Dato for udgivelse
05 Feb 2013 13:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Sep 2012 13:19
SKM-nummer
SKM2013.92.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-2277-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, momssvig, urigtige, fakturaer, underskrift
Resumé

T1 var tiltalt for at have udskrevet 23 fakturaer med urigtigt indhold som uretmæssigt gav et momsfradrag på i alt 3.021.155 kr.

T1 forklarede at han havde stiftet et selskab med sin bror efter at han tilfældigt havde mødt en mand som opfordrede ham til at etablere selskabet som en let måde at tjene penge på. T1 forklarede at han havde fået penge af manden for at underskrive fakturaerne og hæve penge på sit selskabs konto og aflevere til ham. Selskabet havde aldrig indkøbt maskiner, værktøj o.lign. eller i øvrigt udført fysisk arbejde.

Byretten fandt T1 skyldig i forsætlig momssvig. Den bemærkede at det i relation til momslovens § 81, stk. 4, er uden betydning, om det var T1, der rent faktisk udskrev de pågældende fakturaer, idet T1 under alle omstændigheder accepterede udstedelsen heraf. Straffen blev fastsat til en tillægsstraf af fængsel i 1 år. Byretten lagde vægt på forholdets karakter og størrelsen af det unddragne beløb.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Straffeloven § 289
Momsloven § 81
Straffeloven § 89

Henvisning

-


Østre Landsret dom af 21. september 2012, 10. afdeling nr. S-2277-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1
(advokat Poul Erik Petersen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Michael Kistrup, Dorthe Wiisbye og Karen Moestrup Jensen (kst.) med domsmænd

..............................

Byrettens dom af 20. juni 2012, SS-4848/2012

Sagens baggrund

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 20. februar 2012.

De tiltalte er tiltalt for

1.

Tiltalte T1

overtrædelse af straffelovens § 296, stk. 1 nr. 2,

idet tiltalte ved stiftelsen af sit firma H1 Entreprise ApS, den 22. januar 2008 gav urigtige eller vildledende oplysninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen omkring anpartskapitalen, ved at anpartskapitalen ikke var til stede ved anmeldelsen og alene blev indbetalt proforma, idet tiltalte i forbindelse med stiftelsen af firmaet lånte anpartskapitalen af en ham ukendt långiver gennem sin bror T2, og umiddelbart efter stiftelsen hævede anpartskapitalen fra firmaets konto, for herefter at tilbagebetale beløbet til långiver, ligeledes gennem sin bror, T2.

2.

Tiltalte T1

overtrædelse af straffelovens § 289, stk. 1, jf. momslovens § 81, stk. 4, 1. pkt.,

ved for perioderne 2. og 3. kvartal 2008 som led i virksomheden H1 Entreprise ApS, og som direktør herfor med forsæt at have udstedt 7 fakturaer med et urigtigt indhold til virksomheden G1 Byg ApS og 16 fakturaer med urigtigt indhold til virksomheden G2 Trading v/LB, idet der ikke er leveret varer til G1 Byg ApS og G2 Trading v/LB i overensstemmelse med fakturaerne, i hvilken forbindelse fakturaerne var egnede til uretmæssigt at danne grundlag for opgørelse af et momsfradrag for G1 Byg ApS på 577.405 kr. og for G2 Trading v/LB på 2.443.750 kr., hvorefter der i alt er udskrevet 23 fakturaer, der alle var egnede til uretmæssigt at danne grundlag for et momsfradrag på samlet 3.021.155 kr.

subsidiært

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1 pkt.,

ved for perioderne 2. og 3. kvartal 2008 som led i virksomheden H1 Entreprise ApS, , og som direktør herfor med fortsæt til at unddrage statskassen afgift, at have undladt at angive størrelsen af selskabets momstilsvar, i hvilken forbindelse tilsvaret blev skønsmæssigt fastsat af SKAT til 10.000 kr. for perioden 2. kvartal 2008 og til 12.000 kr. for perioden 3. kvartal 2008, uagtet at momstilsvaret rettelig var 1.335.925 kr. for 2. kvartal 2008 og 2.107.105 kr. for 3. kvartal 2008, hvorved statskassen blev unddraget i alt 3.374.655 kr. i moms.

