Dato for udgivelse
21 Jun 2013 08:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Dec 2012 08:44
SKM-nummer
SKM2013.428.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
18. afdeling, S-1982-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Bødeudmåling, frakendelse, chokolade, følgesedler, fakturaer
Resumé

T havde ikke opbevaret følgesedler eller kvitteringer for afgiftspligtige varer samt havde undladt at føre et forskriftsmæssigt regnskab. Det var 4. gang han havde overtrådt afgiftslovgivningen, men 2. gang efter ikrafttrædelse af loven om næringsbrev.

T erkendte sig skyldig, men forklarede at leverandørerne ikke altid gav ham fakturaerne i to eksemplarer og han gav sit eneste eksemplar til sin revisor.

Byretten fandt T skyldig i grov uagtsomhed. T idømtes en bøde på 9.000 kr. Byretten lagde til grund at der var tale om en 4. gangs overtrædelse, men efter en samlet vurdering, herunder tid der var gået siden bødevedtagelserne og disses begrænsede størrelse, fandtes der ikke at være tale om sådanne væsentlige og systematiske overtrædelser at der skulle ske rettighedsfrakendelse.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men forhøjede bøden til 18.500 kr. Ved bødefastsættelsen blev henset til, at det er 4. gang, at T straffes for overtrædelse af ordensforskrifterne i afgiftslovene. Der kunne ikke ske rettighedsfrakendelse, idet det alene kunne betragtes som en anden gangs overtrædelse, fordi de andre overtrædelser var sket før loven om næringsbrev var trådt i kraft.

Reference(r)

Chokoladeafgiftsloven § 26
Lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder § 11, stk. 1 

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 20. december 2012, 18. afdeling nr. S-1982-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Steen Moesgaard, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Henrik Gam, Ulla Staal og Karsten Rifbjerg Erichsen (kst.) med domsmænd

....................................

Byrettens dom af 8. juni 2012, nr. 15-9541/2011

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 31. oktober 2011.

T er tiltalt for

overtrædelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 13, stk. 2 og § 12, stk. 5,

ved i forbindelse med kontrolbesøg den 6. oktober 2010, som ansvarlig indehaver af kiosken H1, ikke at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer i forretningslokalet, samt ved at have undladt at føre et forskriftsmæssigt regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varen var leveret.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf 18.500 kr.

Der nedlægges endvidere påstand om at tiltalte, T, i medfør af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder § 11, stk. 1 frakendes retten til at drive erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, og fødevareengrosvirksomhed i et af retten fastsat tidsrum.

Der nedlægges slutteligt påstand om at tiltalte, T, i medfør af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder § 11, stk. 2 i en tilsvarende periode tillige frakendes retten til at være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver offentlig godkendelse, eller en fond, der driver virksomhed omfattet af loven.

Tiltalte har erkendt de faktiske forhold, men påstået sig frifundet for anklagemyndighedens påstand om rettighedsfortabelse.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at han har ejet kiosken gennem ca. 10 år. Der var kontrolbesøg af SKAT den 6. oktober 2010. Tiltalte handler normalt i G1. Han har en mappe, hvori han anbringer fakturaerne for indkøb. Denne mappe havde han netop overgivet til revisor KD, R1 revision. Tiltalte samler fakturaer for ca. 2-3 måneder, hvorefter han afleverer dem til revisor. Han havde derfor ikke fakturaerne i butikken den pågældende dag, men er nu blevet opmærksom på, at det skal han have. Han får derfor nu en kopi af alle fakturaer. Han er enig i, at han tidligere har fået bøder for manglende overholdelse af reglerne, men det er længe siden. Han havde ikke fået skrevet kasserapport den pågældende dag. Normalt stemmer den altid. Den har også stemt ved de andre kontrolbesøg.

Vidnet V.1 har forklaret, at han gennem 8 ½ år har foretaget kontrolbesøg for SKAT. Vidnet var med på det omhandlede kontrolbesøg hos tiltalte. Det var et opfølgningsbesøg, idet der tidligere havde været bødesager. Vidnet anmodede tiltalte om at fremvise dokumentation på, hvor varerne var indkøbt, f. eks. ved forevisning af fakturaer. Tiltalte sagde, at de måtte være hos revisor.

