Dato for udgivelse
11 Sep 2013 10:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Jan 2013 09:26
SKM-nummer
SKM2013.629.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, S-2810-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Tilståelsessag, lønudbetalinger, tillægsbøde, ubetinget, fængsel, tillægsstraf
Resumé

T var tiltalt for årene 2008, 2009 og 2010 ikke at have reageret på en for lav skatteansættelse, idet lønudbetalinger på i alt 1.082.366 kr. ikke var indeholdt i årsopgørelsen. Den unddragne skat androg 318.363 kr.

T erkendte sig skyldig.

Byretten fastsatte tillægsstraffen til 60 dages ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 300.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten fandt ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget, uanset T´s gode personlige forhold.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16
Straffeloven § 89

Henvisning

-


Vestre Landsrets dom af 23. januar 2013, 11. afdeling S-2810-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Peder Fihl)

Afsagt af landsdommerne

Mogens Heinsen, Hans-Jørgen Nymark Beck og Nikolaj K. Andersen (kst.) med domsmænd

..................................................

Byrettens dom af 20. november 2012, 8. afdeling nr. 8-6682/2012

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 17. september 2012.

T er tiltalt for overtrædelse af

skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 89

ved med forsæt til skatteunddragelse for indkomstårene 2008 - 2010 at have undladt inden 4 uger fra modtagelsen af årsopgørelsen at underrette SKAT om, at årsopgørelserne var forkerte med henholdsvis 304.577 kr., 350.209 kr., og 427.580 kr. i alt 1.082.366 kr. Sigtede var ansat i G1 og modtog ovennævnte lønudbetalinger, og sigtede undlod at selvangive sine indkomster, hvorved det offentlige blev unddraget i alt 318.363 kr. i skat.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel samt tillægsbøde.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og har forklaret i overensstemmelse med tiltalen.

Personlige forhold

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen, men han har den 23. maj 2011 vedtaget en bøde for overtrædelse af færdselsloven.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes i medfør af straffelovens § 89 som en tillægsstraf på fængsel i 60 dage, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Efter sagens karakter og omfang findes der ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte skal endvidere betale en tillægsbøde på 300.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 300.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

......................................................

Vestre Landsrets dom af 23. januar 2013, 11. afdeling S-2810-12

Byretten har den 20. november 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 8-6682/2012).

Tiltalte, T har påstået formildelse, navnlig således at straffen gøres helt eller delvist betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende oplysninger

Kriminalforsorgen, Afdelingen for Samfundstjeneste, har udarbejdet personundersøgelse af 28. september 2012.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter forholdets karakter, herunder størrelsen af de unddragne beløb og den omstændighed, at unddragelsen er sket over en periode på tre år, tiltræder landsretten, at straffen er fastsat som sket, og at der uanset tiltaltes gode personlige forhold ikke er grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.