Dato for udgivelse
05 Feb 2013 13:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Jan 2012 12:53
SKM-nummer
SKM2013.91.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
SS 4-14106/2011
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Chokoladeafgift, mineralvandsafgift, colabøde, gentagelse, frakendelse, næringsbrev
Resumé

T havde i 4 år drevet forretning. SKAT kom på uanmeldt besøg i forretningen i 2010, og T kunne ikke fremvise kvitteringer for de afgiftspligtige varer, her sodavand og chokolade.

Byretten fandt T skyldig efter anklageskriftet og bøden blev, da det var en 4. gangs overtrædelse fastsat til 30.000 kr.

T blev endvidere frakendt retten til at drive erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, og fødevareengrosvirksomhed, samt retten til at være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond, der driver virksomhed omfattet af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder. Frakendelse blev fastsat til 2 år.

Ved Landsretten frafaldt T anken og anklagemyndigheden frafaldt kontraanken.

Reference(r)

Chokoladeafgiftsloven § 26
Mineralvandsafgiftsloven § 21

Henvisning

-


Byrettens dom af 16. januar 2012, SS 4-14106/2011

Parter

 Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Bjørn Caning, besk.)

Sagens baggrund

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 27. juni 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.            

mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 12, stk. 3 og stk. 4

ved som konstateret af SKAT den 25. februar 2010 i forretningen H1, hvor 712 liter mineralvand var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, samt ikke at have kunne forevise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de omhandlede varer.

2.                

chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 12, stk. 5 og § 13, stk. 2,

ved som konstateret af SKAT den 25. februar 2010 i forretningen H1, hvor 58,5 kg chokolade og sukkervarer var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvittering for de afgiftspligtige varer, samt ikke at have kunne forevise et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de om-handlede varer.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 37.500 kr.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af § 11, stk. 1 og stk. 2, i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder i et af retten fastsat tidsrum frakendes retten til at drive erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, og fødevareengrosvirksomhed, samt retten til at være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver offentlig godkendelse eller en fond, der driver virksomhed omfattet af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnet V.1.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte forklarede, at han i 4 år har drevet forretningen H1 som en personlig drevet forretning. Han var ikke i forretningen den 25. februar 2010, da kontrollen blev indledt, men han blev tilkaldt. Der var en medarbejder fra SKAT og 13-14 politibetjente i forretningen, da han kom til stede. Han bekræftede, at det godt kunne passe, at han havde 712 liter mineralvand til salg i forretningen. Han blev spurgt, om han havde følgesedler eller kvitteringer for disse varer i forretningslokalet. Han var ikke i forretningen, da varerne blev leveret. De var blevet leveret samme dag, som kontrollen fandt sted. Han fik kvitteringen samme dag om aftenen. Han bekræftede, at han ikke havde nogen dokumentation, som han kunne forevise SKAT, da kontrollen blev udført. Han havde nogle sodavand i forvejen, og han havde fået leveret nogle nye sodavand, og han fik først kvittering for de nye sodavand om aftenen. Han bekræftede, at han til SKAT sagde, at han ville ringe og skaffe kvitteringen om lidt. Han ringede til leverandøren samme aften og sagde, at han manglede kvittering på disse sodavand. Han fik kvitteringen ca. 10 minutter efter, SKAT var gået. Nærmere adspurgt forklarede han, at han ikke kunne huske, hvornår på dagen kontrollen fandt sted. Han fik kvitteringen omkring kl. 22.30 - 22.45 om aftenen. Forespurgt, om han fører nogen kasserapport, forklarede han, at det gør han faktisk, men der var det uheldige den dag, at han manglede papir til kasserapporten. Han foretog ikke afstemning af kassebeholdning.

Tiltalte forklarede vedrørende forhold 2, at han talte med SKAT om de 58,5 kg. chokolade og sukkervarer: Adspurgt hvad det var for en type varer, forklarede han, at skattemedarbejderen kiggede på kvitteringen, som han foreviste. Tiltalte forklarede nu, at han er analfabet.