3.

Tiltalte T2

overtrædelse af straffelovens § 296, stk. 1 nr. 2.,

idet tiltalte ved stiftelsen af sit firma H2 Byg ApS, den 15. august 2008 gav urigtige eller vildledende oplysninger til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen omkring anpartskapitalen, ved at anpartskapitalen ikke var til stede ved anmeldelsen og alene indbetalt proforma, idet tiltalte i forbindelse med stiftelsen af firmaet lånte anpartskapitalen af en bekendt, og umiddelbart efter stiftelsen hævede anpartskapitalen fra firmaets konto, for herefter at tilbagebetale beløbet til långiver.

4.

Tiltalte T2

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 4, 1 pkt., ved for perioden 4. kvartal 2008 som led i virksomheden H2 Byg ApS, og som direktør herfor med forsæt at have udstedt 3 fakturaer med urigtigt indhold til virksomheden G1 Byg ApS, idet der ikke er leveret varer til G1 Byg ApS i overensstemmelse med fakturaerne, i hvilken forbindelse fakturaerne var egnede til uretmæssigt at danne grundlag for opgørelse af et momsfradrag for G1 Byg ApS på 892.500 kr.

subsidiært

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1 pkt.,

ved for perioden 4. kvartal 2008 som led i virksomheden H2 Byg ApS, og som direktør herfor med fortsæt til at unddrage statskassen afgift, at have undladt at angive størrelsen af selskabets momstilsvar, i hvilken forbindelse tilsvaret blev skønsmæssigt fastsat af SKAT til 8.000 kr., uagtet at momstilsvaret rettelig var 892.500 kr., hvorved statskassen blev unddraget 884.500 kr. i moms.

Påstande

Anklagemyndigheden har over for tiltalte T1 nedlagt endelig påstand om frifindelse i forhold 1 og domfældelse i overensstemmelse med den principale tiltale i forhold 2.

Anklagemyndigheden har over for tiltalte T2 nedlagt endelig påstand om frifindelse i forhold 3 og domfældelse i overensstemmelse med den principale tiltale i forhold 4.

Anklagemyndigheden har over for begge de tiltalte nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere taget forbehold for senere at gøre et erstatningskrav gældende mod de tiltalte for statens tab af de nævnte momsbeløb.

De tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af de tiltalte og vidnet V.1.

Tiltalte T1 har til retsbogen den 13. juni 2012 afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte T1 forklarede, at han ikke havde erfaring med drift af et selskab, da han stiftede H1 Entreprise ApS. Ideen til at stifte selskabet fik han fra en mand, han mødte i det tidligere X-hus, hvor han på daværende tidspunkt arbejdede i forbindelse med en ombygning. Tiltalte kender ikke navnet på denne mand, og han har ikke noget kendskab til, om manden har tilknytning til andre selskaber, der er involveret i denne sag.

Manden spurgte tiltalte, om han var interesseret i at starte eget firma, og de drøftede dette. Tiltalte ved ikke, hvorfor firmaet skulle være i selskabsform. Manden sagde til tiltalte, at han skulle rette henvendelse til en mand ved navn RH, der kunne bistå med at stifte selskabet. Tiltalte talte med manden om, at manden kunne skaffe arbejdsopgaver, og at tiltaltes selskab kunne sælge dette arbejde videre med fortjeneste. Tiltalte har ikke talt med G1 Byg ApS eller personer fra dette selskab om oprettelse af et selskab. Han drøftede kun dette med manden, og efterfølgende bistod RH med at få selskabet oprettet.

Tiltalte havde et møde med RH inden stiftelsen, hvor han fik information herom. RH stod for det hele i forbindelse med stiftelsen. Tiltalte ved ikke, hvordan f.eks. momstilmeldingen af selskabet kom i stand, men han regner med, at RH stod for det. Tiltalte havde ikke selv noget kendskab til moms og skat i forbindelse med drift af en virksomhed. Tiltalte havde 125.000 kr. med i kontanter til RH, da selskabet skulle stiftes.

