Dato for udgivelse
28 May 2013 11:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Nov 2012 10:54
SKM-nummer
SKM2013.357.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-2628-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, skat, bonus, rederi, Bahama
Resumé

T var tiltalt for skattesvig ved at have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med sine selvangivelser for 2005-2007, idet han kun selvangav noget af den bonus han havde fået. Han fik bonus udbetalt 2 gange årligt og selvangav typisk kun det først modtagne beløb. T selvangav i alt 1.881.737 kr. for lidt. T forhøjede den 30. april 2009 sin tidligere selvangivne indkomst for 2008, så den selvangivne indkomst præcist svarede til lønindkomsten og alle udbetalte bonusbeløb.

T forklarede at det skyldtes sjusk og manglende opmærksomhed, at han ikke selvangav de fulde bonusbeløb, men at han ikke havde til hensigt bevidst at skatteunddrage. Det havde været nogle hektiske år hvor han havde en utilstrækkelig opmærksomhed på sine privatøkonomiske og skattemæssige forhold. T var klar over at han skulle selvangive bonusserne og fik løbende bankmeddelelse om udbetalte bonusser.

Byretten mente ikke at kunne løfte bevisbyrden for forsæt.

Byretten fandt T skyldig i grov uagtsomhed, jfr. skattekontrollovens § 13, stk. 2, idet han med adgang til sine bankkontoudtog kunne have kontrolleret, hvad der de respektive indkomstår var blevet udbetalt. Straffen blev fastsat til en bøde på 800.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen, men nedsatte bøden til 600.000 kr. under henvisning til sagens relative lange forløb efter at T havde afgivet oplysninger om sine bonusudbetalinger, og at T havde indbetalt det unddragne beløb.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 20. november 2012, 6. afdeling nr. S-2628-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Peter Skau-Andersen ved advokat Lasse Dehn-Baltzer)

Afsagt af landsdommerne

Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Eigil Strand (kst.) med domsmænd

..........................................

Byrettens dom af 13. august 2012, nr. 5A-3524/2012

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 24. april 2012 og berigtiget anklageskrift er modtaget den 29. maj 2012.

T, er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomstårene 2005, 2006 og

2007, at have angivet forkerte oplysning til SKAT, idet T, som ansat hos G1, for skatteåret

a)

2005 selvangav sin personlig indkomst på i alt 1.795.440 kr., selvom han rettelig havde en indtægt på 2.100.186 kr., hvorved han selvangav sin skattepligtige indkomst for lavt med 304.746 kr., idet han undlod delvis at selvangive udbetalt bonusbeløb

  

b)

2006 selvangav en personlig indkomst på i alt 2.083.783 kr., selvom han rettelig havde en indtægt på 2.960.715 kr., hvorved han selvangav sin skattepligtige indkomst for lavt med 876.932 kr., idet han undlod delvis at selvangive udbetalt bonusbeløb

  

c)

2007 selvangav en personlig indkomst på i alt 3.288.279 kr., selvom han rettelig havde en indtægt på 3.988.388 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 700.059 kr. i skat [hvorved han selvangav sin skattepligtige indkomst for lavt med 700.059 kr. red.SKAT], idet han undlod delvis at selvangive udbetalt bonusbeløb.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse i overensstemmelse

med den rejste tiltale, subsidiært efter skattekontrollovens § 13, stk. 2.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om en tillægsbøde på 815.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært påstået forholdet henført til skattekontrollovens § 13, stk. 2, og i øvrigt rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Den afgivne forklaring er ikke optaget i retsbogen og gengives ikke i dommen, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 4.

Personlige forhold

Kriminalforsorgen har afgivet en erklæring i medfør af retsplejelovens § 808 af 30. maj 2012 vedrørende tiltalte.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at tiltalte - hvert af de omhandlede indkomstår - i forbindelse med udbetaling af årets første bonus modtog en e-mail fra sin arbejdsgiver, G1, hvor han blev gjort opmærksom på, at han selv skulle sørge for at selvangive de bonusbeløb, der blev udbetalt til ham fra arbejdsgiveren via konti i udlandet.

Det lægges endvidere til grund, at tiltalte fra sin bank, F1-bank, modtog en skriftlig meddelelse, hver gang et bonusbeløb blev indsat på ægtefællens og hans fælles konto med banken.

Det må efter bevisførelsen også lægges til grund, at tiltalte for indkomståret 2005 selvangav et bonusbeløb på 767.825 kr., svarende til det, der blev modtaget i februar 2005, og ikke selvangav bonusbeløbet på 304.746, der blev modtaget i august 2005. For indkomståret 2006 selvangav tiltalte en bonus på 922.394 kr., svarende til den han modtog i januar 2006, men han selvangav ikke en bonus på 876.932 kr., som han modtog i juni 2006. Endelig selvangav tiltalte for indkomståret 2007 af bonusudbetalingen på 1.151.969 kr., modtaget i januar 2007, og bonusudbetalingen på 1.671.388 kr., modtaget i juni 2007, alene i alt 2.123.298 kr. eller 700.059 kr. for lidt af dette indkomstårs samlede bonusudbetaling.

