Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for cigaretter og røgtobak og beskriver samtidig, hvordan afgiften beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Beregning af afgiften
  • xKommende afgiftssatserx
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Cigaretter

Fra den 1. januar 2014 udgør afgiften for cigaretter:

  • 118,25 øre pr. styk + 1,00 pct. af detailprisen inkl. tobaksafgift og moms.

Se TOBAKAL § 1, stk. 1.

Afgiftsværdien for cigaretter - den værdi, som afgiften skal beregnes af - er varens højeste detailpris inkl. tobaksafgiften og moms. Se TOBAKAL § 28, stk. 1.

Detailprisen er varens pris ved salg til forbruger, inkl. prisen for pakninger, gaveæsker og sortimentsæsker, hvori varen sælges.

Detailprisen fastsættes af fremstillingsvirksomheden i EU eller dennes repræsentant for hvert enkelt EU-land. For varer fra tredjelande fastsættes detailprisen af importøren. Foreligger der ikke en almindelig detailpris, beskattes varen på grundlag af en af Skatteforvaltningen skønnet detailpris. Se TOBAKAL § 28, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3.

Cigaretter, der udleveres i restaurationer mv., hvor serveringspersonalet aflønnes efter reglerne om betjeningsafgift, kan dog sælges til en højere pris end den, der er anført på stempelmærket, og som svarer til tillæg af betjeningsafgift, ferietillæg af betjeningsafgiften og moms af disse beløb. Se TOBAKAL § 28, stk. 2, 2. pkt.

Fast pris

Virksomheder, der er autoriseret eller registreret for fremstilling eller modtagelse af cigaretter og røgtobak, skal håndhæve, at disse varer i detailhandlen ikke sælges til en anden pris end stempelmærkeprisen. Se lov nr. 938 af 27. december 1991 om faste priser på tobaksvarer § 1, stk. 1.

Røgtobak

Røgtobak beskattes med to forskellige afgiftssatser alt efter, om der er tale om groftskåret eller finskåret røgtobak. Se afsnit E.A.10.1.2 om forskellige definitioner ved cigaretter og røgtobak.

Fra den 1. januar 2014 er afgiften for:

  • Groftskåret røgtobak 738,50 kr. pr. kg
  • Finskåret røgtobak 788,50 kr. pr. kg.

Se TOBAKAL § 1, stk. 1.

Funktionærvarer

For funktionærvarer, dvs. varer, der normalt udleveres gratis til det personale, der er beskæftiget ved selve fremstillingen, udgør afgiften:

  • Cigaretter 6,71 øre pr. stk.
  • Groftskåret røgtobak 11,325 kr. pr. kg
  • Finskåret røgtobak 23,575 kr. pr. kg.

Se TOBAKAL § 29, stk. 3.

Beskatningen af cigaretter og røgtobak sker med stempelmærker, der er påtrykt oplysninger om pakningsstørrelsen og om, at indholdet er funktionærvarer, som ikke må omsættes.

Funktionærvarer skal i øvrigt være forsynet med oplysning om, at varerne er udleveret gratis til modtagerens eget brug, og at al omsætning af varerne er forbudt.

Fremstillingsvirksomheder skal hvert år i januar udarbejde en oversigt over de kvanta tobaksvarer, der normalt og uden vederlag udleveres til virksomhedens medarbejdere. Oversigterne skal opbevares i virksomheden sammen med det øvrige regnskabsmateriale.

Se også

Se også afsnit E.A.10.1.6 om stempelmærker, emballering og pakkestørrelse for cigaretter.

Beregning af afgiften

Følgende eksempler viser en beregning på afgift af henholdsvis cigaretter og røgtobak.

Eksempel: Beregning af cigaretafgift

Detailsalgspris for 20 styk cigaretter inkl. moms

 

45 kr.

Stykafgift

20 x 118,25 øre

23,65 kr.

Værdiafgift

45 kr. x 1 %

0,45 kr.

Tobaksafgift i alt

23,65 kr. + 0,45 kr.

24,10 kr.

Moms

45 kr. x 20 %

9,00 kr.

Tobaksafgift og moms i alt

24,10 kr. + 9 kr.

33,10 kr.

Eksempel: Beregning af afgift på røgtobak

Betegnelse

Mængde

Beløb

Groftskåret røgtobak

Dåse af 50 gram

0,05 kg x 738,50 kr.

36,925 kr.

Finskåret røgtobak

Dåse af 85 gram

0,085 kg x 788,50 kr.

67,0225 kr.

xKommende afgiftssatserx

xFra den 1. april 2020 ændres afgiften på cigaretter og røgtobak. Se lov nr. 1588 af den 27. december 2019 § 1, nr. 1-4, og § 3, stk. 2. Derefter vil afgifterne være:x

xSatserne har alene virkning for varer, som fra og med den 1. april 2020 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres. Se lovens § 3, stk. 4.x

xÆndringslovens § 3 indeholder en værnsregel, der skal sikre, at der ikke sker væsentlige lageropbygninger til de hidtidige afgiftssatser i perioden til og med den 31. marts 2020.x

xVærnsreglen er udformet således, at hvis en virksomhed registreret efter tobaksafgiftsloven fra og med den 20. november 2019 til og med den 31. marts 2020 køber stempelmærker til mere end 5 pct. flere styk cigaretter eller 5 pct. flere kilogram røgtobak, end virksomheden normalt ville gøre i en periode på 133 dage, anses det overskydende køb for foretaget den 1. april 2020 og vil blive efterreguleret i henhold til de i § 1, nr. 2-4, fastsatte afgiftssatser. Se lovens § 3, stk. 5.x

xVed afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak en virksomhed normalt ville købe stempelmærker i en periode på 133 dage, tages udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag fra og med den 1. januar 2019 til og med den 30. juni 2019. Antallet ganges herefter med 133. Se lovens § 3, stk. 7.x

xFor virksomheder, der først blev registreret efter tobaksafgiftsloven pr. den 1. januar 2019 eller senere, tages der i afgørelsen udgangspunkt i en anden periode. Se lovens § 3, stk. 9 og 11.x

xVærnsreglen finder ikke anvendelse på virksomheder, der først er registreret pr. den 1. oktober 2019 eller senere. Se lovens § 3, stk. 13.x

xVirksomheder, der er koncernforbundne, betragtes som en enkelt virksomhed. Se lovens § 3, stk. 15.x

Tidligere afgiftssatser

Afgiften af cigaretter og røgtobak har tidligere udgjort:

Cigaretter

01.04.2012-31.12.2013 

116,65 øre pr. stk. + 1 % 

Røgtobak

01.04.2012-31.12.2013

Groftskåret røgtobak 722,50 kr. pr. kg

01.04.2012-31.12.2013

Fintskåret røgtobak 772,50 kr. pr. kg