Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 34 og den tilhørende protokol, punkt I - XII.

Afsnittet indeholder:

 • DBO'ens 34 artikler
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1-32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

DBO'ens 34 artikler

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.2 om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Bestemmelserne om formueskat har kun virkning, hvis begge lande påligner skat på formue. Se protokollen, punkt I, litra 1.

Bemærk

DBO'en omfatter ikke betaling af bidrag til den hollandske Volksverzekeringen (folkepensionsordning). Se TfS 2000,106 ØLR.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark, og dækker også ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som efter dansk lovgivning og international ret er eller senere måtte blive betegnet som et område, hvor Danmark kan udøve sine suverænitetsrettigheder til

 • efterforskning og udnyttelse af naturforekomsterne på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande
 • anden virksomhed med henblik på økonomisk udnyttelse og efterforskning af det nævnte område.

Færøerne og Grønland er ikke omfattet af DBO'en.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. xInternational trafik betyder i denne overenskomst enhver transport med skib eller luftfartøj, der udøves af et foretagende, hvis virkelige ledelse har sit sæde i en af staterne, bortset fra tilfælde hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden stat.x

xArtiklen indeholder ikke en definition af ”anerkendt pensionsinstitut”.x

xArtiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.x

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 4, stk. 1 nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. Artikel 4, stk. 3 nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

xEn fysisk person, der har ophold om bord på et skib uden at have et virkeligt hjemsted i nogen af staterne, skal anses for at være hjemmehørende i den stat, hvor skibet har hjemsted. Se protokollen punkt II.x

Se afsnit C.F.8.2.2.4 om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Rettigheder til udforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden og i dens undergrund skal anses for fast ejendom tilhørende et fast driftssted. Se protokollen, punkt III.

x

I artiklens stk. 4, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artiklens stk. 5 fremgår, at hvis en afhængig agent, som handler på et foretagendes vegne, og som har og sædvanligvis udøver i en kontraherende stat en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, skal dette foretagende anses for at have et fast driftssted i denne stat med hensyn til hele den virksomhed, som denne person påtager sig for foretagendet, medmindre denne persons virksomhed er begrænset til sådan virksomhed, som er nævnt i stykke 4, og som, hvis den var udøvet gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted i henhold til bestemmelserne i dette stykke.  

Artiklens stk. 6 om uafhængige agenter indeholder ikke modeloverenskomstens bestemmelse om, at en personen ikke anses for at være en uafhængig agent, hvis personen udelukkende – eller næsten udelukkende – arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8. som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

x

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom.

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Hvis det har været sædvane at fastsætte den fortjeneste, der kan henføres til et fast driftssted, på grundlag af fordeling af foretagendets samlede fortjeneste, skal dette stadig være muligt. Se artikel 7, stk. 4.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 5.

Den fortjeneste der skal henføres til det faste driftssted, skal opgøres efter samme metode år for år, medmindre der er grunde for en anden fremgangsmåde. Se artikel 7, stk. 6.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om korresponderende justering.

I protokollen er det nærmere bestemt, hvordan et fast driftssteds fortjeneste beregnes. Se protokollen, punkt IV.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Skibs- og luftfart

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

xFortjeneste ved skibs- eller luftfartsvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i den stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 8, stk. 1.

Såfremt den virkelige ledelse af et foretagende, der driver skibsfartsvirksomhed, har sit sæde om bord på et skib, skal foretagendet anses for at have sit sæde i den stat, i hvilken skibet har sit hjemsted, eller, såfremt et sådant ikke findes, i den stat, i hvilken skibets reder er hjemmehørende. Se artikel 8, stk. 2.x

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 8, stk. 3.

Artiklen omfatter fortjeneste ved udleje af bemandet eller ubemandet skib eller luftfartøj, der anvendes i international trafik. Se artikel 8, stk. 4.

Artiklen omfatter fortjeneste ved container-leasing i forbindelse med international trafik. Se protokollen, punkt V.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Indbyrdes forbundne foretagender

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Hvis der er indgået en aftale om omkostningsdeling eller generelle serviceaftaler mellem foretagender. kan det i sig selv ikke medføre, at der er handlet på vilkår, der afviger fra dem, der ville være aftalt mellem uafhængige parter. Se artikel 9, stk. 1.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.9 om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECDs modeloverenskomst artikel 10 C.F.8.2.2.10.

