Dato for udgivelse
27 Jan 2014 14:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Sep 2013 14:39
SKM-nummer
SKM2014.82.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-0957-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Mercedes, Tyskland, betinget, fængsel, tillægsbøde, fællesstraf, samfundstjeneste
Resumé

T var tiltalt for, med forsæt til afgiftsunddragelse, urigtigt at have oplyst til SKAT at en Mercedes Benz var købt i Tyskland for 28.000 euro selvom bilen var købt for ca. 55.000 euro, hvorved der blev unddraget mindst 421.102 kr. i registreringsafgift.

T forklarede at han havde givet 28.000 euro for bilen i Tyskland. Han havde dagen efter købet af Mercedesen hævet 27.000 euro i kontanter, men de vedrørte ikke den omhandlede Mercedes.

Byretten fandt T skyldig i den rejste tiltale idet retten fandt det ubetænkeligt at anse det for bevist, at T havde købt bilen i Tyskland for ca. 55.000 euro.

T var tidligere i byretten straffet ved betinget dom, med fængsel i 20 dage, bøde og samfundstjeneste.

Byretten fastsatte fællesstraffen til 60 dages betinget fængsel og en tillægsbøde på 234.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Landsretten fandt, at der uanset sagens langvarige forløb ikke var grundlag for at nedsætte straffen.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 27
Straffeloven § 56
Straffeloven § 61

Henvisning

-


Vestre Landsrets dom af 24. september 2013, 4. afdeling nr. S-0957-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Lars Henriksen)

Afsagt af landsdommerne

Linda Hangaard, Annette Dellgren og Tine Børsen Smedegaard (kst.) med domsmænd

...................................................

Byrettens dom af 13. april 2012, nr. 6-3210/2010

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 6. september 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, unddragelse af registreringsafgift,

ved den 2. september 2005 med forsæt til at unddrage statskassen afgift i forbindelse med anmeldelsen af en Mercedes Benz, med stelnummer ..., til afgiftsberigtigelse efter reglerne om parallelimport hos SKAT urigtigt at have oplyst, at bilen var i købt i Tyskland for 28.000 Euro, selv om bilen var købt for ca. 55.000 Euro, hvorved statskassen blev unddraget mindst 421.102 kr. i registreringsafgift.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om betinget fængselsstraf og til-lægsbøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger 

Tiltalte har forklaret, at han i de sidste 15 år har levet af at handle med biler. De første 5 år, hvor han var alene om firmaet, kørte han til Tyskland og hentede biler to gange om ugen. Han lavede bilerne om til varebiler. For 10 år siden startede han firmaet H1 Trading sammen med en god kammerat. De driver stadig firmaet sammen. De køber dyre "benzinslugere" og får afgiften tilbage fra SKAT, hvorefter de sælger bilerne igen. Den omhandlede bil var en privatbil, og den gik således ikke ind i H1 Trading. Han havde økonomisk mulighed for at købe bilen til privat brug. Han købte den i august/september 2005 med henblik på selv at skulle køre i den. Han har altid godt kunnet lide at have en ordentlig bil. Han fandt primært bilerne gennem aviser eller blade, og han går ud fra, at det også var tilfældet med denne bil. Han husker det dog ikke nærmere. Han var i Tyskland for at se bilen. Den stod hos en bilhandler, som havde flere andre biler stående i sin udstilling. Han gav 28.000 Euro for den.

1-2 uger efter han havde købt bilen, blev han frakendt førerretten i 2 år. Han blev derfor nødt til at sælge den igen. Han solgte den til G1, fordi han vidste, at de kunne sælge den type bil. Han handler også i dag med G1.

