Dato for udgivelse
26 Nov 2013 14:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Nov 2013 13:30
SKM-nummer
SKM2013.826.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-2878653
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
jubilæumsgratiale
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at A's udbetaling af jubilæumsgratiale til ansatte i A, B A/S og C A/S omfattes af reglerne i ligningslovens § 7U.

Skatterådet lægger vægt på, at A har fremlagt kopi af allonger til hovedansættelseskontrakter, der dokumentere, at medarbejderne ligeledes er ansat i koncernens øvrige selskaber og ikke blot udlånt eller stillet til andres selskabets rådighed.

Skatterådet er derfor af den opfattelse, at A, B A/S og C A/S i relation til ligningslovens § 7U  kan betragtes som én virksomhed.

Reference(r)

Ligningsloven § 7 U

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.3.5.3

Henvisning

Indarbejdet i DJV, afsnit C.A.3.5.3

Spørgsmål

Kan A's udbetaling af jubilæumsgratiale til ansatte i A, B A/S og C A/S omfattes af reglerne i ligningslovens § 7U?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er moderselskab i A koncernen og har xx års jubilæum.

A har flere datterselskaber, hvoraf to datterselskaber er 100% ejede af A.

A, B A/S og C A/S betegnes A koncernen. Koncernen har i alt 110 medarbejdere, hvoraf et antal af disse er deltidsansatte.

Medarbejderne i A koncernen arbejder på tværs af selskaberne i koncernen og roterer mellem selskaberne. Dette skal forstås således, at en medarbejder ansat i B eller C A/S kan beskæftiges med arbejde for A i perioder. På samme vis kan medarbejdere ansat i A arbejde for B A/S eller C A/S i perioder. [...]

Selskaberne i A koncernen er såvel økonomisk som administrativt tæt sammenknyttet.

A koncernen har kontorfællesskab på tværs af koncernen. Hovedkontoret beliggende i G huser således medarbejdere fra moderselskabet og medarbejdere fra datterselskaberne.

Alle ansatte i de tre selskaber er samlet i en fælles personaleforening for hele koncernen.

B A/S er dannet ved en sammenlægning af A's to 100% ejede datterselskaber I A/S og J A/S. [...]

Der har aldrig været udbetalt jubilæumsgratiale til medarbejderne ansat i B, og det vil heller aldrig blive tilfældet, da det alene er på koncernbasis i form af moderselskabet, der fejres jubilæum. Alle medarbejdere betragtes som tilknyttet moderselskabet.

De tilknyttede medarbejdere arbejder på tværs i koncernen og udfører således arbejde for moderselskabet A. Ligesom disse medarbejdere er underlagt de helt samme personaleregler og retningslinjer som øvrige medarbejdere i koncernen.

B har 43 medarbejdere, hvoraf et antal af disse er deltidsansatte.

C A/S er dannet som et 100% ejet datterselskab til A. Der har aldrig været udbetalt jubilæumsgratiale til medarbejderne, og det vil heller ikke blive tilfældet, da det alene er på koncernbasis i form af moderselskabet, der fejres jubilæum. Alle medarbejdere betragtes som tilknyttet til moderselskabet. [...]

De tilknyttede medarbejdere arbejder på tværs i koncernen og udfører således arbejde for moderselskabet A. Ligesom disse medarbejdere er underlagt de helt samme personaleregler og retningslinjer som øvrige medarbejdere i koncernen.

Selskabet har 28 medarbejdere.

For så vidt angår dispositionen, har repræsentanten oplyst følgende.

I forbindelse med A's xx års jubilæum påtænker A at udbetale jubilæumsgratiale til samtlige af koncernens medarbejdere, dvs. medarbejdere ansat i A, B A/S samt C A/S, i alt 110 medarbejdere.

Der udbetales beløbsmæssigt det samme jubilæumsgratiale til samtlige fuldtidsansatte i A koncernen og en forholdsmæssig andel heraf til deltidsansatte medarbejdere. [...]

Repræsentanten har således fremhævet, at alle medarbejdere på tværs i koncernen har adgang til forretningsgange og retningslinjer, der er fælles for koncernen. Koncernen har således også fælles intranet med adgang til disse forretningsgange og retningslinjer. [...]

Repræsentanten har fremlagt kopi af en række tillæg til ansættelseskontrakter, der dokumenterer, at medarbejderne ud over sin hovedansættelse tillige er ansat i andre selskaber i koncernen. [...]

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det stillede spørgsmål kan efter repræsentantens vurdering besvares med "ja".