Kildelandet kan beskatte udbytter med 15 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Hvis det modtagende selskab direkte ejer mindst 10 pct. af den samlede aktiekapital i det udbetalende selskab, som anses for hjemmehørende i kildelandet, og det modtagende selskab anses for at være den retmæssige ejer af udbyttet, kan kildelandet dog kun beskatte udbytter med 0 pct. xDer er ikke noget krav om, at kapitalandelen skal have været ejet i en bestemt periode inden udbetalingen af udbyttet. Se artikel 10, stk. 3.x

Artikel 10 finder ikke anvendelse i de situationer, hvor den retmæssige ejer driver erhverv, i den stat, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende, gennem et fast driftssted eller udøver frit erhverv. Se nærmere om den situation i artikel 10, stk. 4.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt – selskaber).

Udbytte fra udbyttegivende gældsbreve er omfattet af artiklen. Se protokollen, punkt VI.

Ansøgning om tilbagebetaling af udbytteskat skal indgives til den kompetente myndighed inden for en periode på 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvor skatten blev pålagt. Se protokollen, punkt VII.

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Renter kan kun beskattes i bopælslandet.

Bemærk

Artiklen indeholder modeloverenskomstens artikel 11, stk. 4, om kildelandsbeskatning af renter i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed med fast driftssted.

Ansøgning om tilbagebetaling af for meget betalt kildeskat skal indgives til den kompetente myndighed inden for en periode på 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvor skatten blev pålagt. Se protokollen, punkt VII.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECDs modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12.

"Royalties" omfatter også film eller bånd til brug for radio- eller fjernsynsudsendelse. Se artikel 12, stk. 2.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, der betaler royalties, eller det land, hvor en politisk underafdeling, lokal myndighed eller den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra. Se artikel 12, stk. 4. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3.

Ansøgning om tilbagebetaling af for meget betalt kildeskat skal indgives til den kompetente myndighed inden for en periode på 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvor skatten blev pålagt. Se protokollens punkt VII.

Se også afsnit C.F.8.2.2.12.3 om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

xFortjeneste ved salg af skibe eller luftfartøjer, der anvendes i international trafik, eller af rørlig formue, der er knyttet til driften af sådanne skibe eller luftfartøjer, kan kun beskattes i den stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sædex. Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se artikel 13, stk. 3.

Nederlandene kan beskatte fortjeneste ved salg af aktier i nederlandske selskaber i tilfælde, hvor sådan fortjeneste erhverves af en fysisk person, der er hjemmehørende i Danmark, og som har været hjemmehørende i Nederlandene inden for de sidste fem år forud for afhændelsen af aktierne. Se artikel 13, stk. 5.

Rettigheder til udforskning af naturforekomster på havbunden og i dens undergrund skal anses som fast ejendom beliggende i den af staterne, som havbunden og dens undergrund tilhører og anses for at vedrøre et fast driftssteds ejendom. Rettighederne omfatter rettigheder til andele i eller begunstigelser fra de aktiver, der tilvejebringes af sådan efterforskning eller udnyttelse. Se protokollen, punkt III.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 13, stk. 4, om kildelandsbeskatning af fortjeneste ved salg af aktier i ejendomsaktieselskaber. Denne fortjeneste er derfor omfattet af artikel 13, stk. 4 (opsamlingsbestemmelse).

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Frit erhverv

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten før 2000. Se afsnit C.F.8.2.2.14 om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Personligt arbejde i tjenesteforhold

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Reglerne om arbejdsudleje er omfattet af artiklen. Fx var et selskab indeholdelsespligtig af A-skat, og de pågældende hollandske slagtere var begrænset skattepligtige til Danmark, af indkomst erhvervet på et slagteri her i landet. Se SKM2010.626.VLR.

Bemærk

Danmark lemper løn omfattet af artikel 15 med exemption, hvis lønnen kan beskattes i Nederlandene. Se Artikel 23, stk. 5, litra c.

