Dato for udgivelse
23 May 2013 13:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Sep 2012 13:34
SKM-nummer
SKM2013.334.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, S-981-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, kiosksag, gentagelsesvirkning, bøde, chokoladeafgiftsloven
Resumé

T var tiltalt for ikke i sin forretning at kunne forevise følgesedler, kvitteringer og forskriftsmæssigt regnskab for 15,6 kg chokolade- og sukkervarer, der var udbudt til salg. T havde tidligere 3 gange modtaget bøder for overtrædelse af chokolade- og sukkervareafgiftslovgivningen.

T erkendte sig skyldig.

Byretten fandt T skyldig og fastsatte bøden til 18.500 kr. samt rettighedsfrakendelse i 1 år. Retten lagde vægt på, at T tidligere var straffet 3 gange for overtrædelse af afgiftslovgivningen, og at det derfor ikke var muligt, at konstatere, om der var betalt afgift af varer udbudt til salg i forretningen.

Landsretten stadfæstede dommen, men nedsatte bøden til 15.000 kr. efter anklagemyndighedens påstand.

Reference(r)

Chokoladeafgiftsloven § 26

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 20. september 2012, 16. afdeling nr. S-981-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Knud Ole Ravn Meden, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Kaspar Linkis, Henrik Bitsch og Gry Berdiin (kst.) med domsmænd

.......................................

Byrettens dom af 15. marts 2012, SS 1-23825/2011

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 26. oktober 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 12, stk. 5 og § 13, stk. 2,

ved som konstateret under kontrolbesøg den 29. juni 2010 i H1, hvor i alt 15,6 kg chokolade- og sukkervarer var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer i forretningslokalet samt ikke at have kunnet fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af de nævnte varer.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Anklagemyndigheden har endvidere påstand om, at tiltalte i medfør af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder § 11, stk. 1, og stk. 2, i et af retten fastsat tidsrum frakendes retten til at drive erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, og fødevareengrosvirksomhed, og retten til at være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond, der driver virksomhed omfattet af loven.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og nedlagt påstand om rettens mildeste dom og frifindelse for påstanden om rettighedsfrakendelse.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnet V.1.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte forklarede, at det er en lille købmandsforretning, som han driver sammen med sin kone. Det er rigtigt, at han den 29. juni 2010 havde de 15,6 kg chokolade- og sukkervarer, uden at han havde følgesedler eller fakturaer og uden at kunne vise et forskriftsmæssigt regnskab, som kunne danne grundlag for at vise, at der var betalt afgift. Det drejede sig primært om slik i form af vingummi, som tiltalte havde købt af en udlænding, der var kommet til forretningen i en varevogn. Da tiltalte købte varerne lovede udlændingen at komme med en faktura, men han vendte ikke tilbage.

På spørgsmål fra forsvareren forklarede tiltalte, at han har haft butikken i 15 år, som giver et overskud på omkring på 70-80.000 om året. Tiltalte tjener ikke penge andre steder fra. Tiltalte har i næsten 25 år haft den samme revisor, som laver bogføring og regnskab, herunder momsregnskab. Han får alle tiltaltes regninger, kvitteringer og kasseboner. Tiltalte laver selv en kassekladde hver dag, hvor han fører omsætningen ind Tiltalte betalte den udenlandske sliksælger med kontanter fra kassen, men tiltalte havde ikke lagt en seddel i kassen med det beløb, han havde betalt. Tiltalte har ikke haft besøg af SKAT siden den 29. juni 2010.

..."

Vidnet V.1 har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Vidnet forklarede, at han er ansat i SKAT og sammen med kollega den 29. juni 2010 foretog et kontrolbesøg hos tiltalte. Tiltalte kunne ikke påvise fakturaer eller følgesedler for de afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, ligesom tiltalte ikke havde noget regnskab, der kunne dokumentere, at der var betalt afgift for varerne.

På spørgsmål fra forsvareren forklarede vidnet, at han ikke umiddelbart kan huske, om der var mapper med bilag i forretningen. Formålet med kontrolbesøget den 29. juni 2010 var alene at kontrollere de afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer

..."