Fakturaerne skal imidlertid altid befinde sig i lokalet i mindst 3 måneder eller så længe varen er på lager. Et forskriftsmæssigt regnskab, er et regnskab med fakturaer, der viser hvor varen er købt og et kasseregnskab over køb og salg. Tiltalte sagde, at han havde lavet det. De foreviste fakturaer, sagens bilag 11, fra G2 var ikke tilstrækkeligt specificerede til at kunne godkendes. Fakturaen fra G3 vil muligt kunne godkendes, hvis den havde været til stede i butikken ved kontrolbesøget. Fakturaer fra G1 opfylder altid alle krav. Bogføring skal ske ofte og jævnligt. Hvis der sker kasseafstemning dagligt, så er det muligt i orden, at aflevere en pose med bilag ugentligt til revisor. Tiltalte sagde, at han ikke lavede kasseafstemninger. Vidnet bad ikke om at se den sidste kasseafstemning.

Personlige forhold

Tiltalte er tidligere straffet for overtrædelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. senest ved

bødeforlæg af 24. marts 2010 på 596 kr. for overtrædelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. § 13, stk. 2 og § 12, stk. 5

bødeforlæg af 13. maj 2005 på 206 kr. for overtrædelse af lov om afgift af mineralvand m.v. § 12, stk. 3 og 4.

bødeforlæg af 28. maj 2003 på 414 kr. for overtrædelse af lov om afgift af

mineralvand m.v., jf. bekendtgørelse nr. 562 af 3. august 1998 med senere ændringer.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig

Der var enighed om at lægge til grund, at tiltalte ikke ved kontrolbesøget den 6. oktober 2010 havde opbevaret fakturaer eller kvitteringer for køb af de omhandlede varer for alle leverandører i butikken, som foreskrevet. Tiltalte har forklaret, at han godt var klar over pligten til at opbevare fakturaer i butikken, men at han netop havde afleveret disse til revisor.

Efter en samlet vurdering af det fremkomne findes tiltaltes manglende opbevaring af fakturaerne i butikken alene at være groft uagtsomt.

Straffen fastsættes derfor til en bøde på 9.000 kr., jf. lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 13, stk. 2 og § 12, stk. 5.

Uanset der er tale om et fjerdegangs tilfælde af overtrædelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer findes der efter en samlet vurdering af det fremkomne, herunder den tid, som er hengået siden de tidligere bødevedtagelser og disses begrænsede størrelse, ikke at være tale om sådanne væsentlige og systematiske overtrædelser af den pågældende lovgivning, hvorfor tiltalte findes at burde frifindes for påstanden om frakendelse af retten til at drive erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse ved stedet og fødevareengrosvirksomhed, jf. lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder § 11, stk. 1.

Af de samme grunde frifindes tiltalte for påstanden om frakendelse af retten til at være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver offentlig godkendelse, eller en fond, der driver virksomhed omfattet af loven, jf. lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder § 11, stk. 2.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med en bøde på 9.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

........................................

Østre Landsrets dom af 20. december 2012, 18. afdeling nr. S-1982-12

Byrettens dom af 8. juni 2012 (15-9541/2011) er anket af anklagemyndigheden med påstand om en bøde på 18.500 kr. og om frakendelse af næringsbrev.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysninger

I et af SKAT den 15. juni 2011 udarbejdet notat om "ansvarsredegørelse" vedrørende tiltalte hedder det blandt andet:

"...

Tilregnelse:

T er ansvarlig indehaver af virksomheden H1, Cvr.nr., og har været momsregistreret siden 17. august 1998. Han har tidligere vedtaget 3 bøder for overtrædelse af punktafgiftslovgivningen for manglende opbevaring af følgesedler i forretningslokalet og regnskabsuorden.

Ved kontrolbesøg den 6. oktober 2010 konstateres det, at han fortsat overtræder bestemmelserne. Der mangler følgesedler og der føres ikke løbende kasserapport/kassekladde.

...

T har ikke vist vilje til at overholde reglerne, og forholdene kan tilregnes ham som forsætlige.

Sanktion inkl. prøvesag punktafgifter 4. gang:

Tidligere sager:

1)

Mineralvand - kontrol 3. marts 2003 - vedtaget bøde 1. juli 2003, kr. 5.000

 

2)

Mineralvand - kontrol 14. oktober 2004 - vedtaget bøde 12. september 2005, kr. 10.000

 

3)

Chokolade - kontrol 17. januar 2008 - vedtaget bøde 16. august 2010, kr. 12.500 (indberettet til Næringsbasen)

   

Ny sag:

Chokolade - kontrol 6. oktober 2010.

Kontrollen/overtrædelsen skal sanktionsmæssigt anses for en "4. gangs sag".

