Indhold

Dette afsnit beskriver fradragsreglerne for anskaffelse, drift og leasing af store vare- og lastmotorkøretøjer og øvrige køretøjer Store vare- og lastmotorkøretøjer og øvrige køretøjer, er omfattet af de almindelige fradragsregler i xML §§ 37 og 38x.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Store vare-og lastmotorkøretøjer
 • Øvrige køretøjer
 • Udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer xML § 37x
 • Delvis anvendes til brug for virksomhedens leverancer xML § 38x
 • Ændret anvendelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

 • Afsnit D.A.11.6.2 om fradragsreglerne for personbiler og motorcykler xML § 42x, stk. 1, nr. 6 og stk. 4, 5, 6 og 7
 • Afsnit D.A.11.6.3.3.1 om fradragsreglerne for anskaffelse af små vare-/lastbiler, dvs. ikke over 4 ton xML § 41x, stk. 1
 • Afsnit D.A.11.6.3.3.1.1 om fradragsreglerne for anskaffelse af ikke specialindrettede vare-/lastbiler
 • Afsnit D.A.11.6.3.3.1.2 om fradragsreglerne for anskaffelse af specialindrettede vare-/lastbiler
 • Afsnit D.A.11.6.3.3.1.3 om definitionen på specialindrettet køretøj
 • Afsnit D.A.11.6.3.3.2 om fradragsreglerne for drift af små vare-/lastbiler, dvs. ikke over 3 ton xML § 41x, stk. 2
 • Afsnit D.A.11.6.3.3.3 om fradragsreglerne for leasing af små vare-/lastbiler, dvs. ikke over 3 ton xML § 41x, stk. 3
 • Afsnit D.A.22.1.3 der indeholder en skematisk oversigt over fradragsreglerne for store vare- og lastmotorkøretøjer.

Regel

Der er specielle regler for små vare- og lastmotorkøretøjer, se xML § 41x. Der er specielle regler for personbiler, se xML § 42x. Store vare- og lastmotorkøretøjer og øvrige køretøjer er omfattet af de almindelige fradragsregler i xML §§ 37 og 38x.

Moms ved køb og drift af store vare- og lastmotorkøretøjer og øvrige køretøjer, kan fratrækkes fuldt ud, når køretøjerne udelukkende anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer. Se xML § 37x.

Der er kun delvis fradragsret for køretøjer der bruges

 • både erhvervsmæssigt og privat/til virksomheden uvedkommende formål eller
 • som bruges af en virksomhed der sælger såvel momspligtige varer og ydelser som momsfri ydelser.

Se xML § 38x.

Ved anskaffelse, afhænger vurderingen af om køretøjet udelukkende anvendes i den registrerede virksomhed af, om køretøjet er med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton. Ved køb af store vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton gælder nemlig særlige tilfælde som anses som udelukkende erhvervsmæssig anvendelse.Se SKM2009.177.SKAT. Se nærmere nedenfor om ML § 37.

Store vare- og lastmotorkøretøjer

Store vare- og lastmotorkøretøjer defineres som køretøjer med en tilladt totalvægt på over 3 ton, jf. xML § 41x.

Det betyder, at de almindelige fradragsregler xML §§ 37 og 38x anvendes ved vurdering af fradrag for

 • køb af store vare- og lastvogne, dvs. vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton og
 • drift af store vare- og lastvogne, dvs. vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på over 3 ton
 • øvrige køretøjer, eksempelvis traktorer, knallerter og cykler

Øvrige køretøjer

Øvrige køretøjer kan fx være

 • rustvogne, se SKM2001.39.LSR
 • cykler
 • knallerter
 • traktorer
 • busser (buskørsel er momspligtig, dog ikke rutekørsel).

Autocampere og lufthavnsbiler anses for personbiler. Se nærmere om hvilke køretøjer der anses for personbiler (hvidplade biler), hvilke køretøjer der anses for varevogne og hvilke køretøjer der anses for "øvrige køretøjer" i afsnit D.A.11.6.1 Kort om fradrag for køretøjer og afsnit D.A.11.6.2 om fradragsreglerne for personbiler og motorcykler xML § 42x, stk. 1, nr. 6 og stk. 4, 5, 6 og 7.

Udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer ML § 37

Momsregistrerede virksomheder kan fuldt ud fratrække moms af indkøb af varer og ydelser, herunder køb, drift eller leje af store vare- og lastbiler, der udelukkende bruges i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter, jf. xML § 37x, stk. 1.

Betingelsen for fuldt fradrag er at

 • driftsmidlerne kun bruges i virksomheden, og
 • de udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer,
 • som ikke er momsfritaget efter xML § 13x.

Der skal i hvert enkelt tilfælde ske en konkret vurdering af, om anskaffelsen er nødvendig, sædvanlig eller er naturlig for virksomhedens momspligtige virke. Uvedkommende formål kan ikke accepteres, hvis der skal opnås fuld fradragsret for købsmomsen efter xML § 37x.

Det er præciseret, at der er fuld fradragsret for anskaffelse, ved kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder i store vare- og lastvogne. Der kan altså køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted uden at der er knyttet betingelser til formålet med at køre fra det skiftende arbejdssted til det faste forretningssted. Dog må der kun køres lejlighedsvis mellem hjem og virksomhedens faste forretningssted for at supplere køretøjets lager af værktøj, afhentning af arbejdssedler, tegninger eller lignende. Se SKM2008.608.SR.

