Dato for udgivelse
07 Feb 2013 11:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 May 2012 11:26
SKM-nummer
SKM2013.100.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
21. afdeling, S-910-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, urigtig, momsangivelser, selvangivelse, forsæt, tilståelse, strafudmåling
Resumé

T havde som indehaver af et bookingbureau angivet salgsmomsen for lavt med 135.022 kr., selvangivet overskud af virksomhed for lavt med 305.461 kr. og afgivet urigtige oplysninger om arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget, hvorved der var unddraget for 24.436 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T erkendte sig uden forbehold skyldig. T forklarede, at hun ingen penge havde, hvorfor momsen blev angivet for lavt. Hun var klar over at selvangivelsen og momsangivelserne var forkerte. Hun søgte nu førtidspension efter svære skader som følge af en trafikulykke.

Byretten fandt T skyldig og idømte 40 dages fængsel og en tillægsbøde på 192.000 kr. Retten fraveg praksis og gjorde fængselsstraffen undtagelsesvist betinget, alene på vilkår om, at T ikke begik nyt strafbart forhold i prøvetiden. Der blev herved blandt andet henset til T's personlige forhold.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, men forhøjede tillægsbøden til 290.000 kr.

Reference(r)

Momsloven § 81
Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsbidragsloven § 18 (dagældende)
Straffeloven § 3

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 25. maj 2012, 21. afdeling nr. S-910-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jørgen Lindélius, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Sanne Kolmos, Taber Rasmussen og Joachim Kromann (kst.) med domsmænd

.......................................

Byrettens dom af 12. marts 2012, 11A-6271/2009

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 20. oktober 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

Momsloven, § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1,

ved som indehaver af virksomheden "H1 Booking" med forsæt til afgiftsunddragelse for perioden 1. januar 2003 til 31. oktober 2005 at have angivet salgsmomsen for lavt, hvorved statskassen blev unddraget moms med 135.022 kr.

2.

skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved i sine selvangivelser for indkomståret 2004 til Kommunen, med forsæt til skatteunddragelse at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med 305.461 kr., hvorved det offentlig blev unddraget 132.969 kr. i skat.

3.

dagældende arbejdsmarkedsbidragsloven § 18, stk. 2, jfr. stk.1

ved som nævnt i forhold 2 for indkomståret 2004 med forsæt til at unddrage staten bidrag, at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet hun ikke havde selvangivet overskud af virksomheden "H1 Booking" og derved unddrog det offentlige bidrag med 24.436 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf. Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om en tillægsbøde

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forklaringer

T har forklaret, at hun var indehaver af H1 Booking. Det kan godt passe, at det var fra 2001 til 2005. Herefter overtog hendes samlever, RP, virksomheden. Hun var klar over, hvad der foregik i virksomheden, også hvad der foregik med regnskaberne i virksomheden.

Angående momsunddragelsen er det rigtigt, at hun angav momsen for lavt. Politiet og SKAT beslaglagde virksomhedens regnskaber. Hun var til møde hos SKAT, hvor hendes samlever RP også var til stede. Alle beløbene blev gennemgået og det stemte.

De havde ingen penge, og derfor angav de momsen for lavt.

Angående hendes skattepligtige indkomst passer det meget godt med, at der var et overskud i virksomheden i 2004 på omkring 300.000 kr., men at hun angav til SKAT, at der ikke var noget overskud.

Hun kan ikke huske de enkelte tal, men er klar over, at der er opgivet for lidt, og da tallene tidligere er gennemgået hos SKAT passer de.

Personlige forhold

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Det har ikke været muligt at udarbejde en § 808 udtalelse. Dette beror efter det oplyste på Ts forhold.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hun bor sammen med hendes samlever RP og deres datter. Hun fik aldrig færdiggjort sin uddannelse til social - og sundhedsassistent da hun blev kørt ned. Hun har siden påkørslen haft svært ved at bevæge sig og arbejder derfor ikke.

Rettens begrundelse og afgørelse

T er i forhold 3 tiltalt for overtrædelse af arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a. Denne bestemmelse blev ophævet ved lov nr. 471 af 12. juni 2009 om arbejdsmarkedsbidrag, der i det hele ophævede arbejdsmarkedsfondsloven med virkning fra den 1. januar 2011. Lov om arbejdsmarkedsbidrag indebærer, at arbejdsmarkedsbidraget, der tidligere var et socialt bidrag, der blev indbetalt til arbejdsmarkedsfonden, fortsat opkræves, men nu som en skat til staten, jf. herved den nugældende lovs § 1. Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger om beregningsgrundlaget for denne skat er derfor strafbar efter skattekontrollovens § 13. Under disse omstændigheder beror ophøret af arbejdsmarkedsfondslovens gyldighed på ydre, strafskylden uvedkommende forhold. Den handling, som er beskrevet i forhold 3, er derfor fortsat strafbar efter de nu ophævede arbejdsmarkedsfondslov, jf. herved straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.

T har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger herunder de fra SKAT fremlagte opgørelser, som T har fået gennemgået hos SKAT. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i henhold til den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. momsloven, § 81, stk. 3, jfr., stk., 1, nr. 1, skattekontrollovens § 13, stk. 1, og dagældende arbejdsmarkedsbidragslov § 18, stk. 2, jfr. stk. 1, litra a jf. straffelovens § 3, stk. 1, 2. pkt.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

T skal betale en tillægsbøde på 192.000 kr., jf. § straffelovens 58, stk. 2.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på størrelsen af de unddragne beløb, men også lagt vægt på, at uanset, at den lange sagsbehandlingstid tildels beror på Ts forhold, i det hun er udeblevet fra retsmøder, blev retsmødebegæringen først fremsendt til retten den 19. oktober 2009, det vil sige 4 år efter den sidste urigtige angivelse. Selvom der ikke som udgangspunkt er grundlag for at anvende betinget dom i denne type sager, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste, finder retten, henset til ovenfor stående og Ts personlige forhold, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder at frihedsstraffen undtagelsesvist gøres betinget, alene på vilkår om, at T ikke begår nyt strafbart forhold i prøvetiden.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 40 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 192.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

..................................

Østre Landsrets dom af 25. maj 2012, 21. afdeling nr. S-910-12

Byrettens dom af 12. marts 2012 (11A-6271/2009) er anket af anklagemyndigheden med endelig påstand om skærpelse, således at tillægsbøden fastsættes til 290.000 kr.

T har endeligt under hovedforhandlingen tilsluttet sig anklagemyndighedens påstand.

Supplerende oplysninger

Tiltalte har for landsretten om sine personlige forhold forklaret blandt andet, at hun ved siden af virksomheden også var under uddannelse til og i arbejde som social- og sundhedsmedhjælper. Da hun for ca. 3 år siden kom ud for en trafikulykke, måtte hun holde op med at arbejde. Hun blev hjerneskadet, er fortsat sygemeldt og må desværre nok søge førtidspension.

Landsrettens begrundelse og resultat

I overensstemmelse med sædvanlige principper for bødeudmåling og parternes samstemmende påstande forhøjes tillægsbøden til 290.000 kr. med forvandlingsstraf som nedenfor bestemt.

I øvrigt stadfæstes byrettens dom.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at tillægsbøden forhøjes til 290.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 40 dage. Prøvetiden for frihedsstraffen regnes fra landsrettens dom.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.