Dato for udgivelse
06 Mar 2014 12:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Mar 2014 12:34
SKM-nummer
SKM2014.170.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
14-0299555
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Momsgrundlag, interessefællesskab, interesseforbundne parter, kostpris, fremstilling, rengøring, kantine
Resumé

SKAT præciserer, at alle udgifter, der medgår og kan henføres til fremstilling af varen, skal indgå ved beregningen af kostprisen. Udgifter til rengøring i forbindelse med madlavningen skal således medregnes til kostprisen for kantinemad.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 106 af 23/01/2013

Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1 og
Momsloven § 29

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.8.1.1.11.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.8.1.3.3.2


Sammenfatning

SKAT har fundet anledning til at præcisere, at alle udgifter, der medgår til køb og fremstilling af varen skal medregnes til kostprisen, herunder også udgifter til rengøring i forbindelse med madlavningen, når kostprisen af kantineydelser skal beregnes.

Udgifter, der vedrører spiselokale/frokoststue, skal ikke indgå i beregningen af kostpris for kantineydelser.

SKATs opfattelse

Ved beregningen af kostprisen skal rengøring i forbindelse med fremstilling af mad både parallelt med og efter tilberedningen af mad, fx rengøring af køkkenredskaber, køkkenborde mv. i forbindelse med tilberedningen af maden, medregnes i momsgrundlaget.

Baggrund og problemstilling

Momsloven § 29 vedrører momsgrundlaget ved handel mellem interesseforbundne parter og har i sin nuværende form haft virkning siden 1. januar 2009.

Bestemmelsen omfatter blandt andet den situation, hvor ansatte i en virksomhed køber mad i virksomhedens kantine til en pris, som er lavere end fremstillingsprisen/kostprisen. I stedet for at beregne moms af salgsprisen, skal momsen i denne situation beregnes af fremstillingsprisen/kostprisen.

Praksis vedrørende opgørelse af kostprisen er beskrevet i SKM2008.826.SKAT.

Til kostprisen skal medregnes alle udgifter, der medgår til køb og fremstilling af varer og ydelser. Som eksempel kan nævnes:

 • Udgifter til indkøb af varer og ydelser, herunder svind i forbindelse med fremstilling 
 • Transportudgifter 
 • Lokaleudgifter, herunder vand, varme og elektricitet 
 • Løn og feriepenge til ansatte 
 • Køb af arbejdsydelser, fx vikarer 
 • Udgifter til diverse sociale ydelser og pensioner 
 • Andre personaleudgifter, fx uddannelse 
 • Anskaffelse/afskrivning af driftsmidler og inventar m.m. 

For så vidt angår virksomhedskantiner skal udgifter, der vedrører spiselokale/frokoststue, ikke indgå i beregningen af kostprisen. Som eksempel kan nævnes:

 • Udgifter til løn m.v. til afrydning og rengøring af service (opvask) 
 • Rengøring af spiselokale/frokoststue 
 • Drift (varme og elektricitet) vedrørende spiselokale/frokoststue 
 • Reparation og vedligeholdelse af inventar og lokaler, der anvendes til spiselokale/frokoststue 

Det er SKATs opfattelse, at rengøring i forbindelse med fremstilling af mad både parallelt med og efter tilberedningen af mad, fx rengøring af køkkenredskaber, køkkenborde mv. i forbindelse med tilberedningen af maden skal medregnes i momsgrundlaget.

Denne rengøring er en så integreret del af selve madlavningsprocessen, at den skal anses for at udgøre en del af fremstillingen af maden. En sådan rengøring har intet at gøre med virksomhedens udgifter til spiselokale/frokoststue, men relaterer sig udelukkende til fremstillingen af maden.

Derimod skal rengøring af det service, som medarbejderne har brugt i forbindelse med indtagelse af deres måltid, ikke medregnes i momsgrundlaget. Rengøring af service er en del af virksomhedens udgifter i forbindelse med at stille spiselokale/frokoststue til rådighed for medarbejderne. Ligeledes skal rengøring af spiselokalet/frokoststuen ikke medregnes.

Virkningstidspunkt og ophævelse

Styresignalet bortfalder 6 måneder efter offentliggørelsen på SKATs hjemmeside www.skat.dk

Styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2014-2, som offentliggøres i juli 2014.