Af anklageren forevist bilag 6g, forklarede han, at han kunne læse den side. Det var en sådan kvittering, han foreviste SKAT. Skattemedarbejderen sagde ikke noget til denne faktura. Han kunne ikke huske helt, hvad der blev sagt. Tiltalte forklarede nu, at skattemedarbejderen tog kvitteringen og en pose slik og spurgte, hvor den pose var opført på fakturaen. Skattemedarbejderen mente, at det skulle være mere præcist angivet, hvad for en slags pose f.eks. Haribo slik, der var opført på fakturaen. Skattemedarbejderen sagde, at det skulle være helt præcist angivet, hvad det var for en vare. Han har tidligere forevist kvitteringer for SKAT, der fotograferede den, og der var på det tidspunkt ikke noget problem. Han bekræftede, at der heller ikke specifikt i forhold til chokolade og sukkervarer var ført kasserapport og foretaget afstemning.

Adspurgt af forsvareren, forklarede han, at den kvittering, som han fik senere den 25. februar 2010, nu er fremlagt som bilag nr. 6b. Han tog næste dag kl. 9 til SKAT i ... og indleverede en kopi af denne kvittering. Tiltaltes medarbejder, der havde været til stede i forretningen dagen før, var med, da han afleverede den. Der blev taget en kopi af kvitteringen, og siden har han ikke hørt fra SKAT.

Forevist bilag 6g, bekræftede han, at det var den faktura, der blev forevist SKAT i butikken. Forevist bilag 6h forklarede han, at de også kiggede på den faktura og fakturaen i bilag 6e. Det er meget forskelligt, hvor hurtigt varerne sælges. Man vil aldrig kunne gå ind i forretningen og se et stykke papir, der angiver et varelager, der svarer helt til det, han har på hylderne.

Han kommer fra Libanon. Han har gået i skole indtil til 2. klasse. Han har lært en lille smule i Danmark, men stoppede med det. Han er gift. Han har ingen børn. Hans kone arbejder ikke. Han har nogle medarbejdere til at hjælpe sig.

...

Tiltalte forklarede supplerende vedrørende bøden på 10.000, som vedrørte et kontrolbesøg den 17. april 2007, at SKAT under kontrolbesøget bad om at se hans mappe med regninger. Han oplyste da, at han ikke havde den i forretningen, fordi den lå hos hans revisor. Han havde på det tidspunkt lige overtaget forretningen, og han havde også overtaget den revisor, som havde bistået den tidligere ejer af forretningen. Derfor kendte han ikke revisorens navn og adresse. Tiltalte forklarede endvidere vedrørende fødevaremyndighedernes kontrolbesøg den 20. januar 2011, hvor de konstaterede, at temperaturen blev målt til 15 °C i en køleboks, hvor han opbevarede fødevarer, som skulle opbevares ved 5° C, at strømmen var gået i hele bygningen den pågældende dag. Der havde været strømafbrydelse i 20 minutter.

..."

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at han den 25. februar 2010 stod for at foretage kontrol i forretningen H1. Han var sammen med nogle politibetjente, og de var i alt 5-6 personer. Kontrollen fandt sted om aftenen. De konstaterede, at de 712 mineralvand var til stede. Der var ikke nogen faktura på dem. De fik oplyst af tiltalte, at disse sodavand var blevet leveret samme dag, men leverandøren havde ikke efterladt en faktura. Tiltalte viste en anden faktura fra samme leverandør, der vist hed G1 ApS. Dagen efter mødte tiltalte op hos SKAT og fremviste en faktura på de sodavand, som der ikke havde været faktura på dagen før. Efter loven skal man på stedet kunne forevise faktura. Baggrunden er, at det har vist sig, at der findes et antal leverandører, der på bestilling gerne vil levere en faktura efterfølgende. Derfor har man indsat som krav i loven, at fakturaen altid skal være til stede sammen med varen. Det så ikke så godt ud med det forskriftsmæssige regnskab. Der var kun ganske lidt. Vidnet kunne konstatere, at der ikke var ført en kasserapport, og det kunne ikke dokumenteres, at der blev foretaget daglige kasseafstemninger. Forespurgt, om der forefandtes nogen kasserapport af ældre dato, forklarede vidnet, at han ikke huskede det, men at han ville se i sin sagsfremstilling af 31. marts 2010.