Efter repræsentantens vurdering er følgende generelle betingelser, jf. ligningslovens § 7 U opfyldt:

 • virksomheden har bestået i et antal år deleligt med 25 år
 • virksomheden udbetaler beløbsmæssigt det samme jubilæumsgratiale til samtlige fuldtidsansatte medarbejdere og en forholdsmæssig andel heraf til deltidsansatte medarbejdere.

Som udgangspunkt er det endvidere en forudsætning for skattefriheden efter ligningslovens § 7 U, at den skattepligtige, der modtager gratialet, er ansat som lønmodtager i den virksomhed, som foretager udbetalingen.

Ifølge praksis tillades skattefrihed dog i visse tilfælde, selvom gratialet udbetales fra et andet selskab end arbejdsgiverselskabet.

Repræsentanten henviser i denne forbindelse til LSRM 1979.59 LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at jubilæumsgratiale udbetalt af et moderselskab i anledning af moderselskabets 75 års jubilæum til en funktionær i et datterselskab var skattefri. I afgørelsen fandt Landsskatteretten, at der bestod et sådant fællesskab mellem moder- og datterselskab, at jubilæumsgratialet kunne udbetales skattefrit - også til ansatte i datterselskabet.

Landskatteretten lagde i afgørelsen blandt andet vægt på følgende:

 • at datterselskabet var fuldstændig ejet af moderselskabet
 • at selskaberne var såvel økonomisk som administrativt tæt forbundet, og
 • at der foregik en vis rotation af personalet mellem selskaberne.

Landsskatterettens afgørelse kan efter repræsentantens vurdering sammenlignes med forholdene i A koncernen.

Der bør ved afgørelsen lægges vægt på:

 • at B A/S og C A/S er 100% ejet af A,
 • at medarbejderne i A koncernen arbejder på tværs i koncernen,
 • at medarbejderne i B A/S og C A/S er underlagt de samme personaleregler og retningslinjer som medarbejderne i A,
 • at medarbejderne sidder i fælles kontorlandskab og reelt arbejder på lige vilkår, uanset de formelt er ansat i tre forskellige selskaber,
 • at selskaberne i A koncernen er økonomisk og administrativt tæt forbundet,
 • at der ikke tidligere har været udbetalt jubilæumsgratiale i B A/S og C A/S.

Da A koncernen kan betragtes som en samlet enhed, bør den omstændighed at nogle af medarbejderne juridisk er ansat i andre selskaber end det selskab der afholder jubilæet, ikke medføre, at ligningslovens § 7 U ikke kan anvendes.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål

Det ønskes bekræftet, at A's udbetaling af jubilæumsgratiale til ansatte i A, B A/S og C A/S er omfattet af reglerne i ligningslovens § 7U.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 7 U

Gaver, godtgørelser og gratialer fra den skattepligtiges arbejdsgiver, der ydes i forbindelse med en medarbejders fratræden af stilling eller i forbindelse med arbejdsgiverens eller medarbejderens jubilæum, medregnes til den skattepligtige indkomst med det beløb, hvormed de samlede erhvervelser i løbet af indkomståret overstiger 8.000 kr., jf. dog stk. 2-4 og § 31. Det er en forudsætning for skattefriheden, at den skattepligtige person, der modtager gaven, godtgørelsen eller gratialet, er ansat som lønmodtager i den virksomhed, der foretager udbetalingen. Reglen i 1. pkt. gælder ikke, i det omfang beløbet træder i stedet for, hvad modtageren ville have oppebåret i indtægt af stillingen for tiden efter fratrædelsen og indtil det tidspunkt, til hvilket modtageren kunne være opsagt i henhold til sin kontrakt eller lovgivningens almindelige regler. [...]

Stk. 4. For gaver og gratialer, der ydes i forbindelse med en virksomheds jubilæum, er det en betingelse for skattefriheden efter stk. 1, at

1) virksomheden har bestået i 25 år eller i et antal år, der er deleligt med 25, og at

2) virksomheden beløbsmæssigt udbetaler det samme jubilæumsgratiale til samtlige fuldtidsansatte medarbejdere og en forholdsmæssig andel heraf til deltidsansatte medarbejdere.

Forarbejder

I forbindelse med vedtagelse af ligningslovens § 7 U, blev der bl.a. fremsat følgende bemærkninger.

Særligt med hensyn til virksomhedsjubilæer kan de nugældende regler virke mere eller mindre tilfældige. Det skyldes, at de mange virksomhedsfusioner og spaltninger de senere år har gjort det svært at finde ud af, hvornår en virksomhed har jubilæum. I praksis har Ligningsrådet således i de seneste år givet virksomhederne en vis frihed til at vælge tidspunkt for virksomhedsjubilæet.

