Dato for udgivelse
06 Aug 2013 15:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Sep 2011 15:11
SKM-nummer
SKM2013.551.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-861-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, ølsalg, urigtige, angivelser, fortsatte, forbrydelser, høj, alder, betinget, fængsel
Resumé

T havde blandt andet afgivet urigtige moms- og afgiftsangivelser, idet han ikke havde angivet moms af ølsalg m.v. og ikke havde anmeldt transport af varerne. Han var registreret i en del af perioden og fortsat med drift efter afmelding fra registrering. T havde beskæftiget sig med import af øl siden 1985. Han havde herved unddraget for 142.074 kr. i moms og 850.046 kr. i afgifter.

T forklarede at en del af de dåseøl, han havde indkøbt i Tyskland, ikke er importeret til Danmark, men videresolgt i Tyskland. T mente han havde krav på afgiftsgodtgørelse. T påstod forældelse vedrørende forhold begået forud for 22. august 2005, hvor den politimæssige efterforskning blev indledt og at de danske regler er i strid med EU-reglerne.

Byretten fandt T skyldig i forsæt. T idømtes 6 måneders fængsel og en tillægsbøde på 425.000 kr. for afgiftsdelen. T havde kontinuerligt udstedt fakturaer for ølsalg og forældelsesfristen skulle regnes fra den sidst udstedte faktura i 2004 vedrørende den registrerede periode. For den uregistrerede periode havde T kontinuerligt undladt at angive ølafgifter og anmelde transporten af varer inden afsendelsens påbegyndelse og forældelsesfristen skulle først regnes fra den sidste faktura i 2005. T idømtes en bøde på 270.000 kr. for momsdelen.

Landsretten stadfæstede byretsdommen, men gjorde fængselsstraffen betinget under hensyn til T´s høje alder (67 år). Bøden vedrørende momsdelen blev nedsat til 210.000 kr. under hensyn til retningslinjerne vedrørende ny sanktionspraksis.

Reference(r)

Straffeloven § 89
Øl- og vinafgiftsloven § 25
Momsloven § 81
Emballageafgiftsloven § 18

Henvisning

-


Østre Landsrets dom af 6. september 2011, 5. afdeling nr. S-861-11

Parter  

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Niels Anker Rasmussen, besk.)

 Afsagt af landsdommerne

Mogens Kroman, Lone Kerrn-Jespersen og Mette van de Ven (kst.) med domsmænd

.......................................

Byrettens dom af 7. marts 2011, nr. 8-614/2010

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 16. februar 2010.

T er i overensstemmelse med berigtiget anklageskrift tiltalt for overtrædelse af

1.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgifter, i perioden fra den 1. januar 2002 til den 31. marts 2004, hvor hans enkeltmandsvirksomhed var registreret som momspligtig, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han undlod overfor Skattemyndigheden at angive moms for salg af øl mv., hvorved det offentlige blev unddraget afgifter med kr. 136.816,00.

2.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 5,

ved uanset afmelding fra momsregistrering pr. 31. marts 2004, med forsæt til at unddrage statskassen afgifter, i perioden fra den 1. april 2004 til den 31. maj 2005, at være fortsat med at drive momspligtig virksomhed, hvorved det offentlige blev unddraget afgifter med kr. 5.258,00.

3.

overtrædelse af øl- og vinafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 6, stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgifter, i perioden fra den 1. januar 2002 til den 31. marts 2004, hvor han var registreret varemodtager, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger vedrørende salg af øl mv. til brug for afgiftskontrollen, samt ved med forsæt til at unddrage statskassen afgifter, i perioden fra den 1. april 2004 til den 31. maj 2005, hvor hans virksomhed ikke længere var registreret, til myndighederne at have undladt at anmelde transporten af varerne inden afsendelsen påbegyndes, hvorved det offentlige blev unddraget afgifter med i alt kr. 614.211,00.

4.

overtrædelse af emballageafgiftslovens § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 7a, stk. 3 (tidligere stk. 2),

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgifter, i perioden fra den 1. januar 2002 til den 31. maj 2005, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han til skattemyndighederne undlod at angive mængden af de varer, øl mv., som han modtog i perioden, hvorved det offentlige blev unddraget afgifter med i alt kr. 235.835,00.

Påstande

 Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf, bøde og en tillægsbøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Tiltalte har til støtte for påstanden om frifindelse gjort gældende, at han skal frifindes på grund af manglende forsæt. Tiltalte har videre gjort gældende, at eventuelle overtrædelser begået før den 22. august 2005 er forældet. Endelig har tiltalte til støtte for frifindelsespåstanden gjort gældende, at de danske regler er i strid med EU-reglerne.

Sagens oplysninger

Sagens behandling ved SKAT og politiet

Ved SKATS brev af 20. januar 2004 (bilag 6) blev tiltalte varslet om, at SKAT agtede at inddrage hans momsregistrering. Af brevet fremgik:

"...