Særligt om anskaffelse af store vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton

Retningslinjerne for om køretøjet udelukkende anvendes erhvervsmæssigt er forskellige for

 • store vare-og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton
 • store vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 4 ton

Store vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton anses nemlig anvendt udelukkende erhvervsmæssigt efter samme retningslinjer som der gælder for små vare- og lastbiler. Se SKM2009.177.SKAT.

Ved vurderingen af fuld fradragsret ved køb af store vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 4 ton, se derfor retningslinjerne i

 • afsnit D.A.11.6.3.3.1.1 om hvornår små vare- og lastmotorkøretøjer anses udelukkende anvendt i forbindelse med virksomhedens momspligtige leverancer, når køretøjet ikke er specialindrettet.
 • afsnit D.A.11.6.3.3.1.2 om hvornår små vare- og lastmotorkøretøjer anses udelukkende anvendt i forbindelse med virksomhedens momspligtige leverancer, når køretøjet er specialindrettet
 • afsnit D.A.11.6.3.3.1.3 om definitionen på specialindrettet køretøj.

Delvis anvendes til brug for virksomhedens leverancer ML § 38

Bruges en stor vare- eller lastbil også til private formål, har virksomheden kun delvis fradragsret for moms af anskaffelse og leje af bilen efter xML § 38x, stk. 2. Det betyder, at virksomheden kun har fradragsret for den del af momsen, som skønnes at vedrøre de momspligtige aktiviteter.

Se afsnit D.A.11.4.3 om indkøb der vedrører momspligtig virksomhed og virksomheden uvedkommende formål xML § 38x, stk. 2 og xML § 40x, stk. 2.

Ændret anvendelse

Hvis en afgiftspligtig køber og anvender en bil til private formål og efterfølgende anvender den erhvervsmæssigt er der ikke adgang til fradrag, da det er tidspunktet for erhvervelsen af godet, der er afgørende for om der består en fradragsret. Se sag C-97/90, Lennartz. Se afsnit D.A.11.7.4.5.2 om ændret anvendelse, adgangen til supplerende fradrag xML § 43x, stk. 3, nr. 2, afsnit D.A.11.1.2.4 om betingelsen om at handle som momspligtig person ved indkøbet og afsnit D.A.11.2 om tidspunktet for fradragsrettens indtræden.

For driftsmidler, som overgår til anden anvendelse, gælder tilsvarende regler som for anlægsaktivers overgang til anden anvendelse.

Bemærk

Det er muligt at købe dagsbeviser til 185 kr. til biler med en totalvægt på 3001 - 4000 kg., men dette dagsbevis omfatter ikke moms. Dagsafgiften dækker således de skatte- og afgiftsmæssige krav bortset fra moms, der følger af en privat anvendelse af og rådighed over varebilen. Når der købes et dagsbevis til 185 kr. til biler med en totalvægt på 3001 - 4000 kg., skal virksomheden altså betale moms af den private kørsel, dvs. betale udtagningsmoms på normal vis.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-97/90, Lennartz

En afgiftspligtig købte og anvendte en bil til private formål og anvendte den efterfølgende erhvervsmæssigt og ville have fradrag. Domstolen bemærkede at det er tidspunktet for erhvervelsen af godet der er afgørende for om der består en fradragsret.

Landsskatteretsafgørelser

SKM2001.39.LSR

Landsskatteretten behandlede en sag om fradragsret for rustvogne. Der blev taget udgangspunkt i § 2 i Lovbekendtgørelse nr. 741 af 22. september 1997 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv., som har følgende ordlyd:

"Fritaget for afgift er:

..

4) ambulancer og rustvogne, der er specielt indrettet og udelukkende anvendes til ambulance- og rustvognskørsel,..."

Landsskatteretten fandt, at rustvogne ikke var omfattet af ML § 41 om momsfradrag ved anskaffelse og drift af vare- og lastmotorkøretøjer. Retten lagde herved vægt på oplysningerne om, at rustvogne blev optaget under personkøretøjer i Centralregistret for motorkøretøjer.

Retten fandt videre, at rustvogne, der var specielt indrettet og udelukkende blev anvendt til rustvognskørsel, ikke var omfattet af ML § 42, stk. 1, nr. 7 (nu nr. 6). Retten lagde herved vægt på, at sådanne køretøjer ikke var indrettet til befordring af personer, samt at de var fritaget for registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 2.

Retten fandt herefter, at momsfradrag for rustvognes anskaffelse og drift skulle opgøres efter momslovens almindelige fradragsbestemmelser, jf. ML §§ 37 - 38.

Skatterådet

SKM2008.608.SR

Ændringerne i SKM2008.354.SKAT omfatter ikke vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på over 3 ton. Det er dog Skatterådets opfattelse, at der i tilknytning til kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder i vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på over 3 ton også kan køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted uden at der er knyttet betingelser til formålet med at køre fra det skiftende arbejdssted til det faste forretningssted. Spørgsmålet besvares derfor med ja med den begrænsning, at der kun må køres lejlighedsvis mellem hjem og virksomhedens faste forretningssted for at supplere køretøjets lager af værktøj, afhentning af arbejdssedler, tegninger eller lign.