Dato for udgivelse
29 Nov 2012 11:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Mar 2012 11:17
SKM-nummer
SKM2012.687.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-3453-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, moms, leveringssted, danske, kunder, sandsynlighedsforsæt
Resumé

T var tiltalt for at have indsendt urigtige momsangivelser for 2006 hvor han havde et dansk firma og for at have drevet uregistreret virksomhed i 2007 og 2008. T importerede både fra USA og solgte disse til danske kunder. Bådene var reelt leveret i Danmark på T's regning. T havde betalt importmoms i "Europa".

T forklarede at han blot havde arrangeret transporten, idet han kunne gøre det meget billigere end køberen, men at transportomkostningerne blev refunderet via salgsprisen. Han havde ikke spurgt SKAT om reglerne på området, men forhørt sig hos folk i branchen.

Byretten fandt at T måtte have været klar over, at der skulle svares moms i Danmark. T havde været i bådbranchen i en del år. T havde i de fleste tilfælde lagt transportprisen til Danmark oven i købsprisen og ikke faktureret særskilt herfor. T's bistand med at få bådene transporteret til Danmark havde haft en sådan karakter at T må have indset det som overvejende sandsynligt, at der skulle betales dansk moms. T blev idømt fængselsstraf i 8 måneder samt en tillægsbøde på 870.000 kr. Heraf blev de 4 måneder gjort betinget under hensyn til det unddragne beløbs størrelse samt sagens karakter: at T havde svaret "europæisk" moms og at sagen havde ligget stille i flere lange perioder uden at det kunne bebrejdes T.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men gjorde hele straffen betinget under henvisning til de omstændigheder, byretten anførte for at gøre straffen delvist betinget.

Reference(r)
Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1 pkt.
Henvisning
    

Østre Landsrets dom af 21. marts 2012, 6 afd. nr. S-3453-11

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Nils-Erik Norsker, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ulla Langholz, Lene Jensen og Mikael Friis Rasmussen (kst.) med domsmænd

.................

Byrettens dom af 3. november 2011, nr. 8-2110/2011

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 6. juli 2011.

T er tiltalt for grov momssvig efter straffelovens § 289, jf.

a.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

 
   
 

ved for perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2006, som indehaver af virksomheden H1 v/T samt som indehaver af virksomheden H2 i "Europa" (EU land), med forsæt til at unddrage den danske statskasse afgift, at have afgivet urigtige oplysninger, og fortiet oplysninger, til brug for afgiftskontrollen i Danmark i forbindelse med salg af flere både fra "Europa" til danske købere, til dels via hans danske virksomhed, idet han angav et momstilsvar på 97.115 kr., selvom momstilsvaret rettelig var 307.238 kr., hvorved den danske statskasse blev unddraget moms for i alt 210.123 kr.

 
   

b.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1. nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt.,

 
   
 

ved i perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2008, med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have drevet momsregistreringspligtig virksomhed ved at have solgt og leveret både til danske købere, uden at denne virksomhed var anmeldt til SKAT, hvorved statskassen blev unddraget moms for 661.884 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængsel i 8 måneder.

Der nedlægges endvidere påstand om tillægsbøde på 870.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har subsidiært nedlagt påstand om rettens mildeste dom navnlig således, at straffen gøres betinget.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte, T, og af vidnerne V.1 og revisor V.2.

Tiltalte T har forklaret, at han startede virksomhed med salg af både i "Europa" i 2006. Han havde haft et tilsvarende firma fra 2004 i Danmark. Det hed H1 og blev afmeldt pr. 31.12. 2006. Han importerede bådene fra USA. Han har altid godt kunne lide både, men han er uddannet kok. Han har boet i USA i 7 år og havde derfra eksporteret både til "Europa". Derfor havde han nogle gode kontakter. Han startede med at importere både til Danmark i 2005. Han havde i 1993-1994 været i bådbranchen i Danmark. Han vidste, at den første EU-havn, er det sted, hvor man skulle betale moms. Han betalte importmoms i "Europa". Man skal være importør/eksportør-registreret for at have en Tl-godkendelse. Med en sådan kan man få bådene udleveret i "Europa", uden at svare moms. Det havde han ikke i begyndelsen. Det fik han først i 2006. Det var det danske firma H1, der fik TI-godkendelsen. Efter 2006 havde han ikke nogen T1-godkendelse. Hans både blev importeret fra USA til "Europa", hvor der blev betalt importmoms.

