Dato for udgivelse
10 Jul 2013 12:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Sep 2012 12:32
SKM-nummer
SKM2013.502.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0191395
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
momsgrundlag, basisår, momskompensation
Resumé

Landsskatteretten kunne ikke imødekomme en kirkelig forenings anmodning om, at denne kunne anvende 2004 som basisår, herunder anvende reglerne om at investeringsgoder kan holdes uden for momsgrundlaget. Endvidere blev det afslået, at der kunne beregnes et nyt basisår hvert år, jf. reglerne om momskompensation til velgørende foreninger.

Reference(r)

Ligningslovens §§ 8A og § 12, stk. 3
Momsloven §§ 43. stk. 2 og 45

Henvisning

Den juridiske vejlledning 2013-1, afsnit D.A.12


Sagen drejer sig om, at SKAT ikke har imødekommet kirkens anmodning om, at foreningen kan anvende 2004 som basisår, herunder anvende reglerne om at investeringsgoder kan holdes uden for momsgrundlaget, eller hvorvidt der kan beregnes et nyt basisår hvert år, jf. § 1, stk. 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 420 af 2. maj 2007 om momskompensation til velgørende foreninger.

Landsskatterettens afgørelse
SKATs afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger
H1 (herefter benævnt kirken) blev godkendt efter ligningslovens § 8 A og 12, stk. 3, med virkning fra den 1. januar 2009, og blev dermed omfattet af adgangen til, at få tilbagebetalt moms via den særlige momskompensationsordning.

Kirken indgav ansøgning om momskompensation for 2009. Da kirken ikke havde været godkendt i 2004 efter ligningslovens § 8 A og 12, stk. 3, fastsatte SKAT et sammenligningsgrundlag for 2009, som momsgrundlag, på i alt 641.450 kr. I 2011 ansøgte kirken om momskompensation for året 2010. Det samlede tilbagesøgte beløb udgjorde 626.320 kr., og der blev ikke givet nogen momskompensation, dels med begrundelse, at kirken ikke var godkendt i 2004, hvorfor bestemmelsen i § 1, stk. 4 skal anvendes, dels fordi der i forbindelse med ansøgningen for 2009 blev fastlagt et basisår, som også skal anvendes som grundlag for følgende år.

Sagscenter Erhvervs afgørelse
Kirkens basisår skal fortsat være 2009, på i alt 641.450 kr., og der er ikke er hjemmel i bestemmelserne til at fastsætte et nyt basisår.

Foreninger der var godkendt i 2004, skal ifølge bekendtgørelsens § 1, stk. 1, beregne en stigning i udgifterne til købsmoms i et givent kalenderår i forhold til basisåret 2004. Foreninger, der ikke var godkendt i 2004, skal have et beregnet basisår. Dette beregnede basisår kan ikke ændres for hvert ansøgningsår. Det er hensigten med momskompensationsordningen, at kompensere for en stigning i udgifter til købsmoms fra et fast basisår til ansøgningsåret. Foreninger der ikke var godkendt i 2004, skal dermed ikke have mulighed for et nyt beregnet basisår for hvert ansøgningsår.

Formuleringen i bekendtgørelse nr. 420 af 2. maj 2007, § 1 stk. 4, om:

"told- og skatteforvaltningen fastsætter et sammenligningsgrundlag ved et gennemsnit af stigningsprocenten i samtlige ansøgeres udgifter til købsmoms fra basisåret 2004 til det kalenderår, som ansøgningen vedrører",

henviser til det første ansøgningsår for den pågældende forening.

Allerede fordi kirken først blev godkendt efter ligningslovens §§ 8 A og 12, stk. 3, pr. 1. januar 2009, skal kirken anvende det beregnede basisår for 2004, beregnet for regnskabsåret 2009 på i alt 641.450 kr.

Klagerens påstand og argumenter
Der er nedlagt principal påstand om, at kirken kan lægge 2004 til grund som basisår ved opgørelse af den tilbagebetalingsberettigede kompensation, selv om kirken på dette tidspunkt ikke var godkendt efter ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3.

