Dato for udgivelse
01 Oct 2013 14:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Sep 2013 13:56
SKM-nummer
SKM2013.693.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0160600
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Tinglysningsafgift
Emneord
Pantebrevsselskab - tinglysningsafgift - afgiftsnedsættelse
Resumé

Skatterådet afviser, at pantebrevsselskaber, der er under tilsyn af Finanstilsynet, kan sidestilles med pengeinstitutter i forhold til tinglysningslovens § 5, stk. 2

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1 og § 2 stk. 2

Reference(r)

Tinglysningsafgiftsloven § 5, stk. 2
Lov om pantebrevsselskaber §§ 1 - 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit E.B.4.2.2.1.


Spørgsmål

  1. Er pantebrevsselskaber, der er under tilsyn af Finanstilsynet, sidestillet med pengeinstitutter i forhold til tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 2?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Pantebrevsselskabet tilbyder lån til personer, som af den ene eller anden grund ikke kan opnå almindelig realkreditbelåning til køb af en almindelig bolig til sig selv og deres familie.

Lånene udstedes med 1. prioritet i den købte ejendom og har en løbetid på mindst 10 år og højst 30 år.

Der stilles krav om en udbetaling på ca. 15-20 % - helst kontant. Alternativt en mindre del som pantebrev til sælger.

Spørger henviser til et svar fra en medarbejder i Finanstilsynet, som skriver således:

"Jeg kan oplyse, at Tinglysningsafgiftsvejledningen formelt set hører under SKAT og at SKAT der for er rette myndighed til fortolkning af regler og vejledning. Jeg kan derfor ikke give dig et endeligt svar på om pantebrevsselskaber også vil være omfattet. [af tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 2]

Når det så er sagt, er det min opfattelse, at det vil give god mening også at udstrække reglerne til pantebrevsselskaber under tilsyn hos os."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Baggrunden for henvendelsen er, at der p.t. er meget stor efterspørgsel efter finansiering af mindre ejendomme i det såkaldte "udkantsdanmark", hvor realkreditinstitutter de facto er stoppet med at yde lån til ejendomme, hvor realkreditlånet bliver under kr. 500.000.

Spørger har derfor konstateret, at det er en opgave, som selskabet kan påtage sig via pantebrevsfinansiering. Denne opgave har selskabet påtaget sig siden 2009.

Med ansøgningen om bindende svar omkring overførsel af stempel søger spørger at få ensartede regler, uanset om pantebrevet udstedes til spørger selv eller en bank - og samtidig sikre, at låntagere ikke skal stemple endnu en gang, når realkreditinstitutterne igen ønsker at belåne huse i mindre byer.

Spørger anfører, at finansieringen bliver unødvendig dyr, hvis der ikke kan overføres stempel fra nuværende realkreditlån, ejerpantebreve eller afgiftspantebreve, hvilket er til yderligere skade for de i forvejen belastede områder.

Spørger henviser til tinglysningsbekendtgørelsens afsnit C.2.2.1. hvoraf det fremgår:

"For at tinglysning af nyt pantebrev er omfattet af afgiftsnedsættelsen i

TAL § 5, stk. 2, og § 5a, skal en række betingelser være opfyldt. En af disse betingelser er, at der er tale om realkreditlignende lån ydet af realkreditinstitutter eller af pengeinstitutter. Der er med andre ord først og fremmest tale om lån sikret ved

  • realkreditpantebrev
  • pengeinstitutpantebrev.

Med pengeinstitutter sidestilles institutter, der er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed og lov om tilsyn med pensionskasser samt visse kreditinstitutter, der er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet på kreditinstitutområdet. På www.finanstilsynet.dk kan man se, om et konkret pengeinstitut eller kreditinstitut er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet."

På baggrund heraf mener spørger, at pantebrevsselskaber er at betragte, som et institut underlagt kontrol af finanstilsynet, hvorfor der efter min opfattelse kan overføres stempel fra f.eks. et realkreditlån til et pantebrev udstedt til et pantebrevsselskab, hvis lånets løbetid er på mindst 10 år og højst 30 år.

Spørger erkender i forbindelse med høringssvaret, at pantebrevsselskaber ikke hører under "kreditinstitutområdet" i Finanstilsynet, hvorfor der principielt vil kunne gives afslag på forespørgslen.

Spørger anmoder indtrængende Skatterådet om en lempeligere fortolkning af tinglysningsbekendtgørelsens afsnit C.2.2.1., idet der efter spørgers opfattelse er tale om konkurrenceforvridning og en unødvendig fordyrelse ved finansiering af mindre ejendomme i randområder.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Spørger ønsker bekræftet, at pantebrevsselskaber, der er under tilsyn af Finanstilsynet, sidestilles med pengeinstitutter i forhold til tinglysningslovens § 5, stk. 2.

Lovgrundlag

Tinglysningsafgiftsloven§ 5.

For tinglysning af pant, bortset fra retspant, udgør afgiften 1.660 kr. og 1,5 pct. af det pantsikrede beløb. [...]

Stk. 2. Ved tinglysning af pant i fast ejendom, bortset fra pant ifølge ejerpantebrev og skadesløsbrev, til sikkerhed for lån i realkreditinstitutter, eller for lån i pengeinstitutter med en oprindelig løbetid på mindst 10 år og højst 30 år medregnes ikke til det pantsikrede beløb, jf. stk. 1, den del af lånet, som optages til at afløse et lån med tilsvarende pant sikret ved tilsvarende pant i samme ejendom, eller som optages til at afløse et ejerpantebrev i samme ejendom. [...] Told- og skatteforvaltningen fastsætter herefter afgiften. [...]

