Dato for udgivelse
12 Dec 2012 10:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Sep 2012 08:48
SKM-nummer
SKM2012.727.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, B-2761-12
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Udlæg, kontanter, trangsbeneficiet, uddannelsesstøtte
Resumé

Pantefogeden havde foretaget udlæg i et kontant beløb på 9.300 kr. Efter udlægget havde skyldner stadig 10.700 kr. på sig. Det kontante beløb bestod af uddannelsesstøtte, der også skulle dække en kommende periode.

Østre Landsret fandt, at udlægget ikke var i strid med retsplejelovens § 509, stk. 1, om trangsbeneficiet.

Reference(r)
Retsplejeloven § 509, stk. 1
Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 G.A.3.2.2.1.3.4.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2 G.A.3.2.2.1.3.2.3


Parter

SKAT

mod

A

Afsagt af landsdommerne

Lone Kerrn-Jespersen, Mogens Kroman og Karen Moestrup Jensen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Ingen var mødt eller indkaldt.

Der fremlagdes kæreskrift af 30. juli 2012, hvorved SKAT har kæret byrettens afgørelse af 30. maj 2012 (FS F3-5305/2012) om ophævelse af udlæg, fogedrettens fremsendelsesbrev af 31. juli 2012 og udskrift af fogedbogen indeholdende den kærede afgørelse.

SKAT har nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til fornyet behandling i fogedretten med henblik på foretagelse af udlæg og anført blandt andet, at det er ubestridt, at A på udlægstidspunktet modtog udbetalinger fra SU-styrelsen. Trangsbeneficiet er overholdt, idet reglerne ikke beskytter en opsparing af SU-midler, som tilfældet er her.

Indkærede har ikke udtalt sig vedrørende kæren.

Det fremgår af sagen, at pantefogeden i Københavns Lufthavn den 8. februar 2012 foretog udlæg i kontanter på 9.300 kr., idet A i forbindelse med udrejse til Egypten blev fundet i besiddelse af 20.000 kr. Baggrunden for udlægget var, at A har gæld til det offentlige på 9.233 kr. A protesterede mod udlægget og anførte, at han skulle bruge midlerne til at finansiere sine studier.

Sagen blev herefter indbragt for fogedretten.

Det fremgår videre af sagens bilag, at A fra 12. januar frem til og med den 31. januar 2012 havde fået udbetalt i alt 36.674 kr. i uddannelsesstøtte fra SU-styrelsen, og at udbetalingerne angik perioden 1. oktober 2011 til og med februar 2012. Inden udbetalingen den 12. januar 2012 havde A et indeståendet på 0,11 kr. på sin konto. Den 8. februar 2012, hvor kontoindeståendet var 21.779,66 kr., blev der hævet 20.790 kr. Der er ikke tilgået kontoen midler i perioden ud over de beløb, der er udbetalt fra Uddannelsesstyrelsen.

Fogedretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse og bemærket blandt andet, at SKAT over for fogedretten alene gjorde gældende, at A ikke havde adskilt pengene fra de øvrige ejendele.

De modtagne bilag var til stede.

Efter votering afsagdes

k e n d e l s e

Det lægges til grund som ubestridt, at midlerne på As konto vedrører SU udbetalt for flere måneder. Der er ikke oplysninger i sagen om As faste udgifter eller andre forpligtelser, der har indvirkning på vurderingen af, hvilket beløb der er nødvendigt for at opretholde et beskedent hjem og beskeden levefod, jf. reglen om trangsbeneficiet i retsplejelovens § 509, stk. 1. Herefter og da A efter udlægget fortsat var i besiddelse af 10.700 kr., findes det foretagne udlæg ikke at være i strid med retsplejelovens § 509, stk. 1. Der var derfor ikke grundlag for at ophæve udlægget.

Da udlægget er ophørt med at eksistere, jf. Højesterets kendelse gengivet i UfR 1975, side 130, hjemvises sagen til fogedretten til fornyet behandling med henblik på foretagelse af udlæg i As formue.

T h i   b e s t e m m e s

Sagen hjemvises til fornyet behandling i fogedretten.

Kæreafgiften tilbagebetales.

Retten hævet.