Herefter foreholdt bilag 4, side 3, afsnit 3 og 4, forklarede han, at man altid beder indehaveren om at fremlægge kasseregnskab. Han vedstod i øvrigt oplysningerne i bilag 4, side 3, afsnit 3 og 4. Det er en betingelse, at alle kontante bevægelser bliver registreret. Der skal være registreret dagens startbeholdning, og på det grundlag kan man gøre kassen op og lave en kasseafstemning. Dette skal føres ind i en kasserapport, og det danner grundlag for virksomhedens bogholderi. Han kunne ikke huske, om der var slået noget ind på kasseapparatet den dag. Vidnet så ikke nogen form for kasserapport.

Adspurgt af forsvareren, forklarede han, at forretningen var åben, da de kom. Kasseafstemning skal ikke være foretaget for den pågældende dag, før der er lukket.

På ny adspurgt af anklageren vedrørende forhold 2, forklarede vidnet, at der ved kontrollen af disse varer blev forevist en faktura på nogle slik-varer, herunder chokolade. Leverandøren hed G2 ApS.

Forevist bilag 6g, forklarede han, at det meget vel kunne være den faktura, der var blevet forevist. Den opfylder ikke kravene efter loven, fordi "Haribo 300 gr" ikke er en specifikation af, hvilke varer der er solgt. Haribo har mindst 50 forskellige slags slik, og regningen specificerer derfor ikke, hvilken slags slik der er solgt. Derfor afviste han dokumentationen.

Forevist bilag 6e-6h, forklarede han, at han ikke kunne huske, om det var de papirer, han fik forevist. Han huskede ikke, hvor mange fakturaer vedrørende slik og chokolade, han fik forevist. De fremlagte fakturaer kunne ikke dokumentere, hvad der var leveret.

Forevist bilag 4, side 6, forklarede han, at det er denne type specifikation, de kræver. Ellers kan de ikke se sammenhængen mellem den fremlagte dokumentation og de tilstedeværende varer.

Adspurgt af forsvareren, forklarede han, at han ikke huskede, hvornår kontrollen var afsluttet. Tiltalte nævnte, at han ville prøve at fremskaffe en faktura. Han kunne ikke huske, om tiltalte tilbød at fremlægge noget senere samme aften.

For så vidt angår sodavand blev det oplyst, at der ikke var leveret faktura sammen med varen. For så vidt angår slik og chokolade blev der fremlagt fakturaer, men SKAT ville ikke godkende dem som fyldestgørende dokumentation. Han mente, at der var pantmærker på flaskerne. Hvis det er varer, der er påtrykt en primær pantmærkning, er det en lille indikator for, at der er betalt afgift. Hvis der som her er tale om varer, der er påsat sekundær pantmærkning, er det overhovedet ikke nogen indikator for, om der er betalt afgift. Adspurgt, hvorvidt det ville have gjort nogen forskel, hvis den faktura, som tiltalte afleverede til SKAT næste dag, havde været til stede under kontrolbesøget aftenen før, forklarede vidnet, at det med stor sandsynlighed ikke ville have været godt nok. SKAT kender G1 ApS, og virksomheden er kendt for ikke at betale mineralvandsafgift. Efter mineralvandsafgiftsloven hæfter den, der er i besiddelse af varerne for, at der er betalt mineralvandsafgift.

Det fremgår af regnskabsbestemmelser i chokoladeafgiftsloven, at der skal foreligge relevant dokumentation i forretningen. Det er SKATs fortolkning, at der skal foreligge tilstrækkelig specifikation til, at varerne kan identificeres.