Foreholdt at politiet den 18. april 2005 inddragede hans førerret på grund af spirituskørsel, har tiltalte forklaret, at han ikke på noget tidspunkt forud for dommen havde afleveret sit kørekort til politiet. Han husker ikke, at han har modtaget et brev om, at førerretten var inddraget. Det kom som en overraskelse for ham, at han blev frakendt førerretten ubetinget. Han var selvfølgelig bekendt med, at han havde været anholdt, men da han købte bilen, havde han ikke undersøgt nærmere omkring betinget eller ubetinget frakendelse. Inden han købte Mercedesen kørte han i en Chrysler. G1 ville kun gå med til at købe Mercedesen, hvis han tog nogle engros biler i bytte. Han solgte bilen, fordi han da ikke kunne køre bil i 2 år. Det er korrekt, at han dagen efter, han havde overført 28.000 Euro til det tyske selskab, hævede 27.000 Euro på sin private konto. De 27.000 Euro havde ikke noget med sagen at gøre. Han kunne ikke hæve pengene på firmakontoen, fordi de ikke kunne få en ret stor kassekredit, da de startede firmaet. Pengene blev brugt til at købe importbiler til H1 Trading. Han husker ikke, hvorfor pengene blev hævet kontant og ikke overført til H1 Tradings konto. De biler, han fik i bytte hos G1, blev solgt til H1 Trading for 27.000 Euro. Han havde et stykke papir, hvorpå der stod, at han havde 27.000 Euro til gode hos firmaet. Han tør ikke sige, om dette fremgår af firmaets regnskab, men han kan undersøge dette. Han tog altid penge med, når han kørte til Tyskland. Det gav ofte bedre mulighed for en god handel, hvis man havde kontanter med. Han mener, at firmaets kassekredit var på 250.000 kr., og dette var ikke meget i forhold til deres omsætning, som var på flere millioner. Grunden til, at nøjagtig det samme beløb senere blev sat ind på hans konto, havde ikke noget med firmaet at gøre. Det skyldtes derimod hans bankforhold, idet han havde en byggekredit, som ikke skulle bruges til bilhandel. For ikke at komme i unåde hos hans bankmand var det derfor vigtigt, at det var det samme beløb, sådan at det ikke fremgik, at der var handlet biler. Når de eksporterede biler, gik der 3-4 måneder, før de fik pengene tilbage fra SKAT, og de kom derfor i problemer med kapitalen. De omsatte på det tidspunkt for 20-30 millioner kr. Det er korrekt, at han ikke tidligere har ønsket at afgive forklaring til politiet.

Han havde ingen forsvarer i forbindelse med sagen, hvor han blev frakendt førerretten. Han hævede de 27.000 Euro kontant, fordi han, specielt i forhold til private, kunne lave en bedre handel, hvis han havde kontanter med. Han gjorde en god handel, da han købte Mercedesen. Den havde gået under 2.000 km og blev derfor betragtet som fabriksny i Danmark. Bilen var lige kommet til salg, og han var heldig at finde den. Pengene skulle overføres til sælgerens konto straks, hvis han ville købe den. Han overførte pengene og hentede først bilen senere. Han havde været nede og set bilen og stedet og vurderede, at han godt turde tage den chance. Han bruger lang tid på at lede efter bilhandler, da det både er hans levevej og hans hobby. Han havde trækningsret på 1.000.000 kr. på sin konto. Han satte de 27.000 Euro ind på kontoen igen, fordi de var brugt i firmaets regi og derfor ikke skulle fremgå af kreditten. De 28.000 Euro blev derimod ikke sat ind igen, fordi de blev brugt privat. Hvis han havde beholdt bilen, var det meningen, at beløbet efterfølgende skulle laves om til et billån.

I medfør af retsplejelovens § 871, stk. 5, er der sket dokumentation af vidnet V.1´s forklaring til politirapport.

Personlige forhold 

Tiltalte er tidligere af betydning for sagen straffet

ved

dom af 6. september 2005 af byretten med bøde 7.000 kr. og førerretsfrakendelse i 2 år for overtrædelse af færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 53, stk. 1.

  

ved

betinget dom af 19. november 2010 af byretten med fængsel i 20 dage og bøde 24.000 kr. Samfundstjeneste i 30 timer og førerretsfrakendelse i 4 år. Prøvetid 2 år. Det er oplyst, at tiltalte har udført samfundstjeneste.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at tiltalte i Tyskland købte en Mercedes Benz med leveringstermin den 1. september 2005. Der er af den tyske sælger udstedt en faktura på 28.000 Euro. Det kan endvidere under sagen lægges til grund, at den nævnte Mercedes Benz var en ny bil, som kun havde kørt ganske få kilometer. Det fremgår endvidere af oplysninger fra F1-bank, at der fra tiltaltes konto den 23. august 2005 blev overført 28.000 Euro til G2 Cars GmbH i Tyskland, og at beløbet på 209.640,56 kr. er hævet på tiltaltes konto. Det fremgår endvidere, at der på tiltaltes konto den 24. august 2005 er hævet et beløb på 205.418,70 kr., og at et beløb i samme størrelsesorden er indbetalt på tiltaltes konto den 13. september 2005. Endvidere er der til SKAT den 31. august indbetalt 438.998 kr. Endelig kan det efter bevisførelsen lægges til grund, at tiltalte den 13. september 2005 videresolgte bilen til G1 I/S i Danmark for 1.210.000 kr.

