Dato for udgivelse
23 Jan 2013 08:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Apr 2012 07:52
SKM-nummer
SKM2013.66.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-568-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momsunddragelse, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, fængsel, tillægsbøde
Resumé

T var tiltalt for at have undladt at indgive momsangivelser og for at have udbetalt løn uden at indeholde skat og arbejdsmarkedsbidrag.

SKAT havde opgjort det unddragne beløb ved at tage udgangspunkt i indsætninger på T's konti.

Byretten fandt T skyldig i overensstemmelse med tiltalen og straffen blev fastsat til 3 måneders fængsel og en tillægsbøde på 432.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Reference(r)

Momslovens § 81
Kildeskatteloven § 74

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 19. april 2012, 10. afdeling nr. S-568-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Lene Brinch Sørensen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Christina Breinstrup (kst.), Michael Kistrup og M. Stassen med domsmænd

...........................

Byrettens dom af 23. januar 2012, SS 1- 27269/2011

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 8. december 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift for perioden 1. oktober - 31. december 2007 som indehaver af virksomheden H1 Transport/Import at have undladt at indgive momsangivelser, hvorved staten blev unddraget moms med 132.906 kr.

2.                

kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1

ved for perioden 1. oktober 2007 - 31. december 2007 med forsæt til skatteunddragelse, som indehaver af virksomheden H1 Transport/Import, at have udbetalt løn til ansatte uden at foretage indeholdelse af A-skat, hvorved staten blev unddraget 261.440 kr.

3.             

kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. dagældende arbejdsmarkedsbidragslovs § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b,

ved for perioden 1. oktober 2007 - 31. december 2007 med forsæt til at unddrage staten bidrag, som indehaver af virksomheden H1 Transport/Import, at have udbetalt løn til ansatte uden at foretage indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag, hvorved staten blev unddraget 37.890 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Der nedlægges endvidere i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, påstand om en tillægsbøde på ikke under 432.000 kr.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Tiltalte har anerkendt erstatningspligten. Tiltalte har godkendt erstatningskravets størrelse.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af vidnet skattefuldmægtig V.1.

Vidnet skattefuldmægtig V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

at han til dagligt arbejder i SKAT med kontrol af virksomheder og specielt moms. Han har undersøgt denne enkeltmandsvirksomhed. De modtog en politirapport fra Politiet, om at de havde modtaget oplysninger fra en bank om, at der blev overført penge fra et andet firmas konto. Politiet havde mistanke om "hvidvask" af penge.

Vidnet undersøgte sagen og konstaterede, at tiltalte ikke havde indbetalt moms i 4. kvartal 2007 og i 1. kvartal 2008. Fra bankoplysningerne kunne vidnet se, at der var sat penge ind på virksomhedskontoen i F1-bank. Det er de indbetalinger, der fremgår af bilag 1-5. Vidnet indkaldte tiltalte til et møde, men tiltalte mødte ikke op. Vidnet anmodede banken om et kontoudtog og udregnede derfra en opgørelse af moms til tiltaltes virksomhed.

Foreholdt kontoudtog, bilag 1-9, side 10, forklarede vidnet, at han gennemgik F1-bank-kontoen og beregnede en moms på 145.906 kr. på grundlag af en omsætning på 583.623 kr. Herfra trak vidnet foreløbig ansat moms på 8.000 kr. og fradrog 5.000 kr. i købsmoms som skønsmæssige fradrag. Den skyldige moms blev herefter opgjort til 132.906 kr.

Foreholdt side 16, faktura fra G1 rengøring, som vidnet modtog fra en kollega, kunne vidnet se, at beløb herfra var registreret på kontoen, som det fremgår af bilag 1-5. Ligesom fakturanummeret var anført på bankkonto.

Foreholdt samme bilag, side 18, observerede vidnet også beløb fra det omhandlede firma på tiltaltes konto på 67.312,50 kr., som var registreret på tiltaltes konto og med det anførte bilagsnummer på bankudskriften.

Opgørelsen af momsen fremgår af bilag 1-6, opgørelse af 22. oktober 2008. Beløbet er anført som 132.906 kr.

Vidnets kollega har kun været ude i firmaet G1 rengøring, da de kun har foretaget krydsrevision af dette firma. Ud fra kontoudtogene kan de se, at der er udstedt fakturaer, idet fakturanummer er anført i kontoudtoget. Det højeste fakturanummer er fakturanummer 8. Der er kun to indbetalinger, hvor de ikke kunne finde fakturanummer. Indbetalingerne er på i alt 9 indbetalinger svarende til 8 fakturaer, hvoraf fakturanummer er anført på de 7. SKAT har derfor antaget, at der er udstedt fakturaer for alle beløbene og har ansættelse af skyldige skatter og afgifter er sket ud fra dette.

