Dato for udgivelse
12 Dec 2013 10:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Sep 2013 10:36
SKM-nummer
SKM2013.877.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling S-0111-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Ølafgift, colabøde, alkoholforbrug, Tyskland, bøde
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af øl- og vinafgiftsloven samt pantbekendtgørelsen, idet han havde indført 5.184 dåser øl fra Tyskland, bestemt til videresalg.

T forklarede, at øllene var til eget brug og at han har et stort alkoholforbrug, idet han drikker ca. 20 øl om dagen.

Byretten fandt det ikke godtgjort, at øllene udelukkende var til egen brug og fastsatte straffen til bøde på 15.000 kr.

Ved Landsretten forklarede T, at kvinden, som han havde med i bilen, skulle have haft 15 af de 216 kasser øl.

Landsretten tiltrådte af de grunde, som byretten havde anført, at det var bevist, at T var skyldig i tiltalen og stadfæstede derfor dommen.

Reference(r)

Øl- og vinafgiftsloven § 25
Pantbekendtgørelsen § 118

Henvisning

-


Vestre Landsrets dom af 25. september 2013, 14. afdeling nr. S-0111-13

Parter  

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Arne Jensen)

Afsagt af landsdommerne 

Erik P. Bentzen, Hanne Aagaard og Tine Sommer (kst.)

................................................

Byrettens dom af 13. december 2012, nr. 4065/2012

Anklageskrift er modtaget den 9. oktober 2012.

T er tiltalt for overtrædelse af

øl- og vinafgiftsloven, lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, § 25, stk. 1, punkt 2 og stk. 3, jf. § 6, stk. 1 samt pantbekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010, § 118, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 5, jf. § 9, stk. 1 og stk. 2, jf. § 10, stk. 1 og stk. 3,

ved tirsdag den 13. marts 2012 på et tidspunkt før kl. 12.30 via den dansk-tyske grænseovergang forsætligt eller groft uagtsomt at have indført 5.184 dåser øl bestemt til videresalg i Danmark, uden at være registreret som midlertidig registreret varemodtager, og uden at varetransporten var anmeldt til told- og skatteforvaltningen, ligesom der ikke var betalt afgift inden varetransporten fra Tyskland samt uden at være tilmeldt som importør hos Dansk Retursystem A/S, ligesom de anførte 5.184 dåser øl i pantpligtig emballage bestemt til videresalg, blev indført uden at produkter og emballagetyper var tilmeldt Dansk Retursystem A/S.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer 

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnet, V.1. Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Personlige forhold 

Der har været fremlagt erklæring af 16. november 2012 fra læge CJ, hvoraf fremgår, at T oplyser at have et større dagligt alkoholforbrug, og at han for et par år siden har fået antabus.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Tiltalte har erkendt at have indført 5.184 dåser øl. Tiltalte har forklaret, at øllet er til eget forbrug, og at han har et stort alkoholforbrug, idet han drikker ca. 20 øl om dagen.

Henset til mængden af øldåser, der blev indført, finder retten det ikke ud fra tiltaltes forklaring om sit alkoholforbrug godtgjort, at øllene udelukkende var til eget brug, og det findes således bevist, at tiltalte er skyldig som anført i anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 15.000 kr., jf. øl- og vinafgiftsloven, lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, § 25, stk. 1, punkt 2 og stk. 3, jf. § 6, stk. 1 samt pantbekendtgørelse nr. 1129 af 27. september 2010, § 118, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 5, jf. § 9, stk. 1 og stk. 2, jf. § 10, stk. 1 og stk. 3.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

T skal betale en bøde på 15.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger

.......................................

Vestre Landsrets dom af 25. september 2013, 14. afdeling nr. S-0111-13

Byretten har den 13. december 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 4065/2012).

Påstande 

Tiltalte T har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltale berigtiget 

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at der nu henvises til lovbekendtgørelse nr. 1062 af 26. august 2013.

Forklaringer 

Tiltalte og vidnet V.1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i første instans

Tiltalte har supplerende forklaret, at kvinden, som han havde med i bilen, skulle have haft 15 af de 216 kasser øl. Det forklarede han også i byretten, og han mener også, at han sagde det til tolderne. Nogle af øllene skulle han bruge i forbindelse med afholdelse af en fest med 80-100 gæster. Han skulle ikke sælge nogen af øllene. Han har tidligere været skrothandler, men han gik på pension, da han var 65 år. Han har aldrig handlet med øl. Han er blevet stoppet mange gange ved grænsen, men han kan ikke huske, om han før har fået en bøde i forbindelse hermed. Han har engang fået en bøde for overlæs.

V.1 har supplerende forklaret, at tiltalte oplyste, at han skulle bruge øllene i forbindelse med afholdelse af en fest med 80-100 personer. Da de ikke kunne få oplyst noget nærmere herom, vurderede de, at der var for mange øl til, at det kunne være til eget brug. Det var tiltalte, der havde kvittering på købet af alle øllene, og derfor betragtede de ikke kvinden, der var med i bilen, som part i sagen. Han husker ikke, at tiltalte skulle have sagt, at kvinden skulle have 15 kasser øl. Det ville ikke have ændret på deres vurdering, hvis tiltalte havde 15 kasser mindre. Afgiften på de indførte varer blev beregnet til 5.004 kr. Han har ikke haft noget at gøre med beregningen af bødestørrelsen.

Landsrettens begrundelse og resultat 

Det tiltrædes af de grunde, som byretten har anført, at det er bevist, at tiltalte har overtrådt de bestemmelser, der er anført i tiltalen. Tiltaltes forklaring om, at 15 af kasserne med øl tilhørte den kvinde, som var med i bilen, kan ikke føre til et andet resultat.

Ved fastsættelse af straffen citeres nu lovbekendtgørelse nr. 1062 af 26. august 2013.

Forholdet må betragtes som tre overtrædelser, hvorfor det tiltrædes, at bødestraffen er fastsat til 15.000 kr. som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes. 

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.