Dato for udgivelse
03 Dec 2012 10:56
SKM-nummer
SKM2012.697.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0191877
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Eftergivelse og gældssanering
Emneord
modregning, gældsanering, overskydende skat, arbejdsmarkedsbidrag
Resumé

Klageren opnåede gældssanering med fristdato den 16.11.2009. I marts 2012 blev der udskrevet nye årsopgørelser for 2000-2006 og 2008 med overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag. Der kunne ske modregning i disse beløb til delvis dækning af SKATs usikrede krav fra før fristdagen efter konkurslovens § 42, jf. § 201, da kravene på overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag blev anset for opstået ved udløbet af den omhandlede indkomstår, jf. UfR1985.619.HD.

Reference(r)

Konkursloven § 42
Konkursloven § 201

Henvisning

-


Klagen vedrører modregning.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har foretaget modregning i klagerens overskydende skat og overskydende arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 og 2008 til delvis dækning af skyldig moms for tredje kvartal 2009.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelser.

Sagens oplysninger

Skifteretten tog ved dekret af 16. november 2009 klageren under konkursbehandling efter begæring modtaget den 9. november 2009.

Skifteretten indledte den 4. januar 2011 gældssaneringssag i forbindelse med konkurs for klageren.

SKAT anmeldte ved brev af 1. marts 2011 et samlet krav på 93.982 kr. i forbindelse med gældssaneringssagen. Heraf udgjorde skyldig moms for 2009 32.413 kr. Kravet var opgjort pr. 16. november 2009. Kravet var usikret.

Af brevet fremgik, at SKAT tog forbehold for modregning i ethvert krav, som klageren måtte få på statskassen, og som efter konkurslovens regler kunne gøres til genstand for modregning.

Den skyldige moms for 3. kvartal 2009 havde forfaldsdag den 10. november 2009.

Skifteretten afsagde den 7. juli 2011 kendelse om gældssanering, hvor det bl.a. blev bestemt, at usikret gæld stiftet af klageren før den 16. november 2009 bortfaldt.

Der blev den 2. marts 2012 udskrevet årsopgørelser for klageren for indkomstårene 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 og 2008, som udviste overskydende skat og overskydende arbejdsmarkedsbidrag som følger:

Overskydende skat

Overskydende arbejdsmarkedsbidrag

2000

1.269

538

2001

1.331

516

2002

665

2003

1.172

2004

1.964

2005

249

1.906

2006

152

905

2008

1.030

1.040

SKAT Betalingscentrets afgørelser

SKAT har foretaget modregning i klagerens tilgodehavende vedrørende overskydende skat og overskydende arbejdsmarkedsbidrag for 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 og 2008 til delvis dækning af gæld vedrørende skyldig moms for 3. kvartal 2009 med i alt 12.737 kr.

Modregningerne har været fordelt på de enkelte indkomstår som følger:

Overskydende skat

Overskydende arbejdsmarkedsbidrag

2000

1.269

538

2001

1.331

516

2002

665

2003

1.172

2004

1.964

2005

249

1.906

2006

152

905

2008

1.030

1.040

SKAT betalingscentret har i forbindelse med klagen til Landsskatteretten vurderet sagen igen og fastholdt afgørelserne.

Kendelse om gældssanering er ikke til hinder for, at der kan ske modregning.

Det følger af konkurslovens § 201, jf. § 42, at modregning i konkurs finder tilsvarende anvendelse i gældssaneringssager. Der kan derfor ske modregning, idet både krav og modkrav er stiftet før fristdagen.

Klagerens påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om, at modregningerne ophæves, og beløbene udbetales.

Der kan ikke ske modregning i gæld til SKAT, som er omfattet af afsluttet konkurs og gældssanering.

Klagerens krav på overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag er først stiftet på det tidspunkt, hvor SKAT udsendte styresignal 2011-353-0056 den 14. december 2011. Da styresignalets offentliggørelsesdato ligger efter konkursbegæringen, er kravene til modregning i konkurs ikke opfyldt.

Selvom reglen om modregning i konkurs finder anvendelse i gældssaneringssagen, kan den ikke anvendes over for den gæld, der bortfalder ved gældssaneringskendelsen. Det følger af konkurslovens § 226, at kravet bortfalder ved afsigelse af gældssaneringskendelsen. SKAT har således ikke længere den del af kravet, som bortfaldt som følge af gældssaneringen. Retten i Y1 har i gældssaneringskendelsen af 7. juli 2011 bestemt følgende:

"Usikret gæld, stiftet af A før den 16. november 2009, bortfalder."

SKAT har modregnet i skyldig moms for 3. kvartal 2009. Den skyldige gæld til SKAT er bortfaldet, da den lå før den 16. november 2009.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af konkurslovens § 201, at lovens § 42 om modregning i konkurs finder tilsvarende anvendelse i gældssaneringssager.

Ifølge konkurslovens § 42 kan den, som på fristdagen havde en fordring på skyldneren, benytte den til modregning med dens fulde beløb over for en fordring, som da tilkom skyldneren, medmindre modregning var udelukket på grund af fordringens beskaffenhed.

Det fremgår af Højesterets dom gengivet i UfR1985.619.H, at skattekrav opstår ved indkomstårets udløb, idet skatten opgøres på grundlag af de skatteudløsende begivenheder for hele indkomståret. Det må tilsvarende antages, at krav på overskydende skat i relation til konkurslovens regler anses for opstået ved indkomstårets udløb.

Tilsvarende opstår krav på overskydende arbejdsmarkedsbidrag ved indkomstårets udløb.

På fristdagen for gældssaneringssagen den 16. november 2009 havde klageren således et krav på overskydende skatter og overskydende AM-bidrag for 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 og 2008, som SKAT er berettiget til at foretage modregning i for så vidt angår statslige krav, som er opstået før fristdagen den 16. november 2009 - her kravet på moms for 3. kvartal 2009.

Der er ikke i konkurslovens regler belæg for at antage, at denne modregningsadgang ophører ved afsigelse af kendelse om gældssanering.

Herefter, samt da kravene for modregning i øvrigt anses for opfyldt, er det derfor med rette, at SKAT har foretaget modregning i klagerens krav på udbetaling af overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 og 2008 som sket.

Betalingscentrets afgørelser stadfæstes derfor.