Det er regeringens opfattelse, at der fortsat bør være mulighed for udbetaling af jubilæumsgratialer også i forbindelse med virksomhedsjubilæer. Det foreslås dog, at reglerne strammes op, således at den lempelige beskatningsregel i form af ovennævnte skattefri bundfradrag kun skal kunne finde anvendelse i de tilfælde, hvor virksomheden udbetaler det samme beløbsmæssige gratiale til samtlige fuldtidsansatte medarbejder.

Det fremgår dernæst af pkt. 1.2 i cirk. nr. 77 af 30.5.2000.

Efter loven begrænses de lempelige beskatningsregler for gratialer, der udbetales til medarbejdere i anledning af virksomhedsjubilæer, til alene at omfatte de situationer, hvor der til alle fuldtidsansatte medarbejdere udbetales det samme gratiale.

Hvis virksomheden har deltidsansatte medarbejdere, er det endvidere efter loven en betingelse, at disse medarbejdere modtager et gratialebeløb, der forholdsmæssigt svarer til det beløb, som en fuldtidsansat får udbetalt. Hvis en deltidsansat er ansat i 20 timer om ugen, vil det gratiale i anledning af virksomhedsjubilæet, der skal udbetales til den pågældende medarbejder, være 20/37 af det beløb, der udbetales til den fuldtidsansatte, hvis fuldtidsansatte har en arbejdsuge på 37 timer.

Det betyder, at der er to betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan udbetales et sådant gratiale efter de lempeligere beskatningsregler:

 • gratialet skal udbetales til samtlige medarbejdere,
 • gratialet skal være af samme beløbsstørrelse for alle fuldtidsansatte medarbejdere og et forholdsmæssigt lavere beløb til alle deltidsansatte.

Hvis der til enkelte medarbejdergrupper udbetales et højere beløb end til andre, vil de udbetalte gratialer således fremover fuldt ud skulle beskattes som personlig indkomst uden bundfradrag. Tilsvarende gør sig gældende, hvis virksomheden f.eks. i forbindelse med et jubilæum udbetaler en ekstra månedsløn til alle medarbejdere, medmindre alle medarbejdere i virksomheden har samme løn.

Det er medarbejdernes tilknytning til virksomheden på jubilæumsdagen, der er afgørende for, om betingelserne er opfyldte. Samtlige medarbejdere, der er ansatte på jubilæumsdagen, herunder også medarbejdere, der er opsagte eller har opsagt deres stilling, skal være omfattet. Det er også jubilæumsdagen, der er afgørende med hensyn til spørgsmålet om ansættelsestiden (fuldstids-/deltidsansat).

De hidtidige regler for, hvornår en virksomhed i øvrigt er berettiget til at udbetale gratialer i anledning af et virksomhedsjubilæum, er uændrede. Det er således fortsat en betingelse, at gratialet udbetales i anledning af, at den virksomhed, hvori den skattepligtige er ansat eller har været ansat, har bestået i 25 år eller i et åremål, der er deleligt med 25.

Praksis

Landsskatteretten har i LSRM 1979.59.LSR taget stilling til, hvorvidt ansatte i dattervirksomheden  kunne modtage jubilæumsgratialer, udbetalt i anledning af selskabets 75-års-jubilæum.

Et jubilæumsgratiale, som et tysk moderselskab havde udbetalt til en funktionær i anledning af selskabets 75-års-jubilæum, skulle beskattes efter reglerne i lov om særlig indkomstskat (nu ligningslovens § 7).

Afgørelsen blev bl.a. begrundet med, at det danske selskabs kapital totalt var ejet af moderselskabets finansselskab, at det danske selskab blev ledet efter direktiver fra moderselskabets ledelse, at der foregik en vis rotation mellem personalet i moderselskabet og de skandinaviske datterselskaber, og at det danske datterselskab ikke havde planer om et selvstændigt "skatte"-jubilæum.

Landsskatteretten i SKM2001.247.LSR udtalt, at medarbejdere i selskaber i en koncern ikke kunne få udbetalt skattefrit jubilæumsgratiale i anledning af moderfondens 25 års jubilæum, idet medarbejderne ikke var ansat i fonden. Landsskatteretten har således stadfæstet bindende svar fra Ligningsrådet.

Skatterådet har i SKM2012.417.SR udtalt, at et datterselskab uden egne ansatte ikke kunne udbetale jubilæumsgratiale efter ligningslovens § 7 U til ansatte i moderselskabet, der på grundlag af en administrationsaftale mellem selskaberne udførte de daglige administrative opgaver. Der kunne heller ikke udbetales en godtgørelse opgjort i forhold til den arbejdsindsats, der udførtes for datterselskabet. 

