Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder

 • Lægemidler mv.
 • Kakaoholdige produkter
 • Helseprodukter
 • Diplomater mv.
 • Leverancer til udlandet
 • Fremstilling af afgiftsfri varer
 • Fremstilling af konsumis
 • Afgiftsgodtgørelse til visse organisationer mv.
 • Afgiftsfrihed ved indførsel
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Lægemidler mv.

Der er afgiftsfritagelse for varer, som efter x§ 2x, nr. 1, litra a og b, i lov om lægemidler er defineret som lægemidler, og varer, som efter x§ 3x, nr. 7, i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis er defineret som et cannabisslutprodukt. Se xCHOAL § 1x, stk. 2, nr. 1. Bestemmelsen er nyaffattet ved § 1 i xlov nr. 1295 af 5. december 2019x. Se også xlovforslagx L 27 A herunder betænkningen.

Afgiftsfritagelsen omfatter både færdige produkter og halvfabrikata og råvarer til fremstilling af nævnte produkter. Se også xCHOAL § 8x, stk. 1, nr. 5.

Kakaoholdige produkter

Under de nævnte forudsætninger er produkterne i dette afsnit fritaget for chokoladeafgift i deres helhed. Der skal kun betales afgift af den mængde chokolade, kakao mv., der indgår i varen, ligesom der ved indførsel af varerne skal betales dækningsafgift. Se afsnit E.A.2.4.2 Varer omfattet af reglerne for dækningsafgift.

Pulvere og lignende til fremstilling af kakaodrikke

Kakaoholdige produkter er fritaget for afgift, hvis

 • varens kakaobestanddel udgør mindre end 30 pct. af varens rene nettovægt (tørstofindhold)
 • varen udelukkende markedsføres som bestemt til fremstilling af kakaodrikke, og emballagens oplysninger skal være i overensstemmelse hermed.

Se xCHOAL § 1x, stk. 2, nr. 2 og stk. 3.

Kakaoekstrakt til fremstilling af kakaodrikke

Kakaoholdige ekstrakter er fritaget for afgift, hvis

 • varens kakaobestanddel udgør mindre end 30 pct. af varens tørstofindhold
 • varen tydeligt mærkes og benævnes på dansk eller andre sprog, der kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk - ikke med brug af betegnelsen chokolade, men - som koncentrat til fremstilling af kakaodrikke
 • varen i øvrigt kun kan bruges til og markedsføres til brug ved fremstilling af kakaodrikke.

Se xCHOAL § 1x, stk. 2, nr. 2 og stk. 3.

xKakaodrikke samt andre kakaoholdige mælkeprodukter og lign.x

xKakaodrikke samt andre kakaoholdige mælkeprodukter og lign.x er fritaget for afgift, hvis

 • varen, dvs. kakao- og chokolademælk og andre kakaoholdige mælkeprodukter, fx smelteost og fromage, xsamt kakaoprodukter uden et indhold af mælk såsom kakaodrikke eller buddinglignende chokoladedesserter baseret på fx soja, mandler eller havre,x er helt færdigfremstillet til forbrug
 • varens kakaobestanddel udgør mindre end 5 pct. af varens rene nettovægt.
 • xvaren efter dens beskaffenhed eller anvendelse ikke kan betragtes som en erstatningsvare for eller en efterligning af beskattede chokolade- og sukkervarer.x

Se xCHOAL § 1x, stk. 2, nr. 3, og stk. 3.

xDet vil bero på en konkret vurdering, om et kakaoholdigt produkt uden indhold af mælk ligner et kakaoholdigt mælkeprodukt. Vurderingen skal ske ud fra en samlet bedømmelse af produktets beskaffenhed og anvendelse. Dette er de samme kriterier, der findes i CHOAL § 1, stk. 3, sidste punktum, der betinger fritagelsen af, at varer ikke kan betragtes som erstatningsvarer for eller efterligninger af beskattede chokolade- og sukkervarer. Kakaoholdige produkter uden indhold af mælk vil således skulle vurderes for, om de efter en samlet bedømmelse af deres anvendelse og beskaffenhed kan betragtes som en erstatning eller efterligning af enten kakaoholdige mælkeprodukter, der er færdigfremstillede til forbrug, fx kvark, budding eller fromage, eller beskattede chokolade- og sukkervarer.x

Bemærk

xFritagelsen blev ved lov nr. 811 af 9. juni 2020 udvidet til også at omfatte kakaoprodukter uden et indhold af mælk. Ændringen trådte i kraft den. 1. juli 2020, men har virkning fra og med 1. september 2016.x

xSe § 1 og § 7 i lov nr. 811 af 9. juni 2020 samt lovforslag L 155 herunder bemærkningerne til § 1 og § 7.x

Buddingpulver mv.