Regionen har konstateret, at De ikke har angivet/betalt moms for fire på hinanden følgende perioder fra 1.1.2002-30.9.2003. Momstilsvarene er derfor foreløbig fastsat af regionen.

Det betyder, at ToldSkat ifølge opkrævningslovens § 4, stk. 3, kan inddrage Deres momsregistrering, og fortsættelse af Deres virksomhed vil herefter være strafbart efter bestemmelserne i momslovens § 81, stk. 3.

De kan undgå inddragelsen af registrering for moms, hvis De inden 14 dage fra modtagelsen af dette brev angiver og betaler de manglende momsperioder.

..."

Den 14. maj 2004 blev tiltalte fremstillet af politiet med henblik på foretagelse af udlæg for restance til ToldSkat. Tiltalte ville ikke udtale sig uden advokat.

Ved SKATs agterskrivelse af 26. januar 2006 til tiltalte fremsendtes forslag til afkrævning af afgift og ændring af indkomstansættelse (bilag 16-1). Skrivelsen var vedlagt sagsopgørelse (bilag 11). Af brevet fremgår bl.a.:

"...

Hermed tilbagekaldes forslag til afgørelse fra 16. november 2005. Den 14. december har SKAT modtaget yderligere ledsagedokumenter og fakturaer fra de tyske myndigheder vedr. erhvervelser fra G1 Bryggeri i Tyskland og G2 Bryggeri i Tyskland. De modtagne dokumenter er derfor indarbejdet i nærværende forslag og vedlagte sagsfremstilling.

SKAT har til hensigt for perioden 1. januar 2002 til 31. maj 2005 at opkræve virksomheden:

-

Ølafgift på 614.211 kr.

-

Emballageafgift på 235.835 kr.

-

Merværdiafgift (Moms) på 221.786 kr.

jf. opkrævningslovens § 5, stk. 1 (LBKG nr. 289 af 28. april 2003 om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med senere ændringer).

Opgørelsen af momsen på 221.786 er foretaget skønsmæssigt, jf. samme lovs § 5, stk. 2.

...

For yderligere henvises til vedlagte sagsfremstilling (bilag 11).

..."

Ved brev af 11. april 2006 (bilag 12) opkrævede SKAT afgifter i overensstemmelse med det anførte i agterskrivelsen af 26. januar 2006. Af brevet fremgår bl.a.:

"...

SKAT fremsendte den 26. januar 2006 forslag til afgørelse med indsigelsesfrist den 13. februar 2006.

Virksomheden er ikke fremkommet med indsigelser, hvorfor SKAT i henhold til det fremsendte forslag, opkræver virksomheden følgende:

-

Ølafgift på 614.211 kr.

-

Emballageafgift på 235.835 kr.

-

Merværdiafgift (Moms) på 221.786 kr.

..."

Tiltalte påklagede SKATs afgørelse af 11. april 2006 til Landsskatteretten, der den 13. oktober 2006 afviste tiltaltes klage, da den ikke opfyldte betingelserne i skatteforvaltningsloven. Herom henvises til det oplyste i Landsskatterettens afgørelse af 29. oktober 2008 (forhold 1, bilag 15).

Ved brev af 11. marts 2007 til SKAT anmodede tiltalte om eftergivelse af gæld vedrørende tidligere virksomhed med den begrundelse, at han ikke ville erkende gælden.

Politianmeldelse blev indgivet den 14. december 2007.

Ved afgørelse af 10. marts 2008 afslog SKAT tiltaltes anmodning om eftergivelse af gæld, hvilken afgørelse tiltalte indbragte for Landsskatteretten. Af Landsskatteafgørelsens afgørelse af 29. oktober 2008 (forhold 1, bilag 15) fremgår:

"...

SKATs afgørelse

SKAT har afslået klagerens anmodning om eftergivelse af gæld vedrørende tidligere virksomhed. SKAT har ved genvurdering af sagen i forbindelse med klagen til Landsskatteretten fastholdt denne afgørelse.

Der er ved afgørelsen henset til gældens størrelse og sammensætning.

Klageren har yderligere gæld til SKAT med 1.288.405 kr. samt andre mindre offentlige restancer.

Klagerens samlede gæld vedrørende helt overvejende SKATs afgørelse af 11. april 2006 om afgifts- og momsunddragelse. SKAT har i december 2007 anmodet politiet om, at der rejses tiltale mod klageren for overtrædelse af momsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven.

I en udtalelse til Landsskatteretten har SKAT anført, at klagerens anmodning om eftergivelse af gæld vedrørende tidligere virksomhed er afslået efter opkrævningslovens § 15, stk. 2, nr. 3.

SKAT har endvidere anført, at klageren ikke har et tilgodehavende hos SKAT, da der alene i forbindelse med straffesagen den 1. marts 2002 blev nedlagt påstand om et erstatningskrav.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om, at ansøgningen om eftergivelse af gæld vedrørende tidligere virksomhed imødekommes.