Begrundelse

Udbetaling af skattefri jubilæumsgratiale, er betinget af, at:

 • virksomheden har bestået i 25 år eller i et antal år, der er deleligt med 25, og at
 • virksomheden beløbsmæssigt udbetaler det samme jubilæumsgratiale til samtlige fuldtidsansatte medarbejdere og en forholdsmæssig andel heraf til deltidsansatte medarbejdere.

For så vidt angår den første betingelse bemærker SKAT, at A den 1. september 2013 har haft xxx års jubilæum (svarende til z gange 25 år), hvilket indebærer, at denne betingelse anses for at være opfyldt.

Angående den anden betingelse, har spørger oplyst, at gratiale vil blive udbetalt til i alt 110 medarbejder, ansat i A, B A/S (43 medarbejdere) og C A/S (28 medarbejdere), da disse tre selskaber danner A koncernen.

Det bemærkes, at spørger har tilkendegivet, at der udbetales beløbsmæssigt det samme jubilæumsgratiale til samtlige fuldtidsansatte i A koncernen og en forholdsmæssig andel heraf til deltidsansatte medarbejdere.

Det centrale spørgsmål er således, hvorvidt A kan identificeres med hele A koncernen, hvilket betyder, at A, B A/S og C A/S kan betragtes som én virksomhed, hvorefter medarbejderes ansat i disse tre selskaber må anses for ansat i A.

Landsskatteretten har i LSRM 1979.59.LSR accepteret, at jubilæumsgratiale udbetalt af et moderselskab i anledning af moderselskabets 75 års jubilæum til en funktionær i et datterselskab var skattefri. Landsskatteretten fandt, at der bestod et sådant fællesskab mellem moder- og datterselskab, at jubilæumsgratialet kunne udbetales skattefrit - også til ansatte i datterselskabet.

Landskatteretten lagde i afgørelsen blandt andet vægt på, at datterselskabet var fuldstændig ejet af moderselskabet, at selskaberne var såvel økonomisk som administrativt tæt forbundet, og at der foregik en vis rotation af personalet mellem selskaberne.

SKAT bemærker, at den ovenfor citerede afgørelse blev truffet inden vedtagelse af ligningsloven § 7 U.

I modsætning til den ovenfor citerede afgørelse har Landsskatteretten i SKM2001.247.LSR og Skatterådet i SKM2012.417.SR  udtalt, at jubilæumsgratialer kun kunne udbetales til virksomhedens egne medarbejdere.

For så vidt angår den nærværende sag er det således essentielt at vurdere hvorvidt de selskaber, der danner A koncernen, er så tæt forbundet, at de i relation til ligningslovens § 7 U må anses for "en virksomhed".

Repræsentanten har oplyst, er B A/S og C A/S 100% ejet af A, samt at de ansatte i A koncernen arbejder på tværs i koncernen og medarbejderne i B A/S og C A/S er underlagt de samme personaleregler og retningslinjer som medarbejderne i A. Dernæst sidder medarbejderne i fælles kontorlandskab og har de samme arbejdsvilkår, selv om de formelt er ansat i tre forskellige selskaber.

Det er ligeledes oplyst, at selskaberne i A koncernen er økonomisk og administrativt tæt forbundet, samt der ikke tidligere har været udbetalt jubilæumsgratiale i B A/S og C A/S.

SKAT skal fremhæve, at der i modsætning til SKM2001.247.LSR  og SKM2012.417.SR foreligger allonger til hovedansættelseskontrakter, der dokumentere, at medarbejderne også er ansat i koncernens øvrige selskaber og ikke blot udlånt eller stillet til andres selskabets rådighed.

SKAT skal således opsummere, at:

 • B A/S og C A/S er 100% ejet af A,
 • medarbejderne i A koncernen arbejder på tværs i koncernen, hvilket er dokumenteret ved fremlæggelse af allonger til hovedansætteleskontrakter,
 • medarbejderne i B A/S og C A/S er underlagt de samme personaleregler og retningslinjer som medarbejderne i A,
 • medarbejderne sidder i fælles kontorlandskab og reelt arbejder på lige vilkår, uanset de formelt er ansat i tre forskellige selskaber,
 • selskaberne i A koncernen er økonomisk og administrativt tæt forbundet,
 • der ikke tidligere har været udbetalt jubilæumsgratiale i B A/S og C A/S.

SKAT vurderer, at A, B A/S og C A/S i relation til ligningslovens § 7U kan betragtes som én virksomhed.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.