Buddingpulvere er fritaget for afgift, hvis

 • varen, dvs. budding-, dessert-, fromage- og kagepulver, fremtræder i pulverform
 • varens kakaobestanddel udgør mindre end 25 pct. af varens rene nettovægt.

Se xCHOAL § 1x, stk. 2, nr. 4 og stk. 3.

Smørcreme, kagemasse

Smørcremer mv., som indeholder kakao, er fritaget for afgift, hvis varens kakaobestanddel udgør mindre end 5 pct. af varens rene nettovægt

Se xCHOAL § 1x, stk. 2, nr. 5 og stk. 3.

Til og med 31. december 2017 var det et krav, at de pågældende masser mv. blev afsat i pakninger på mindst 5 kg, for at varen ikke var afgiftspligtig i sin helhed. Dette vægtkrav blev ophævet ved § 1 i xlov nr. 1686 af 26. december 2017x. Fra og med 1. januar 2018 skal der kun betales afgift af indholdet af kakao/den mængde kakao, der er medgået til fremstillingen, uanset vægten af pakningen hvori massen mv. afsættes. Det er fortsat et krav, at varens kakaobestanddel udgør mindre end 5 pct. af varens rene nettovægt. Fra og med 1. januar 2020 er kravet om, at massen mv. ikke har indhold af råstofafgiftspligtige varer, ophævet.

Der er udstedt et styresignal, SKM2019.618.SKTST, som præciserer reglerne indtil 31. december 2017 for opgørelse af dækningsafgift efter xCHOAL § 22x af masser mv. omfattet af xCHOAL § 1x, stk. 2, nr. 6.

xBemærkx

xAfgiftsfritagelsen efter CHOAL § 1, stk. 2, nr. 2 - 5, er desuden betinget af, at vedkommende fabrikant, varemodtager eller grossist på tydelig måde deklarerer kakaoindholdet i de fakturaer, prislister og lign., der udfærdiges for varerne, samt på varernes detailemballage. Se CHOAL § 1, stk. 3.x

Helseprodukter

Afgiftsfritagelsen omfatter helseprodukter, der hovedsagelig består af frugt, nødder og kornprodukter. Produkterne skal desuden fremtræde som en brunlig masse dækket af gråt overtræk bestående af mel og kartoffelstivelse.

Varerne benævnes fx

 • frugtsnitte
 • jordbærsnitte
 • orangesnitte
 • brombærsnitte og
 • hasselnøddesnitte.

De er indpakket og sælges enkeltvis. Ved markedsføringen er der lagt vægt på, at varerne er et sundt og nærende mellemmåltid, ligesom varerne i salgslokalerne udbydes til salg sammen med andre helseprodukter.

Varerne skal klart fremtræde som helseprodukter og udelukkende markedsføres som sådanne. Varerne må ikke angives at konkurrere med chokoladeafgiftspligtige varer.

For visse helseprodukter, fx hasselnøddesnitter, skal der ved indførsel fra udlandet betales dækningsafgift. Se afsnit E.A.2.4.2 Varer omfattet af reglerne for dækningsafgift.

Diplomater mv.

Varer, der leveres til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv. samt de hertil knyttede personer efter xTDL § 4x, er fritaget for afgift.

Se også

Se også afsnit E.A.1.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Leverancer til udlandet

Der gælder følgende fritagelser for virksomheder, der ikke er registreret som oplaghavere efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer.