De både, der er tale om i denne sag, er de både, der er leveret til danske købere i Danmark. Der er dog også nogle, der alene har været kommissionssalg. De både, han har solgt til danske købere i Danmark, har han betalt importmoms i "Europa" af. Han gik ikke ud fra, at han skulle betale moms i Danmark, da han jo havde et firma i "Europa". Det stod på alle bådforhandleres hjemmesider, at man kunne købe en båd og afhente den i "Europa" og dermed kun betale "europæisk" moms.

Når han solgte en båd, solgte han den til levering i "Europa". Køberne fik så valget mellem at afhente den selv, men de spurgte ofte ham, om de kunne få ham til at hjælpe dem med at få båden til Danmark. Han arrangerede derfor transporten til Danmark med et transportfirma.

Vedrørende båd nr. 1, ekstrakten (herefter benævnt x) side 12, skattemappen (herefter benævnt sm) fane 22, er det korrekt, at han 2007 solgte en båd til NJ og at han fik en båd i bytte. Han fik således 700.000 kr. i kontanter. Den blev leveret i Danmark og der blev ikke betalt dansk moms. Der var betalt "europæisk" importmoms. Båden var 3,80 m bred, så tiltalte arrangerede transporten, idet han kunne gøre det meget billigere end køberen. Køber havde bedt ham herom. Af fakturaen fremgår det blot, at den skulle leveres. Transportomkostningerne betalte han, og han fik dem refunderet via salgsprisen.

Båd nr. 2, x 12, sm fane 15, var en båd, der blev solgt til GM i 2006. Den blev solgt for 250.000 kr. Der indgik en byttebåd. Den blev afhentet af køber i ...1 i Danmark. Tiltalte havde i 5 år haft mulighed for at opbevare både i ...1. Der er kun betalt "europæisk" moms.

Båd nr. 4, x 12, sm fane 7, blev solgt til LC i 2006. Båden blev transporteret til ...2 i Danmark, idet tiltalte hjalp med at arrangere dette. Købsprisen indeholdt igen prisen for transport. Der er alene betalt "europæisk" importmoms.

Båd nr. 5, x 12, sm fane 19, blev solgt til JC i 2007, for 260.000 kr. Han er ikke sikker på. om det var ham selv, der solgte den eller, om det var G1 i ...2. Foreholdt sin forklaring til politirapport, x 57, er det korrekt, at han selv solgte båden til JC. Der var en mellemregning med G1, der fik honorering for klargøring. Han har kun betalt "europæisk" moms.

Båd nr. 6, x 12, sm fane 9, blev solgt i 2006 til ZM for 208.000 kr. Den blev leveret i Danmark, idet tiltalte sørgede for transporten, som han betalte. Salgsprisen indeholdt transporten til Danmark. Der er kun betalt "europæisk" moms af denne båd.

Båd nr. 7, x 12, sm fane 14, blev i 2006 solgt til TF for 352.000 kr, Køberen stod selv som importør af båden, men tiltalte har hjulpet med transporten til ...3 i Danmark. Tiltalte har betalt herfor, og det var med i købsprisen. Han har kun betalt "europæisk" moms af båden. Foreholdt faktura. nr, 592 fane 14 i sm vedrører den bl.a. denne båd. Vognmanden har skrevet fakturaen til tiltaltes firma, der så har lagt prisen til salgsprisen. Der blev ikke lavet en særskilt faktura på transportprisen. Der blev oprindeligt altid givet en salgspris til levering i "Europa". Tiltalte blev foreholdt salgskontrakten af den 31. august 2006 med prisen på 352.500 kr. incl. told og moms kontant ved aflevering. Foreholdt at der også står, at båden leveres i ...3, og at prisen er den samme på de 352.000 kr. både i august 2006 og i november 2006, oplyste tiltalte, at kontrakten først blev endelig udformet 30. november 2006. Det var først der, den endelig pris var forhandlet på plads. Den første kontrakt kan muligvis have haft en anden pris.