Personlige forhold

Det er oplyst, at tiltalte udenretligt 3 gange tidligere har modtaget bøder for overtrædelse af afgiftsloven vedrørende chokolade- og sukkervarer. Han har således den 22. juni 2005 vedtaget en bøde på 7.500 kr. efter et kontrolbesøg den 29. december 2004, den 28. februar 2007 vedtaget en bøde på 10.000 kr. efter et kontrolbesøg den 13. juni 2006 og den 29. marts 2010 vedtaget en bøde på 12.500 kr. efter et kontrolbesøg den 29. oktober 2007.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter tiltaltes uforbeholdne tilståelse og de i øvrigt foreliggende omstændigheder er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 18.500 kr., jf. chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 13, stk. 2, og § 12, stk. 5.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at tiltalte tidligere er straffet 3 gange for overtrædelse af afgiftslovgivningen, og at det derfor ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift af varer udbudt til salg i forretningen.

To dommere udtaler:

Da tiltalte således flere gange har overtrådt lovgivningen vedrørende skatter og afgifter, tages anklagemyndighedens påstand om rettighedsfrakendelse til følge jf. § 11 i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder. Den omstændighed, at afgiftsunddragelsen i nogle tilfælde vedrører relativt beskedne beløb kan efter hyppigheden af overtrædelserne ikke føre til et andet resultat. Varigheden af rettighedsfortabelsen fastsættes til 1 år.

En dommer udtaler:

Under hensyn til det unddragne beløbs størrelse sammenhold med karakteren af den forretning tiltalte driver, finder denne dommer ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for rettighedsfrakendelse.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 18.500 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Retten til at drive erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, og fødevareengrosvirksomhed, og retten til at være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond, der driver virksomhed omfattet af loven, frakendes tiltalte for 1 år.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 3.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Knud Meden.

................................................

Østre Landsrets dom af 20. september 2012, 16. afdeling nr. S-981-12

Byrettens dom af 15. marts 2012 (SS 1-23825/2011) er anket af T med påstand om formildelse og frifindelse for rettighedsfrakendelsen.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået nedsættelse af bøden til 15.000 kr. og i øvrigt stadfæstelse.

Tiltalte har tilsluttet sig anklagemyndighedens påstand om bødens størrelse.

Supplerende personlige forhold

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Tiltalte har forklaret at han stadig har forretningen, der nu passes af hans kone. Forretningen er åben fra kl. 8 til kl. 22 de fleste dage. Indtjeningen er bestemt ikke større end oplyst i byretten, snarere tværtimod. Han køber normalt ind i Metro. Der kommer ofte andre forbi og forsøger at sælge noget, men han vil ikke handle med dem. Han giver sine fakturaer til revisor hver tredje måned. Han mener, at der nu er helt orden i tingene. Tiltaltes revisor gennem knap 30 år døde i sommer. Tiltalte har nu en ny revisor, men det tog tid at få bilagsmaterialet efter den gamle revisors død. Han har en hjemmeboende datter, der er under uddannelse. Hans hustru modtager ikke offentlig hjælp. Han har været selvstændig siden 1981.

Landsrettens begrundelse og resultat

Samtlige dommere tiltræder, at bøden i overensstemmelse med parternes påstande nedsættes til 15.000 kr.

5 dommere finder af de af byretten herom anførte grunde, at dommens bestemmelse om rettighedsfrakendelse bør stadfæstes. Disse voterende tilføjer, at det nu foreliggende forhold og de forhold, som tiltalte tidligere er straffet for, angår væsentlige overtrædelser af afgiftslovgivningen, jf. § 10 i bekendtgørelse nr. 865 af 20. juli 2011.

1 dommer finder af de i dissensen til byrettens dom anførte grunde, at tiltalte bør frifindes for påstanden om rettighedsfrakendelse.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres således, at bøden nedsættes til 15.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Byrettens dom stadfæstes i øvrigt.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.