Det lægges efter bevisførelsen, herunder tiltaltes forklaring, endelig til grund, at han for indkomståret 2008 selvangav det fulde modtagne bonusbeløb, og at han ikke på tidspunktet for sin selvangivelse var bekendt med, at SKAT havde indledt en undersøgelse af udbetalingen af bonusbeløb til de ansatte i G1.

Tiltalte har forklaret, at det skyldtes sjusk og manglende opmærksomhed, at han ikke selvangav de fulde bonusbeløb, men at han ikke havde til hensigt bevidst at unddrage det offentlige skattebetaling.

Det findes under disse omstændigheder overvejende betænkeligt at fastslå, at tiltalte havde forsæt til at unddrage det offentlige skatter.

Der er ved denne vurdering lagt vægt på, at der ikke er det nødvendige grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han i disse hektiske år havde en utilstrækkelig opmærksomhed på sine privatøkonomiske og skattemæssige forhold, og at der ikke er et ensartet præg over hans manglende selvangivelse af udbetalt bonus i indkomstårene 2004-2008.

Under hensyntagen til, at tiltalte kendte til sin forpligtigelse til at selvangive den modtagne bonus som indkomst, at han løbende modtog meddelelse fra sin bank om de udbetalte bonusbeløb, og at han på sine kontoudtog fra banken må have haft adgang til at kontrollere, hvad der de respektive indkomstår var blevet udbetalt, har tiltalte imidlertid handlet groft uagtsomt.

Tiltalte frifindes derfor for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, og forholdet henføres i stedet til skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. retsplejelovens § 883, stk. 4.

Straffen fastsættes til en bøde på 800.000 kr., jf. skattekontrollovens § 13, stk. 2.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Efter sagens forløb og udfald skal statskassen endeligt betale salæret til den beskikkede forsvarer.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 800.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 80 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, dog betaler statskassen salæret til den beskikkede forsvarer, advokat Lasse Dehn-Baltzer.

...............................................

Østre Landsrets dom af 20. november 2012, 6. afdeling nr. S-2628-12

Byrettens dom af 13. august 2012 (5A-3524/2012) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet, således at forholdene henføres under straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, samt om skærpelse.

T har påstået frifindelse, subsidiært stadfæstelse for så vidt angår skyldspørgsmålet og i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har berigtiget tiltalens litra c, således at beløbet på 3.988.388 kr. ændres til 3.988.388 kr., og at "hvorved ... bonusbeløb." ændres til "hvorved han selvangav sin skattepligtige indkomst for lavt med 700.059 kr., idet han undlod delvis at selvangive udbetalt bonusbeløb."

Supplerende forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, der har forklaret blandt andet, at han rettelig har været skattepligtig i USA i 2 år, ligesom det rettelig var hans kone, der i 2008 fik revisorbistand. Han havde ikke overblik over, hvornår bonussen blev udbetalt, men han vidste godt, at den nogle år blev udbetalt flere gange om året. Han har, da sagen kom frem, oplyst alle tal til skattevæsenet. Han troede, da han selvangav, at han havde styr på det, og han indbetalte frivillig skat alle år i december måned uden at foretage kontrol af indbetalingerne af bonus på sin bankkonto. Disse indbetalinger var således "et slag på tasken", idet han dog antog, at disse beløb var tilstrækkelige. Han deltog ikke i noget møde med SKAT den 23. april 2009. Det er rigtigt, at han den 30. april 2009 forhøjede sin tidligere selvangivne indkomst for 2008, således at den selvangivne indkomst præcist svarede til lønindkomsten og alle udbetalte bonusbeløb. Baggrunden for denne ændring var, at hans kone ville sikre sig, at de ikke for fremtiden fik store opkrævninger af restskat, som skulle forrentes med 7 %. Han har flere gange bedt SKAT om en hurtig afgørelse på sagen, men har fået at vide, at denne blev udsat for at afvente de øvrige G1-sager, da den afveg fra disse.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det fremgår af SKAT's sagsfremstilling, at G1 på et møde den 23. april 2009 blev orienteret om, at der også ville blive foretaget arbejdsgiverkontrol, og at G1 på et møde den 4. maj 2009 blev bedt om at udlevere blandt andet bonusoplysninger for alle ansatte.

Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 2, mens tiltalte frifindes for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1.

Straffen findes passende at kunne nedsættes til en bøde på 600.000 idet landsretten herved har lagt vægt på sagens relativt lange forløb efter, at tiltalte den 26. juni 2009 havde afgivet oplysninger om sine bonusudbetalinger, og at tiltalte har indbetalt det unddragne beløb.

Forvandlingsstraffen nedsættes til fængsel i 60 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at straffen nedsættes til en bøde på 600.000 kr., og at forvandlingsstraffen for bøden nedsættes til fængsel i 60 dage.

Statskassen skal bortset fra udgifterne til den valgte forsvarer betale sagens omkostninger for landsretten.