Båd nr. 9, x 12, sm fane 12, blev solgt til HC i 2006 for 201.500 kr. Båden skulle vist leveres i ...4 i Danmark. Tiltalte stod for transporten, som han betalte for. Prisen er inkl. transporten, og han har kun betalt "europæisk" moms.

Båd nr. 10, x 12, sm fane 23, blev solgt i december 2007 til KT for 250.000 kr. Båden blev leveret i "Europa", men kom på en lastbil til Danmark. Han ved ikke, hvem der har betalt for transporten. Foreholdt sin forklaring til politirapporten x 57-58, er denne båd i den nævnte gruppe 2, der omfattede både, hvor kunden havde givet ham en "all inclusive" pris, hvor han betalte for alt, herunder transport til "Europa" og herefter til Danmark, og hvor tiltalte betalte for transporten. Tiltalte mener dog, at KT selv har stået som importør på den, og det er ham selv, der har betalt den "europæiske" moms, jf. fane 23, side 11 sm. Den blev først leveret til "Europa", men efterfølgende til ...5 i Danmark. Tiltalte har nok hjulpet med transporten, men han kan ikke huske, om det er ham eller KT, der har betalt for transporten. Foreholdt, at KT har forklaret, at tiltalte var til stede, da båden ankom til ...5 havn, oplyste tiltalte, at det godt kan passe. Forevist regning fra firmaet G2 af 9. marts 2008, sm fane 23, kan det godt passe, at han har betalt for transporten af båd nr. 10, idet hans firma H2 har betalt for det. Han mener, at han har fået 7.500 for transporten oveni prisen overført til sit "europæiske" firma af KT. Han kan ikke sige, om han har lavet en faktura herpå.

Båd nr. 11, x 12, sm fane 26, blev solgt i 2008 til HH for 270.000 kr. Prisen er inkl. "europæisk" moms og transport til Danmark. Køber har selv stået for importen og betalt den "europæiske" moms. Tiltalte købte båden i USA og stod for, at den kom til "Europa" og senere til Danmark.

Båd nr. 12, x 12, sm fane 20, blev i juni 2007 solgt til RM for 280.000 kr. Prisen er inkl. transport til ...6 i Danmark. Køber har selv betalt "europæisk" moms. Tiltalte købte den i USA, og fik den leveret til "Europa". Fakturaen lød på 280.000 kr., idet der allerede indgik udgiften til transport til Danmark. Der er ikke betalt dansk moms af den.

Båd nr. 13, x 12, sm fane 21, er i 2007 solgt til JM for 775.000 kr. Båden havde stået i ...2 hos G1 i 6 måneder. Det var dog tiltalte, der solgte den og ikke G1. JM spurgte, om den kunne fås billigere, og tiltalte sagde, at det kun kunne lade sig gøre, hvis han afhentede den i "Europa". Derved ville han spare differencemomsen på 6 %. Da den ikke kunne sejle, endte den dog med at blive leveret i Danmark. Der er hverken betalt "europæisk" eller dansk moms af denne båd. Det er fordi, han har penge til gode i "Europa", at der ikke blev betalt "europæisk" moms.

Båd nr. 14, x 12, sm fane 11, solgte han til PL for 275.000 kr. Den er leveret af tiltalte på en trailer fra lageret i ...1. Han har betalt "europæisk" moms for at få den ud af "Europa" oprindeligt.

Båd nr. 20, x 12 og x 89, blev i 2007 solgt til GC for 260.000 kr. Båden blev leveret i ...7 i Danmark. Køberen har selv importeret den og betalt "europæisk" moms. Det er tiltalte, der har købt den i USA og sørget for transporten til "Europa". Tiltalte har også sørget for transporten til Danmark og har betalt for den. Han har betalt 20.000 kr. ekstra for transporten, således at køber i alt betalte 280.000 kr.