De afgiftsbeløb, som SKAT har opkrævet vedrørende klagerens tidligere virksomhed, er opkrævet ulovligt i henhold til EU-direktiver. Desuden skal der foretages fradrag for ølmoderation.

Klageren har endvidere et tilgodehavende hos SKAT på 12.200.000 kr. plus renter.

Klageren har henvist til Christian den V - danske lov - navnlig afsnittet om pant.

Hvis ikke klagerens ansøgning om eftergivelse imødekommes, bør klagerens sag videresendes til EF-domstolen som præjudicielle spørgsmål, jf. art. 234EF og 253EF.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter stiftelsen af momsgælden har klageren stiftet yderligere gæld i form af bøder, sagsomkostninger, parkeringsafgifter, et betydeligt afgiftstilsvar, restskatter og skyldige børnebidrag.

For så vidt angår afgiftstilsvaret verserer der en straffesag mod klageren, og restskatterne er fremkommet som følge af, at klageren ikke har indgivet selvangivelse.

Selvom der ikke måtte være udsigt til, at klageren kan opfylde sine gældsforpligtelser og selv om klagerens gæld efter det foreliggende i overvejende grad består i offentlige restancer, taler dette afgørende imod gældseftergivelse, at han efter stiftelsen af den gæld, han har bedt om at få eftergivet, har pådraget sig yderligere forskelligartet offentlig gæld. De omstændigheder, hvorunder klageren har pådraget sig denne gæld og det forhold, at den er pådraget på en måde, der har karakter af at være systematisk, taler endvidere mod gældseftergivelse.

Efter en samlet vurdering er det herefter med rette, at klagerens anmodning om gældseftergivelse ikke er imødekommet.

..."

SKATs tiltalebegæring blev fremsendt til politiet den 31. juli 2008 (forhold 1, bilag 10), og den 22. august 2008 blev der rejst sigtelse.

Sagens behandling ved retten

Hovedforhandling har tidligere været berammet to gange. Første gang den 3. juni 2010, hvor hovedforhandling måtte aflyses. Anden gang den 1. november 2010, hvor hovedforhandling tillige måtte aflyses bl.a. som følge af anklagemyndighedens forelæggelse af spørgsmål for SKAT.

Tiltalte fremsatte forud for sagens hovedforhandling anmodning om præjudiciel forelæggelse af sagen for EU-domstolen. Retten afviste denne anmodning ved kendelse af 29. oktober 2010. Landsretten afviste tiltaltes kære ved kendelse af 29. november 2010, og den 10. februar 2010 afslog Procesbevillingsnævnet tiltaltes ansøgning om indbringelse af landsrettens kendelse for Højesteret.

Der er under hovedforhandlingen bl.a. dokumenteret uddrag af SKATs sagsfremstilling (bilag 11) og de af SKAT udarbejdede opgørelser (bilag 16-6).

Tiltalen i forhold 1 er blevet berigtiget fra et beløb på "216.528 kr." til et beløb på "136.816 kr." på baggrund af oplysningerne i bilag 11 og 16-6.

Beløbet fremkommer således:

Foreløbigt fastsat

Optalt

Difference

2002

55.000 kr.

200.759 kr.

145.759 kr.

2003

123.000 kr.

137.512 kr.

14.512 kr.

2004

51.000 kr.

27.545 kr.

-23.455 kr.

I alt

 

 

136.816 kr.

         

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og skattemedarbejder V.1.

Tiltalte T har til retsbogen af 14. februar 2011 afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte forklarede, at han drev virksomhed med import af øl- og vand fra Tyskland i perioden fra 1. januar 2002 til 31. maj 2005. Han videresolgte øl og sodavand til supermarkeder og lignende. Han fortsatte med at indkøbe øl og sodavand efter SKATs tvangsafmelding af hans virksomhed i foråret 2004. Han var bekendt med, at man skal angive moms, når man indkøber og sælger øl og sodavand. Han mener, at han har indgivet momsangivelser til ... toldkammer. Han mener også, at han har indgivet angivelser om ølafgift og emballageafgifter. Han har ikke bilag, der godtgør dette. Han mener, at han også har foretaget angivelser for den periode, der ligger efter tvangsafmeldingen i 2004. Han har været hos SKAT utallige gange. Han har beskæftiget sig med import af øl- og vand siden den 8. maj 1985. Han har i den periode løbende foretaget angivelse af moms, emballageafgift, samt øl- og vandafgift.

