Dato for udgivelse
19 Dec 2012 13:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Dec 2012 13:48
SKM-nummer
SKM2012.750.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
12-0176307
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf + Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
Registreringsafgift, Bøde, Bødeforelæg, Revurdering, Registreringsbekendtgørelse
Resumé

Ved Skatteministeriets styresignal SKM2012.346. SKAT, er bestemt, at der skal ske genoptagelse af afgiftssager, hvor der ikke var hjemmel til at pålægge registreringsafgift i tilfælde, hvor en herboende person benyttede et udenlandsk ejet og registreret køretøj i en periode, der ikke oversteg 6 måneder. Ligeledes genoptages afgiftssager, hvor en herboende bruger af et udenlandsk køretøj er blevet pålagt at betale registreringsafgift, selvom en sådan kun påhviler ejeren. 

Som følge af de ændrede forudsætninger for behandlingen af straffesager, der tidligere er behandlet i forlængelse af ovennævnte afgiftssager, skal de straffesager revurderes, hvor en bruger har anvendt køretøjet i perioden 1. januar 2008 - 31. december 2011, og

  • hvor en herboende bruger af et udenlandsk ejet og registreret køretøj har vedtaget et bødeforelæg med en bøde for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, eller § 27, stk. 3, jf. stk. 1, og
  • hvor den pågældende har benyttet køretøjet i en brugsperiode, der ikke overstiger 6 måneder.

Straffesager, hvor den herboende har vedtaget et bødeforelæg for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 3, for at have anvendt et køretøj, der er registreret i udlandet eller af et køretøj, der ikke er registreret, skal ikke revurderes.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 27, stk. 1 

Registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3, jf. stk. 1

Henvisning

Ingen


1. Baggrund

Det fremgår af Skatteministeriets styresignal SKM2012.346.SKAT, at der er grundlag for at genoptage visse sager om registreringsafgift: 

"1. Registrering af udenlandsk køretøj ved herboendes brug i ikke over 6 måneder:

De sager, der skal genoptages som følge af SKM2011.601.LSR, er sager, hvor registreringsafgiftskravet er rejst på baggrund af en herboende brugers anvendelse af bilen i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2011, og hvor betingelserne for, at den pågældende herboende skulle betragtes som bruger efter § 41 i registreringsbekendtgørelsen, ikke var opfyldt. Sager, hvor der var aftalt en brugsret på mere end 6 måneder, eller hvor brugen faktisk har varet mere end 6 måneder, skal ikke genoptages, medmindre kravet er gjort gældende mod brugeren, jf. nedenfor. 

2. Hæftelse for køretøjets bruger:

De sager, der skal genoptages som følge af Skatteministeriets vurdering af grundlaget for at kræve registreringsafgift af et køretøjs bruger, er sager, hvor krav om betaling af registreringsafgift af et køretøj, der er registreret i udlandet, eller af et køretøj, der ikke er registreret, er gjort gældende mod en bruger af køretøjet." 

Der henvises i øvrigt til styresignalets redegørelse om reglerne om registrering og registreringsafgift samt om baggrund for beslutningen om genoptagelse af afgiftssagerne.

2. Revurdering af bødesager, der er afgjort ved administrative bødeforelæg

Det er konstateret, at et antal af de afgiftssager, der skal genoptages for perioden 1. januar 2008 - 31. december 201,1 er behandlet i SKAT som straffesager, der er afgjort med bødeforelæg for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, eller § 27, stk. 3, jf. stk. 1. 

SKAT vil af egen drift fremfinde de straffesager, der vil være relevant at revurdere, og dels foretage en fornyet vurdering af de sager,

  • hvor en herboende bruger af et udenlandsk ejet og registreret køretøj har vedtaget et bødeforelæg med en bøde for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, eller § 27, stk. 3, jf. stk. 1, og
  • hvor den pågældende har benyttet køretøjet i en brugsperiode, der ikke overstiger 6 måneder.
     

3. Bødesager, der ikke skal revurderes

Straffesager, hvor den herboende har vedtaget et bødeforelæg for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 3, for at have anvendt et køretøj, der er registreret i udlandet eller af et køretøj, der ikke er registreret, skal ikke revurderes.

Straffesager, som er afgjort af domstolene, skal ikke revurderes af SKAT.

4. Tilbagebetaling af bødebeløb

I de sager, hvor et bødebeløb i henhold til SKATs bødeforelæg er betalt helt eller delvist, og hvor en revurdering af straffesagen efter afsnit 2 fører til frifindelse, skal det betalte beløb tilbagebetales. Beløbet tillægges en årlig rente i henhold til renteloven. Forrentningen beregnes fra datoen for beløbets indbetaling til datoen for beløbets udbetaling.

Er bøden ikke betalt, nulstilles bødebeløbet. 

5. Styresignalets ikrafttrædelse og virkning

Styresignalet træder i kraft ved offentliggørelsen og har virkning for sager, som er afgjort administrativt med bødeforelæg af SKAT, og hvor den påståede overtrædelse er begået i perioden den 1. januar 2008 til og med den 31. december 2011.