Se også

Se også

 • Artikel 16 om bestyrelseshonorarer
 • Artikel 17 om løn til kunstnere og sportsfolk
 • Artikel 19 om løn for offentligt hverv
 • Artikel 24, stk. 5 om løn i forbindelse med kulbrintevirksomhed
 • Afsnit C.F.8.2.2.15 om OECD's modeloverenskomst artikel 15.

Artikel 16: Bestyrelseshonorarer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen omfatter også en person, der er en "bestuurder" eller en "commissaris". En "bestuurder" eller "commissaris" i et nederlandsk selskab betyder en person, som er udnævnt som sådan af aktionærernes generalforsamling eller af ethvert kompetent organ i et sådant selskab, og som er overdraget både den almindelige ledelse af og tilsyn med selskabet. Se protokollen, punkt IX.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.16 om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17 Kunstnere og sportsfolk

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst.

Bemærk

Artikel 17 anvendes ikke på optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat. De er enten omfattet af artikel 19, stk. 1, om vederlag for offentligt hverv eller artikel 15 eller 16, hvis der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 19, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 18: Pensioner, livrenter og sociale sikringsydelser

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Private pensioner, der stammer fra et tidligere tjenesteforhold, samt alle livrenter kan kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 18, stk. 1.

Kildelandet kan beskatte

 • vederlag, der stammer fra et tidligere tjenesteforhold, og som ikke er en løbende udbetaling
 • udbetaling af en samlet sum, der træder i stedet for en rettighed til en livrente

Se artikel 18, stk. 2.

Ydelser efter sociallovgivningen kan beskattes i kildelandet. Se artikel 18, stk. 3.

"Livrente" betyder en fastsat sum, der er periodisk betalbar til fastsatte tidspunkter, enten for livstid eller for et bestemt tidsrum eller et tidsrum, som lader sig bestemme. Betalingerne skal ske efter en forpligtelse til at præstere disse betalinger mod rimeligt og fuldt vederlag i penge eller penges værdi. Se artikel 18, stk. 4.

Efter en henstilling fra det hollandske finansministerium fritages ydelser fra Uitkeringsraad til dækning af medicinudgifter til ofre for forfølgelse i Europa og Østasien i tiden 1940-45 for beskatning her i landet. Se skd.medd. nr. 43, s. 260.

Bemærk

Artikel 25 om ikke-diskrimination indeholder en bestemmelse om fradrag for pensionsbidrag til ordninger i det andet land. Se afsnit C.A.10.3.3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Offentligt hverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Vederlag for udførelse af offentligt hverv kan beskattes i kildelandet (udbetalerlandet). Se artikel 19, stk. 1, litra a. Bopælslandet giver exemptionlempelse. Se artikel 23, stk. 2, og artikel 23, stk. 5, litra c.

Hvis modtageren af vederlaget er statsborger i bopælslandet eller ikke blev hjemmehørende i denne stat alene med det formål at udføre hvervet, kan vederlaget kun beskattes i bopælslandet. Se artikel 19, stk. 1, litra b.

Offentlige pensioner, der udbetales for udførelse af hverv for staten, en politisk underafdeling eller en lokal myndighed, kan beskattes i kildelandet (udbetalerlandet). Se artikel 19, stk. 2, litra a. Bopælslandet giver exemptionslempelse. Se artikel 23, stk. 2, og artikel 23, stk. 5, litra c.

Hvis modtageren af pensionen er statsborger i bopælslandet, kan pensionen kun beskattes i dette land. Se artikel 19, stk. 2, litra b. 

Bemærk

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af denne artikel og ikke af artikel 17.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 20: Studerende

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Andre indkomster

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.21 om OECD's modeloverenskomst artikel 21.

Artikel 22: Beskatning af formue

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Formue bestående af skibe eller luftfartøjer, der anvendes i international trafik, og af rørlig formue, der er knyttet til driften af sådanne skibe eller luftfartøjer, kan kun beskattes i den stat, hvori foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 22, stk. 3.

Der er en særregel for formue ejet af SAS. Se artikel 22, stk. 3.

Rettigheder til udforskning af naturforekomster på havbunden og i dens undergrund skal anses som fast ejendom, der ligger i det land, som havbunden og dens undergrund tilhører og anses for at vedrøre et fast driftssteds ejendom. Rettighederne omfatter rettigheder til andele i eller begunstigelser fra de aktiver, der tilvejebringes af sådan efterforskning eller udnyttelse. Se protokollen, punkt III.