På forsvarerens forespørgsel forklarede tiltalte, at han foretog en samlet angivelse af moms, øl- og emballageafgift på ca. 22.007 kr. i 2002, som det fremgår af forhold 1, bilag 11, side 6. Han har indbetalt et større beløb end de 22.007 kr., som fremgår af sagens bilag 1, 11. Han foretog indbetalingerne på grænsen, bl.a. i Frederikshavn. Det var dog nok kun et beløb på nogle få tusinde kroner. Han indbetalte ikke i videre omfang, da det var hans opfattelse, at han havde krav på tilbagebetaling af beløb fra statens side i form af modregning. Han er af den opfattelse, at afgifterne er opkrævet med urette, da det er i strid med EU-retten, nærmere bestemt artikel 35 i Lissabontraktaten, Hedly Lomas-dommen C/594, Brasserie Di Pecheur- og Factortrame-dommene samt den såkaldte Francovic-dom.

Han husker ikke, om han videresolgte øl- og vand til Carlsbergs listepriser, som er anvendt ved opgørelserne i sagens forhold 1, bilag 11. Han husker således ikke videresalgsprisen for de øl, som han solgte, og som fremgår af sagens bilag 16-6, side "Listesalgspriser".

Han husker ikke videresalgsprisen for Bockøl, Rote Oktober, Rostocker Weihnachtsbock.

Foreholdt indholdet af SKATs brev af 26. januar 2006 (Bilag 16-1) forklarer tiltalte, at han mener, at han har reageret på SKATs brev mundtligt under en telefonsamtale med skattemedarbejder V.1. Han havde forud herfor skrevet et brev til SKAT den 15. november 2005, som er fremlagt som sagens forhold 1, bilag 8.

Tiltalte kan ikke gennemskue beløbenes størrelse i tiltalepunkterne.

..."

V.1 har den 28. februar 2011 afgivet følgende forklaring til retsbogen:

"...

V.1 forklarede blandt andet, at han er uddannet i Toldvæsenet. Han har tillige en HD-uddannelse. Han har arbejdet med punktafgifter siden 1998. Han har udarbejdet sagsfremstillingen, der er indeholdt i bilag 11, i april 2006. Han blev involveret i sagen omkring 2005.

SKAT havde punktafgifter som indsatsområde, herunder virksomheder, der importerede øl- og vand. SKAT kiggede på virksomheder, som ikke afregnede store momsbeløb, men som var registeret som importør af store mængder øl og vand. T´s virksomhed var en blandt mange virksomheder, som SKAT havde fokus på. Han havde med T´s virksomhed at gøre. Vidnet tog sig af spørgsmål om moms og afgifter, og hans kollega HS beskæftigede sig med spørgsmålet om T´s skatteforhold.

SKAT kan checke køb fra EU-udlande, idet sådanne registres via et listesystem i EU-regi. SKAT tog i denne sag derfor kontakt til de udenlandske eksportører, som udleverede fakturaer mv. til SKAT. Den udenlandske leverandør er fritaget for afgift - og importøren - dvs. T - er forpligtet til at afregne afgift.

Den 26. januar 2006 (bilag 16-1) sendte SKAT en agterskrivelse om afkrævning af afgifter til T. T reagerede ikke herpå. SKAT fulgte op med afgørelsen af 11. april 2006 (bilag 12). T reagerede heller ikke på denne.

Oplysningerne fra de tyske øleksportører kom successivt - og SKAT skrev første gang til T i november 2005 på baggrund af de oplysninger, som man havde på dette tidspunkt. T kontaktede SKAT i den forbindelse, og bad om et møde om moderation og emballagegodtgørelse. T opgav et virksomheds-nummer, som ikke længere var gældende, og vidnet sagde til T, at spørgsmålet om moderation ikke havde noget med denne sag at gøre. SKAT tilbød møde i uge 51 i 2005, men sagde, at mødet ikke skulle dreje sig om moderation, da denne sag omhandlede forhold, der lå efter 1. januar 2002.

T havde bopæl i ...3 kommune i 2002-2005 - og T skulle indgive momsangivelser til Skattecenter ...1. Det kunne ske elektronisk eller på papir. Det var i 2002-2005 muligt at indgive momsangivelse på et hvilket som helst skattecenter, hvorefter momsangivelser blev videresendt til rette skattecenter, i dette tilfælde ...1. Det var således muligt at indgive momsangivelser fysisk i Skattecenter...2, der herefter tastede oplysningerne, så de umiddelbart herefter blev synlige også for skattecentret i ...1. Skattecentret i ...2 kunne derimod ikke taste emballageafgifter og ølafgifter. Dette var kun muligt i Skattecenter ...1. Hvis angivelse af emballage- og ølafgift blev indleveret fysisk i Skattecenter ...2, så ville disse blive fysisk blive videresendt til rette regnskabscenter for punktafgifter.

Den papirbaserede ordning fungerede på den måde, at en virksomhedsejer ved årets start fik udleveret en stak momsangivelser, emballageafgiftsangivelser og ølafgiftsangivelser, som virksomheden herefter skulle indsende løbende. F.eks. skulle modtagelse af øl den 28. februar senest angives den 15. marts i samme år. Man kan ikke som registreret varemodtager betale afgifter på grænsen mellem Tyskland og Danmark. Hvis T var blevet stoppet ved grænsen, så ville SKAT være blevet underrettet herom.