Efter praksis udgør bøden 5.000 kr. pr. lovområde i 1. gangs sager. I 2. gangs sager udgør bøden 10.000 kr. pr. lovområde, og i 3. gangs sager 12.500 kr. pr. lovområde vedrørende punktafgifter.

Der er endnu ikke afgjort 4. gangs sager, men SKAT anmoder om idømmelse af bøde stor 18.500 kr. pr. lovområde (= 3. gangs bøde + 50 %).

Der henvises til vedlagte bilag 2 fra vejledningen Processuelle regler, side 3 og 4. [Bilag 2: Regulering af ordensbøder - nye bødesatser]

Der er overtrådt 1 lovområde 4. gang. Der bør således nedlægges påstand om bøde stor 18.500 kr.

Rettighedsfrakendelse:

T er indberettet til Næringsbasen for bødevedtagelsen af 16. august 2010 vedrørende overtrædelse af chokoladeafgiftsloven. De to tidligere bødevedtagelser er ikke indberettet, da overtrædelserne ligger forud for lovens ikrafttræden.

På grund af de væsentlige og systematiske overtrædelser af afgiftslovgivningen vurderer SKAT, at det skal indstilles til anklagemyndigheden, at der nedlægges påstand om frakendelse af retten til at drive fødevarevirksomhed.

Reglerne om næringsbrev blev indført ved lov nr. 486 af 9. juni 2004. Loven

trådte i kraft den 1. juli 2005. Reglerne om rettighedsfrakendelse fremgår af lovens § 11 og senest ændret ved lov nr. 391 af 25. maj 2009. I bekendtgørelse nr. 365 af 19. april 2007 om næringsbrev m.v. § 13 er det præciseret, hvornår der er tale om væsentlige overtrædelser.

Der henvises i øvrigt til Rigsadvokatens meddelelse nr. 6/2007 og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning af august 2007 til myndighederne om næringsbrevordningen.

T har siden 2003 overtrådt afgiftslovgivningen adskillige gange - således også forud for lovens ikrafttræden er der konstateret overtrædelser af afgiftslovgivningens bestemmelser vedrørende opbevaring af følgesedler og regnskabsbestemmelserne. Han er ved disse lejligheder vejledt om reglerne og har efterfølgende vedtaget bødeforelæg. Da overtrædelserne er begået før reglerne om næringsbrev trådte i kraft, er de som udgangspunkt uden betydning i relation til rettighedsfrakendelse. De viser dog, at T er instrueret om reglerne og er bekendt med disse. Han fortsætter desuagtet sine overtrædelser også efter lovens ikrafttræden.

Der er efter SKATs opfattelse tale om væsentlige og systematiske overtrædelser, der bør medføre, at T frakendes retten til at drive fødevarevirksomhed.

..."

Forklaring

Tiltalte har i landsretten supplerende forklaret blandt andet, at hans leverandører ikke altid giver ham fakturaerne i to eksemplarer. Han har derfor nogle gange ikke opbevaret eksemplarer af fakturaer i forretningslokalet, som han skal, fordi han har videregivet sit eneste eksemplar af fakturaen til sin revisor. Han vil nu overveje at anskaffe sig en kopimaskine.

Retsgrundlag

Lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder med senere ændringer trådte i kraft den 1. juli 2005. Efter lovens § 7 fører Erhvervs- og Selskabsstyrelsen et elektronisk register over væsentlige overtrædelser af lovgivningen vedrørende skat og afgifter, pant på emballage, fødevarer, arbejdsmiljøforhold og drift af restaurationsvirksomhed omfattet af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., som en næringsbrevindehaver er straffet for. I lovens § 11 er fastsat regler om frakendelse af næringsbrev, og af lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen i § 11, stk. 1, som affattet ved lov nr. 391 af 25. maj 2009 (Folketingstidende 2008/2009, tillæg A, side 3441-3442) fremgår blandt andet:

"...

Som udgangspunkt skal anklagemyndigheden anmodes om at indbringe virksomheden for domstolene med påstand om frakendelse af retten til at drive virksomhed i henhold til lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder,

hvis der er indberettet 2 overtrædelser for virksomheden, og en myndighed konstaterer en 3. overtrædelse, som opfylder kriterierne for at blive indberettet.