Bemærk

Denne artikel har kun praktisk betydning for ejendomsværdiskat, som anses for en partiel formueskat, da Danmark ikke har generel formuebeskatning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.22 om OECD's modeloverenskomst artikel 22.

Artikel 23: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Nederlandene kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 23, stk. 5, litra a og b.

Hvis indkomsten efter DBO'en

 • kun kan beskattes i Nederlandene eller
 • kan beskattes i Nederlandene efter artikel 15 eller artikel 19

nedsættes den danske skat efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Nederlandene. Se artikel 23, stk. 5, litra c.

Datterselskabslempelse

Danmark giver creditlempelse for underliggende selskabsskat, hvis udbyttet ikke er omfattet af de danske regler om skattefritagelse for skat på datterselskabsudbytte. Se artikel 23, stk. 5, litra d.

Fraflytterbeskatning

Danmark giver creditlempelse for nederlandsk skat på aktieavance, der er beskattet i Danmark efter fraflytning til Nederlandene for den værdistigning, der er sket, mens personen var hjemmehørende i Danmark. Se artikel 23, stk. 5, litra e.

Nederlandene giver som hovedregel lempelse efter metoden exemption med progression på skat af indkomst, som Danmark kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 23, stk. 2.

Nederlandene giver dog lempelse efter metoden almindelig credit, når der er tale om indkomst, der kan beskattes i Danmark efter

 • artikel 7 (fast driftssted), hvis der gives credit efter nederlandske regler
 • artikel 10, stk. 2 (udbytte)
 • artikel 10, stk. 6 (udbytte i fast driftssted), hvis der gives credit efter nederlandske regler
 • artikel 11, stk. 3 (renter i fast driftssted ), hvis der gives credit efter nederlandske regler
 • artikel 12, stk. 3 (royalties i fast driftssted), hvis der gives credit efter nederlandske regler
 • artikel 13, stk. 5 (fraflytterskat på aktieavance)
 • artikel 16 (bestyrelseshonorar)
 • artikel 17 (kunstnere og sportsfolk)
 • artikel 18, stk. 2 (sumudbetalinger af pension)
 • artikel 21, stk. 2 (anden indkomst i fast driftssted), hvis der gives credit efter nederlandske regler.

Se artikel 23, stk. 3 og 4. Artikel 23, stk. 4 er en anti-misbrugsbestemmelse.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 24: Virksomhed ud for kysten

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Artiklen omfatter virksomhed ud for kysten i en af staterne i forbindelse med efterforskning eller udnyttelse af havbunden og dens undergrund og de deri værende naturforekomster (kulbrintevirksomhed). Se artikel 24, stk. 2.

Der foreligger fast driftssted i forbindelse med kulbrintevirksomhed, hvis arbejdet varer mere end 30 dage i en 12 måneders periode. Se artikel 24, stk. 3. Dette omfatter også virksomhed udøvet af forbundne foretagender.

Virksomhed uden for kysten omfatter ikke virksomhed, der er omfattet af artikel 5, stk. 4. Se artikel 24, stk. 4.

Forsyningsvirksomhed (transport af forsyninger eller mandskab med skib eller luftfartøj) i forbindelse med kulbrintevirksomhed ud for kysten kan kun beskattes i det land, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Tilsvarende gælder for drift af bugserbåde og ankerhåndteringsfartøjer. Se artikel 24, stk. 5.

Der anses også at være etableret fast driftssted, hvis der udøves frit erhverv ud for kysten i en samlet periode på mindst 30 dage. Se artikel 24, stk. 6.

x"Virksomhed ud for kysten" omfatter virksomhed udøvet i et efterforsknings- og udnyttelsesområde, der strækker sig fra et sted ud for kysten i den anden stat til området på land i denne stat, forudsat at den virksomhed, der udøves på land, er forbundet med virksomheden ud for kysten. Se protokollen, punkt XII.x

Artikel 25: Ikke-diskriminering

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for pensionsbidrag til ordninger i det andet land. Se artikel 25, stk. 5 og 6.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 24, stk. 2, om statsløse personer.