Vedrørende båd nr. 23, x 12, x 101, solgt i 2007 til TS, er der betalt noget dansk moms. Den stod hos G1, og den blev afhentet der. G1 afregnede momsen. Det var dog hans virksomhed, der havde solgt den til TS. G1 havde betalt 29.716,20 kr. i dansk moms, så det er korrekt, at der mangler at blive betalt 8.283,80 kr. i moms. Han kan ikke svare på, hvorfor det ikke er sket endnu. Han er ikke regnskabskyndig og ved derfor ikke, hvorfor det beløb mangler.

Båd nr. 15 og 16, solgte han i december 2007 i kommission. Det blev opgivet i "Europa", idet han mener, at den "europæiske" revisor, har betalt "europæisk" moms. Han mener ikke, at der er betalt dansk moms af kommissionsbeløbene. Han mente ikke, at der skulle betales dansk moms. Han har været af den opfattelse, at han kun skulle betale "europæisk" moms, når han importerede bådene til "Europa" og leverede dem der. Han har senere fået at vide, at han skulle have betalt dansk moms, når han også hjalp med transporten. De både, der har stået i Danmark, da de blev solgt, har han ikke ment, at han skulle svare dansk mons af, når han havde betalt "europæisk" moms. Forskellen på båd nr. l3, der blev leveret til JM i Danmark i juni 2007 eg de øvrige både, var den, at der var et T1-dokument på den, og dermed ikke betalt "europæisk" moms. Han mente derfor, at der skulle svares dansk moms af denne båd. Han havde hørt fra andre bådhandlere, at de ikke svarede dansk moms. De har leveret bådene i "Europa". Han har ikke spurgt dem, hvad de gjorde, hvis de leverede bådene i Danmark. Han har heller ikke spurgt SKAT. Nu er han blevet klar over, at der skulle have været betalt dansk moms, når han hjalp køberne med transporten til Danmark.

Han har haft en "europæisk" revisor på, siden han startede sin virksomhed i "Europa". Han afmeldte den danske virksomhed i december 2006, fordi han kun ville sælge fra "Europa". Han talte ikke med SKAT herom. Han mente, at det var logisk. Han mente heller ikke, at den danske virksomhed var nødvendig vedrørende de både, der stod i Danmark.

Der er to grupper af både. Dem som tiltalte har bestilt hjem og har haft stående på lager og dem, som kunderne selv har betalt "europæisk" moms af, idet de selv stod for importen af bådene De ville godt have noget sikkerhed for at kunne få bådene udleveret i "Europa", hvis tiltalte døde eller lignende.

Han solgte både til forhandlere i Europa fra USA. Han rejste fra USA til "Europa" p.g.a en skilsmisse. Hans ex-hustru har hjulpet ham efterfølgende med kontakterne i USA. Salgene af både er foregået ved, at købere har rettet henvendelse til ham med deres ønsker om en båd, hvorefter han har fundet den i USA. Han har sendt billeder frem til kunden på typisk 3 både. Kunden har så valgt en båd, og tiltalte har skaffet flere informationer. Båden i USA er så blev tjekket igennem af en lokal kontakt. Når tiltalte havde fået en pris i USA er han gået videre med et tilbud til kunden. Herefter aftalte de et depositum på f.eks. en bankgaranti, med resten til betaling ved levering i "Europa". Der er ikke blevet lavet en kontrakt på det tidspunkt De har haft tillid til tiltalte, der oftest er blevet anbefalet af tidligere kunder. Når han havde fået oplyst leveringstidspunkt i "Europa", kontaktede han kunden, der så typisk spurgte, hvad de så skulle gøre. Nogle gange hentede kunderne selv båden, eller også har de spurgt ham, om han kunne hjælpe med transporten til Danmark. Kunderne spurgte ikke oprindeligt til, hvad der skulle ske med hensyn til videretransporten fra "Europa". Først når båden var leveret i "Europa", spurgte de ham om hjælp til transport til Danmark. Han er nu blevet klar over, at han blot skulle have givet dem telefonnummeret på transportfirmaet.