Vidnet har udfærdiget bilag 1-7. Vidnet har set på omsætningen i perioden og hvilken type virksomhed, der er tale om. SKAT formoder herefter, at en omsætning på 600.000 kr. indikerer, at der har været ansatte i virksomheden. Der er tale om en skønsmæssig fordeling, som er udarbejdet efter SKATs praksis. I beregningen har man skønnet en indehaverandel på 3 måneder på i alt 90.000 kr. og at løn til andre ansatte er 473,622 kr. Herefter er arbejdsmarkedsbidrag opgjort til 37.890 kr. svarende til 8 % af 473,622 kr. Grundlaget for skat er herefter 435.733 kr., hvoraf der er beregnet 60 %, som skulle være indeholdt i A-skat. Hertil kommer skat af indehaverens løn på de 90.000 kr.

Vidnet fremsendte forslag til afgørelse til tiltalte. Der var en frist til tiltalte til eventuelle bemærkninger, som tiltalte ikke reagerede på. SKAT fremsendte herefter den endelige opgørelse til tiltalte. SKAT og vidnet hørte ikke fra tiltalte. Vidnet har aldrig set tiltalte før. Vidnet har på baggrund fra opgørelserne fra politiet, havde vidnet en mistanke om, at der var tale om, at tiltalte drev en "stråmandsvirksomhed".

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at når der udstedes en faktura, skal der svares moms, selv om der ikke er udført ydelse. Såfremt der er tale om fiktive fakturaer, vil køberen ikke få fradrag for købsmoms. Det er den eneste situation, hvor momsen ikke bliver modregnet af købsmoms.

Foreholdt bilag 1-7, sammenholdt med bilag 1-9, har vidnet ikke undersøgt, hvad der eventuelt stod på kontoen som opsparing. Vidnet forklarede, at de 30,000 kr. til indehaverens løn er skønsmæssige.

Det fremgår af bilag 1-10, side 8, at der pr. 31.12.2007 stod 435,56 kr. på kontoen.

Adspurgt af anklageren bekræftede vidnet, at man skal svare moms, selv om der eventuelt er tale om "stråmandsvirksomhed.

..."

Personlige oplysninger

Tiltalte er tidligere straffet

ved     

Byrettens dom den 13. juni 2008 efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, § 276 og bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, liste A, nr. 1 samt våbenlovens § 4, stk. 2, jf. våbenbekendtgørelse § 43, stk. 4, jf. § 14, stk. 1, nr. 9 med fængsel i 1 år. Konfiskation. Løsladt den 24. november 2008. Prøvetid 2 år. Reststraf 120 dage.

  

ved

Byrettens udeblivelsesdom den 10. marts 2010 efter straffelovens § 276, færdselslovens § 80, stk. 1 og stk. 2, § 118, jf. § 4, stk. 1 og § 72, stk. 1 samt § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1 med 6 dagbøder á 550 kr.

  

ved

Byrettens udeblivelsesdom den 25. januar 2011 efter færdselslovens § 118, jf. § 15, stk. 4, jf. § 67, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 80, stk. 1, jf. § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 2 med en bøde på 3.000 kr. Forvandlingsstraf 6 dages fængsel. Klipværdi: 1.

  

ved

Byrettens dom den 14. februar 2011 efter færdselslovens § 117, jf. § 53, stk. 1, jf. færdselslovens § 118 a, stk. 4, lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2 og § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2 og § 3, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 og liste B, nr. 13 og nr. 37, våbenbekendtgørelsens § 44, stk. 4, jf. § 15, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om registrering af køretøjer m.v. § 102, stk. 1, jf. § 73, stk. 1 og § 74, stk. 1 og ordensbekendtgørelse § 18, stk. 1, jf. § 3, stk. 1 med fængsel i 30 dage. Bøde 3.000 kr. Forvandlingsstraf 6 dages fængsel. Betinget førerretsfrakendelse i 3 år fra 1. marts 2011 til 28. februar 2014. Det har sit forblivende med prøveløsladelsen af 24. november 2008.