Tiltalte har forklaret, at bilen er købt til privat brug. Det kan i den forbindelse lægges til grund, at bilen er købt på et tidspunkt, hvor tiltaltes kørekort administrativt var inddraget på grund af spirituskørsel og kort tid, før han skulle møde i retten i sagen om spirituskørsel. Dette kan endvidere sammenholdes med, at bilen blev solgt til G1 I/S kort efter, at tiltalte havde købt bilen i Tyskland.

På baggrund heraf og sammenholdt med oplysningerne om prisen på en tilsvarende bil, samt at tiltalte ikke på noget tidligere tidspunkt i relation til sagen har oplyst om et økonomisk mellemværende med firmaet H1 Trading og således heller ikke fremkommet med dokumentation, finder retten det ubetænkeligt at anse det for bevist, at han har købt bilen i Tyskland for ca. 55.000 Euro, og at statskassen herved er unddraget et afgiftsbeløb på de anførte mindst 421.102 kr. i registreringsafgift.

Som følge heraf finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes efter registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, til fængsel i 60 dage, som efter straffelovens § 61, stk. 1, er en fællesstraf, der omfatter dommen af den 19. november 2010. Det findes upåkrævet, at fællesstraffen fuldbyrdes, og det bestemmes i medfør af straffelovens § 56, stk. 2, at fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder som nedenfor bestemt, hvorved bemærkes, at samfundstjenesten i henhold til dommen af den 19. november 2010 er udstået.

Der fastsættes endvidere en samlet tillægsbøde på 234.000 kr. Dette beløb indeholder også bøden på 24.000 kr. i henhold til dommen af den 19. november 2010. Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 60 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 234.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

....................................................

Vestre Landsrets dom af 24. september 2013, 4. afdeling nr. S-0957-12

Byretten har den 13. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 6-3210/2010).

Påstande 

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse af tillægsbøden.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Supplerende personlige oplysninger 

Tiltalte er yderligere straffet ved dom af 15. juni 2006 med 10 dagbøder a 500 kr. for overtrædelse af straffelovens § 303.

Forklaringer 

Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Der er endvidere afgivet forklaring af V.1.

Tiltalte har supplerende forklaret, at hans primære erhverv er at handle med biler, og det var det også i 2005.

Hvis en bil har kørt under 2.000 km, anses den som en fabriksny bil i Danmark, og i 2005 så han en forretning i at parallelimportere sådanne biler. I 2005 havde han en Chrysler som sin private bil, og han kunne godt tænke sig en ny bil. Han så bilen i Tyskland tidligt i august måned. Herefter forhandlede han telefonisk med sælgeren, og til sidst blev de enige om en pris på 28.000 Euro. Han vidste ikke, at hans kørekort var administrativt inddraget den 18. april 2005, og han vidste ikke i august 2005, at han ville blive frakendt førerretten ubetinget i anledning af spirituskørslen. Han kan ikke huske, om han var gjort bekendt med, hvilken alkoholpromille han var blevet målt med.

Han havde nok modtaget anklageskriftet. Han mindes ikke, om det var anført i anklageskriftet, at der var påstand om ubetinget førerretsfrakendelse. Han overførte de 28.000 Euro til den tyske sælger den 23. august 2005.

Foreholdt, at han først fik bilen udleveret den 1. september 2005, har han forklaret, at han ikke havde noget imod at overføre pengene nogle dage før, han havde fået bilen udleveret. Det var en god pris, ellers havde han ikke købt bilen. Bilen var produceret den 22. november 2004. Efter at han havde fået bilen, fik han den toldsynet. Herefter kørte han til motorkontoret. Han oplyste, at bilen var parallelimporteret, og han udfyldte herefter blanketten, ekstrakten side 46. Bilen blev anset for fabriksny i Danmark. Den havde vist kørt ca. 1.500 km. En af de ansatte på motorkontoret besigtigede bilen. Den tyske sælger bad ikke om et cvr-nummer. Nogle uger senere oplyste en af de ansatte på motorkontoret, at han havde betalt for lidt i moms. Det kunne han ikke forstå, men han betalte beløbet.