En kunde, tiltalte havde i "Europa", anbefalede tiltalte at lave et "europæisk" firma. Han hjalp også med lokaliteter mv. Han skaffede også tiltalte en "europæisk" revisor, der også lavede al bogføring. Tiltalte har også haft en dansk revisor, V.2, som han havde i forbindelse med sit danske firma. Han blev involveret, da tiltalte i 2006 fik anparter i G1. G1 var oprindeligt blevet stiftet af en bilforhandler. Han indgik et samarbejde med tiltalte, der fik 25 % af anparterne. Nogle af bådene er solgt ind til G1, og nogle har han selv solgt gennem sit "europæiske" firma.

Vidnet V.1 har forklaret, at hun er specialkonsulent i Skat. Hun var med helt fra starten i 2006, hvor der blev indgivet anmeldelse til politiet. I starten gik anmeldelsen på noget meget større, idet man ikke helt vidste, hvor meget sagen drejede sig om. Der kom en første tiltalebegæring i 2010 og en endelig i 2011. Der var i første omgang omkring 23-24 både involveret, men nu er det blevet til 13 reelle bådhandler og 3 bådhandler, hvor det er mindre beløb eller salg i kommission. De både, der er hentet i "Europa", har SKAT accepteret, at der ikke skal afregnes moms af i Danmark. Det er altså de både, hvor de har set dokumentation på, at kunden selv har stået for transporten af båden til Danmark. Feltet er derfor blevet indskrænket til de både, der reelt er leveret i Danmark. Når to firmaer i Europa handler en vare over landegrænserne, sker momsbeskatningen der, hvor varen leveres til slutforbrugeren. Momsen i "Europa" er 19 %, hvor den er 25 % i Danmark. Der er 12 både, der er leveret i "Europa", hvor der er betalt importmoms i "Europa". Det sker, idet varen er indgået i EU der. Hvis tiltaltes "europæiske" firma sælger bådene videre, skal man registreres i Danmark, hvis man handler for mere end 280.000 kr., og der skal betales moms i Danmark, jf. momslovens § 48, stk. 3. Når bådene således leveres i Danmark, betragter SKAT det således, at hans "europæiske" virksomhed sælger båden til sin danske virksomhed, der så sælger dem videre til de danske købere. Det får ingen talmæssig betydning overhovedet, idet det der skal afregnes i Danmark, er den salgsmoms, der skal afregnes, når der sælges til slutforbrugere i Danmark.

Forhold 1 a er således de forhold, hvor han havde en dansk virksomhed, der kunne have afregnet salgsmomsen, mens forhold 1 b, er de forhold, hvor han ikke længere havde sit danske firma.

Alle bør kende til momsreglerne, når man handler over landegrænserne.

De danske skattemyndigheder kan ikke modregne den "europæiske" moms, hvorfor tiltalte må få den tilbagebetalt i "Europa".

I en stor del af fakturaerne står der, at der er betalt EU-moms. Det har SKAT ikke vidst, hvad dækkede over. Men hvis man lægger til grund, at bådens pris er inkl. dansk moms, bliver det 20 %, når man regner bagvendt. Det er så det, som tiltalte skulle have angivet i momstilsvar i Danmark. Man kan trække købsmoms på kontorhold mv. fra i momstilsvaret. Tiltalte havde oprindeligt trukket 71.000 kr. fra hertil vedrørende 2006, hvilket SKAT har accepteret som værende rimeligt, selvom der ikke har været dokumentation herfor.

I 1 a har der været angivet et momstilsvar og et fradrag på 71.000 kr. I forhold 1 b, har Skat ikke haft oplysninger om et fradrag for kontorhold el. lign.

