Dato for udgivelse
30 May 2013 10:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Nov 2012 10:39
SKM-nummer
SKM2013.366.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-2249-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Kiosksag, bødeudmåling, kumulation
Resumé

T havde i sin kiosk ikke opbevaret følgesedler/kvitteringer for cider, sodavand og slik samt undladt at føre et forskriftsmæssigt regnskab. T var tidligere straffet med bødeforlæg på 5.000 kr.

T forklarede at de manglende bilag lå hos hans revisor og han havde ikke flere kasserapportbøger at skrive i, men han lavede kasseafstemning.

Byretten fandt T skyldig og idømte ham en bøde på 20.000 kr. Retten undlod i medfør af stk. 7 at foretage absolut kumulation af bøderne. Den lagde herved vægt på de forholdsvis beskedne afgiftsbeløb, som SKAT havde ansat. Dommen blev anket af SKAT.

SKAT fik medhold i landsretten. Landsretten fastsatte en samlet bøde på 30.000 kr. Der skulle ske absolut kumulation. Det fremgik af forarbejderne, at der skal udmåles en bøde på 5.000 kr. i førstegangstilfælde, uanset om det afgiftsunddragne beløb var beskedent, da bødeniveauet skal virke præventivt og at der skal ske absolut kumulation ved bødefastsættelsen i sager, hvor nogen har gjort sig skyldig i overtrædelse af en eller flere af bestemmelserne i punktafgiftslovgivningen.

Reference(r)

Øl- og vinafgiftsloven § 25
Mineralvandsafgiftsloven § 21
Chokoladeafgiftsloven § 26

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 1. november 2012, 4. afdeling nr. S-2249-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Anders Scheel Frederiksen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Gunst Andersen, Michael Dorn og Bodil Dalgaard Hammer)

.......................................

Byrettens dom af 29. marts 2012, nr. 2-5217/2011

Anklageskrift er modtaget den 4. august 2011.

T er tiltalt for

1.

overtrædelse af øl - og vinafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 14, stk. 5 og stk. 6,

ved som konstateret af SKAT den 6. oktober 2010 i virksomheden H1, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer i form af 15,5 liter cider, samt ved at have undladt at føre forskriftsmæssigt regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af varerne.

2.

overtrædelse af mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 12, stk. 3 og stk. 4,

ved som konstateret af SKAT den 6. oktober 2010 i virksomheden H1, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer i form af 83,16 liter sodavand, samt ved at have undladt at føre forskriftsmæssigt regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af varerne.

3.

overtrædelse af chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 12, stk. 5 og § 13, stk. 2,

ved som konstateret af SKAT den 6. oktober 2010 i virksomheden, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer i form af 19,78 kg slik, samt ved at have undladt at føre forskriftsmæssigt regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift af varerne.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

T forklarede vedrørende forhold 1, at han den 6. oktober 2010 drev og stadig i dag driver forretningen H1. Tiltalte var til stede i forretningen den pågældende dag, da SKAT kom. Tiltalte havde da lige overtaget forretningen. De manglende bilag lå hos tiltaltes revisor. Tiltalte havde ikke ført kasserapport i et stykke tid op til den 6. oktober 2010, men han havde lavet kasseafstemning, hvor han havde skrevet ned, hvad han senere ville skrive i kasserapporten. Han laver kasseafstemning hver dag. Tiltalte havde ikke flere kasserapportbøger at skrive i.

Foreholdt skrivelse fra SKAT, bilag 5, side 2, forklarede tiltalte, at det godt kan være, at han ikke har lavet kasseafstemning i et par dage op til den 6. oktober 2010.

Tiltalte havde købt cideren af GA. Fakturaen, bilag 10, var ikke i butikken, da tiltalte havde besøg af SKAT den 6. oktober 2010.

Tiltalte forklarede om forhold 2 som om forhold 1.

Tiltalte forklarede om forhold 3, at slikket var købt hos G1. Fakturaen var ikke til stede i forretningen den 6. oktober 2010. Han havde en følgeseddel i butikken.

Udspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han havde masser af andre varer i butikken den 6. oktober 2010, end de i sagen omhandlede. Tiltalte vil tro, at han normalt har 100 liter sodavand i butikken alene i dåser. Tiltaltes revisor laver momsregnskab for ham. Tiltaltes forretning har aldrig, før eller siden denne sag opstod, haft problemer med SKAT.

Tiltalte forklarede om sine personlige forhold, at han er gift og har barn.

Tiltalte har tidligere haft en kiosk på ...1. Han solgte denne kiosk, men har ikke fået betaling herfor.

..."

Personlige oplysninger

Tiltalte er tidligere straffet ved bødeforlæg af 2. maj 2007 for overtrædelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. § 13, stk. 2, og § 12, stk. 5, med en bøde på 5.000 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse

forhold 1-3

Efter bevisførelsen, herunder tiltaltes egen forklaring, finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen. Retten finder det således bevist, at der ikke var enten følgesedler eller kvitteringer vedrørende de i sagen omhandlede varer i forretningslokalet, samt at tiltalte havde undladt at føre forskriftsmæssigt regnskab som beskrevet i anklageskriftet. Retten finder, at dette kan tilregnes tiltalte som i hvert fald groft uagtsomt.

Retten finder, at der er tale om 2. gangstilfælde for så vidt angår alle 3 forhold, uanset at tiltalte ikke tidligere er straffet for overtrædelse af øl- og vinafgiftsloven og mineralvandsafgiftsloven.

Straffen fastsættes til en bøde på 20.000 kr., jf. øl- og vinafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 14, stk. 5 og stk. 6, mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 12, stk. 3 og stk. 4, og chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 12, stk. 5 og § 13, stk. 2. Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage. Retten har ved bødens fastsættelse i medfør af øl-og vinafgiftslovens § 21, stk. 7, mineralvandsafgiftslovens § 21, stk. 7 og chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 7, undladt at foretage absolut kumulation af bøderne. Retten har herved lagt vægt på de forholdsvis beskedne afgiftsbeløb, som SKAT har ansat.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 20.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

.....................................................

Østre Landsrets dom af 29. marts 2012, 4. afdeling nr. S-2249-12

Byrettens dom af 29. marts 2012 (2-5217/2011) er med procesbevillingsnævnets tilladelse af 29. juni 2012 anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse.

T har påstået stadfæstelse

Landsrettens begrundelse og resultat

Det fremgår af forarbejderne til lovændringen i 2002, at der skulle udmåles en bøde på 5.000 kr. i førstegangstilfælde, uanset om det afgiftsunddragne beløb var beskedent, da bødeniveauet skal virke præventivt. Endvidere fremgår det af forarbejderne til lovændringerne i 2006, at der skal ske absolut kumulation ved bødefastsættelsen i sager, hvor nogen har gjort sig skyldig i overtrædelse af en eller flere af bestemmelserne i lovgivningen om punktafgifter.

Der er ikke særlige omstændigheder, der kan begrunde en fravigelse af kumulationsbestemmelsen.

Det lægges til grund, at der er tale om 2.gangsovertrædelser.

Bødestraffen fastsættes derfor til en samlet bøde på 30.000 kr., jf. de i byrettens dom nævnte bestemmelser.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at han straffes med en bøde på 30.000 kr.

Forvandlingsstraffen udgør fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.