Indhold

Dette afsnit handler om fradrag for moms, som er betalt i forbindelse med forsikrings- og genforsikringsvirksomhed og finansielle aktiviteter, når ydelserne leveres til aftagere uden for EU, eller når de pågældende ydelser er knyttet direkte til varer, som udføres til steder uden for EU.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Bemærk

Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 277 af 27. marts 2012 og gælder fra 1. april 2012. Samtidig blev godtgørelsesordningen i ML § 45, stk. 4, ophævet.

Lovgrundlag

ML § 37, stk. 7, har følgende ordlyd:

"Virksomheder kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer omfattet af § 13, stk. 1, nr. 10, og nr. 11, litra a-e, for så vidt ydelserne leveres til aftagere uden for EU, eller når de pågældende transaktioner er knyttet direkte til varer, som udføres til steder uden for EU."

Den bagvedliggende artikel i momssystemdirektivet har følgende ordlyd:

"Artikel 169

Foruden det i artikel 168 omhandlede fradrag har den afgiftspligtige person ret til at fradrage den i nævnte artikel omhandlede moms, såfremt varerne og ydelserne anvendes til følgende:

  • hans transaktioner, som er fritaget for afgift i henhold til artikel 135, stk. 1, litra a)-f), såfremt kunden er etableret uden for Fællesskabet, eller såfremt de pågældende transaktioner er knyttet direkte til varer, som er bestemt til udførsel fra Fællesskabet."

Regel

Der gives fradrag for moms, som er betalt i forbindelse med transaktioner, der er omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 10 (forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, se afsnit D.A.5.10) og nr. 11, litra a-e (finansielle aktiviteter, se afsnit D.A.5.11), når ydelserne leveres til aftagere uden for EU, eller når de pågældende ydelser er knyttet direkte til varer, som udføres til steder uden for EU. Se ML § 37, stk. 7.

Se også

Se også afsnit D.A.11.4.2.2.3 om beregning af den momsfrie omsætning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2009.454.LSR

Landsskatteretten traf afgørelse om, at et kreditforsikringsselskab ikke kan få momsgodtgørelse efter ML § 45, stk. 4, for moms af omkostninger afholdt til brug for kreditforsikringer i forbindelse med eksport af varer til steder uden for EU. Retten fandt på baggrund af den fremlagte forsikringspolice ikke, at der er den fornødne direkte tilknytning til den leverance af varer, der sker til steder uden for EU. Retten har herved særligt henset til, at forsikringsydelsen over for forsikringstageren må anses for at være af generel karakter, da den omfatter leverancer i en vis periode til bestemte købere i bestemte lande, og til, at forsikringspræmien efter det oplyste er beregnet ud fra den samlede omsætning, som stammer fra kunder i den pågældende landekreds. Ikke fradragsret.

Skatterådet

SKM2009.119.SR

Skatterådet fandt, at et selskabs filial i et land uden for EU ikke kunne anses for et fast forretningssted i momslovens forstand. Selvom selskabet indgik i en fællesregistrering kunne filialen og fællesregistreringen derfor anses for én og samme momspligtige person. Filialen kunne ikke anses for et agentur for selskabet, men derimod for et repræsentationskontor for selskabet. Forsikringspræmier vedrørende forsikringsaftaler med kunder i det pågældende land kunne derfor indgå fuldt ud ved beregningen af godtgørelse af købsmoms vedrørende forsikringsydelser leveret til aftagere i tredjelande, selvom filialen medvirkede til indgåelsen af forsikringsaftalerne. Fradragsret.

Se evt. afsnit D.A.14.1.7 om fællesregistrering.