Virksomheder kan ansøge Skatteforvaltningen om bevilling til godtgørelse af eller fritagelse for afgift af chokoladeafgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt

 • leveres til udlandet eller
 • anvendes til fremstilling af afgiftsfri varer, som leveres til udlandet.

Se xCHOAL § 9x, stk. 1.

xIkke-registrerede virksomhederx

xHenvendelser vedrørende bevillinger kan sendes til Skatteforvaltningen via TastSelv Erhverv. Klik i TastSelv Erhverv på Kontakt > Send besked > Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter > Destruktioner og bevillinger.x

xVed anmodning om bl.a. afgiftsgodtgørelse skal virksomheden have en bevilling og anvende blanket 29.002. Blanketten findes på www.skat.dkx

xRegistrerede varemodtagerex

Registrerede varemodtagere kan uden bevilling efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen. Se xCHOAL § 9x, stk. 2.

Fremstilling af afgiftsfri varer

Virksomheder kan ansøge Skatteforvaltningen om bevilling til afgiftsfritagelse for afgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af varer, der ikke er omfattet af afgiftspligten, og som ikke ved modtagelse fra udlandet ville være dækningsafgiftspligtige efter chokoladeafgiftslovens kap. 3. Der kan gives afgiftsfritagelse for

 • chokolade, kakaopulver m.m. og lakrids, der anvendes til fremstilling af tobaksvarer
 • lakrids og kakaopulver m.m., der anvendes til fremstilling af bitter, likør og likøressenser
 • lakrids og kakaopulver, der anvendes til fremstilling af frugtvin og øl
 • kakaosmør, der anvendes til fremstilling af kosmetik
 • chokolade m.m., lakrids, tyggegummi etc. der anvendes til fremstilling af konsumis.

Se xCHOAL § 9x, stk. 4.

xHenvendelser vedrørende bevillinger kan sendes til Skatteforvaltningen via TastSelv Erhverv. Klik i TastSelv Erhverv på Kontakt > Send besked > Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter > Destruktioner og bevillinger.x

Fremstilling af konsumis

xSkatteforvaltningen kan meddelex godtgørelse af afgift for afgiftsberigtigede varer, der er anvendt eller anvendes til fremstilling af konsumis. Det er kun virksomheder, der erhvervsmæssigt fremstiller konsumis omfattet af xISAL § 1x, stk. 1, og som er registreret efter xISAL § 3x, der er berettiget til godtgørelse.

Se xCHOAL § 9x, stk. 5.

xVirksomheden skal have bevilling for at ansøge om godtgørelse. Se lov nr. 1728 af 27. december 2018, og bemærkningerne til lovforslaget, L 103,  herunder afsnit 2.3.10 i lovforslaget om ophævelse af krav om bevilling for afgiftsgodtgørelse ved eksport for registrerede varemodtagere. Det er derfor Skatteforvaltningens opfattelse, at der gælder et krav om bevilling ved anmodning om afgiftsgodtgørelse i forbindelse med fremstilling af konsumis, jf. CHOAL § 9, stk. 5.x

xHenvendelser vedrørende bevillinger kan sendes til Skatteforvaltningen via TastSelv Erhverv. Klik i TastSelv Erhverv på Kontakt > Send besked > Moms, lønsum, told og punktafgifter > Punktafgifter > Destruktioner og bevillinger.x

xVed anmodning om afgiftsgodtgørelse skal virksomheden anvende blanket 29.002. Blanketten findes på www.skat.dkx

Bemærk

Bestemmelsen om godtgørelse af afgift for afgiftsberigtigede varer, der er anvendt eller anvendes til erhvervsmæssig fremstilling af konsumis, havde virkning fra og med den 1. april 2019, samtidig med at opgørelsesgrundlaget for isafgiften blev ændret. Hensigten med godtgørelsesordningen var at undgå dobbeltbeskatning af ingredienser tilsat konsumisen. Der var imidlertid ikke taget højde for godtgørelse af eventuel dækningsafgift af konsumis, som en oplagshaver registreret efter xISALx havde importeret fra udlandet inden den 1. april 2019, men som først blev udleveret den 1. april 2019 eller senere. Endvidere var der ikke taget højde for godtgørelse af afgift på tilsatte ingredienser omfattet af xCHOALx kap. 1 eller kap. 2 i konsumis, som en oplagshaver registreret efter xISALx havde på lager den 1. april 2019, men som var fremstillet af en anden oplagshaver. Ved xlov nr. 1295 af 5. december 2019x er der også skabt mulighed for godtgørelse af afgift i disse tilfælde. Der er alene tale om overgangssituationer. Se xCHOAL § 22x, stk. 11, samt § 26, stk. 9, i xlov nr. 1728 af 27. december 2018x.