Det kostede 125.000 kr. at oprette selskabet, og pengene hertil lånte han af en af sin bror T2s bekendte. Tiltalte vil ikke fortælle, hvem denne bekendt af hans bror er, men personen kommer ikke fra G1 Byg ApS. Manden, som tiltalte havde mødt i X-huset, havde sagt, at beløbet på 125.000 kr. skulle indbetales i selskabet, men at det var lovligt at trække pengene ud af selskabet igen, når det var stiftet. Han hævede 122.500 kr. på selskabets konto den 31. januar 2008 og afleverede dem til T2.

H1 Entreprise ApS oprettede en konto i F1-bank. Det var kun tiltalte, der kunne hæve på kontoen. Han havde ikke noget hævekort hertil.

Forevist 16 fakturaer udstedt til G2 Trading (bilag 3-3-1 til 3-3-9, bilag 3-3-11 og bilag 3-3-13 til 3-3-18) bekræftede tiltalte, at han har underskrevet disse fakturaer.

Forevist 7 fakturaer udstedt til G1 Byg ApS (bilag 3-4-2 til 3-4-8) bekræftede tiltalte, at han har underskrevet disse fakturaer.

For så vidt angår faktura nr. 0365 (bilag 3-3-1) forklarede tiltalte, at han ikke husker, at han har underskrevet denne. Han bestrider dog ikke, at det er ham, der har underskrevet den. Tiltalte har hverken solgt maskiner eller værktøj til G2 Trading, som angivet i fakturaen. Det er ikke tiltalte, der har printet denne eller nogen af de øvrige fakturaer ud, og han ved ikke, hvem der har gjort det.

Tiltaltes underskrivelse af fakturaer foregik på den måde, at den mand, han havde mødt i X-huset, kom med fakturaerne og bad tiltalte om at underskrive. Det skete omkring 4 gange, og tiltalte underskrev de fakturaer, som manden havde med. Et par af gangene kom der dog en anden mand med fakturaerne. Tiltalte ved heller ikke, hvem denne mand er. Dengang undrede tiltalte sig ikke over, at han skulle underskrive fakturaerne, og han var ikke klar over, hvor store beløb han skrev under på at have modtaget, idet han ikke læste fakturaerne igennem. Tiltalte så, hvad der stod på de fakturaer, der lå øverst, men han så ikke på de øvrige. Tiltalte underskrev fakturaerne med det samme, når manden kom med dem.

Tiltalte troede, at han havde fået en mulighed for at tjene nogle lette penge ved at sælge arbejdsopgaver videre og få en fortjeneste herved, og at han skrev under på en udført arbejdsopgave. Han følte sig ikke presset af manden til at skrive under. Tiltalte var imidlertid meget presset af andre ting i sit liv dengang, og han havde brug for at tjene nogle penge, da der var nogen andre, end de i denne sag involverede, der mente, at han skyldte dem penge. Han skulle også være far i denne periode. Efterfølgende kan han godt se, at det var mærkeligt, at han skulle underskrive fakturaerne.

Forevist faktura nr. 0378 (bilag 3-3-3) forklarede tiltalte, at han en enkelt gang tænkte over, at det var et stort beløb han skrev under på at havde modtaget, og at det muligvis var ved underskrivelsen af denne faktura. Tiltalte lagde ikke mærke til, om fakturaerne var udstedt til G1 Byg ApS eller G2 Trading. Han har heller ikke bemærket, at typografien på fakturaerne til hver af de to firmaer var lidt forskellig.

Foreholdt afhøringsrapport af 26. november 2009 (bilag 36-8-1) side 3 sidste afsnit og side 4, 1. afsnit, de 4 første linjer, bekræftede tiltalte, at det var sådan, at hans kontakt med den mand, han havde mødt i X-huset, foregik.

Forevist fakturaer af 16. og 23. juli 2008 fra G1 Byg ApS til H1 Entreprise ApS (bilag 3-5 og 3-6) forklarede tiltalte, at han ikke kan huske at have set disse.

