, der ikke er omfattet af denne artikel, fx privattegnede ratepensioner, er omfattet af artikel 22 og kan beskattes i kildelandet. Se artikel 22, stk. 1, 2. punkt.

Sociale pensioner

Pensioner og lignende ydelser, der ydes efter kildelandets sociallovgivning eller en ordning med socialt sigte, kan kun beskattes i kildelandet. Se artikel 18, stk. 2.

Bemærk

Andre sociale ydelser end pension er omfattet af artikel 22 og kan beskattes i kildelandet. Se artikel 22, stk. 1, 2. punkt.

"Livrente" betyder en fastsat sum, der er periodisk betalbar til fastsatte tidspunkter, enten for livstid eller for et bestemt angivet eller forud beregneligt tidsrum. Betalingerne skal ske efter en forpligtelse til at præstere disse betalinger mod rimeligt og fuldt vederlag i penge eller penges værdi, der ikke er tjenesteydelser. Se artikel 18, stk. 4.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Offentlige hverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bestemmelsen omfatter også udbetalinger fra "offentlige organer". Dette udtryk betyder enhver juridisk enhed af offentlig karakter, som er oprettet efter lovgivningen i en af staterne, og som ingen anden person end staten selv, en af dens politiske underafdelinger eller en af dens lokale myndigheder har interesser i. Se protokollen, punkt 1.

Bestemmelsen anvender udtrykket "udførelse af personligt arbejde i tjenesteforhold", hvor modeloverenskomsten anvender udtrykket " udførelse af hverv".

Bemærk

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af artikel 19 og ikke af artikel 17.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 20: Studerende

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Artiklen omfatter virksomhed i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af kulbrinter (kulbrintevirksomhed). Se artikel 21, stk. 1.

Ved kulbrintevirksomhed foreligger der fast driftssted eller fast sted fra første dag. Se artikel 21, stk. 1.

Boreplatformsvirksomhed udøvet uden for kysten er et fast driftssted, hvis virksomheden udøves i en eller flere perioder, der sammenlagt overstiger 30 dage inden for en 12 måneders periode. Se artikel 21, stk. 2. Ved sådant fast driftssted for boreplatforme kan kildelandet ikke beskatte en eventuel formueforøgelse. Se artikel 21, stk. 5.

Forsyningsvirksomhed (transport af forsyninger eller mandskab med skib eller luftfartøj) i forbindelse med kulbrintevirksomhed ud for kysten kan kun beskattes i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Tilsvarende gælder for drift af bugserbåde og?ankerhåndteringsfartøjer. Se artikel 21, stk. 3.

Løn for arbejde udført i forbindelse med forsyningsvirksomhed skal beskattes i overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, dvs. i det land hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 21, stk. 4.

Se også

Se også

 • LBK nr. 862 af 19. juni 2014 om kulbrinteskatteloven
 • DBO'en artikel 21 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 22: Andre indkomster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Andre indkomster kan beskattes i kildelandet, hvis de stammer fra dette land. Det betyder, at hvis indkomsten er fra et tredjeland kan den kun beskattes i bopælslandet.

Bemærk

Private pensioner uden for tjenesteforhold fx privattegnede ratepensioner og sociale ydelser, der ikke er omfattet af artikel 18, beskattes efter artikel 22.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.21 om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 23: Formue

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Formue bestående af aktier i et selskab, hvis aktiver hovedsageligt består af fast ejendom i det andet land, kan beskattes i dette land. Se artikel 23, stk. 1.

Formue, der ejes af et luftfartskonsortium, dannet af selskaber fra forskellige lande, kan beskattes af det land, hvor et selskab er hjemmehørende, men kun af den del af formuen, som svarer til den andel, som selskabet har i det pågældende konsortium. Se artikel 23, stk. 5.

Bemærk

Denne artikel har kun praktisk betydning for ejendomsværdiskat, som anses for en partiel formueskat, da Danmark ikke har generel formuebeskatning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.22 om OECD's modeloverenskomst artikel 22.