T har ikke undervejs i sagsbehandlingen gjort gældende, at han har indbetalt de opkrævede afgifter. T har - med henvisning til en tidligere sag - alene gjort gældende, at han havde krav på moderation, men det har jo intet med sagen at gøre. Vidnet har flere gange sagt til T, at den sag, som T henviste til, lå mange år tilbage.

Opgørelsen i bilag 11 er udarbejdet på grundlag af Carlsbergs liste-salgspriser. Det er en vejledende prisliste til Carlsbergs depothandlere, der som grossister indkøber øl direkte fra producenten. T indkøbte øl mv. direkte fra den tyske ølproducent - og var dermed grossist. Derfor tog man udgangspunkt i listesalgspriserne. På denne måde fik SKAT et realistisk billede af prisen. Prisberegningerne er fastsat mest muligt i tiltaltes favør som producentens fortjeneste til ved salg til depotejeren (grossist). I princippet kunne SKAT have beregnet prisen som fortjenesten fra producentled til detailled.

På forsvarerens forespørgsel forklarer vidnet, at sagens bilag 17 er udarbejdet af RK fra SKAT. EU´s listesystem er indrettet således, at de danske myndigheder altid kan trække oplysninger om, hvilke udenlandske leverandører, som har solgt til hver enkelt importør i Danmark. Tidligere var der nogle områder, som var undtaget for momspligt, men områderne er gradvist blevet reduceret.

Der er ingen forskel i lovgrundlaget i dag og på gerningstidspunkterne i sagens forhold 3 og 4, men man har opereret med forskellige satser i tiltaleperioden, da der blev ændret på afgiften på sukkerindholdet. SKAT har taget højde herfor i beregningerne.

Foreholdt tiltaltes forklaring om, at han har betalt moms på grænsen. Hertil forklarer vidnet, at denne løsning kun var mulig frem til og med 1992. Efter 1992 var kun det muligt at angive afgiften ved aflevering af en seddel i en postkasse på grænsen. SKAT har ikke modtaget angivelser fra tiltalte via de nævnte postkasser.

Øl importeret i tankvogne er også afgiftsbelagt. Hvis øllen tappes i Danmark, så skal der betales emballageafgift i den forbindelse.

Hvis en ølimportør køber øl i Tyskland med henblik på videresalg i Sverige, så betales der ikke afgift i Danmark, hvis øllen kun er i transit i Danmark. Øllen skal i så fald være fulgt af et ledsagedokument, hvor den svenske importør skal fremgår. Noget sådant har man heller ikke set i denne sag.

På forsvarerens yderligere forespørgsel oplyste vidnet, at der sker fortoldning, hvis en dansk ølimportør importerer øl fra Norge. Det kan ske ved straksfortoldning. Ved transit skal der foreligge transitdokument. Hvis der ikke gør det, så foreligger der smugleri.

Emballageafgift har ikke noget at gøre med pantsystemet. Emballageafgift er indført som følge af miljøhensyn.

..."

Tiltaltes personlige forhold

 Tiltalte er efter det oplyste ikke tidligere straffet.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har beskæftiget sig med import af øl siden 1985. Hans momsregistrering ophørte i 2004. Han har herefter hjulpet folk med EU-spørgsmål, herunder folk på et universitet. Han er i dag pensionist. Han er fraskilt. Han har 3 voksne børn. Han bor alene i en lejet lejlighed. Han bruger megen tid på spørgsmål om moderation mv.

Der er ikke blevet iværksat undersøgelse i medfør af retsplejelovens § 808 som et led i denne sag.

Rettens begrundelse og afgørelse

Generelt

SKATs beregninger i sagens bilag 10 og 16-6, der er foretaget på baggrund af gennemgang af fakturaer mv. og Carlsbergs listepriser, lægges til grund ved rettens vurdering af tiltalepunkterne i sagens forhold 1-4.

Efter indholdet af SKATs agterskrivelse af 26. januar 2006 og SKATs afgørelse af 11. april 2006 sammenholdt med den af vidnet V.1´s forklaring afvises tiltaltes forklaring om, at tiltalte reagerede på de to nævnte breve.

Tiltaltes forklaring om, at opkrævning af afgifterne er sket med urette, jf. EU-retten, afvises i det hele.

Tiltalte har ikke bestridt, at han har importeret og solgt øl- og vand i gerningsperioderne, der er omfattet af tiltalerne i forhold 1-4. Efter V.1´s forklaring, der understøttes af oplysningerne i sagen, afvises tiltaltes forklaring om, at han skulle have indgivet momsangivelser, emballageafgift samt øl- og vandafgift til ...2 Toldkammer, ved grænsen eller hos SKAT.

ad forhold 1

Efter opgørelserne i bilag 16-6, der er udarbejdet på baggrund af fakturaer modtaget fra EU´s listesystem og Carlsbergs listesalgspriser, lægges det til grund, at tiltalte i perioden fra 1. januar 2002 til den 31. marts 2004 kontinuerligt udstedte fakturaer for salg af øl mv. Tiltalte udstedte i 2002 fakturaer i månederne marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december. I 2003 udstedte tiltalte fakturaer i månederne januar, marts, april, maj, juni, juli, august, oktober, november og december, og i 2004 udstedte tiltalte fakturaer bl.a. i januar.