Forevist kontoudskrift af 30. juni 2008 fra H1 Entreprise ApS´s konto (bilag 33-3-1) forklarede tiltalte, at der den 11. juni 2008 gik et beløb på 231.875 kr. ind på kontoen fra G1 Byg ApS. Det var tiltalte, der over tre gange hævede beløbet igen, og afleverede det til den mand, han havde mødt i X-huset. Tiltalte forstod det sådan, at pengene var for arbejde, der skulle udføres, og som tiltalte havde solgt videre. Det var ligeledes tiltalte, der foretog de senere hævninger, efter at G2 Trading den 18., 24. og 30. juli 2008 havde foretaget delbetalinger til hans konto. Beløbene blev hævet over flere gange, og måske var årsagen hertil, at pengene skulle bestilles i banken, men tiltalte husker det ikke. Disse penge blev også afleveret til manden, som tiltalte havde mødt i X-huset. Nogle få gange sendte manden dog en anden mand, som tiltalte gav pengene til, og i de tilfælde havde tiltalte forinden fået besked om, at der ville komme en anden. Tiltalte troede også, at disse delbetalinger fra G2 Trading vedrørte arbejde, som han skulle sælge videre.

Tiltalte fik i alt omkring 33.000 kr. for at underskrive fakturaerne og hæve penge på sit selskabs konto og aflevere til manden, han havde mødt i X-huset.

H1 Entreprise ApS har aldrig indkøbt maskiner, værktøj el.lign., ligesom selskabet aldrig har solgt maskine, værktøj el.lign. eller i øvrigt udført fysisk arbejde.

Tiltalte kender ikke hverken LB, HJ eller SB. Han har mødt MJ i sin omgangskreds, men han kender ham ikke. MJ har ikke afleveret nogle fakturaer til tiltalte, og tiltalte har heller ikke afleveret fakturaer til MJ. Foreholdt at MJs fingeraftryk findes på en af fakturaerne har tiltalte ingen forklaring på.

Foreholdt rapport af 9. april 2010 vedrørende undersøgelse af harddisk (bilag 38-3) forklarede tiltalte, at harddisken blev fundet hos T2. Tiltalte ved ikke, hvor den stammer fra. Den faktura, der blev fundet på harddisken, er ikke en af de fakturaer, som tiltalte har underskrevet. Han husker, at han på et tidspunkt fik en USB-nøgle, og at han skulle maile en faktura, der lå herpå. Måske er denne faktura havnet på harddisken ved det tilfælde. Tiltalte har aldrig selv udskrevet fakturaer.

Tiltalte blev på et tidspunkt kontaktet af SKAT, der oplyste, at han skulle indberette moms. Han svarede hertil, at der ikke var nogen aktivitet i H1 Entreprise ApS, og at der derfor ikke var noget at indberette. Der blev aldrig udarbejdet regnskaber i selskabet, og tiltalte var ikke klar over, at han skulle have haft en revisor til at bistå hermed. Der er heller ikke indberettet skat i selskabet, idet der ikke har været nogen aktivitet i selskabet.

Tiltalte er uddannet landmand og har i øvrigt arbejdet i byggebranchen. Da han arbejdede i det gamle X-hus, var han ansat i et firma.

..."

Tiltalte T1 har til retsbogen den 20. juni 2012 afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte T1 forklarede supplerende, at han kunne genkende vidnet LB som værende den mand, tiltalte mødte i X-huset.

..."

Tiltalte T2 har til retsbogen den 13. juni 2012 afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte T2 forklarede, at han fik ideen til at stifte et selskab fra T1. Han havde aldrig tidligere haft et selskab, og han havde intet kendskab til drift heraf. Tiltalte arbejdede på daværende tidspunkt som pædagogmedhjælper, og han har også arbejdet som håndværker. Han etablerede selskabet, fordi han troede, at det ville være en let måde at tjene penge på. Han ved ikke, hvorfor firmaet skulle være i selskabsform. Hans tanke med selskabet var, at han skulle være mester og have ansatte håndværkere.

Tiltalte vil ikke sige, hvem det var, der lånte T1 penge til at stifte T1s selskab for. Der er tale om en af tiltaltes venner, som ikke i øvrigt er involveret i denne sag og intet har med G1 Byg ApS at gøre.

Tiltalte havde 125.000 kr. med i kontanter til RH, da tiltaltes selskab skulle stiftes.

Forevist kontoudskrift nr. 4 fra tiltaltes selskabs konto i F1-bank (bilag 33-2-3) forklarede tiltalte, at det er de beløb, der blev hævet, som han anvendte hertil.