Artikel 24: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Litauen kan beskatte efter DBO'en.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Litauen, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Litauen.

Matching credit

Danmark var til og med indkomståret 2003 forpligtet til at give matching credit på indkomst fra fast driftssted i Litauen samt fritagelse for udbytteskat. Se artikel 24, stk. 1, litra d-f.

Litauen giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Danmark kan beskatte efter DBO'en.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 25: Ikke-diskriminering

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.24 om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 26: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 27: Udveksling af oplysninger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 26, stk. 4, om anmodning om oplysninger og artikel 26, stk. 5, om at nægte at afgive oplysninger.

Bemærk

Der er indgået aftale mellem Danmark og Litauen om gensidig administrativ bistand i skattesager. Se BEK nr. 8 af 27. februar 2004.

Aftalen indeholder bestemmelser om bistand til udveksling af oplysninger i alle former, simultane revisioner, tilstedeværelse af udenlandske embedsmænd ved skatteundersøgelser og bistand til inddrivelse. Der er udarbejdet et særligt tillæg om simultane revisioner.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 28: Bistand til opkrævning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Der ydes bistand til opkrævningen af de skatter, der er omfattet af DBO'en, samt renter og bøde. Anmodningen om bistand skal vedlægges bevis for, at de skyldige beløb er endelig fastsat. Opkrævningen og inddrivelsen sker i det andet land efter dette lands regler.

Hvis skattekravet ikke er endeligt fastsat, kan det andet land anmodes om at foretage foreløbige foranstaltninger til sikring af kravet.

Der må kun fremsættes anmodning om bistand, hvis skatteyderen ikke har tilstrækkelig aktiver i det land, hvor skattebeløbet skyldes, til at dække kravet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.27 om OECD's modeloverenskomst artikel 27.

Artikel 29: Personer ansat ved diplomatiske og konsulære repræsentationer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 30: Territorial udvidelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.29 om OECD's modeloverenskomst artikel 29 om territorialt udvidelse.

Artikel 31: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 30. december 1993 og har virkning fra 1. januar 1994.

DBO'en blev ændret med virkning fra 1. januar 2019, se under artikel 12.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 32: Opsigelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2019.334.VLR

Artikel 5.

Sagen angik, om et litauisk selskab som følge af en samarbejdsaftale med et dansk selskab fik fast driftssted i Danmark efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, jf. artikel 5.

Der var enighed om, at det litauiske selskab havde et fast forretningssted i Danmark. Spørgsmålet var derfor, om det litauiske selskab "udøver virksomhed" gennem dette faste forretningssted og dermed havde fast driftssted i Danmark.

Landsretten fandt, at det hverken efter ordlyden af artikel 5, stk. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten eller efter kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst er en forudsætning for etablering af fast driftssted, at det udenlandske foretagendes virksomhed udøves på det faste forretningssted af foretagendets eget personale eller af andre personer, der modtager instruktioner fra foretagendet. Landsretten bemærkede i den forbindelse, at de nye kommentarer til OECD’s modeloverenskomst fra 2017 kunne inddrages ved fortolkningen af artikel 5, stk. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten, da de nye kommentarer må anses for at præcisere fortolkningen af begrebet fast driftssted.

Vedrørende den konkrete sag fandt landsretten, at det litauiske selskab som følge af aftalerne med det danske selskab fik fast driftssted i Danmark. Landsretten lagde herved vægt på, at en væsentlig aktivitet i den virksomhed, som udøves af det litauiske selskab, efter aftalerne ville blive udøvet gennem det faste forretningssted i Danmark for det litauiske selskabs økonomiske regning og risiko med det danske selskab som underleverandør.

 

Landsskatteretten

SKM2017.431.LSR

Artikel 5. En samarbejdsaftale mellem et dansk og et litauisk selskab om drift af en minkfarm i Danmark medførte ikke, at det litauiske selskab fik fast driftssted i Danmark, bl.a. henset til det ikke kunne antages, at det litauiske selskab efter aftalen havde instruktionsbeføjelser over for det danske selskab.