Regel

Der skal betales afgift af chokolade- og sukkervarer efter reglerne i lov om chokolade- og sukkervarer m.m. (CHOAL). Se CHOAL § 1, stk. 1.

Lovgrundlag

Afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. fremgår af lovbekendtgørelse nr. 1010 af 3. juli 2018 med senere ændringer.

Der er i medfør af bl.a. CHOAL udstedt en bekendtgørelse nr. 1339 af 9. december 2019 om godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer mv.

Historik

Afgiften på chokolade- og sukkervarer blev indført i 1922.

Den nuværende lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. - lov nr. 414 af 18. december 1968 - trådte i kraft den 1. februar 1969. Loven er bl.a. ændret ved

  • § 1 i lov nr. 1686 af 26. december 2017. I den anledning blev bl.a. CHOAL § 1, stk. 1, nr. 3, nyaffattet, så bestemmelsen alene omfatter marcipan- og nougatmasser og varer heraf. Samtidig blev der indført en ny § 1, stk. 1, nr. 4, som omfattede andre masser helt eller delvis fremstillet af råstofafgiftspligtige varer. § 1, stk. 1, nr. 4, blev ophævet fra og med 1. januar 2020. Disse ændringer var en konsekvens af nedsættelsen og den efterfølgende ophævelse af råstofafgiften.
  • § 5 i lov nr. 1728 af 27. december 2018. I den anledning blev bestemmelsen om vafler i CHOAL daværende x§ 1x, stk. 1, nr. 9, ophævet, og muligheden for fradrag i den afgiftspligtige vægt for overtræk af chokolade, kakao eller lignende / erstatning herfor i CHOAL daværende § 8, stk. 1, nr. 9, og stk. 2, blev ophævet for virksomheder, der fremstiller konsumis. Endvidere blev kravet om bevilling for afgiftsgodtgørelse ved eksport udtrykkeligt ophævet for registrerede varemodtagere, jf. CHOAL § 9, stk. 2. Herudover blev der indført en bestemmelse i CHOAL § 9, stk. 5, så der kan gives godtgørelse af afgift for afgiftsberigtigede varer, der er anvendt eller anvendes til erhvervsmæssig fremstilling af konsumis. Endelig blev de administrative regler for registrering ensrettet, så der i afgiftslovene anvendes ens terminologi. Fx kaldes en "registreret virksomhed" nu for "oplagshaver". De nye betegnelser medfører ikke indholdsmæssige ændringer og har allerede i vidt omfang været anvendt i Den juridiske vejledning.
  • § 8 i lov nr. 1126 af 19. november 2019. I den anledning blev der i xCHOAL § 26x, stk. 1, foretaget en sproglig ændring af lovteksten, som har til formål at give mulighed for i bemærkningerne at angive nærmere retningslinjer om en skærpet bødepraksis ved overtrædelser af bestemmelsen.
  • § 1 i lov nr. 1295 af 5. december 2019. I den anledning blev der bl.a. i CHOAL § 18 skabt en mulighed for, at organisationer mv., der er godkendt efter ligningslovens § 8 A, og hvis formål helt eller delvist er at foretage humanitært hjælpearbejde, kan få godtgjort chokolade- og sukkervareafgift, som er betalt i tidligere handelsled, såfremt varerne anvendes til humanitære formål, og organisationen mv. ikke har modtaget betaling for varerne. Ordningen gælder for varer, som organisationen mv. har indkøbt eller modtaget vederlagsfrit fra og med 1. januar 2020. Godtgørelsesperioden er kalenderåret, og ansøgning om godtgørelse skal være modtaget af Skatteforvaltningen senest den 1. juli efter udløbet af det kalenderår, som der søges godtgørelse for. Desuden blev der ved lovændringen foretaget enkelte konsekvensrettelser og opdateringer mv. 
  • § 1 i lov nr. 811 af 9. juni 2020. I den anledning blev afgiftsfritagelsen i CHOAL § 1, stk. 2, nr. 3, udvidet fra at omfatte henholdsvis kakao- og chokolademælk og andre kakaoholdige mælkeprodukter til at omfatte henholdsvis alle kakaodrikke og lignende kakaoholdige produkter, der er færdigfremstillede til forbrug, uanset om de indeholder mælk eller ej. Ændringen trådte i kraft den 1. juli 2020, men har virkning fra og med den 1. september 2016.