Forevist faktura nr. 0558, faktura nr. 0564 og faktura nr. 0575 (bilag 3-3 til 3.5) forklarede tiltalte, at han ikke har set disse fakturaer før, at politiet viste ham dem. Han har således heller ikke underskrevet dem. Tiltalte havde talt med T1 om modtagelse af fakturaer, men tiltalte så aldrig nogen fakturaer. Tiltalte har ikke givet sit selskabs kontooplysninger til andre end RH.

Forevist kontoudskrift nr. 6 fra tiltaltes selskabs konto i F1-bank (bilag 33-2-3) forklarede tiltalte, at det var en mand fra ...1, der fortalte tiltalte, at beløbene på 129.937,50 kr., 82.406,25 kr. og 146.812,50 kr. ville blive indsat på kontoen. Tiltalte ved ikke, hvad manden hedder, men han var lille og kraftig og havde en lang hestehale. Det var T1, der havde sagt, at tiltalte skulle køre til ...1 og tale med denne mand. Tiltalte fik at vide, at pengene var forskud for noget nedrivningsarbejde, som tiltaltes selskab skulle udføre. Tiltalte ved ikke, om det er sædvanligt at få betaling på forskud for denne slags arbejde. Tiltalte har ikke givet sit selskabs kontooplysninger til et firma, der hedder G3 Service ApS. Tiltalte undrede sig ikke over, hvorfra manden fra ...1 havde adgang til selskabets kontooplysninger. Tiltalte har beskrevet manden fra ...1 for T1, og T1 sagde hertil, at det ikke lød som om, at det var den samme mand, som T1 havde mødt i X-huset.

Tiltalte fik at vide af manden, at han skulle hæve pengene igen i forskellige banker. Det er kun tiltalte, der har hævet penge på kontoen. Pengene skulle anvendes således, at tiltalte skulle købe maskiner for en del af dem, mens nogle polakker skulle have en anden del heraf for udført arbejde. Endelig skulle den resterende del af pengene ind i en postboks. Han brugte nok omkring 100.000 kr. på maskiner og løn til polakkerne. Maskinerne blev købt kontant i forskellige byggemarkeder. Polakkerne var den pågældende mands sjak. Tiltalte syntes ikke dengang, at det var underligt, at det var ham, der betalte polakkerne. Tiltalte har aldrig selv fået nogen penge selv for dette. Han kunne ikke i situationen se, at der var noget galt i det, han gjorde, og han tænkte ikke på at gøre andet end det, han havde fået besked på.

Det er korrekt, at politiet fandt en harddisk ved ransagningen af tiltaltes bopæl. Det er ikke tiltaltes harddisk, og tiltalte er ikke klar over, hvorfor den lå hos ham. Han mener, at harddisken tilhører hans tidligere kæreste. Tiltalte havde også ladet sine brødre opmagasinere ting hos sig, så der lå generelt mange ting hos ham. Tiltalte havde ikke noget kendskab til, hvad der lå på harddisken, og han ved ikke, hvordan man skriver en faktura.

Forevist faktura 0860, faktura 0894 og faktura 0915 (bilag 38-3) forklarede tiltalte, at han ikke har noget kendskab til disse. Han kender heller ikke noget til det arbejde, der ligger til grund for fakturaerne.

Han fik aldrig ansat nogen medarbejdere i sit selskab, ligesom han heller ikke tjente penge. Tiltalte kunne ikke overskue, hvordan han skulle gribe det an, og det blev derfor ikke til noget. Hver gang han modtog nogle papirer fra SKAT, lagde han dem i en skuffe uden at forholde sig til indholdet.

..."

Tiltalte T2 har til retsbogen den 20. juni 2012 afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte T2 forklarede supplerende, at han ikke genkendte nogen af de personer, der var indkaldt til at afgive vidneforklaring i dag.

..."

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at han er ansat hos SKAT. Han har været med på sagskomplekset vedrørende G1 Byg ApS fra starten.