Udgangspunktet gælder kun, når virksomheden alene har et næringsbrev. Hvis en virksomhed har flere næringsbreve, skal anklagemyndigheden som udgangspunkt kun anmodes om at indbringe virksomheden for domstolene med påstand om frakendelse, hvis de tre overtrædelser vedrører samme næringsbrev og i så fald som udgangspunkt kun med påstand om frakendelse af retten til at drive virksomhed fra det forretningssted/den forretningsenhed, som dette næringsbrev vedrører. Overtrædelserne kan dog være af så grov karakter, at påstanden om frakendelse bør udvides til at gælde virksomheden som sådan. Overtrædelser, der er indberettet på virksomheden som sådan, f.eks. skattelovovertrædelser, tæller med på alle næringsbreve i modsætning til overtrædelser, der som regel kun indberettes på det enkelte næringsbrev, f.eks. fødevareovertrædelser.

Ovennævnte udgangspunkt gælder endvidere kun, hvor de tre overtrædelser er konstateret ved forskellige kontrolbesøg. Hvis overtrædelserne ikke er konstateret ved forskellige kontrolbesøg, vurderes tre overtrædelser umiddelbart ikke at være tilstrækkelig til, at anklagemyndigheden kan anmodes om at indbringe virksomheden for domstolene med påstand om frakendelse. En virksomhed bør som udgangspunkt have mulighed for at rette op på overtrædelser, som en kontrolmyndighed konstaterer, hvilket den ikke har, hvis alle tre overtrædelser konstateres ved det samme kontrolbesøg. Ligesom en enkelt overtrædelse under skærpende omstændigheder kan være tilstrækkelig til, at anklagemyndigheden anmodes om at nedlægge påstand om frakendelse, kan flere overtrædelser også være det, selvom de er konstateret ved samme kontrolbesøg, hvis de er af tilstrækkelig grov karakter. Tilsvarende kan sagen sendes til anklagemyndigheden, selvom overtrædelserne er konstateret ved samme kontrolbesøg, hvis de tre overtrædelser er sket indenfor forskellige kontrolområder (eksempelvis skat, fødevarer og arbejdsmiljøforhold). Endvidere skal det bemærkes, at der foreligger skærpende omstændigheder, hvis virksomheden to eller flere gange kort tid efter hinanden har overtrådt lovgivningen.

...

Ovennævnte retningslinjer har hidtil fremgået af en vejledning til myndighederne. Retningslinjerne er præciseret her, men er stadig af vejledende karakter.

Det er fortsat anklagemyndigheden, som træffer afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at indbringe en sag om frakendelse for domstolene, ligesom det fortsat vil være overladt til retten, hvorvidt frakendelse i det konkrete tilfælde skal ske. Domstolen kan ved dens vurdering lade forseelsernes hyppighed, grovhed, varighed, sundhedsrisici samt de regelsæt, der er overtrådt, indgå.

Det almindelige proportionalitetsprincip vil endvidere bl.a. indgå sammen med virksomhedens størrelse og karakter.

..."

Landsrettens begrundelse og resultat

Straf

Bøden forhøjes til 18.500 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage. Ved bødefastsættelsen er henset til, at det er fjerde gang, at tiltalte straffes for overtrædelse af ordensforskrifterne i lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. eller lov om afgift af mineralvand m.v.

Frakendelse af næringsbrev

Ifølge forarbejderne til § 11, stk. 1, i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder som affattet ved lov nr. 391 af 25. maj 2009 skal der som udgangspunkt nedlægges påstand om frakendelse af retten til at drive virksomhed i henhold til loven, hvis der er indberettet to væsentlige overtrædelser for virksomheden til det elektroniske register, som Erhvervs-og Selskabsstyrelsen i henhold til lovens § 7 fører over væsentlige overtrædelser af forskellige love m.m., og en myndighed konstaterer en tredje overtrædelse, som opfylder kriterierne for at blive indberettet. Det er en forudsætning, at de tre overtrædelser er konstateret ved forskellige kontrolbesøg, medmindre overtrædelserne er af tilstrækkelig grov karakter, eller de tre overtrædelser er sket inden for forskellige kontrolområder (eksempelvis skat, fødevarer og arbejdsmiljøforhold).

Tiltaltes tidligere overtrædelser af lov om afgift af mineralvand m.v. som afgjort ved tiltaltes vedtagelse af bødeforlæg henholdsvis den 1. juli 2003 og den 12. september 2005 er konstateret ved kontrolbesøg i marts 2003 og oktober 2004 og således begået, før lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder trådte i kraft. Da nærværende sag om overtrædelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. i relation til spørgsmålet om frakendelse af næringsbrev herefter alene skal betragtes som en anden gangs overtrædelse, og da der ikke ses at foreligge skærpende omstændigheder, tiltrædes det, at tiltalte er frifundet for påstanden om frakendelse af næringsbrev.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at T straffes med en bøde på 18.500 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.