Afgiftsgodtgørelse til visse organisationer mv.

Organisationer mv., der er godkendt efter xligningslovens § 8 Ax, og hvis formål helt eller delvist er at foretage humanitært hjælpearbejde, kan få godtgjort chokolade- og sukkervareafgift, som er betalt i tidligere handelsled, såfremt varerne anvendes til humanitære formål, og organisationen mv. ikke har modtaget betaling for varerne.

Godtgørelsesordningen omfatter kun varer, som doneres af organisationen mv. til forbrugerne af varerne, fx i form af nødhjælp, julehjælp og forbrug på herberger og i varmestuer. Ordningen omfatter derfor ikke varer, der sælges i organisationens butikker. Afgift af varer, som ikke anvendes til humanitære formål, kan ikke godtgøres. Fx kan afgiften ikke godtgøres af varer, som organisationen mv. kasserer, eller varer som anvendes internt i organisationen mv. til fx forplejning af personale og gæster mv.

Godtgørelsen skal opgøres efter reglerne i xCHOAL § 2x, hvilket vil sige på samme måde, som afgiften i det tidligere led er beregnet. Det vil sige, at varens nettovægt skal ganges med den afgiftssats pr. kg, der er betalt for varen. Det er kun den humanitære organisation mv., der kan anmode om godtgørelse af afgiften.

Godtgørelsesperioden er kalenderåret, og ansøgningen skal være modtaget af Skatteforvaltningen senest den 1. juli efter udløbet af det kalenderår, som der søges godtgørelse for. Fx skal anmodningen om godtgørelse for kalenderåret 2020 være modtaget senest 1. juli 2021.

Ansøgning om godtgørelse skal ske elektronisk. Til dette brug anvendes blanket 29.002, som findes på skat.dk/blanketter. Det er endvidere en forudsætning for udbetaling af godtgørelse, at organisationen mv. har et CVR-nummer. Godtgørelsen udbetales på ansøgerens NemKonto. Det kræver ikke nogen bevilling fra Skatteforvaltningen for, at organisationen mv. kan anmode om godtgørelse af afgift.

Organisation mv. skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af godtgørelsen og Skatteforvaltningens kontrol. Regnskabsmaterialet skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Der skal indsendes regnskabsoplysninger sammen med ansøgningen om godtgørelse. Se xbekendtgørelse nr. 1339 af 9. december 2019x om godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v.

Skatteforvaltningen har adgang til at kontrollere det materiale, der ligger til grund for udbetalingen af godtgørelsen. Organisation mv. skal efter anmodning udlevere eller indsende regnskabsmateriale, som ikke er medsendt anmodningen, til Skatteforvaltningen. Se kontrolbestemmelserne i xCHOAL § 23x og x§ 24x, som finder tilsvarende anvendelse.

Bemærk

Der kan kun godtgøres afgift af varer som organisationen mv. har købt eller fået doneret fra og med 1. januar 2020, men ikke af varer som organisationen har på lager pr. 31. december 2019.

Se xCHOALx § 18.

Afgiftsfrihed ved indførsel

Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter xML § 36x, stk. 1, nr. 1-3. Se xCHOAL § 11x.

Se også

Se også afsnit E.A.1.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse, om afgiftsfritagelse.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatteforvaltningen

SKM2019.618.SKTST

Styresignalet præciserer reglerne indtil 31. december 2017 for opgørelse af dækningsafgift efter CHOAL § 22 af masser m.v. omfattet af CHOAL § 1, stk. 2, nr. 6.

Fritagelsesbestemmelsen for de pågældende masser findes fra og med 1. januar 2020 i CHOAL § 1, stk. 2, nr. 5.