Om indledningen på sagen forklarede vidnet, at SKAT blev opmærksom på, at G1 Byg ApS og G2 Trading havde modtaget mange fakturaer vedrørende køb af maskiner og værktøj, hvor der var betalt kontant, selvom der var tale om store beløb. Ligeledes blev SKAT opmærksom på, at G1 Byg ApS solgte maskiner og værktøj til G2 Trading, og at G2 Trading videresolgte disse til en række leasingselskaber, hvorefter G1 Byg ApS indgik leasingkontrakter med leasingselskaberne om leasing af samme maskiner og værktøj. Ved gennemgangen af en række fakturaer udstedt til de forskellige leasingselskaber viste det sig, at der var anført ikke eksisterende serienumre på maskiner, som blev solgt til leasingselskaberne, hvilket tydede på, at maskinerne ikke eksisterede.

Vidnet forklarede, at fakturaerne fra H1 Entreprise ApS og H2 Byg ApS blev fundet i G2 Tradings regnskabsmateriale og i G1 Byg ApS´s regnskabsmateriale. SKAT har konstateret, at G1 Byg ApS og G2 Trading har trukket momsen fra fakturaerne fra i sine momsregnskaber.

Forevist udskrift af SKATs momssystem for H1 Entreprise ApS for perioderne 2., 3. og 4. kvartal 2008 (forhold 27, bilag 22-1) og SKATs momssystem for H2 Byg ApS for perioderne 4. kvartal 2008 og for 1. og 2. kvartal 2009 (forhold 32, bilag 22-1) forklarede vidnet, at selskaberne ikke har sendt momsangivelser ind, og der derfor er blevet lagt foreløbige angivelser ind.

..."

Oplysningerne i sagen

Vedrørende tiltalte T1 er der dokumenteret fra fakturaer fra H1 Entreprise ApS til henholdsvis G2 Trading v/LB og G1 Byg ApS.

Der er endvidere dokumenteret fra kontoudskrifter fra H1 Entreprise ApS´s erhvervskonto i F1-bank, ligesom der er dokumenteret fra fakturaer fra G1 Byg ApS af 16. og 23. juli 2008 til H1 Entreprise ApS vedrørende blandt andet leje af biler og maskiner.

Vedrørende tiltalte T2 er der dokumenteret fra fakturaer fra H2 Byg ApS til G1 Byg ApS.

Der er endvidere dokumenteret fra kontoudskrifter fra erhvervkontoen for selskabet H2 Byg ApS.

Personlige oplysninger

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse af 13. juni 2012 vedrørende tiltalte T1, hvoraf det fremgår blandt andet, at tiltalte er fundet egnet til at modtage en betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte T1 er tidligere straffet senest ved

Byrettens dom af 11. september 2008 for overtrædelse af

straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt., lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2 og § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 § 27, stk. 1, jf. § 2 og § 3 med fængsel i 3 år. Løsladt den 30. august 2010 med prøvetid indtil den 30. august 2012. Reststraf 354 dage.

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse af 12. juni 2012 vedrørende tiltalte T2, hvoraf det fremgår blandt andet, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte T2 er tidligere straffet senest ved

Byrettens dom af 30. maj 2011 for overtrædelse af færdselslovens § 117 d, stk. 2, jf. § 56, stk. 1, og retsplejelovens § 750 med en bøde på 15.500 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1

I overensstemmelse med anklagemyndighedens og tiltalte T1s samstemmende påstand, som retten tiltræder, frifindes tiltalte i dette forhold.

Forhold 2

Retten bemærker, at der er enighed mellem parterne om den størrelsesmæssige opgørelse af momsen i henhold til de fakturaer, der er omfattet af tiltalen. Tiltalte T1 har ikke bestridt, at henholdsvis G2 Trading v/ LB og G1 Byg ApS har fratrukket momsen i deres momsregnskaber.

Tiltalte har forklaret, at han har underskrevet de fakturaer, der er omfattet af tiltalen, og at H1 Entreprise ApS ikke har solgt hverken nogen af de varer, der er anført i fakturaerne, eller andet til G2 Trading v/ LB eller G1 Byg ApS.

På denne baggrund er det bevist, at tiltalte som direktør for H1 Entreprise ApS udstedte de pågældende fakturaer med et urigtigt indhold. Retten bemærker, at det i relation til overtrædelse af momslovens § 81, stk. 4, er uden betydning, om det var tiltalte, der rent faktisk udskrev de pågældende fakturaer, idet tiltalte under alle omstændigheder accepterede udstedelsen heraf.