  

ved

Landsrettens ankedom den 1. juni 2011 efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276, jf. § 21 og våbenbekendtgørelse § 15, stk. 1, nr. 1, jf. § 44, stk. 4 med fængsel i 6 måneder. I medfør af straffelovens § 40, stk. 1, jf. § 61, stk. 2, fællesstraf med reststraffen på 120 dage ved prøveløsladelsen den 24. november 2008. Konfiskation.

  

ved

Byrettens udeblivelsesdom den 19. september 2011 efter bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 3, bilag 1, liste B, nr. 37 med en bøde på 4.500 kr. Forvandlingsstraf 8 dages fængsel.

  

ved

Byrettens dom den 27. oktober 2011 efter straffelovens § 277, jf. § 287, stk. 1, færdselslovens § 118, jf. § 105, stk. 1, jf. § 106, stk. 1, færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 72, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 811 af 28. juni 2010, § 102, stk. 1, jf. § 75, stk. 1, alt jf. tildels § 89 med fængsel i 14 dage. 8 dagbøder á 500 kr. Konfiskation.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den ..., herunder i isolation i perioden fra den ... til den ....

Rettens begrundelse og afgørelse

forhold 1

Efter bevisførelsen herunder forklaringen fra vidnet V.1 og de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte som beskrevet i anklageskriftet har undladt at indgive momsangivelser for perioden 31. december 2007 - 31. december 2007. Retten finder at kunne lægge SKATs beregninger af skyldige moms til grund. Tiltalte findes herefter skyldig i en overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 i overensstemmelse med tiltalen.

forhold 2

Efter bevisførelsen herunder forklaringen fra vidnet V.1 finder retten at kunne lægge SKATs opgørelse i sagen til grund herunder opgørelse over lønudgift og den beregnede skat. Retten finder det bevist, at tiltalte som beskrevet i anklageskriftet har undladt at foretage indeholdelse af skat i forbindelse med lønudbetaling i firmaet H1 Transport/Import i perioden 1. oktober til 31. december 2007. Tiltalte findes herefter skyldig i en overtrædelse af kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr.1 i overensstemmelse med tiltalen.

forhold 3

Efter bevisførelsen herunder forklaringen fra vidnet V.1 finder retten at kunne lægge SKATs opgørelse i sagen til grund herunder opgørelse over lønudgift og det beregnede arbejdsmarkedsbidrag. Retten finder det herefter bevist, at tiltalte som beskrevet i anklageskriftet har undladt at indeholde arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med lønudbetaling i firmaet H1 Transport/Import i perioden 1. oktober til 31. december 2007. Tiltalte findes herefter skyldig i en overtrædelse af kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk.1, nr.1 jf. dagældende arbejdsmarkedsbidragslovs § 18, stk. 2, jf. stk.1, litra b i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. l, kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 og kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1 nr. 1, jf. dagældende arbejdsmarkedsbidragslovs § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, jf. straffelovens § 89.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 432.000 kr., subsidiært fængsel i 60 dage.

Den nedlagte erstatningspåstand tages efter retsformandens bestemmelse til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med tillægsstraf af fængsel i 3 måneder. Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 432.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 11.650 kr. + moms i salær og 440,80 kr. + moms for kørsel til den beskikkede forsvarer, advokat Lene Brinch Sørensen.

........................

Østre Landsrets dom af 19. april 2012, 10. afdeling nr. S-568-12

Byrettens dom af 23. januar 2012 (SS 1-27269/2011) er anket af T med påstand om frifindelse i forhold 2 og 3.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysninger

Tiltalte har anerkendt den beløbsmæssige opgørelse.

Tiltalte har ikke ønsket at udtale sig under sagen.

Supplerende forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af vidnet V.1, der har forklaret i det væsentlige som i byretten. Han har herunder bl.a. forklaret, at beregningerne er sket i et regneark, hvor omsætningen indtastes. Der skal betales skat af overskud enten som A-skat eller for udbetalt løn. Man vil ikke kunne generere et overskud af denne størrelse alene ved rengøringsvirksomhed. I forhold til moms er det uden betydning, om virksomheden er fiktiv. Med hensyn til skat, forudsættes, at der er udbetalt løn. Hvis beløbet er gået tilbage til indehaveren, skal der ske beskatning hos denne. SKAT har taget udgangspunkt i, at tiltalte drev virksomhed.

Personlige forhold

Tiltalte har ikke været frihedsberøvet under sagen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten finder landsretten, at det kan lægges til grund, at tiltalte har udøvet virksomhed under anvendelse af ansatte. Herefter og af de grunde, der er anført i dommen, findes tiltalte skyldig efter anklageskriftet i det omfang dommen er påanket.

Straffen findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.