Forevist bilag 6g, forklarede han, at "180 Haribo 300 gr" formentlig er Haribo slikposer á 300 gram. Han vidste ikke, om de varer, der blev optalt, var identiske med dem, der fremgik af faktura bilag 6g. Det er et problem, hvis papirerne viser indkøb af mindre mængde varer end det, der findes i forretningen. Det ville ikke være et problem, hvis man kan se, at der for 2 måneder siden er købt f.eks.10 poser Haribo Gummix, og der er 4 poser Haribo Gummix tilbage. Men i dette tilfælde, er der ikke forevist nogen fakturaer på Haribo Gummix.

..."

Personlige oplysninger

Tiltalte er tidligere straffet

ved

udenretlig bødevedtagelse af 27. juli 2007 efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. og lov om afgift af mineralvand med en bøde på 10.000 kr.

  

ved

udenretlig bødevedtagelse af 29. januar 2009 efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. og lov om afgift af mineralvand med en bøde på 20.000 kr.

  

ved

udenretlig bødevedtagelse af 4. maj 2009 efter fødevareloven med en bøde på 10.000 kr.

  

ved

udenretlig bødevedtagelse af 28. juli 2009 af 2 bøder efter fødevareloven med to bøder på hver 5.000 kr.

  

ved

udenretlig bødevedtagelse af 7. april 2010 efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. med en bøde på 12.500 kr.

  

ved

udenretlig bødevedtagelse af 4. april 2011 efter fødevareloven med en bøde på 5.000 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har bekræftet, at han ikke kunne forevise følgeseddel i butikken under kontrolbesøget vedrørende de pågældende mineralvand. Det forhold, at han næste dag kunne forevise en følgeseddel på varerne findes ikke at have betydning for sagen. Tiltalte har endvidere bekræftet, at han ikke den dag havde foretaget kasseafstemning, og at han ikke foretog afstemning af kassebeholdning. Tiltalte har i retten forevist den faktura af 26. januar 2010, der skulle vedrøre de chokolade- og sukkervarer m.m., som er omfattet af forhold 2, og oplyst, at han tillige under kontrolbesøget den 25. februar 2010 foreviste samme faktura for SKAT.

Vidnet V.1 har forklaret, at han ikke vil afvise, at det var den faktura, der blev forevist under besøget. Retten finder, at den i bilag 6g fremlagte faktura ikke er egnet til at godtgøre, at der for de varer, der forefandtes i forretningen, forelå følgeseddel og kvittering, idet varerne ikke er tilstrækkelig detaljeret angivet i den pågældende faktura.

Retten finder det således bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen i forhold 1 og 2.

Straffen fastsættes til en bøde på 30.000 kr., jf. mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 12, stk. 3 og 4, og chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 12, stk. 5 og § 13, stk. 2. Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at det er 4. gang, tiltalte findes skyldig i overtrædelse af mineralvandsafgiftsloven og/eller chokoladeafgiftsloven.

Da tiltalte således er fundet skyldig i at have overtrådt afgiftslovene for fjerde gang, og da tiltaltes forklaring om, hvorledes han foreviste en mangelfuld følgeseddel, og hvorledes han ikke var i besiddelse af materialer til at kunne føre kasserapport og i øvrigt ikke foretog kasseafstemning, efterlader indtryk af, at tiltalte reelt ikke gør en effektiv indsats for at overholde reglerne, tages anklagemyndighedens påstand om rettighedsfrakendelse til følge.

Varigheden af rettighedsfortabelsen fastsættes til 2 år.

Thi kendes for ret

Tiltalte T straffes med bøde på 30.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Retten til at drive erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, og fødevare-engrosvirksomhed, samt retten til at være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond, der driver virksomhed omfattet af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder, frakendes tiltalte for 2 år.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 13.000,00 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Bjørn Caning.