På samme baggrund sammenholdt med de i øvrigt foreliggende oplysninger, herunder at tiltalte underskrev fakturaerne på foranledning af en ham ukendt mand, og at tiltalte derved kvitterede for at have modtaget betaling, finder retten, at tiltalte anså det for overvejende sandsynligt, at fakturaerne var egnede til at blive anvendt som grundlag for momsfradrag af G1 Byg ApS og G2 Trading, og at de også ville blive anvendt hertil. Det er derved bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med den principale tiltale i forhold 2.

Forhold 3

I overensstemmelse med anklagemyndighedens og tiltalte T2s samstemmende påstand, som retten tiltræder, frifindes tiltalte i dette forhold.

Forhold 4

Tiltalte T2 har forklaret, at han ikke har set de fakturaer, som er omfattet af tiltalen mod ham, før politiet viste ham dem. Fakturaerne er ikke underskrevet af tiltalte, og der er ikke nogen tekniske beviser, der støtter, at tiltalte har haft kendskab til dem.

På denne baggrund og efter de i øvrigt foreliggende oplysninger er det ikke med den til domfældelse i en straffesag fornødne sikkerhed bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i den rejste tiltalte. Derfor frifindes tiltalte i dette forhold.

Straffen fastsættes for tiltalte T1 til en tillægsstraf af fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 289, stk. 1, jf. momslovens § 81, stk. 1, 4, 1. pkt., jf. straffelovens § 89.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på forholdets karakter og størrelsen af det unddragne beløb. Der foreligger ikke sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at gøre straffen betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T1 straffes med en tillægsstraf af fængsel i 1 år.

Tiltalte T2 frifindes.

Tiltalte T1 skal betale sagens omkostninger vedrørende sig selv, herunder 30.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Poul Erik Petersen.

Statskassen betaler sagens omkostninger vedrørende tiltalte T2, herunder 30.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Poul Erik Petersen.

.......................................

Østre Landsret dom af 21. september 2012, 10. afdeling nr. S-2277-12

Byrettens dom af 20. juni 2012 (SS 3-4848/2012) er anket af T1 med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Supplerende forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte T1 har supplerende forklaret blandt andet, at han oprindelig fik at vide, at han skulle få nogle arbejdsopgaver, som han ikke selv skulle udføre, og så videresælge denne til andre, der gerne ville udføre arbejdet. Tiltalte skulle på den måde tjene penge. Han kan ikke forklare, hvordan han kunne opnå fortjenesten. Han undrede sig ikke over, at der fakturaerne skulle angå salg af maskiner og ikke af arbejdsydelser. Han mener, at han mailede en faktura videre, men husker det ikke længere. Han har ikke forstand på stiftelse af selskaber eller udarbejdelse af momsregnskaber. Han har ikke selv leveret nogen maskiner og har ikke set maskiner leveret af andre. Det var LB, der skulle levere maskinerne. LB kendte alt til tiltaltes selskaber. Omkring 4 gange har tiltalte afleveret penge til LB. Hver gang, tiltalte hævede penge, skulle de afleveres til LB. Den person, der af og til trådte i LBs sted, var ca. 1,80 m høj, rødmosset, tatoveringer op af armene og havde skæg. I 2008 var han ikke helt klar i hovedet og havde et forbrug af amfetamin og kokain. Da han var til et møde hos SKAT, hvorunder selskaberne blev lukket, troede han, at alt var afsluttet.

Om sine personlige forhold har tiltalte forklaret, at han har en aftale om en læreplads i et brolæggerfirma i .... Hver anden uge bor tiltaltes søn hos ham.

Vidnet V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at skattevæsenet ikke har opkrævet momsbeløbet på over 3 mio hos tiltalte, idet tiltaltes selskaber var blevet lukket som insolvente. Tiltaltes selskabers aktivitet angik driftsmidler for omtrent 17-20 mio. kr. Det samlede sagskompleks angår imidlertid driftsmidler for langt større beløb.

Rettens begrundelse og afgørelse

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Tillægsstraffen findes passende og i den forbindelse tiltræder landsretten, at der er forskyldt ubetinget frihedsstraf.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T1 stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.