Indhold

Dette afsnit handler om bødeniveauet for overtrædelse af reglerne om mærkning af vare- og lastbiler.

Afsnittet indeholder:

  • Om mærkning af vare- og lastbiler
  • Regel
  • Bødeniveau
  • Prøvesager
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Om mærkning af vare- og lastbiler

Vare- og lastbiler på ikke over 4 tons skal være for­synet med navn eller logo samt CVR-nummer. Se registreringslovens § 7, stk. 6 og registreringsbekendtgørelsens § 85.

Se afsnit E.A.8.5.14 Firmanavn eller logo på vare- og lastbiler.

Overtrædelse af reglerne om firmanavn eller logo mv. på vare- og lastbiler kan straffes med en bøde.

Regel

Med bøde straffes den registrerede bruger af et køretøj, når køretøjet er registreret her i landet, eller føreren af et køretøj, når køretøjet er registreret i udlandet, når brugeren eller føreren overtræder § 7, stk. 6 og registreringsbekendtgørelsens § 85. Se registreringslovens § 20, stk. 1, 2. punkt og registreringsbekendtgørelsens § 114, stk. 3.

Reglerne trådte i kraft 1. januar 2013.

Bødeniveau

Overtrædelse af bestemmelserne om firmanavn eller logo mv. på vare- og lastbiler medfører en ordens­bøde.

Dette fremgår af lovbemærkningerne til Lov nr. 590 af 18. juni 2012 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (initiativer rettet mod sort arbejde), L 170 (2011-2012).

Bødeniveauet for manglende navn eller logo mv. på en gulpladebil foreslås fastsat, så første overtrædelse straffes med en bøde på 5.000 kr. I gentagelsestilfælde foreslås det, at bøden fastsættes til det dobbelte af bøden for første­gangs­tilfælde. Overtrædelse tredje gang udløser en bøde svarende til andengangsbøden plus 50 pct. Ved overtrædelse fjerde eller flere gange kan bøden fastsættes til tredjegangsbøden plus 50 pct. af tredjegangsbøden.

Ved overtrædelse...

da er bøden...

1. gang

  5.000 kr.

2. gang

10.000 kr. (1. gangs bøde + 100 pct.)

3. gang

15.000 kr. (2. gangs bøde + 50 pct.)

4. gang +

22.500 kr. (3. gangs bøde + 50 pct.)

Se lovbemærkningerne til L 170 (2011-2012), afsnit 3.7.2.

Rigsadvokaten har på grundlag af domme i prøvesager udmeldt, at sanktionspraksis for førstegangsovertrædelser skal følge det bødeniveau, der er udmeldt i forarbejderne. Disse sager kan derfor afgøres af Skattestyrelsens straffesagsenheder med udmåling af administrative bøder på op til 5.000 kr.

Bemærk

Sanktionen rettes mod den registrerede bruger. For udenlandske køretøjer rettes sanktionen mod føreren.

Prøvesager

Det er domstolene, der skal fastlægge principperne for udmåling af bøden. Der skal derfor anlægges prøvesager for at fastlægge et ensartet bødeniveau, inden Skattestyrelsens straffesagsenheder i et administrativt bødeforelæg kan udmåle en bøde for overtrædelse af reglerne om mærkning af vare- og lastbiler ved overtrædelse af reglerne 2., 3., 4. gang osv. Der skal derfor skal fortsat føres prøvesager i disse tilfælde, indtil Rigsadvokaten vurderer, at der er tilstrækkelig domspraksis til at udmelde administrativ sanktionspraksis.

Se SKM2015.579.VLRSKM2017.239.BR, SKM2017.262.BR xog SKM2020.314.BRx

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2015.579.VLR

T var tiltalt for, som indehaver af en personlig virksomhed, at være ansvarlig for, at siderne på en varebil ikke var mærket med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomheden cvr.nr. uagtet varebilen var registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse og havde en totalvægt over 3,5 ton.

Bødepåstanden var 5.000 kr.

T forklarede, at han godt var bekendt med reglerne om mærkning af varebiler og at det skyldtes "ren dovenskab" at dette ikke var sket.

Byretten fastsatte bøden til 2.000 kr. idet det allerede ud fra bilens nummerplader havde været muligt at identificere bilen og at der var grund til at antage, at den som "gulpladebil" blev anvendt erhvervsmæssigt. Under disse omstændigheder fandt retten, at en bøde på 2.000 kr. i et førstegangstilfælde ville være passende.

Ved landsretten blev baggrunden for loven om mærkning af varebiler gennemgået.

Landsretten fandt, under hensyn til formålet med bestemmelsen, der var rejst tiltale for, at der var tale om erhvervsmæssige forhold, og at der i forarbejderne udtrykkeligt var forudsat, at normalbøden i 1. gangstilfælde skulle være 5.000 kr., hvorefter landsretten i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand forhøjede bøden til 5.000 kr.

Byretsdomme

xSKM2020.314.BRx

xSelskabet var tiltalt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen for anden gang ved at have undladt at mærke siderne på den udelukkende erhvervsmæssigt anvendte varebil, som selskabet var registreret bruger af, med oplysning om selskabets navn eller logo samt cvr.nr. på begge sider af varebilen med mindst 3 cm høje ikke aftagelige bogstaver og tal. Det var endvidere tiltalt for et par færdselslovsovertrædelser.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. T blev idømt en bøde på 13.000 kr.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at overtrædelsen af registreringsbekendtgørelsen nr. 1643 af 17. december 2018 § 114, stk. 3, jf. § 85, udgør et andengangstilfælde, og at bøden for dette forhold alene kan udmåles til 10.000 kr.x

xPrøvesag

Overtrædelse i andengangstilfælde af registreringsbekendtgørelsen - bøde for dette forhold på 10.000 kr.x

SKM2017.262.BR

T var tiltalt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen, idet han den 15. februar 2016 ca. kl. 10.55 havde anvendt en varebil, der har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med T's personligt ejede virksomhed som registreret ejer og bruger - uden at have mærket siderne på varebilen med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

T tilstod.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 5.000 kr. 

I resumeet i SKM står "registreringsafgiftsbekendtgørelsen". Det skal være "registreringsbekendtgørelsen".

SKM2017.239.BR

T var tiltalt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen, idet han den 11. december 2015 ca. kl. 17.45 havde anvendt sin varebil, der har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med T's personlige virksomhed som registreret ejer og bruger - uden at have mærket siderne på varebilen med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

T nægtede sig skyldig.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 5.000 kr. Straffen fastsattes i overensstemmelse med forarbejderne til registreringsloven til en bøde på 5.000 kr.

I resumeet i SKM står "registreringsafgiftsbekendtgørelsen". Det skal være "registreringsbekendtgørelsen".