Dato for udgivelse
03 Jul 2013 15:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Jul 2013 15:13
SKM-nummer
SKM2013.476.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-0112209
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Fradrag, lønmodtager, skattefritaget, lønindkomst, international, organisation
Resumé

Landsskatteretten har afsagt en kendelse den 14. marts 2013, som giver skatteyderen medhold i, at hun er berettiget til fradrag for befordring til og fra arbejde for en international organisation, selv om lønnen for arbejdet er objektivt skattefritaget. Der er tale om en praksisændring, som giver mulighed for genoptagelse af skatteansættelser, der er foretaget for skatteydere, der udfører arbejde i Danmark i en tilsvarende situation.

Hjemmel

Ligningsloven

Reference(r)

Ligningsloven § 9 C

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.F.7.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.F.7.2.2.


1. Baggrund for ændring af praksis

SKAT har hidtil haft den praksis, at det ikke er muligt at fratrække driftsudgifter, herunder befordringsfradrag, der vedrører erhvervelsen af løn, der er objektivt skattefritaget. Dette har været beskrevet i Den juridiske vejledning, afsnit C.F.7.1.1. og afsnit C.F.7.2.2.

Landsskatteretten har ved kendelse af 14. marts 2013 bestemt, at en skatteyder i indkomstårene 2008-2010 var berettiget til befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 C for befordring mellem hjem og arbejde. Skatteyderen, der var fuldt skattepligtig til og bosiddende i Danmark, arbejdede i Danmark for en international organisation. Lønnen var objektivt skattefritaget i henhold til en international aftale. Skatteyderen kunne derved udnytte fradraget i anden indkomst.

Landsskatteretten anførte, at det ikke fremgår af ligningslovens § 9 C, at retten til fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads er betinget af, at indkomsten skal være skattepligtig.

SKAT havde under sagens behandling gjort gældende, at skattefritagelsen kun gælder for den skat, der falder på den pågældende indkomst, det vil sige nettoindkomsten efter fradrag af udgifter i forbindelse med erhvervelse af indkomsten. Dette synspunkt blev ikke fulgt af Landsskatteretten.

Landsskatterettens afgørelse omhandler kun befordringsfradrag. Imidlertid finder SKAT, at praksisændringen omfatter alle fradragsberettigede udgifter, der er forbundet med erhvervelse af lønindkomst, der er objektivt skattefritaget. Det gælder fx fradrag for rejseudgifter efter ligningslovens § 9 A.

2. Genoptagelse

Landsskatterettens kendelse af 14. marts 2013 (SKM2013.296.LSR) indebærer en praksisændring og deraf følgende adgang til genoptagelse efter reglerne om underkendelse af praksis i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, og § 27, stk. 1, nr. 7.

Sidstnævnte bestemmelse finder anvendelse i tilfælde, hvor hidtidig praksis er endeligt underkendt ved en dom, en landsskatteretskendelse eller ved en praksisændring offentliggjort af Skatteministeriet.

Der vil derfor kunne ske genoptagelse af skatteansættelserne i de tilfælde, der svarer til forholdene i landsskatteretssagen.

Praksisændringen gælder ikke for udgifter i forbindelse med erhvervelse af objektivt skattefritaget løn for udførelse af indtægtsgivende arbejde i udlandet. Sådanne udgifter kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de overstiger den udenlandske indkomst, der skal medregnes i den danske indkomstopgørelse. Se ligningslovens § 9, stk. 2, 2. pkt.

3. Hvilke indkomstår genoptages?

Landsskatterettens kendelse vedrører indkomstårene 2008-2010. Der kan derfor ske genoptagelse af skatteansættelser fra og med indkomståret 2008 vedrørende fradrag for udgifter i forbindelse med erhvervelse af objektivt skattefritaget lønindkomst. Se under punkt 4.

4. Frister for genoptagelse

En skatteansættelse kan genoptages, hvis der senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb fremsættes anmodning herom (ordinær genoptagelsesfrist). Se skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet, kan der efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, ske genoptagelse til gunst for den skattepligtige fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i en underkendelse af praksis, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 3 år forud for underkendelsen af praksis. Da Landsskatterettens kendelse vedrører indkomstårene 2008-2010, kan der ske ekstraordinær genoptagelse fra og med indkomståret 2008.

Anmodning om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7, skal indgives til SKAT inden 6 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside. Se skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

5. Kompetent myndighed

Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for de omhandlede indkomstår skal indgives til SKAT, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 3, eller til en klagemyndighed, der tidligere har taget stilling til spørgsmålet.

SKAT vil af egen drift genoptage skatteansættelserne for de omhandlede indkomstår, hvis SKAT umiddelbart er eller bliver bekendt med, at der er skattepligtige, der er lignet forkert, og betingelserne for genoptagelse er opfyldt.

6. Ophævelse

Styresignalet - og dermed adgangen til at anmode om ekstraordinær genoptagelse - bortfalder 6 måneder efter offentliggørelsen på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

Praksisændringen vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2013-2, som offentliggøres i juli 2013.