Lov om pantebrevsselskaber

§ 1. Denne lov finder anvendelse på erhvervsmæssig handel med pantebreve i form af erhvervsmæssigt køb eller salg af pantebreve i fast ejendom, herunder erhvervsmæssigt salg af pantebreve i egen fast ejendom.

§ 2. Erhvervsmæssig handel med pantebreve, jf. § 1, kan kun udføres af et selskab, der har tilladelse efter reglerne i dette kapitel til at virke som pantebrevsselskab, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stk. 1 samt §§ 3-7 og 9-11 finder ikke anvendelse på finansielle virksomheder, der er omfattet af § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Pantebrevsselskaber, der har fået tilladelse efter reglerne i dette kapitel, skal benytte betegnelsen pantebrevsselskab i navnet. Udtryk som registreret, godkendt, autoriseret eller tilsvarende må ikke tilføjes navnet. Andre virksomheder må ikke anvende navne eller betegnelser for deres virksomhed, som er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er pantebrevsselskaber.

§ 3. Finanstilsynet giver efter ansøgning et selskab tilladelse til at udøve virksomhed som pantebrevsselskab [...]

Forarbejder

Det fremgår af lovens forarbejder, at loven ikke omfatter den situation, hvor et finansieringsselskab yder et lån til forbruger mod pant i forbrugerens faste ejendom. Sådanne selskaber er reguleret af markedsføringsloven generelle adfærdsregler og underlagt Forbrugerombudsmandens tilsyn.

Praksis

E.B.4.2.2.1 Lånetyper der er omfattet af afgiftsbegunstigelsen i TAL § 5, stk. 2, og § 5a

"For at tinglysning af nyt pantebrev er omfattet af afgiftsnedsættelsen i TAL § 5, stk. 2, og § 5a, skal en række betingelser være opfyldt. En af disse betingelser er, at der er tale om realkreditlignende lån ydet af realkreditinstitutter eller af pengeinstitutter. Der er med andre ord først og fremmest tale om lån sikret ved

  • realkreditpantebrev
  • pengeinstitutpantebrev.

Med pengeinstitutter sidestilles institutter, der er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed og lov om tilsyn med pensionskasser samt visse kreditinstitutter, der er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet på kreditinstitutområdet. På www.finanstilsynet.dk kan man se, om et konkret pengeinstitut eller kreditinstitut er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet."

Begrundelse

Det fremgår af tinglysningslovens § 5, stk. 2, at ved tinglysning af pant i fast ejendom, kan man overføre stempelafgiften fra et pantebrev til sikkerhed for lån i realkreditinstitutter eller for lån i pengeinstitutter med en oprindelig løbetid på mindst 10 år og højst 30 år.

Udtrykket realkreditlån omfatter institutlån, uanset om det er et lån ydet af et institut, der er godkendt efter realkreditloven, eller lån, der er ydet af et pengeinstitut på vilkår, der svarer til realkreditlån. Bestemmelsen omfatter institutter, der er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed og lov om tilsyn med pensionskasser, samt visse kreditinstitutter, der er undergivet tilsyn af Finanstilsynet. Om et konkret institut er underlagt tilsyn på kreditinstitutområdet, kan ses på Finanstilsynets hjemmeside.

Ved kreditinstitutter forstås virksomheder, hvis aktivitet består i at modtage indlån eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden, samt i at yde lån for egen regning. Danske kreditinstitutter skal have tilladelse fra Finanstilsynet til at yde kredit.

Lov om pantebrevsselskaber finder anvendelse på erhvervsmæssig handel med pantebreve i form af køb eller salg af pantebreve i fast ejendom, herunder erhvervsmæssigt salg af pantebreve. Sådanne pantebrevsselskaber kan kun udøve virksomheden i selskabsform og skal være undergivet tilsyn af Finanstilsynet.

Finanstilsynet har overfor SKAT Jura oplyst, at pantebrevsselskaber, der har tilladelse efter loven må udøve erhvervsmæssig handel med pantebreve, dvs. køb og salg af pantebreve samt salg af pantebreve udstedt i selskabets egen faste ejendom. Tilladelsen til at drive som pantebrevsselskab er alene knyttet til selskabets videresalg af pantebreve. Endvidere at pantebrevsselskaber i relation til udstedelse af lån med pant i fast ejendom, bør sidestilles med finansieringsselskaber, der ikke er under tilsyn af Finanstilsynet, men alene er underlagt Forbrugerombudsmandens generelle adfærdshensyn efter markedsføringsloven.

Tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 2, 1. pkt. er en undtagelse til hovedreglen i § 5, stk. 1, 1. pkt., hvoraf fremgår, at for tinglysning af pant, bortset fra retspant, udgør afgiften 1.660 kr. og 1,5 pct. af det pantsikrede beløb.

Der er efter en umiddelbar fortolkning af ordlyden i tingslysningslovens § 5, stk. 2 ikke hjemmel til at udvide anvendelsesområdet til at omfatte pantebreve udstedt af pantebrevsselskaber i forbindelse med lån i fast ejendom, da pantebrevsselskaber ikke kan sidestilles med pengeinstitutter eller institutter i øvrigt under godkendelse af Finanstilsynet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.