Vedrørende båd nr. 13, der er kommet til Danmark på et T1-dokument betyder det, at båden er i transit, hvor slutdestinationen er Danmark. Herefter skal der betales moms i Danmark, hvilket ikke er sket.

Der er 3 både, der er særlige. Båd nr. 15, 16 og 23.

Båd nr. 23 stod på G1s lager. G1 har betalt noget moms - ca. 29.000 kr., men der burde være betalt ca. 8.000 kr. mere.

Båd nr. 15 og 16, har tiltalte solgt i kommission. Også her skal moms betales der, hvor ydelsen leveres. Formidlingsydelser er omhandlet i momslovens §§ 5-8 og § 21. Disse både, hvor tiltalte har hjulpet køberne med at få bådene til Danmark, har SKAT opfattet således, at ydelsen sker i Danmark. Den omstændighed, at tiltaltes "europæiske" firma har stået for leveringen, kan ikke ændre herpå. SKAT mener, at tiltalte bor her og opholder sig her, og han har reelt opereret her fra. Hovedreglen findes i momslovens § 15. Men tiltalte er også omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 21, hvorefter momspligten ifaldes på det sted, hvor forbrugeren får glæde af varen. Det har tiltalte aldrig bestridt. Og han har også accepteret nu, at skulle betale dansk moms.

Foreholdt skemaerne i x 12, har moms af EU-varekøb-kolonnerne ingen betydning i nærværende sag. Det har betydning, hvis der er tale om momsfritagne virksomheder. De skal medtages for at have kontrolspor, der kan følge varernes fri bevægelighed indenfor EU.

Vidnet var med til at lave tiltalebegæringen i x 7.

Fjernsalg, er omhandlet i momslovens § 14, stk. 3, men det er korrekt, at der ikke er en definition af ordet fjernsalg i selve momsloven. Fjernsalg er når en virksomhed leverer en vare til en kunde, der befinder sig i et andet land end virksomheden. Borgere kan læse herom i vejledninger til momsloven. § 49, stk. 3, den tidligere § 48, stk. 3, er møntet på udenlandske virksomheder, der ønsker at sælge til danske borgere. Hvis de sælger for mere end 280.000 kr., skal de svare dansk moms, og de skal lade sig registrere i Danmark. Det, mener hun, er tydeligt. I forhold 1 b, skulle den "europæiske" virksomhed have ladet sig registrere i Danmark. Under forudsætning af, at tiltalte har siddet fysisk i "Europa", haft et kontor i "Europa", "europæisk" lager, "europæisk" bankkonto og rådgivet fra den "europæiske" adresse, så ville han have skullet svare "europæisk" moms af sin kommissionsydelse. Det vedrører i givet fald kun båd nr. 15 og 16.

Vidnet revisor V.2, har forklaret, at han fik kontakt til tiltalte i december 2006, da han ville starte et bådfirma i ...2, G1. Tiltalte stiftede et dansk selskab H1 Holding, der skulle stå for formidling men ikke salg af både. Han har været involveret i denne sag, og har lavet oversigterne i bilag A og B i x 105. Oprindeligt var der fra SKATs side rejst spørgsmål til flere handler end dem, som det endte med. Det er de både, hvor tiltalte aktivt har fundet både for en kunde i USA. De frafaldne sager er de både, hvor han alene har været formidler. Det faldt fra 23-24 både til 13 både. Han har angivet de både, hvor der er betalt "europæisk" moms, hvilket er dokumenteret overfor politiet. Det er gået fra i tiltaltes fortjeneste. Derudover har han beregnet, hvad den danske moms skulle være.

Forevist båd nr. 23, bilag b, x 106, hvor G1 havde betalt noget dansk moms, var tilfældet det, at SKAT opgjorde momstilsvaret til oprindeligt 38.000 kr., men da der kun var tale om en formidling fra tiltaltes side, skulle der derfor kun betales moms af formidlingshonoraret, hvilket gav 8.284 kr., mindre moms.