Der er nedlagt subsidiær påstand om, at en opgørelse baseret på et gennemsnit af stigningsprocenten fra 2004, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 4, skal foretages separat for de enkelte kalenderår.

Bekendtgørelsens § 1, stk. 4, er affattet således:

For foreninger, der ikke kan opgøre udgifter til købsmoms i basisåret 2004, fordi de dette år enten ikke var etablerede, kun var etablerede en del af året eller ikke var godkendt i henhold til ligningslovens § 8A eller § 12, stk. 3, fastsætter told- og skatteforvaltningen et sammenligningsgrundlag ved et gennemsnit af stigningsprocenten i samtlige ansøgeres udgifter til købsmoms fra basisåret 2004 til det kalenderår, som ansøgningen vedrører.

Kirken var etableret i 2004 og er i stand til at fremlægge regnskabsmateriale, som dokumenterer omfanget af udgifter til købsmoms vedrørende dette år. Det medgives, at bestemmelsen bekendtgørelsens § 1, stk. 4, kan tolkes på den måde, at den afskærer brug af 2004 som basisår, når en forening ikke har været godkendt efter ligningslovens § 8A eller 12, stk. 3, i 2004.

Dog vedrører bestemmelsen foreninger, der ikke kan opgøre udgifter til købsmoms for året 2004. Kirken har det fornødne grundlag til at foretage denne opgørelse. Godkendelse efter ligningslovens § 8A eller § 12, stk. 3, har ikke betydning for, om en forening kan foretage en opgørelse af udgifter til moms.

Formålet med den særlige kompensationsordning er, at friholde velgørende foreninger for omkostninger til moms og herved sidestille dem med momsregistrerede virksomheder. Når grundlaget er til stede, bør det ikke komme kirken til skade, at man ikke var godkendt i 2004, men først har opnået godkendelsen på et senere tidspunkt. Det følger af formålet/hensigten med kompensationsordningen, at kirken kan anvende 2004 som basisår, når kirken har regnskabsmateriale mv., der muliggør en eksakt opgørelse for dette år.

Under møde i Landsskatteretten er der samtidig anført, at kirkens momskompensationsgrundlag for 2009 skal reguleres for investeringsgoder, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 5.

Subsidiær påstand
Ifølge bekendtgørelsens § 1, stk. 4, skal der opgøres et sammenligningsgrundlag, der findes ved et gennemsnit af stigningsprocenten i samtlige ansøgeres udgifter til købsmoms fra basisåret 2004 til det kalenderår, som ansøgningen vedrører. Heraf følger, at i en situation, hvor 2004 ikke kan anvendes som basisår, skal der foretages en opgørelse for det kalenderår, som ansøgningen vedrører, der er uafhængig af de opgørelser, som måtte være foretaget vedrørende tidligere år. Det er ikke korrekt, når SKAT vælger at anvende 2009 som basisår for 2010 og efterfølgende år. Dette giver bekendtgørelsesteksten ikke grundlag for, og det er samtidig en fremgangsmåde, som giver et tilfældigt resultat, der ikke danner et retvisende grundlag for momskompensation i de efterfølgende år. For kirken vil det forhold, at man i 2009 afholdte væsentlige udgifter til ombygning/renovering, føre til, at kirken i realiteten er afskåret fra at anvende kompensationsordningen. Det bemærkes, at omkostningsniveauet i 2010 også var påvirket af de afsluttende ombygnings/renoverings-arbejder, og at omkostningsniveauet herefter vil falde markant. Opgørelsen for 2010 skal ske uafhængigt af foregående år. I stedet skal der ske en tilbagebetaling af det tilbagesøgte beløb justeret i forhold til gennemsnittet af stigningsprocenten i samtlige ansøgeres udgifter til købsmoms.

For så vidt angår den beløbsmæssige opgørelse, må denne foretages af SKAT på ovenstående grundlag, idet der ikke er kendskab til gennemsnittet af stigningsprocenten.