Tiltalte undlod at angive moms for alle de nævnte fakturaer. Idet tiltalte kontinuerligt undlod at angive moms regnes forældelsesfristen først fra den sidstnævnte faktura i 2004, og der er herefter ikke grundlag for at statuere forældelse for nogen del af de af tiltalen omfattede momsbeløb.

Tiltalte har drevet virksomhed med import af øl- og sodavand gennem mange år, og var bekendt med, at han som ølimportør skulle afregne moms. Retten finder det herefter bevist, at tiltalte undlod at afregne moms med forsæt til at unddrage statskassen afgifter, hvorfor tiltalte findes skyldig i den rejste tiltale.

ad forhold 2

Efter opgørelsen i bilag 16-6, der er udarbejdet på baggrund af Carlsbergs listesalgspriser, lægges det til grund, at tiltalte i 2005 udstedte fakturaer for salg af øl mv., hvorved det offentlige blev unddraget afgifter med 5.258 kr. Der er ikke rejst tiltale for unddragelse af afgiftsbeløb for månederne marts, april, maj, juni, juli, august, november og december 2004, hvilke beløb fremgår af bilag 16-6. Herefter, og når henses til bestemmelsen i momslovens § 48 (tidligere § 49), vil tiltalte være at frifinde for den rejste tiltale.

ad forhold 3

Af sagens bilag 16-6 sammenholdt med bilag 11, side 6, fremgår det, at tiltalte i 2002 skulle have betalt ølafgift med 324.222 kr., men alene afregnede ølafgift med 22.007 kr. Det fremgår, at der var tale om ølafgifter for månederne marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november og december. I 2003 undlod tiltalte at afregne ølafgifter med 174.872 kr. for månederne januar, marts, april, maj, juni, juli, august, oktober, november og december. I 2004 undlod tiltalte at afregne ølafgifter/anmelde transporten af varerne inden afsendelsens påbegyndelse med 116.063 kr. i månederne januar, marts, april, maj, juni, juli, august, november og december. I 2005 undlod tiltalte at anmelde transport af varer inden afsendelsen påbegyndtes for et beløb med 21.061 kr. for månederne januar, februar og maj.

Idet tiltalte kontinuerligt undlod at angive ølafgifter og anmelde transporten af varer inden afsendelsens påbegyndelse regnes forældelsesfristen først fra den sidstnævnte faktura i 2005, og der er herefter ikke grundlag for at statuere forældelse for nogen del af de af tiltalen omfattede afgiftsbeløb.

Tiltalte har drevet virksomhed med import af øl- og sodavand gennem mange år. Retten finder der herefter bevist, at tiltalte undlod at afregne ølafgifter og undlod at anmelde transport af øl inden afsendelsens påbegyndelse med forsæt til at unddrage statskassen afgifter, hvorfor tiltalte findes skyldig i den rejste tiltale.

ad forhold 4

I 2002 angav tiltalte alene emballageafgift med 10.030 kr., selvom han skulle have angivet emballageafgifter med et samlet beløb på 148.741 kr. Der var tale om afgifter for emballage, der var afsendt i månederne juli, august, september, oktober, november og december 2002. I 2003 var der tale om et beløb på 79.723 kr. for månederne januar, marts, april, maj, juni, juli, august, oktober, november og december. I 2004 var der tale om et beløb på 11.703 kr. for månederne januar, marts, april, maj, juni, juli, august, november og december. I 2005 var der tale om et beløb på 5.608 kr. for månederne januar, februar og maj.

Idet tiltalte kontinuerligt undlod at angive emballageafgifter regnes forældelsesfristen først fra den sidstnævnte faktura i 2005, og der er herefter ikke grundlag for at statuere forældelse for nogen del af de af tiltalen omfattede afgiftsbeløb.

Tiltalte har drevet virksomhed med import af øl- og sodavand gennem mange år. Retten finder der herefter bevist, at tiltalte undlod at afregne emballageafgifter med forsæt til at unddrage statskassen afgifter, hvorfor tiltalte findes skyldig i den rejste tiltale.

Straffens fastsættelse

Straffen fastsættes til fængsel i 6 måneder, jf. øl- og vinafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 [red SKAT] og 2, jf. § 6, stk. 1, og emballageafgiftslovens § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 7a, stk. 3.