Vedrørende båd nr. 15 og 16, er der beregnet dansk moms af tiltaltes konsulenthonorar. Det har været fordi, tiltalte har hjulpet med at få bådene transporteret til Danmark. Hvis han havde bedt kunderne selv stå for det, så havde han ikke haft noget momsproblem. Så skulle der kun have været betalt "europæisk" moms.

Sagens oplysninger

Der er under sagen dokumenteret anmeldelse af den 4. oktober 2006 x 1.1 tiltalebegæring af 7. april 2007, sm fane 1, x 7, endelig tiltalebegæring af 18. februar 2011, x 13, ransagningskendelse af den 28. december 2007, x 42, ransagningsrapport vedrørende ransagning den 19. maj 2008, beskikkelse af forsvarer den 17. april 2009, x 15, editionskendelser om indhentelse af bankoplysninger i Danmark og "Europa", x 16 ff, editionskendelse vedrørende oplysninger fra "Europa" af 26. august 2009 om Told og transport x 26 ff, mailkorrespondance i perioden marts 2010 til august 2010 mellem ...8s Politi og forsvareren, x 34-39, datoer for afhøringer af sigtede x 53 og x 69 og x 75, bilag C, x 104, kronologisk oversigt over sagens forløb, bilag A og B, x side 105, og x 106.

Personlige forhold

Tiltalte er ikke tidligere straffet af relevans for denne sag.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har mistet sine kunder efter denne sag. Han har fået et fast job som chauffør, idet hans firma er helt nede på et vågeblus. Han vil få meget svært ved at betale det nu accepterede momstilsvar, og han har indgået en betalingsordning med SKAT.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har overfor SKAT erkendt, at der skulle betales moms i Danmark efter salget/kommissionssalget af de i sagen omhandlede både. Tiltalte har forklaret, at han ikke var klar over dette, da han solgte de omhandlede både til danskere, idet han alene gik ud fra, at der skulle betales "europæisk" importmoms af disse.

Retten lægger det efter bevisførelsen til grund, at tiltalte måtte være klar over, at der skulle svares moms i Danmark af de i sagen omhandlede både. Retten har i den forbindelse lagt vægt på, at tiltalte har været i bådbranchen i Danmark i 1993-1994 og igen fra 2004-2006, ligesom han i den mellemliggende periode har beskæftiget sig med handel af både i USA og fra 2006 i "Europa". Retten har tillige lagt vægt på, at tiltalte tilbød de pågældende købere at hjælpe med at transportere bådene fra "Europa" til Danmark. Tiltalte har i langt den største del af tilfældene lagt prisen for transporten til Danmark oven i købsprisen og har ikke fakturereret særskilt herfor. På baggrund heraf findes tiltaltes bistand med at få bådene transporteret til Danmark til køberne at have haft en sådan karakter, at tiltalte må have indset det som overvejende sandsynligt, at der skulle betales dansk moms. Retten har tillige lagt vægt på, at tiltalte på intet tidspunkt undersøgte spørgsmålet nærmere, hverken hos SKAT eller hos andre bådhandlere, der solgte både til danskere, der blev leveret til "Europa".

Under disse omstændigheder findes tiltalte bevidst at have unddraget det offentlige moms med et beløb af i alt 872.007 kr. Tiltalte findes derfor skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 8 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt.

4 måneder af straffen skal afsones nu.

Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens 58, stk. l.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 870.000 kr. Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på sagens karakter og det unddragne beløbs størrelse.

Retten har ved afgørelsen af, at en del af straffen rent undtagelsesvist kan gøres betinget, lagt vægt på forholdets karakter, herunder den omstændighed, at tiltalte dog har svaret "europæisk" moms, tiltaltes personlige forhold og den tid, der er forløbet siden forholdene blev begået. I relation til sidstnævnte har retten lagt vægt på, at der gik 1½ år fra SKATs anmeldelse til politiet, førend der blev foretaget ransagning hos tiltalte, hvorefter der gik 2½ år, førend der blev rejst sigtelse og herefter 9 måneder, førend der blev rejst tiltale ved anklageskrift. Retten finder således, at sagen har ligget stille i flere perioder af lang varighed, uden at dette skyldes sagens komplekse karakter eller i øvrigt kan bebrejdes tiltalte.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 8 måneder.