Han erindrer ikke, at han skulle være spurgt, om han ville afgive forklaring til politiet. Da han fik dommen for spirituskørsel den 6. september 2005, vidste han, at han ikke længere måtte køre bil. Han kontaktede herefter G1, der gerne ville købe bilen, hvis han tog to biler i bytte. Det havde han ikke noget i mod, for dem kunne han eksportere via H1 Trading. Han tjente over 200.000 kr. på handlen med G1. Han solgte de to byttebiler til H1 Trading for 27.000 Euro. Det var ikke normalt, at han handlede privat med H1 Trading. Han har ikke dokumentation for sin mellemregningskonto med H1 Trading, for papirerne beror hos SKAT i anledning af en kontrolsag.

Det er rigtigt, at han hævede 27.000 Euro på sin konto den 24. august 2005. I byretten var han overbevist om, at disse penge havde været brugt til at købe biler for. Efterfølgende har han fundet ud af, at han brugte 17.000 euro til at købe et Rolex guldur for. Han købte uret i Tyskland den 25. august 2005 af en privat person, som boede ved siden af en tankstation. Han har for nylig været hos sælgeren, og denne gav tiltalte en kopi af kvitteringen. Han brugte dog nok også nogle af pengene til at købe biler for. I byretten troede han, at han havde hævet de 27.000 Euro dagen før, han hentede bilen i Tyskland, men han har fundet ud af, at det var ca. 1 uge før, at han hentede den. Han var ikke ordentlig forberedt til byretssagen, der havde været udsat flere gange.

H1 Trading eksporterede biler. Han startede H2 Cars Import i januar 2006 for at parallelimportere biler. Det var lidt svært at finde biler, der kunne være omfattet af ordningen, og selskabet kørte ikke ret længe.

Han havde ikke tidligere handlet med G3 GmbH. Virksomheden lå i et industrikvarter, og omgivelserne afveg ikke fra steder, hvor han normalt handlede biler i Tyskland. Handlen foregik heller ikke anderledes end normalt, dog undrede han sig over, at sælgeren ikke ville have et cvr-nummer, for det skulle sælgeren bruge til at undgå at betale moms i Tyskland.

H1 Trading tjente mange penge, men de havde en stram likviditet, fordi der gik helt op til 5-6 måneder, før de fik pengene udbetalt fra SKAT. Selskabet finansierede derfor ofte handlerne ved lån fra tiltalte eller hans far, men også fra andre.

Vedrørende de fremlagte prislister har tiltalte forklaret, at han ikke bruger sådanne prislister. En dansk importør kan nok få bilerne 30-40 % under listepriserne. Hans kompagnon har lige købt en Mercedes ..., der er en helt ny model, for ca. 24.000 euro, og ifølge prislisten koster den 39.125 euro.

V.1 har supplerende forklaret, at han er administrerende direktør i G1 i ...1. I 2005 var han salgschef. De handler primært med Mercedes. De køber og sælger ca. 2.000 biler om året. I 2005 handlede han biler med H1 Trading.

Forevist kreditnotakopi, ekstrakten side 77 og fakturaerne ekstrakten side 78 og 79, har vidnet forklaret, at han ikke kan huske den konkrete handel, men det virker meget sandsynligt. En Mercedes Benz ... var ikke en model, de solgte hver dag i september 2005. Mercedes var begyndt at producere den slags biler i 2004. Han kan ikke huske, hvad tiltalte sagde, da han solgte bilen til vidnet. G1 får typisk de første brugte biler 4-5 måneder efter, at en bil er sat i produktion. Mercedes Benz ... var ret populær i Danmark i 2005. Hvis man køber en bil i Tyskland, vil man godt kunne være heldig at få en rabat på 40-45 % i forhold til listeprisen, f.eks. hvis der er en forhandler, der har købt for mange biler. Jo ældre en model er, jo større rabat kan man typisk opnå. Det er ikke usædvanligt, at de kræver, at sælgeren skal tage byttebiler i forbindelse med en handel. Han har ikke talt med tiltalte om den forklaring, som vidnet afgiver i dag.

Landsrettens begrundelse og resultat 

Af de grunde, byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket, herunder at han har unddraget mindst 421.102 kr. i registreringsafgift. Hverken tiltaltes forklaring for landsretten om, at han brugte 17.000 euro til at købe et Rolex guldur for, eller det, han i øvrigt har anført, kan føre til et andet resultat.

Straffen fastsættes tillige i medfør af straffelovens § 89 i forhold til dommen af 6. september 2005 og dommen af 15. juni 2006.

Efter sagens forløb tiltrædes det, at frihedsstraffen er fastsat som sket og er gjort betinget. Det tiltrædes endvidere, at tiltalte er idømt en tillægsbøde, og der er - uanset sagens langvarige forløb - ikke grundlag for at nedsætte denne.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.