Kirken er berettiget til hel eller delvist tilbagebetaling af moms efter retningslinjerne i momskompensationsordningen, således at den beløbsmæssige opgørelse hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Det fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 420 af 2. maj 2007 om momskompensation til velgørende foreninger m.v. med ændringer, at:

"Almennyttige og velgørende foreninger mv. godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, kan ansøge om delvis kompensation for udgifter til købsmoms i forbindelse med deres momsfri almenvelgørende aktiviteter. Der kompenseres for stigningen i udgifterne til købsmoms i et givent kalenderår i forhold til basisåret 2004 med en andel svarende til den enkelte forenings egenfinansieringsgrad jf. dog stk. 3. Egenfinansieringsgraden er de private indtægters andel af foreningens samlede indtægter jf. stk. 2. Der kompenseres ikke for udgifter til købsmoms, som allerede er godtgjort jf. momslovens § 45."
(...)
"Stk. 4. For foreninger, der ikke kan opgøre udgifter til købsmoms i basisåret 2004, fordi de dette år enten ikke var etablerede, kun var etablerede en del af året eller ikke var godkendt iht. ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3, fastsætter told- og skatteforvaltningen et sammenligningsgrundlag ved et gennemsnit af stigningsprocenten i samtlige ansøgeres udgifter til købsmoms fra basisåret 2004 til det kalenderår, som ansøgningen vedrører.
Stk. 5. Foreninger, der i 2004 har haft udgifter til købsmoms, der i henhold til momslovens § 43, stk. 2, kan betragtes som investeringsgoder, og som beløbsmæssigt udgør 100.000 kr. eller mere, kan holde disse udgifter ude af opgørelsen af grundlaget af købsmoms for basisåret 2004. I særlige tilfælde kan Skattecenter Y1 efter ansøgning give tilladelse til, at betydelige udgifter af ekstraordinær karakter, kan holdes ude af opgørelsen for 2004. Med betydelige udgifter menes udgifter af en sådan størrelse, som i forhold til foreningens samlede økonomi reelt vil udelukke foreningen fra momskompensationsordningen i en længere årrække. Ansøgning herom skal indsendes til Skattecenter Y1 sammen med ansøgningen om kompensation. Et evt. nyt grundlag for købsmoms for 2004 kan anvendes første gang ved ansøgning om kompensation den 1. juli 2008 for udgifter i 2007."

Det lægges til grund som ubestridt, at kirken først blev godkendt pr. d. 1. januar 2009 i henhold til ligningslovens § 8A eller § 12, stk. 3. Derfor skal der fastsættes et sammenligningsgrundlag for det kalenderår som ansøgningen vedrører, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 4. Det af repræsentanten anførte om, at kirken har det fornødne grundlag for at opgøre udgifter til købsmoms i 2004, giver ikke anledning til at ændre herved, og 2004 kan ikke lægges til grund som basisår.

Hvad angår den nedlagte påstand om, at udgifterne til købsmoms vedrørende investeringsgoder, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 5, ikke skal medregnes ved kirkens sammenligningsgrundlag for 2009, finder retten ud fra ordlyden af bekendtgørelsens § 1, stk. 5, at bestemmelsen kun omfatter udgifter, der er afholdt i 2004, jf. bestemmelsen om, at foreninger der i 2004 har haft udgifter til investeringsgoder, kan holde disse uden for grundlaget. Da de pågældende udgifter til købsmoms til investeringsgoder er afholdt i 2009, skal udgifterne medregnes ved opgørelsen af kirkens udgifter til købsmoms i 2009, jf. momskompensationsbekendtgørelsens § 3, stk. 3, nr. 3.

Hvad angår den subsidiære påstand om, at der skal fastsættes et nyt momsgrundlag for hvert ansøgningsår, finder retten, at der skal fastsættes ét momsgrundlag, som beregnes for det kalenderår, som ansøgningen vedrører, i nærværende sag i 2009. Herved har kirken i stedet for et basisår for 2004, et sammenligningsgrundlag for 2009, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 4. Idet det heraf fremgår, at kan der ikke opgøres udgifter til basisåret 2004, fastsættes et sammenligningsgrundlag for det kalenderår, som ansøgningen vedrører.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.