Efter de strafbare forholds karakter, og idet der er tale om systematiske forsætlige afgiftsovertrædelser begået over en lang periode, har retten ikke fundet grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget. Retten bemærker herved, at der ikke for retten er oplyst at foreligge særlige omstændigheder, jf. SKM2004.356.HR. Retten bemærker videre, at SKAT har måttet foretage meget omfattende undersøgelser og beregninger, herunder indhentelse af oplysninger fra udenlandske leverandører, førend SKAT havde det fornødne grundlag for at træffe afgørelse i april 2006 og efterfølgende indgive politianmeldelse i december 2007 samt tiltalebegæring ultimo juli 2008.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 425.000 kr. svarende til det halve af det unddragne beløb (nedrundet).

Straffen fastsættes til en bøde på 270.000 kr., jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1. Der er ved straffastsættelsen taget udgangspunkt i SKATs retningslinjer af 7. september 2009 til anklagemyndigheden og domstolene om "Ny sanktionspraksis i fiskalstraffesager".

Forvandlingsstraffen for bøderne fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 6 måneder.

Tiltalte T skal betale en tillægsbøde på 425.000 kr.

Tiltalte T skal betale en bøde på 270.000 kr.

Den samlede forvandlingsstraf for bøderne er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 30.962,50 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Carsten Halle.

.....................................

Østre Landsrets dom af 6. september 2011, 5. afdeling nr. S-861-11

Byrettens dom af 7. marts 2011 (8-614/2010) er anket af T med påstand om frifindelse.

Tiltalte har også for landsretten anført, at eventuelle overtrædelser begået forud for 22. august 2005, hvor den politimæssige efterforskning blev indledt, er forældede.

Tiltalte har oplyst, at der ikke er indsigelse vedrørende de beløbsmæssige opgørelser. Dog er ca. 40.000 af de omhandlede dåseøl ikke solgt i Danmark, hvilket må medføre en reduktion på 20.000 kr. i emballageafgift, 36.000 kr. i ølafgift og 14.000 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse.

Anklagemyndigheden har anført, at forholdene ikke er forældede, idet der er tale om fortsatte forbrydelser.

Supplerende oplysninger

Tiltalte har også for landsretten fremsat anmodning om udsættelse af hovedforhandlingen på forelæggelse af spørgsmål for EU domstolen. Landsretten har ved kendelse af 6. september 2011 afsagt forud for hovedforhandlingen nægtet at tage denne anmodning til følge.

Personlige forhold

Tiltalte er ved Østre Landsrets ankedom af 4. april 2007 straffet med en bøde på 10.000 kr. for overtrædelse af bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002 om pant og indsamling af emballage til øl og visse læskedrikke § 95, stk. 1, jf. § 6, stk. 1, § 8, stk. 1 og § 55, stk. 1.

Kriminalforsorgen har til brug for ankesagen udarbejdet en personundersøgelse af 2. september 2011, jf. retsplejelovens § 808. Det fremgår heraf, at T findes egnet til at modtage en betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har forklaret blandt andet, at han ikke var enig i tvangsafmeldingen i foråret 2004. Det er efter hans opfattelse et domstolsanliggende. SKAT må have kvitteringer for hans indbetalinger i bl.a. Frederikshavn, han har ikke selv kvitteringer. Han har videresolgt øl i Tyskland på bl.a. andre messer. Disse øl har ikke været indført i Danmark. Det drejer sig om ca. 40.000 dåseøl af de omhandlede øl, som ikke har været indført i Danmark.

Efter dåseforbuddets ophævelse anmodede han om erstatning, hvilket han ikke fik. Han henvendte sig derfor hos Skattecenter ...2, hvor han indbetalte ølafgift fratrukket moderation samt moms og emballageafgift. Han har kun været i ...2 en gang. Det var i foråret 2002. Efterfølgende blev han henvist til Skattecentret i ...1, hvor man har afvist ham. I 1988 har han indbetalt ved den dansk-tyske grænse. Der var tale om en straksfortoldning. Det omhandlede parti blev solgt på ... messen. Når han har indført nye varer, har han spurgt om fortoldning. Han har straksfortoldet nogle få gange efter 2002, og han har i den forbindelse bedt om modregning. Videresalgsprisen har typisk ligget på 3,40 kr. pr. dåse.

Han har i et brev af 29. april 2002 anmodet om afgiftsgodtgørelse vedrørende tom emballage. Han er ikke klar over, hvad svaret var. Han har i hvert fald ikke fået nogen penge fra den danske stat. Han har flere gange efterfølgende bedt om godtgørelse af emballageafgift.

Han er ikke producent af øl, men han har tidligere modtaget moderation fra ...2 Toldkammer. Det var efter ølstrejken i 1985. Han var dengang importør og eksportør af øl.