Se også

Se også afsnit

 • C.A.10.3.3 om fradrag efter DBO'en for pensionsbidrag til nederlandske ordninger
 • C.F.8.2.2.24 om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 26: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 27: Udveksling af oplysninger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke

 • modeloverenskomstens artikel 26, stk. 3, om pligt til at foretage forvaltningsakter og meddele oplysninger,
 • modeloverenskomstens artikel 26, stk. 4, om anmodning af oplysninger og
 • modeloverenskomstens artikel 26, stk. 5, om at nægte at give oplysninger.

Danmark og Nederlandene har den 22. februar 1999 indgået en samarbejdsaftale om gensidig bistand i skattesager. Aftalen indeholder bestemmelser om bistand til udveksling af

 • oplysninger i alle former
 • simultane revisioner
 • tilstedeværelse af udenlandske embedsmænd ved skatteundersøgelser og
 • bistand til inddrivelse.

SKAT er den kompetente myndighed. Se BEK nr. 58 af 1. juli 1999, TfS 1999, 677, TSS-cirkulære 1999-15 og TfS 1999, 402.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 28: Bistand ved inddrivelse

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder detaljerede bestemmelser om bistand ved inddrivelse af skattekrav og er i overensstemmelse med principperne i OECD's og Europarådets overenskomst om administrativ bistand. Se DBO'en artikel 28 om indholdet af bestemmelsen.

Bemærk

Nederlandene har tiltrådt OECD's og Europarådets konvention og den tilhørende ændringsprotokol om administrativ bistand i skattesager. Se afsnit C.F.8.1.2.3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.27 om OECD's modeloverenskomst artikel 27.

Artikel 29: Begrænsning af artiklerne 27 og 28

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Artiklen indeholder en bestemmelse om at artiklerne 27 og 28 ikke skal kunne fortolkes på en sådan måde, at der pålægges nogen af landene en pligt til at

 • udføre forvaltningsakter, der strider mod landets lovgivning og forvaltningspraksis
 • meddele oplysninger, som ville røbe nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller nogen fremstillingsmetode, eller oplysninger, hvis offentliggørelse ville stride mod almene interesser.

Se også

Se også DBO'en artikel 29 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 30: Diverse bestemmelser

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Bestemmelsen indeholder en regel om uafsluttede dødsboer.

Se også

Se også DBO'en artikel 30 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 31: Ansatte ved diplomatiske og konsulære repræsentationer

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 32: Territorial udvidelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.29 om OECD's modeloverenskomst artikel 29 om territorial udvidelse.

Artikel 33: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 6. marts 1998 og har virkning fra 1. januar 1999.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 34: Opsigelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2017.539.VLR

Artikel 4. En hollandsk "Stichting" var fritaget for skat efter hollandsk skattelovgivning. Det skulle afgøres efter hollandsk ret, hvorvidt enheden kunne anses for hjemmehørende i Nederlandene ifølge DBO'en. På grundlag af oplysninger fremlagt om hollandsk ret herunder en højesteretsdom fra Hoge Raad lagde landsretten til grund, at Nederlandene ikke anser enheden for hjemmehørende i Nederlandene ifølge DBO'en som følge af skattefritagelsen.

SKM2010.626.VLR

Artikel 15. Hollandske slagtere var begrænset skattepligtige til Danmark, af indkomst erhvervet på et slagteri her i landet efter reglerne om arbejdsudleje, og indkomsten kunne beskattes i Danmark efter den dansk-hollandske DBO, artikel 15.

TfS 2000, 106 ØLR

Artikel 2. Betaling af bidrag til den hollandske Volksverzekeringen (folkepensionsordning) blev ikke anset for en skat omfattet af DBO'en mellem Danmark og Nederlandene, og der kunne derfor ikke gives nedslag for denne skat i den danske skatteberegning.

Afgørelsen vedrører et indkomstår forud for den nugældende DBO, men har stadig relevans ved fortolkning af artikel 2.

Skatterådet

SKM2010.15.SR

Artikel 10. Skatterådet kunne bekræfte, at en hollandsk investeringsenhed, FGR, var en skattemæssig transparent enhed. Skatterådet kunne også bekræfte, at en hollandsk investor, der var deltager i FGR, som ville investere i danske aktier, dermed var berettiget til overenskomstfordele i forhold til den dansk/nederlandske DBO, artikel 10.