4 måneder af straffen skal afsones nu. Resten at straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 870.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

................

Østre Landsrets dom af 21. marts 2012, 6. afd. nr. S-3453-11

Byrettens dom af 3. november 2011 (8-2110/2011) er anket af T med endelig påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har anket dommen med påstand om skærpelse, således at hele fængselsstraffen gøres ubetinget.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne specialkonsulent V.1 og revisor V.2.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke spurgte SKAT om reglerne på området, idet han jo havde spurgt folk i branchen herom, dog havde han ikke spurgt til den situation, hvor man leverer båden i Danmark. Den "europæiske" revisors rolle var at indsende momsafregninger til SKAT i "Europa". Han havde typisk møde med den "europæiske" revisor én gang om måneden. Revisoren kendte ikke de danske regler. Revisoren vidste godt, at han leverede både i Danmark. Da han kom til Europa fra USA, boede han ikke i Danmark de første 3-4 år. Han rejste til Danmark i 2004/2005.

Han spurgte ikke sin danske revisor i G1, hvordan han skulle forholde sig i den situation, hvor han fra "Europa" leverede en båd i Danmark, idet han som sagt havde talt med folk, der havde været i branchen i årevis. I dag har han meget lidt med bådbranchen at gøre. Han har et dansk firma og sælger måske 5 amerikanske både årligt.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at hvis der i nærværende sag var tvivl om, hvem der havde leveret den enkelte båd til Danmark, blev båden taget ud af sagen. Importmoms skal betales, når en vare kommer ind i EU. De både, som sagen omhandler, er kommet ind i "Europa", og der er blevet betalt importmoms i "Europa". Hvis bådene var blevet solgt i "Europa", skulle tiltalte have afregnet "europæisk" salgsmoms. De både, som er med i sagen, er ikke med i det "europæiske" regnskab. Der er afregnet salgsmoms i "Europa", men ikke af de både, som sagen omhandler. Importmomsen har man først fradrag for, når man over for de "europæisk" myndigheder har dokumenteret, at man har betalt dansk moms. Det er grundlæggende, at der skal betales moms der, hvor varen bliver brugt. Der har ikke i nærværende sag været tale om fjernsalg, idet tiltalte reelt drev sin forretning fra Danmark. Hvis der havde været tale om fjernsalg, havde resultatet imidlertid været det samme. Man kan hente vejledning om reglerne i SKATs vejledning E nr. 41 om moms ved EU-varehandel udfærdiget i maj 2005.

SKAT havde i 2006 en begrundet mistanke om momssnyd i sagen, hvorfor de bad politiet efterforske sagen i stedet for at gå til tiltalte for at vejlede ham om reglerne.

Vidnet V.2 har supplerende forklaret blandt andet, at han i december 2006 havde kendskab til, at tiltalte drev en "europæisk" virksomhed med "europæisk" revisor. Han havde intet med den "europæiske" forretning at gøre, og han har heller ikke rådgivet tiltalte i den forbindelse.

Hans opfattelse er, at tiltalte forhørte sig i branchen om reglerne på området og rettede sig efter dem. Han ville have vejledt tiltalte om, at han skulle have ladet kunden selv afhente båden i "Europa", hvis tiltalte havde rådført sig med ham, men det gjorde tiltalte ikke.

Personlige oplysninger

Tiltalte er tidligere den 27. juni 2006 og den 27. juni 2007 straffet med bøder for overtrædelse af færdselsloven.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Straffen, der tillige fastsættes til dels efter straffelovens § 89, findes passende udmålt.

De omstændigheder, som byretten har anført for at gøre straffen delvist betinget, finder landsretten skal medføre, at straffen i det hele gøres betinget på de vilkår, som er fastsat af byretten.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at straffen på fængsel i 8 måneder i det hele gøres betinget på de vilkår, som er fastsat af byretten.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.