V.1 har supplerende forklaret blandt andet, at efter at SKAT havde skrevet til tiltalte i efteråret 2005, fik de en henvendelse fra T. Den drejede sig om moderation og om ølstrejken i 1993. Efter ølafgiftsloven har producenter mulighed for at få lempelse i afgift, men det gælder ikke importører. Det er vist rigtigt, at det ikke er endeligt afklaret, om det er i strid med EU-retten. Han er ikke klar over, hvor stor moderationen er i forhold til ølafgiften, men den er ikke ret stor. Det skal nok passe, at det er et beløb på 23 øre pr. 33 cl. dåse. Der er også en mængdebegrænsning på muligheden for moderation. Punktafgifterne indgår i momsgrundlaget.

Erhvervsdrivende, der køber øl i Tyskland, har ret til mod oplysning af momsnummer og punktafgiftsnummer at købe varer uden moms og punktafgifter. Momsen og afgifterne forfalder til betaling, når varerne indføres i Danmark. Der er i denne sag ikke dokumentation for, at varerne skulle være solgt uden for Danmark. Hvis varerne sælges videre i Tyskland, uden at de er indført i Danmark, skal sælgeren være momsregisteret i Tyskland, og der vil skulle betales ølafgift i Tyskland. T har ikke givet nogen oplysninger om, hvor han har solgt varerne. De eneste, der kan modtage varer uden afgifter, er erhvervsdrivende, der er registrerede. I de fleste tilfælde har T skrevet under på ledsagedokumenterne. Forudsætningen for, at der kan sælges varer i Tyskland uden moms er, at fakturaen er forsynet med varemodtagerens momsnummer, og at varerne er ført ud af Tyskland. De tyske myndigheder ville være forpligtet til at meddele de danske myndigheder, hvis der var solgt varer i Tyskland. Hvis de danske myndigheder var bekendt med, at varer ikke var ført ud af Tyskland, ville opgørelsen være korrigeret, og man ville have givet oplysning til de tyske myndigheder.

Siden 1. januar 2006 har man kunnet betale afgift på et hvilket som helst skattecenter. Hvis man ikke er registreret varemodtager, skal man stille sikkerhed for afgiften. Hvis man køber afgiftsbelagte varer i EU, kan man betale afgift ved grænsen, men der vil være tale om en overtrædelse af reglerne. Det er for så vidt ikke tale om straksfortoldning, det har ikke noget med told, men med afgift at gøre.

Emballageafgiften blev sat ned, da dåseforbuddet blev ophævet og som optakt til indførelse af pantafgiften på dåser.

Landsrettens begrundelse og resultat

Tiltalte har for landsretten forklaret, at en del af de dåseøl, han har indkøbt i Tyskland, ikke er importeret til Danmark, men videresolgt i Tyskland. Denne forklaring er ikke understøttet af andre oplysninger i sagen. Herefter og sammenholdt med vidnet V.1´s forklaring om de nationale myndigheders underretningspligt kan tiltaltes forklaring om salg af øl i Tyskland ikke tillægges vægt.

Landsretten tiltræder, at tiltalte som anført i dommen ikke har angivet moms eller emballageafgift, ligesom han ikke har afregnet ølafgifter eller anmeldt transport af varerne. De krav på godtgørelse eller erstatning, som tiltalte under denne sag har anført at have, kan under disse omstændigheder ikke føre til, at tiltalte må anses for at have manglet forsæt. Herefter og i øvrigt af de grunde, der er anført i dommen, tiltræder landsretten, at tiltalte er skyldig efter anklageskriftet i forhold 1, 3 og 4, idet landsretten tiltræder, at ingen del af disse forhold kan anses for forældet.

For så vidt angår forhold 2 tiltræder landsretten af de anførte grunde, at tiltalte er frifundet.

Straffen skal fastsættes efter de i dommen nævnte bestemmelser, jf. straffelovens § 89, idet det dog bemærkes, at henvisningen til øl- og vinafgiftsloven § 25, stk. 3, jf. stk. 1, skal være til både nr. 1 og nr. 2.

Fængselsstraffen findes passende udmålt.

Fem voterende finder under hensyn til tiltaltes alder, at den sædvanlige straf ikke er nødvendig jf. straffelovens § 82 nr. 2, og stemmer derfor for, at straffen kan gøres betinget som nedenfor bestemt.

En voterende finder henset til forholdenes strafværdighed sammenholdt med tiltaltes personlige forhold, at anvendelse af den sædvanlige straf ikke er unødvendig eller skadelig og finder af samme grund heller ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget.

Afgørelse træffes efter stemmeflertallet, således at fængselsstraffen gøres betinget.

Tillægsbøden findes passende fastsat.

For så vidt angår bøden for overtrædelse af momsloven nedsættes denne i overensstemmelse med retningslinjerne i "ny sanktionspraksis i sager om overtrædelse af skattelovgivningen mv." til 210.000 kr.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

T straffes med fængsel 6 måneder. Fuldbyrdelsen heraf udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra landsrettens dom på betingelse af

- at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 425.000 kr. og en bøde på 210.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Byrettens bestemmelse om sagsomkostninger stadfæstes.